Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 15-09-2005
Aflevering 4
TitelDNR 2005: De Nieuwe Regeling
CiteertitelVGR 2005, p. 92
SamenvattingDe bouwwereld kenmerkt zich door een sterke mate van zelfregulering. Deze zelfregulering heeft geleid tot standaardisering van diverse contracten en algemene voorwaarden. Een belangrijk argument dat pleit voor standaardisering is met name de duidelijkheid en overzichtelijkheid, en veelal ook evenwichtigheid, die met standaardisering gepaard gaat.
Auteur(s)M.S.P. Langeveld , P.D. van de Reep
Pagina92-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelStaatssteun en PPS-projecten
CiteertitelVGR 2005, p. 95
SamenvattingIn het afgelopen decennium is er veel aandacht geweest voor het (Europese) aanbestedingsrecht. Alhoewel de toekomst het nog zal moeten uitwijzen lijkt het staatssteunrecht - van nature "Europees' van aard - deze rol in de komende jaren te zullen vervullen. In dit artikel wordt ingegaan op het onderwerp staatssteun in relatie de projectontwikkelingspraktijk, met name Publiek Private Samenwerkingsverbanden. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de tot dusverre in de praktijk betrekkelijk onbekende Mededeling van de Europese Commissie terzake de verkoop van grond en gebouwen alsmede een op deze Mededeling gebaseerde Handreiking.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina95-105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe publicatieplicht uit hoofde van het EG Verdrag: het Coname-arrest
CiteertitelVGR 2005, p. 106
SamenvattingOp 21 juli jl. wees het Hof van Justitie EG ('HvJ EG') vonnis in de zaak Coname. Het vonnis is van belang omdat het nader inzicht verschaft in de publicatieverplichting van aanbestedende diensten uit hoofde van het EG-Verdrag.
Auteur(s)T. Straatman
Pagina106-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet kraken van nieuw ontwikkelde bedrijfsruimte
CiteertitelVGR 2005, p. 110
SamenvattingIn de literatuur wordt het ook wel omschreven als het zonder recht aanwenden van een goed, of het daartoe in de gelegenheid stellen van een ander, voor eigen gebruik, tegen de wil en in strijd met het recht van de rechthebbende. In de praktijk heet het 'kraken'.
Auteur(s)H.J.G. Braakhuis
Pagina110-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHuur en hennep
CiteertitelVGR 2005, p. 111
SamenvattingVernieuwde inzichten in onze samenleving over de mogelijke schadelijke effecten van een illegale hennepkwekerij en een strikte toepassing van artikel 6:265 lid 1 BW op tekortkomingen in de nakoming van in een huurovereenkomst opgenomen, althans daaruit voortvloeiende verplichting, hebben geleid tot een omslag in de - vooral in de laatste jaren overvloedige - rechtspraak met betrekking tot exploiteren van hennepkwekerijen in huurwoningen.
Auteur(s)F. Boom
Pagina111-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet nieuwe appartementsrecht in de praktijk
CiteertitelVGR 2005, p. 114
SamenvattingOp 1 mei 2005 is de Wet van 19 februari 2005 tot wijziging van titel 5.9 (Appartementsrechten), Staatsblad 2005, 89, in werking getreden. In onze bijdrage 'Naar een flexibel appartementsrecht' in Vastgoedrecht 2004-3 gaven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die het thans wet geworden wetsvoorstel voor de praktijk in petto had.
Auteur(s)K. van Geet , P.-J. Hopmans
Pagina114-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWordt de schriftelijkheidseis als bedoeld in artikel 7:2 BW te strak gehanteerd?
CiteertitelVGR 2005, p. 115
SamenvattingDe Rechtbank Dordrecht heeft op 2 februari jl. een opmerkelijk vonnis gewezen. Het betrof de koop van een onroerende zaak door een koper/natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Auteur(s)M. Rijntjes
Pagina115-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBesluit luchtkwaliteit 2005 in werking getreden
CiteertitelVGR 2005, p. 117
SamenvattingIn het Tijdschrift voor Vastgoedrecht van december 2004 is aandacht besteed aan de problematiek omtrent het Besluit luchtkwaliteit. Door uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn veel bouwprojecten en bestemmingsplannen stil komen te liggen.
Auteur(s)L. van Schie-Kooman
Pagina117-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelColumn
CiteertitelVGR 2005, p. 91
SamenvattingDe regels voor het gebruik van vastgoed komen uit twee bronnen: het privaatrecht en het publiekrecht. Mijn stelling is dat de regels uit de ene bron niet goed zijn afgestemd op de regels uit andere bron. Dit illustreer ik met de regels voor planschadevergoeding ex art. 49 WRO. En wel met de beginselen achter die regeling, niet met de recent ingevoerde en voorgestelde wijzigingen eraan.
Auteur(s)B. Needham
Pagina91-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn