StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 07-09-2005
Aflevering 3
TitelRechtsbescherming betreffende het bestemmingsplan en het zelfstandig projectbesluit na de inwerkingtreding van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingOp 1 juli jongstleden is de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure in werking getreden. Deze wet voorziet in een nieuwe afdeling 3.4 Awb, ter vervanging van de oude afdelingen 3.4 en 3.5 van die wet. De Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure noodzaakte tot aanpassing van een groot aantal bijzondere bestuurswetten, waaronder de WRO.
Auteur(s)T. Nijmeijer , J. Robbe
Pagina10-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200400632/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingOntgrondingenwet dient te wijken voor specifieke wetgeving. In casu is de Wegenverkeerswetgeving het meest geŽigende kader om de bezwaren te ondervangen. (GS Gelderland)
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij zijn besluiten van 26 november 2003, no. RG1992.58182 en no. RE2000.10141, vergunningen onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet verleend aan Delgromij B.V. respectievelijk [vergunninghoudster] voor het ontgronden van het terrein, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nrs. [], respectievelijk nrs. [].
Pagina15-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200404245/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingGrondwaterwetvergunning geeft recht maar niet de plicht om grondwater te onttrekken. (GS Noord-Holland en GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 januari 2004, kenmerk DGWM/2004/957, hebben verweerders het verzoek van appellanten tot wijziging van de voorschriften van de aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam krachtens de Grondwaterwet verleende vergunning voor infiltratie en onttrekking van water aan de duinwaterwinplaats tussen Zandvoort en Noordwijk afgewezen. Dit besluit is op 19 april 2004 ter inzage gelegd.
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200405420/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingFinanciŽle zekerheid kan ook worden gesteld nadat de nadelige gevolgen voor het milieu door de inrichting zijn veroorzaakt. (Zaanstad)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2004, kenmerk PTV/PL/26110, heeft verweerder op verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vetira-Romance Aerosols B.V.", gevestigd te Zaandam, de aan haar bij besluiten van 23 augustus 1983, 6 juni 1989 en 6 maart 1990 verleende vergunningen voor een inrichting voor het afvullen van spuitbussen aan de Sluispolderweg 9 te Zaandam ingetrokken. Dit besluit is op 20 mei 2004 ter inzage gelegd.
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3714
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200203580/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingToename productie kan niet worden gerealiseerd via een procedure ex artikel 8.23 Wm. (GS Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2002, kenmerk 2002/03973/21/A.16, RMM, heeft verweerder krachtens de artikelen 8.22 en 8.23 van de Wet milieubeheer ambtshalve een aantal voorschriften, die verbonden waren aan een bij besluit van 3 december 1985 krachtens de Hinderwet verleende vergunning voor een inrichting voor de productie van glasvezel, gelegen op het perceel Rijksweg West 22 te Westerbroek, ingetrokken en aan die vergunning alsnog een aantal voorschriften verbonden. Dit besluit is op 27 mei 2002 ter inzage gelegd.
Pagina18-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200405315/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingVergunning voldoet niet aan beschermingsniveau dat door IPPC-richtlijn wordt geboden. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd dat (rechtstreeks werkende) normen voor NOx in BEES A een even hoog beschermingsniveau bieden als de IPPC-richtlijn. (GS Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juni 2004, kenmerk 2004-14.964/23/B.1 MV, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 1 een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor de productie van glasvezel, gelegen aan de Rijksweg West 22 te Westerbroek, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie L, nummers 3347, 3348, 3594, 3290, 4216. Dit besluit is op 14 juni 2004 ter inzage gelegd.
Pagina20-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200409643/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingGelet op de grote culturele en historische betekenis van het carillon hebben verweerders in redelijkheid kunnen afzien van het voorschrijven van geluidsreducerende voorzieningen. (Amersfoort)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 oktober 2004, kenmerk WM 03.4020, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de gemeente Amersfoort vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van de Onze Lieve Vrouwetoren inclusief de klokken, op het perceel Krankeledestraat 30 te Amersfoort, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie E, nummer 7738. Dit besluit is op 21 oktober 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorM. Jongma
Pagina24-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200404428/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingHogere geluidsgrenswaarden op basis van Experimentenwet Stad en Milieu. Door geen onderzoek te doen naar de etmaalgemiddelde concentratie voor fijn stof heeft geen integrale afweging van alle bij de ruimtelijke ontwikkeling betrokken aspecten plaatsgevonden. (Gemeenteraad Vlaardingen en staatssecretaris VROM)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2003, kenmerk 69.2 BSD/2003/49392, heeft verweerder sub 1 krachtens artikel 3, eerste lid, van de Experimentenwet Stad en Milieu, onder verwijzing naar het advies van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen van 18 november 2003, de nota "Nota van Aanbeveling stap 3-besluit" en de rapportage "Onderbouwing stap 3-besluit Stad en Milieu" besloten tot afwijking van de Wet geluidhinder voor onbepaalde duur om de bouw mogelijk te maken van een maximaal aantal nieuwe woningen in het deelgebied Koningin Wilhelminahaven Zuidwest.
Pagina26-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200409343/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingAangevraagde en vergunde stalsysteem voldoen aan de beste beschikbare technieken; geen grond voor oordeel dat op grond van plaatselijke omstandigheden e.d. strengere eisen moeten worden gesteld. Geen reden om te verwachten dat de inrichting niet binnen drie jaar kan worden voltooid zodat de vervaltermijn voor de vergunning ten onrechte is verlengd. (Echt-Susteren)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2004, kenmerk Wm787/2003-7714, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een varkensfokkerij annex -houderij en akkerbouwbedrijf op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 7 oktober 2004 ter inzage gelegd. Tegen dit besluit heeft appellante bij brief van 17 november 2004, bij de Raad van State ingekomen op 18 november 2004, beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 16 december 2004.
Pagina28-31
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200500913/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingBepaling in Afvalstoffenverordening dat degene tot wie het aangetroffen huisvuil kan worden herleid de overtreder is, is onverbindend voorzover daarin geen mogelijkheid tot tegenbewijs wordt geboden. (Utrecht)
Samenvatting (Bron)Op 13 december 2004 heeft verweerder met toepassing van artikel 5:24, vijfde en zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van appellant bestuursdwang toegepast als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht ter zake van het, in strijd met artikel 20, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2004 door appellant ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de [locatie], ter hoogte van nummer [], te Utrecht. De bestuursdwang heeft bestaan in het verwijderen van de afvalstoffen. Bij besluit van 14 december 2004, kenmerk B04005355, is deze beslissing tot toepassing van bestuursdwang op schrift gesteld. Tevens heeft verweerder kenbaar gemaakt dat de kosten voor het verwijderen, zijnde een bedrag van 100,00, op grond van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht voor rekening van appellant komen.
Pagina31-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200404155/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingUitleg nationale recht zo veel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van de IPPC-richtlijn; gelet hierop bieden artikel 6, eerste en tweede lid Wav, in onderling verband bezien, voldoende grondslag voor het weigeren van een vergunning voor de veehouderij. (Sint-Oedenrode)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellant een vergunning gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor het veranderen van een rund- en pluimveehouderij, gelegen op het perceel [locatie] te Sint-Oedenrode, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 8 april 2004 ter inzage gelegd.
Pagina34-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200405178/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingOmdat de ondergrondse tanks duurzaam zijn verenigd met de grond, is de eigenaar tevens eigenaar van de tanks; mitsdien had de bestuursdwangaanzegging tot verwijdering van de tanks tot deze persoon moeten worden gericht. (Hulst)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2003, kenmerk CPS/, heeft verweerder aan appellante met betrekking tot drie ondergrondse tanks op het perceel [locatie] te Hulst een last onder dwangsom opgelegd als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De dwangsom is vastgesteld op 3.500,00 per ondergrondse tank per week met een maximum van 30.000,00 per ondergrondse tank, zolang deze niet is verwijderd conform artikel 18 van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (hierna: het Besluit).
Pagina37-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6980
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200408898/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingWeiland maakt alleen deel uit van de inrichting indien het weiland niet extensief wordt gebruikt. (Gulpen-Wittem)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2004, kenmerk 04/01287, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een paardenhouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 22 september 2004 ter inzage gelegd.
Pagina39-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200501220/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingVerweerder heeft terecht de vergunningaanvraag niet aangehouden totdat binnen de zone geluidsruimte zou zijn ontstaan. Geen grond voor verlenging beslistermijn. (GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 december 2004, kenmerk DGWM/2004/20109, heeft verweerder geweigerd aan appellante een vergunning krachtens de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een asfaltmengcentrale aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 3 januari 2005 ter inzage gelegd.
Pagina40-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7994
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200500037/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingIn kader heroverweging besluit kan een bestuursdwangaanschrijving worden omgezet in een dwangsomaanschrijving. Appellante kan als overtreder worden aangemerkt nu zij degene is die de vergunningen heeft aangevraagd en de meldingen heeft gedaan. (Bernheze)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2004 heeft verweerder appellante onder aanzegging van bestuursdwang gelast het recreatieoord De Wildhorst te sluiten en gesloten te houden totdat de in de lastgeving omschreven strijdigheden met het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer (hierna: het Besluit) zijn weggenomen.
Pagina41-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzitter†Raad van State, 06-04-2005, 200502546/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingGeen uitzicht op legalisatie nu weliswaar een vergunningaanvraag is ingediend maar geen milieueffectenrapportage is overlegd; startnotitie is ontoereikend. (GS Flevoland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2005, kenmerk MB/05.030215/B, heeft verweerder beslist bestuursdwang als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen ter zake van het in strijd met artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer in werking zijn van de varkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200405311/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingNiet aannemelijk is gemaakt dat van het schuttersfeest geluidshinder wordt ondervonden, maar het gebruik van de gronden als festivalterrein verdraagt zich niet met de agrarische bestemming van de gronden. (Diepenheim)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2002 heeft - voorzover hier van belang - de burgemeester van Hof van Twente (hierna: de burgemeester) aan de vereniging Diepenheimse Schutterij (hierna: de Schutterij) een evenementenvergunning verleend voor het houden van het Schuttersfeest Diepenheim van 27 september 2002 tot en met 30 september 2002 (hierna: het Schuttersfeest 2002) op een terrein aan de Borculoseweg te Diepenheim (hierna: het terrein) en heeft het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente (hierna: het college) - voorzover hier van belang - aan de Schutterij ontheffing verleend van artikel 4.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Hof van Twente (hierna: de APV).
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200407984/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingInrichting is voltooid nu sprake is van een constructie bedoeld en geschikt om als stal te worden gebruikt. (Drimmelen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 september 2004, kenmerk RE.128.03, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet deels geweigerd en deels verleend voor een varkenshouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Drimmelen, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 16 september 2004 ter inzage gelegd.
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-04-2005, 200501512/2
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingBesluit geeft onvoldoende inzicht in de gevolgen van de activiteiten voor de 24-uurgemiddelde concentratie voor fijn stof. (GS Zuid-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2005, kenmerk DGWM/2004/21990, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een regionale stortplaats op het perceel Baanhoekweg 40 te Dordrecht. Dit besluit is op 17 januari 2005 ter inzage gelegd.
Pagina45-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-04-2005, 200405624/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingOverschrijding van de grenswaarde voor de maximale overdruk ter hoogte van omliggende woningen kan niet worden voorkomen, zodat het voorschrift waarin deze grenswaarde is opgenomen een verkapte weigering van de vergunning inhoudt. (Nieuwekerk aan den IJssel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2004, kenmerk DGWM/2004/8633, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 1 een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor onder meer het bewerken van non-ferro- en ferrometalen, waaronder autowrakken, door middel van een shredderinstallatie en een schrootschaar voor een periode van tien jaar na het in werking treden van dit besluit, op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 28 juni 2004 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzitter†Raad van State, 28-04-2005, 200410359/2
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingVerweerder heeft ten onrechte het standpunt ingenomen dat geen milieueffectenrapport hoefde te worden gemaakt. (GS Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2004, kenmerk MPM559/MW02.44255, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de vereniging "Motorsportvereniging Noord Oost Veluwe" (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor het houden van motorcrosstrainingen en het incidenteel houden van wedstrijden alsmede voor sportactiviteiten met jeeps, mountainbikes en loop- dan wel survivaltrainingen, gelegen op het perceel Kamperweg (ongenummerd) te Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie A, nummers 2616, 2620, 2623, 2626, 2629 en 2630. Dit besluit is op 17 november 2004 ter inzage gelegd.
Pagina46-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200403730/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingGeen sprake van ontgronding van eenvoudige aard nu de drempelwaarde uit het Besluit m.e.r. wordt overschreden. (staatssecretaris V&W)
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 23 maart 2004, no. AMU/1046, een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet verleend aan [vergunninghouder]. te [plaats] voor het tot en met 31 maart 2007 winnen van 6 miljoen m≥ zeezand in de vakken L12C, L12D, L12E, L17A, M9B, M9D, Q2A, Q2B, Q5C' noord, Q5C' zuid, Q5D, Q10B, Q10F, Q13C, Q16D, Q16F, S3A, S3B, S4C, S5A, S7B, S7C, S7G, S7H, S7I en S8B binnen de blokken L12, L17, M9, Q2, Q5, Q10, Q13, Q16, S3, S4, S5, S7 en S8, welke naamgeving gebruikelijk is volgens de Mijnbouwwet.
AnnotatorT. van der Meulen
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200409535/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingVerweerder heeft ontoereikend gemotiveerd waarom concreet uitzicht op legalisatie bestaat, nu hij heeft verzuimd de bedenkingen tegen het ontwerpbesluit tot vergunningverlening bij zijn overwegingen te betrekken. (GS Noord-Brabant)
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 25 augustus 2004 in zaak nr. 200402648/1, heeft de Afdeling, voorzover hier van belang, het besluit van 17 februari 2004, kenmerk 974757, waarbij verweerder het bezwaar van appellanten tegen het besluit van 25 september 2003 ongegrond heeft verklaard, vernietigd. Bij dit laatste besluit heeft verweerder een verzoek van appellanten afgewezen om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot [vergunninghoudster], gelegen op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200407170/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingBij beslissing omtrent vrijstelling van het bestemmingsplan dient geluidhinder door menselijk stemgeluid te worden betrokken; daaraan doet niet af dat op dit punt kan worden voldaan aan de eisen van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. (Wassenaar)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar (hierna: het college) vrijstelling van het bestemmingsplan "Centrum" en bouwvergunning verleend aan appellante voor het uitbreiden van brasserie-restaurant de Markiezen van Wassenaar aan de [locatie] te Wassenaar met een terras op de achteraanbouw.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200405745/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingWoning krijgt geen bescherming nu deze tot de sfeer van de inrichting kan worden gerekend. (Haaksbergen)
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzitter†Raad van State, 20-05-2005, 200503221/2
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingDoor weigering vergunning is grondslag aanvraag verlaten. (GS Gelderland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2005, kenmerk MPM1055/MW04.12206, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [verzoeker sub 1] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor een varkenshouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Buren, sectie [], nummers [] en []. Dit besluit is op 3 maart 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorM. Jongma
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200402586/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingBij de besluitvorming tot goedkeuring van het bestemmingsplan had de gecumuleerde geluidsbelasting ter hoogte van de geprojecteerde woningen in de beoordeling moeten worden betrokken. (Zevenbergen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2003 heeft de gemeenteraad van Moerdijk, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2003, het bestemmingsplan "Kop Roode Vaart" vastgesteld.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200408656/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingVoor de toepassing van het Besluit m.e.r. is niet het aantal dierplaatsen maar het aantal vergunde dieren bepalend. (Marum)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan d[vergunninghoudster] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een vleesvarkensproductiebedrijf gelegen aan de [locatie 1], te [plaats], kadastraal bekend gemeente Marum, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 17 september 2004 ter inzage gelegd.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200410669/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingHet stellen van piekgeluidgrenswaarden die 10 dB(A) hoger liggen dan de grenswaarden voor het equivalente geluidsniveau is aanvaardbaar. Nu die waarden worden overschreden, is de vergunning terecht geweigerd. (Zevenaar)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 oktober 2004, kenmerk MPM1134/MW04.4563, heeft verweerder geweigerd aan appellante een revisievergunning, als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, te verlenen voor een autodemontagebedrijf op de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te [plaats]. Dit besluit is op 18 november 2004 ter inzage gelegd.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6564
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200408900/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingOpleggen last onder dwangsom ook mogelijk bij incidentele overtreding; geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan van handhaving kan worden afgezien. (Nijmegen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2004, kenmerk G620/4.0030330, heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd wegens het overtreden van voorschrift 10.2 dat is verbonden aan de krachtens de Wet milieubeheer (hierna te noemen: Wm) aan appellante verleende vergunning van 17 juni 2003, kenmerk WM 365/96. De dwangsom is vastgesteld op 10.000,- per keer dat voorschrift 10.2 op het spoorwegemplacement van appellante, gelegen op het perceel Stationsplein 1-5 te Nijmegen, wordt overtreden. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 50.000,-. Voor de last onder dwangsom gold een begunstigingstermijn van vier weken.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6992
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200409871/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingIn beginsel geen bodemonderzoek nodig bij veehouderijen. (Oss)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2004, kenmerk MV 3951, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellant een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een rundvee- en vleesstierenhouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 27 oktober 2004 ter inzage gelegd. Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 30 november 2004, bij de Raad van State ingekomen op 6 december 2004, beroep ingesteld.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200406980/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingLuchtkwaliteit niet onderzocht; aan lichthindernorm wordt voldaan. (Almere)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2004, kenmerk WM03031, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Autoradam Almere B.V." een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestaande uit een tankstation met LPG-installatie aan de De Strubbenweg te Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie U, nummer 06337 ged. Dit besluit is op 20 juli 2004 ter inzage gelegd.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200407535/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingBeschermingsniveau recreatiewoning minder dan dat van permanent bewoonde woning. (Borsele)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2004, kenmerk 03-13080, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een loonbedrijf met handel in landbouwproducten op het perceel [locatie] te Borsele, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 30 juli 2004 ter inzage gelegd.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200500106/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingIn casu sprake van opslag afvalstoffen waarvoor een vergunning op grond van hoofdstuk 8 Wet milieubeheer is vereist. (GS Noord-Holland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2003, kenmerk 2003-25690, heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd wegens overtreding van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer en artikel 13 van de Wet bodembescherming. De dwangsom is vastgesteld op 166.000 per maand dat de opslag van verontreinigde grond op de locatie Kagerweg te Beverwijk niet is beŽindigd, met een maximum van 996.000.
Pagina52-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200308312/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingIn strijd met de IPPC-richtlijn is in de vergunning niets bepaald omtrent de wijze waarop de emissies worden gemeten. (GS Limburg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2003, kenmerk 2002/13207, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan Nuon Power Buggenum B.V. een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor het opwekken van elektriciteit door middel van het vergassen van kolen en afvalstoffen (biomassa) op het perceel Roermondseweg 55 te Buggenum. De vergunning is - voorzover deze betrekking heeft op de be- en verwerking van afvalstoffen - verleend voor een periode van tien jaar. Het besluit is op 20 november 2003 ter inzage gelegd.
Pagina53-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200406500/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingDe tijdelijkheid van de illegale situatie is op zichzelf geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders in redelijkheid van handhaving heeft kunnen afzien. (Valkenburg aan de Geul/handhaving)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul (hierna: het college) geweigerd handhavend op te treden tegen het plaatsen door [derde belanghebbende] van twee bouwcontainers en een watercontainer op het perceel tegenover [locatie] (hierna: het perceel).
Pagina54-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200404341/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingIn de Awb is geen algemene verplichting opgenomen om na de vernietiging van een eerdere beslissing omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan opnieuw toepassing te geven aan artikel 10:30, eerste lid , van de Awb. In de WRO is geen algemene verplichting opgenomen de provinciale planologische commissie na de vernietiging van een eerdere beslissing omtrent de goedkeuring van een bestemmingsplan opnieuw te horen. (Nuth/bestemmingsplan 'Schimmert')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 1999 heeft de gemeenteraad van Nuth, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 juni 1999, het bestemmingsplan "Schimmert" vastgesteld.
Pagina55-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200404750/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingHet systeem van de wet, zoals neergelegd in de artikelen 11 en 30 van de WRO, verzet zich ertegen dat een plan met toepassing van artikel 11 wordt vastgelegd voordat met betrekking tot het deel van het bestemmingsplan waaraan goedkeuring is onthouden, aan de verplichting ex artikel 30 is voldaan. (Barneveld/bestemmingsplan 'De Eilanden-West')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Barneveld het uitwerkingsplan "De Eilanden-West" vastgesteld.
Pagina56-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200406676/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingBij het alsnog weigeren van zijn wijzigingsbevoegdheid gebruik te maken, dient het college van burgemeester en wethouders een door hem bij appellant gewekte gerechtvaardigde verwachting als een zwaarwegend belang af te wegen tegen de andere belangen, zoals het inmiddels ontwikkelde nieuwe beleid. (Putten/weigering planwijziging)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Putten (hierna: het college) geweigerd om medewerking te verlenen aan het verzoek van appellant tot wijziging van het bestemmingsplan 'Buitengebied' met toepassing van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ten behoeve van de vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf op het perceel [locatie], te [plaats], kadastraal bekend gemeente [], sectie [], nummer [].
AnnotatorJ. Robbe
Pagina57-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200408433/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingHet gebruik van de dienstwoning als burgermeester mag op grond van het overgangsrecht van het voorliggende plan worden voortgezet. In dit geval is niet aannemelijk dat dit gebruik, dat reeds in strijd is met de onder het vorige plan geldende bestemming is aangevangen, binnen de planperiode zal worden beŽindigd. Appellante heeft derhalve terecht mede aangevoerd dat de gemeenteraad de gegeven situatie ten onrechte onder een niet op het plandeel toegespitst overgangsrecht heeft gebracht. (Ouder-Amstel/bestemmingsplan 'Ouderkerkerplas e.o.)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2002 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 februari 2002, vastgesteld het bestemmingsplan "Ouderkerkerplas. e.o.".
Pagina60-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3721
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200406300/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingVernietiging van een concrete beleidsbeslissing in een streekplan heeft terugwerkende kracht. Verweerder heeft zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een goede verkeersontsluiting van het bedrijventerrein is verzekerd. Verweerder heeft miskend dat het op zijn weg ligt, en niet op die van appellante, te motiveren waarom het verzoek met betrekking tot verruiming van de bebouwingsmogelijkheden uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening al dan niet moet worden afgewezen. (Leiden/bestemmingsplan 'Oostvlietpolder')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2004 heeft de gemeenteraad van Leiden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2003, het bestemmingsplan "Oostvlietpolder" vastgesteld.
Pagina61-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-04-2005, 200406705/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingBij de beoordeling van de noodzaak van de bedrijfswoning is ten onrechte uitgegaan van de bestaande omvang van het bedrijf. (Oisterwijk/binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk (hierna: het college) geweigerd aan appellanten bouwvergunning en vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een bedrijfsruimte met bedrijfswoning op het perceel kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nr. [] (gedeeltelijk), plaatselijk bekend Parklaan te Oisterwijk.
Pagina64-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200404397/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingEen redelijke toepassing van artikel 9 van de Woningwet brengt met zich dat het bepaalde in de bouwvergunning ook moet wijken voor hetgeen via een vrijstelling, als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de WRO mogelijk wordt gemaakt. Bij het verlenen van die vrijstelling, als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de WRO mogelijk wordt gemaakt. Bij het verlenen van die vrijstelling en de daarbij te verrichten afweging van belangen, mag echter het belang dat de desbetreffende bepaling uit de bouwverordening beoogt te beschermen niet uit het oog worden verloren. (Bodegraven/vrijstelling en bouwvergunning)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven (hierna: het college) aan [vergunninghouder] met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van acht woningen (maisonnettes) en drie winkels op het perceel kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina65-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200406066/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingUit Beleidsuitspraak 4.10 van de Vinex kan niet worden afgeleid dat een aanzienlijk uitbreiding van een bestaand bedrijf in het buitengebied, zoals in dit geval aan de orde is, niet is toegestaan. De beoogde bedrijfsuitbreiding is derhalve niet in strijd met het rijksbeleid. (Hof van Twente/vervangingbesluit)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2002 heeft appellant (hierna: de minister) met toepassing van artikel 19a, tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) het besluit van het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: gedeputeerde staten) van 16 april 2002 tot afgifte van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de WRO, ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf van [wederpartij] in [plaats], vervangen door een weigering van de verklaring (hierna: het vervangingsbesluit).
Pagina65-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200407948/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingGezien de bewoordingen van het ruimte-voor-ruimtebeleid in het streekplan is de bouw van een vervangende woning in de landelijke gebieden B en C uitsluitend mogelijk op het desbetreffende agrarisch bouwperceel. Het plan is hiermee niet in overeenstemming. Van een uitzonderlijke situatie, die ruimte biedt voor afwijking zonder dat de in het streekplan vermelde afwijkingsprocedure wordt gevolgd, is in dit geval geen sprake. (Berkelland (voorheen Ruurlo)/bestemmingplan 'Slootsdijk 2/Hillebrandsweg')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2004 heeft de gemeenteraad van Ruurlo, thans Berkelland, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 januari 2004, het bestemmingsplan "Slootsdijk 2/Hillebrandsweg" vastgesteld.
Pagina67-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5086
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-05-2005, 200401563/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingAan het opnemen van de in het geding zijnde wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van twee buitenplaatsen staat niet in de weg dat ten tijde van het nemen van het bestreden besluit een nauwkeurig inzicht in de financieel-economische uitvoerbaarheid van de mogelijke wijzigingen ontbrak. (Loenen/bestemmingsplan 'Landelijk Gebied')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2003 heeft de gemeenteraad van Loenen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 juni 2003, het bestemmingsplan "Landelijk Gebied" vastgesteld.
Pagina69-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5359
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200407170/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingBij een beslissing omtrent vrijstelling van een bestemmingsplan dient geluidhinder voor omwonenden door stemgeluid in de afweging te worden betrokken. Het enkele feit dat op dit punt kan worden voldaan aan de eisen van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer betekent niet dat vrijstelling moet worden verleend. Het college is terecht niet uitgegaan van een mogelijke beperking van de openingstijden van het door appellant gewenste horecaterras op basis van de APV. Terecht is ook geen betekenis toegekend aan het feit dat de appellante bereid is de openingstijden van het terras te beperken. Wassenaar/binnenplanse vrijstelling).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar (hierna: het college) vrijstelling van het bestemmingsplan "Centrum" en bouwvergunning verleend aan appellante voor het uitbreiden van brasserie-restaurant de Markiezen van Wassenaar aan de [locatie] te Wassenaar met een terras op de achteraanbouw.
Pagina70-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200407773/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingDe bestuursrechter behoort als regel niet op de voet van artikel 8:72 lid 4 van de Awb over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. Uitgangspunt is dat de uitoefening van deze bevoegdheid bij het bestuursorgaan berust. (Nunspeet/ handhaving).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet (hierna: het college) het verzoek van [verzoeker] afgewezen om handhavend op te treden tegen het gebruik van het pand [locatie] te [plaats] voor kamerverhuur.
Pagina71-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-05-2005, 200407931/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingUit het feit dat het college van burgemeester en wethouders, gezien de aan het geldende bestemmingsplan ten grondslag liggende gedegen inventarisatie van bouwen en gebruik binnen het plangebied, vůůr de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan op de hoogte was dan wel op de hoogte had kunnen zijn van het ook met het voorheen geldende bestemmingsplan strijdige gebruik en niet is opgetreden, volgt, gelet op de overgangsbepalingen van het geldende bestemmingsplan, dat het strijdige gebruik mag worden voortgezet. Het college was dan ook niet meer bevoegd daartegen op te treden. (Westland (voorheen Naaldwijk) / handhaving).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Naaldwijk (thans Westland, hierna: het college) [appellant B] aangeschreven het gebruik van een deel van de bedrijfsruimte aan de [locatie] te [plaats] ten behoeve van niet-agrarische activiteiten, te weten het houden van kantoor, het stallen en het onderhouden van voertuigen en machines, te beŽindigen binnen een termijn van 18 maanden na de dag van verzending van dit besluit, onder aanzegging van een dwangsom van 2.500,00 per dag dat de illegale situatie voortduurt met een maximum van 150.000,00.
Pagina73-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5681
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200402586/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingOmdat cumulatieve geluidsbelasting ruimtelijke relevant kan worden geacht, valt niet in te zien waarom bij de beantwoording van de vraag of een bestemmingsplan zich verdraagt met een goede ruimtelijke ordening, niet behoeft te worden nagegaan of en in hoeverre het woon- en leefklimaat door cumulatieve geluidhinder vanwege de bedrijven zal worden beÔnvloed. (Moerdijk / bestemmingsplan 'Kop Roode Vaart').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2003 heeft de gemeenteraad van Moerdijk, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2003, het bestemmingsplan "Kop Roode Vaart" vastgesteld.
Pagina74-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200407642/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingMet betrekking tot de vraag naar de noodzaak van de agrarische bedrijfswoning is van beslissend belang of de bedrijfsvoering ter plaatse zoveel tijd en aandacht van de aanvrager opeist dat op grond daarvan een redelijk belang om het perceel te wonen aanwezig moet worden geacht. Een en ander dient aan de hand van objectieve criteria te worden vastgesteld. (Cuijk / bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 augustus 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Cuijk (hierna: het college) geweigerd aan appellant bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een bedrijfswoning met garage op het perceel aan de [locatie] te [plaats].
Pagina75-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200407744/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingVrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van het oprichten van een gebouw, niet zijnde een (sta)caravan, op gronden met de bestemming 'Agrarische bedrijven', de verbouwing van een bestaand bedrijfsgebouw of het inrichten van een deel van de bestaande agrarische bedrijfswoning ten dienste van (en ten behoeve van het gebruik daarvan voor) de huisvesting van tijdelijke werknemers in de agrarische sector, is in strijd met het provinciale beleid voor het buitengebied, zoals verwoord in het streekplan en in de provinciale circulaire van 13 juli 2004 inzake tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw. (Veghel / bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, aanvulling').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2004 heeft de gemeenteraad van Veghel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 april 2004, het bestemmingsplan "Landelijk Gebied, aanvulling" vastgesteld.
Pagina76-78
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200405083/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingVerweerder heeft ten onrechte niet bezien in hoeverre de lightrail voorzover in het plan voorzien, ter plaatse inpasbaar is en welke de ruimtelijke consequenties zijn. Ook had verweerder het in het plan voorziene traject in relatie tot het gehele traject moeten bezien. Verder heeft verweerder ten onrechte gesteld dat de komst van de lightrailverbinding als zodanig niet ter discussie kan staan. (Leiden / stadsvernieuwingsplan 'Aalmarkt e.o. 2003').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Buren (hierna: het college) geweigerd aan appellante bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een bedrijfswoning op het perceel kadastraal bekend gemeente Buren, sectie [], nummer [] plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina78-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6977
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200410289/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingDoor zich op het standpunt te stellen dat de noodzaak van een agrarische bedrijfswoning moet zijn gebaseerd op bedrijfseconomische gronden, dan wel op gronden van sociale veiligheid van bedrijfsprocessen, heeft het college van burgemeester en wethouders geen onjuiste toepassing gegeven aan de planvoorschriften. (Buren / bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Buren (hierna: het college) geweigerd aan appellante bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een bedrijfswoning op het perceel kadastraal bekend gemeente Buren, sectie [], nummer [] plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina80-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6977
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200409317/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingDe omstandigheid dat in een deel van de op te richten bedrijfshal ten behoeve van een kwekerij werkzaamheden zullen worden verricht door verstandelijk gehandicapten in het kader van voor hen georganiseerde dagbesteding, maakt niet dat deze bedrijfshal wordt opgericht voor een gebruiksdoel dat niet binnen de bestemming 'Agrarisch bouwblok' past. (Losser / bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Losser (hierna: het college) aan appellante bouwvergunning verleend voor een opslagruimte op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina83-84
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200406358/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingIn aanmerking genomen de aard van de schade, de geringe ernst en de beperkte duur daarvan, moet worden geoordeeld dat de schade ten gevolge van de verleende vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de WRO, ten behoeve van het realiseren en exploiteren van een asielzoekerscentrum met de daarbij behorende voorzieningen, redelijkerwijs ten laste van wederpartijen dient te blijven. (Bergen / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2001 heeft appellant verzoeken van [wederpartijen sub 1] en [wederpartij sub 2] om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) afgewezen.
Pagina85-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT1990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200405136/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingSlechts onder zeer uitzonderlijke gevallen moet worden afgeweken van het beginsel dat bij de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding van de maximale benuttingsmogelijkheden van het oude en nieuwe planologische regime mag worden uitgegaan. Niet aannemelijk is gemaakt dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid valt uit te sluiten dat onder het regime van de gemeentelijke bouwverordening agrarische hulpgebouwen van 15 meter hoog zouden zijn opgericht. In dit geval is voorts sprake van beperkte risicoaanvaarding. (Woudrichem / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2002 heeft appellant (hierna: de gemeenteraad) aan [verzoekers] 9.075,60 aan planschadevergoeding toegekend en geweigerd gestelde opgekomen deskundigenkosten te vergoeden.
Pagina87-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-04-2005, 200406319/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingIn geschil is of schadevergoeding in geld als gevolg van het vervallen van de mogelijkheid voor verzoeker een tweede woning op zijn perceel te bouwen achterwege kan blijven omdat de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd. De Afdeling komt tot het oordeel dat met de van gemeentewege ter zitting aangekondigde aanpassingen van het besluit op het verzoek om planschadevergoeding bij een nieuw te nemen beslissing op bezwaar, de schade anderszins is verzekerd. (Raalte / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2002 heeft appellant een verzoek van [verzoeker] om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) afgewezen en aan hem de mogelijkheid gegeven om de oorspronkelijke bouwmogelijkheid op het perceel [locatie], zoals neergelegd in het bestemmingsplan "Plan Westdorp 1960", te herstellen door een bouwplan in te dienen binnen 2 jaar nadat dit besluit onherroepelijk is geworden. Appellant heeft daarbij voorts bepaald dat [verzoeker] na het herstel van de oorspronkelijke planologische situatie gedurende 3 jaar de mogelijkheid heeft om de ontstane bouwmogelijkheid te benutten, en dat de kosten van de planologische wijziging ten laste van de gemeente komen.
Pagina91-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200408400/1
CiteertitelStAB 2005, 3
SamenvattingDe rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat de gemeenteraad op goede gronden het standpunt heeft ingenomen dat de gestelde planschade voor appellante voorzienbaar was. Appellante heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de (ver)koop van de economische eigendom van de onroerende zaak in kwestie vůůr de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mondeling is overeengekomen. (Middelburg / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2003 heeft de raad van de gemeente Middelburg (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van appellante om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO), afgewezen.
Pagina93-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6165
Artikel aanvragenVia Praktizijn