Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 16-09-2005
Aflevering 7
TitelDe Hoge Raad en de cassatieadvocatuur
CiteertitelDD 2005, 49
SamenvattingHet verslag dat de Hoge Raad over de jaren 2003 en 2004 heeft uitgebracht, is niet alleen informatief. Het zet - soms door een welhaast terloops opmerking, soms door een meer nadrukkelijk verkondigd standpunt - eveneens aan tot nadenken. Gesteund door een sobere reactie, weet het verslag dan ook de aandacht van de lezer vast te houden, Het strekt daarmee veel jaarverslagen, ook van andere organen in de strafrechtspleging, tot voorbeeld.
Auteur(s)A.A. Franken
Pagina695-702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe doodstraf in Amerika en de grenzen van het Europese abolitionisme
CiteertitelDD 2005, 50
SamenvattingDe paper vertrekt vanuit de vaststelling dat een pleidooi voor de wereldwijde afschaffing van de doodstraf dat enkel maar geÔnspireerd is door een mensenrechtendiscours, op een aantal belangrijke grenzen botst. Via een analyse van de culturele krachten die werkzaam zijn in de Verenigde Staten wordt in een tweede stap gepoogd om de gebrekkige Amerikaanse ontvankelijkheid voor argumenten van mensenrechtelijke aard, te duiden. Vervolgens wordt Europese abolitionisme een spiegel voorgehouden: heeft het Europese streven naar een 'doodstrafvrije zone' wel voldoende morele autoriteit? Door verder te kijken dan de klassiek mensenrechtelijke analyse wil de paper een ander licht werpen op de transatlantische kloof die zich sinds geruime tijd aftekent op het vlak van de wenselijkheid en de toekomst van de doodstraf.
Auteur(s)E. Claes , T. Daems
Pagina703-721
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOnbekend maakt onbemind; de borgsom in het Nederlands strafprocesrecht
CiteertitelDD 2005, 51
SamenvattingDe schorsing van de voorlopige hechtenis onder voorwaarde van een borgsom, ex. artikel 80 SV, dient zowel het oogpunt van de onschuldpresumptie, als vanuit het oogpunt van celcapaciteitsreductie een prominentere rol te spelen in ons strafprocesrecht. Dit blijkt ook uit de jurisprudentie van het EHRM en het gepubliceerde Groenboek van de EU, 17 augustus 2004 jl. Uit empirisch onderzoek onder een aantal kabinetten van de rechters-commissarissen is gebleken dat men op zich welwillend tegenover de toepassing van dit instituut staat, maar dat toepassing uitblijft vanwege administratieve onduidelijkheden en technische mogelijkheden. Het gevaar voor klassenjustitie kan men ondervangen door de hoogte van de borgsom inkomensafhankelijk te maken.
Auteur(s)A.R. Houweling
Pagina722-740
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe tbs-passantenproblematiek in Nederland, hoe lang nog?
CiteertitelDD 2005, 52
SamenvattingIn Nederland wacht elk jaar een paar honderd tbs-gestelden in een huis van bewaring op een plaats in de tbs. Als gevolg van een nijpend capaciteitstekort in de tbs-sector kan een veroordeelde die het strafgedeelte van zijn gemengd vonnis er op heeft zitten niet direct doorstromen naar de tbs. Al vanaf 1986 is sprake van een ernstige passantenproblematiek. De overheid heeft steeds initiatieven ontplooid om deze problematiek aan te pakken, maar deze hebben nog niet voor een oplossing gezorgd. Er zullen drastische maatregelen genomen moeten worden om de passantenproblematiek effectief aan te pakken.
Auteur(s)H.J.C. van Marle , A.F.E. Wolfs
Pagina741-757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJeugdrecht en jeugdbescherming
CiteertitelDD 2005, 54
SamenvattingUit het rapport Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking (Een pilotstudie preventie voor de Raad voor de Kinderbescherming), dat is opgesteld door het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht (onderzoekers: drs. Marjolein Goderie, dr. Majone Steketee, drs. Ester Plemper; februari 2005) blijkt dat het ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking een ander ouderschap is dan het normale, omdat een laag IQ namelijk vaak gepaard gaat met zaken als het moeilijk kunnen inschatten van situaties, gebrekkige impuls controle of een onderontwikkelde gewetensfunctie.
Auteur(s)P. Vlaardingerbroek
Pagina760-770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPolitie
CiteertitelDD 2005, 55
SamenvattingDe burger is over het algemeen positiever over de politie dan in 2004. Er zijn goede resultaten geboekt om Nederland veiliger te maken. Dat blijkt uit de achtste meting van de Politiemonitor Bevolking (Politie, Kamerstukken II 2004/05, 29628, nr. 20).
Auteur(s)T. Blom
Pagina770-776
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOM en de rechter
CiteertitelDD 2005, 56
SamenvattingDe afgelopen verslagperiode was weer het seizoen van de jaarverslagen. U krijgt er 4 voorgeschoteld, waarin tevens daly's, budgetverdeeleenheden en interventietrappen aan de orde komen. Daarnaast kunt u in het onderstaande onder andere lezen over het verlofstelsel in hoger beroep, vuurwerkcriterium bij megazaken, magistraten in de publiciteit en Haarlemmerolie.
Auteur(s)A.M. van Woensel
Pagina777-799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 05-04-2005, ---
CiteertitelDD 2005,
Samenvatting(Nevmerzhitsky / OekraÔne).
AnnotatorS. Berkhout
Pagina799-801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 28-04-2005, ---
CiteertitelDD 2005,
Samenvatting(Buck / Duitsland).
AnnotatorS. Berkhout
Pagina801-805
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 17-03-2005, ---
CiteertitelDD 2005,
Samenvatting(Bubbins / Verenigd Koninkrijk).
AnnotatorA. den Hartog
Pagina805-805
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-03-2005, ---
CiteertitelDD 2005,
Samenvatting(Stoichkov / Bulgarije).
AnnotatorA. den Hartog
Pagina805-807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 30-06-2005, ---
CiteertitelDD 2005,
Samenvatting(Nakach / Nederland).
AnnotatorA. den Hartog
Pagina807-808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 22-03-2005, ---
CiteertitelDD 2005,
Samenvatting(M.S. / Finland).
AnnotatorA. den Hartog
Pagina808-808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-03-2005, ---
CiteertitelDD 2005,
Samenvatting(Rieg / Oostenrijk).
AnnotatorA. den Hartog
Pagina808-808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 28-04-2005, ---
CiteertitelDD 2005,
Samenvatting(A.L. / Duitsland).
AnnotatorA. den Hartog
Pagina808-809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKnelpunten rondom de kinderpornografie
CiteertitelDD 2005, 58
Auteur(s)R.S.B. Kool
Pagina810-830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 28-09-2004, 02815/03
CiteertitelDD 2005, 58.1
SamenvattingAan de (in samenhang gebezigde) wettelijke termen "seksuele gedraging" en "plegen van ontuchtige handelingen" komt onvoldoende feitelijke betekenis toe.
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Het hof oordeelde de op art. 240b (oud) Sr (kinderporno) toegesneden tenlastelegging onvoldoende feitelijk. HR: tenlastelegging voldoet aan art. 261 Sv behoudens voorzover de beschrijvingen niet meer inhouden dan dat sprake is van "een seksuele gedraging" bestaande uit het plegen dan wel dulden van "een ontuchtige handeling" met zichzelf dan wel met een ander persoon. Aan voormelde (in samenhang gebezigde) wettelijke termen komt onvoldoende feitelijke betekenis toe (HR NJ 1999, 181).
Pagina810-810
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AQ3710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 25-03-2004, 05/090033-02
CiteertitelDD 2005, 58.2
Samenvatting'Nu de videoband "Holland Boys 5" zich in de d-base in Amsterdam bevindt, en de rechtbank deze band ook niet zelf heeft gezien (de videobanden maken, evenals de diskettes, geen deel uit van het dossier), kan niet met zekerheid wordt vastgesteld dat deze band kinderporno bevat. De rechtbank zal de verdachte daarom met betrekking tot die videoband vrijspreken.'
Samenvatting (Bron)De rechtbank Arnhem heeft een oud vice-president van de rechtbank Maastricht veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden (met een proeftijd van 2 jaren) en een geldboete van 2.500,- (subsidiair 50 dagen hechtenis) wegens het in voorraad hebben van kinderporno. De rechtbank acht bewezen dat de man 10 videobanden en 4 computerdiskettes (met daarop afbeeldingen) met kinderporno in zijn woning voorhanden heeft gehad. Hoger beroep: LJN BD6973
Pagina810-810
UitspraakECLI:NL:RBARN:2004:AO6240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 07-12-2004, 00083/04
CiteertitelDD 2005, 58.3
Samenvatting'(..) Dat het verspreide materiaal pornografisch afbeeldingen bevat van kennelijk te jeugdige personen, heeft het Hof blijkens de gebezigde bewijsmiddelen kennelijk afgeleid uit het relaas van de verbalisanten. Dat relaas houdt in dat de verbalisanten de door hen bekeken afbeeldingen hebben aangemerkt als kinderpronografie (...). Het relaas hout niet in op grond waarvan de verbalisanten tot die bevinding zijn gekomen.
Samenvatting (Bron)Kinderporno ex art. 240b (oud) Sr. 1. Niet noodzakelijk is dat de werkelijke leeftijd van de afgebeelde personen onder 16 jaren ligt. Het gaat erom of het kind er jonger dan 16 uitziet. 2. Relaas van verbalisanten dat zij afbeeldingen hebben aangemerkt als kinderporno omdat deze personen betroffen kennelijk jonger dan 16 onderscheidenlijk dat een aantal afbeeldingen in het onderzoek gemarkeerd was als kinderpornografie, houdt niet in op grond waarvan zij tot die bevinding zijn gekomen. Zon conclusie kan niet bijdragen tot het bewijs. Dat kan slechts anders zijn indien de rechter o.g.v. andere bewijsmiddelen, waaronder zijn eigen waarneming van de afbeeldingen, heeft kunnen oordelen dat die conclusie terecht is getrokken.
Pagina810-810
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AQ8936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-06-2003, 01277/02
CiteertitelDD 2005, 58.4
Samenvatting'Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep (..) houdt met betrekking tot de in het middel bedoelde videoband (...) in:
Het Hof doet (...) de volgende waarnemingen:
Samenvatting (Bron)-
Pagina810-811
UitspraakECLI:NL:HR:2003:AF6437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Alkmaar, 15-12-2004, 14.010112.04
CiteertitelDD 2005, 58.5
Samenvatting'Art. 240b Wetboek van Strafrecht (...) is per 1 oktober 2002 onder meer in die zin gewijzigd, dat de leeftijdsgrens van de afgebeelde minderjarige werd opgetrokken van 16 naar 18 jaar. In de tenlastelegging wordt nu aan de verdachte het bezit van een aantal foto's van 'zichtbaar minderjarige jongeren' verweten, zonder dat wordt aangegeven in welke periode dit heeft plaatsgevonden.
Samenvatting (Bron)Turncoach wordt veroordeeld voor diefstal in vereniging (van onder meer gymnastiektoestellen) en brandstichting in vereniging. Tevens is hij veroordeeld voor bezit van kinderporno.
Pagina811-811
UitspraakECLI:NL:RBALK:2004:AR7614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 13-10-2004, 05/090398-03
CiteertitelDD 2005, 58.6
Samenvatting'Verdachte heeft verklaard de bestanden nooit gezien te hebben en niet te weten hoe deze op zijn computer terecht zijn gekomen. De bestanden zijn echter aangetroffen in de zogenaamde 'recycle bin'. Naar het oordeel van de rechtbank is het aannemelijk dat deze daar door verdachte zijn geplaatst.
Samenvatting (Bron)In de "recycle bin" van de computer van verdachte aangetroffen bestanden met kinderpornografische afbeeldingen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn er geen aanwijzingen dat de verdachte de bestanden in de recycle bin heeft geplaatst met een andere bedoeling dan deze te verwijderen, zodat aannemelijk is dat verdachte juist geen kinderporno in bezit heeft willen hebben. De rechtbank is van oordeel dat er voor wat betreft de digitale afbeeldingen geen sprake was van enig opzet gericht op het 'in bezit hebben' van deze afbeeldingen.
Pagina811-811
UitspraakECLI:NL:RBARN:2004:AR3696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Groningen, 05-08-2004, 070216-04
CiteertitelDD 2005, 58.7
Samenvatting'Verdachte heeft doelbewust de grenzen van het toelaatbare opgezocht. Hij heeft door het downloaden van grote hoeveelheden pornobestanden, waarbij hij naar eigen zeggen de grenzen opzocht, welbewust de aanmerkelijke kans aanvaard daarmee kinderporno te downloaden. De rechtbank is daarmee van oordeel dat daarmee bewezen is dat verdachte kinderporno-afbeeldingen in bezit had.'
Samenvatting (Bron)Het in bezit hebben van kinderporno is strafbaar. Verdachte heeft door het downloaden van grote hoeveelheden pornobestanden, welbewust de aanmerkelijke kans aanvaard daarmee tevens kinderporno te downloaden. De rechtbank is van oordeel dat daarmee bewezen is dat verdachte kinderporno-afbeeldingen in zijn bezit had.
Pagina811-811
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2004:AQ6334
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 22-03-2005, 02746/04
CiteertitelDD 2005, 58.8
Samenvatting'(...)Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de door de meisjes aangenomen houding een zodanige is dat daarmee kennelijk het opwekken van een seksuele prikkeling is beoogd.'
Samenvatting (Bron)Afbeelding van een seksuele gedraging ex art. 240b.1 Sr. Het hof heeft vastgesteld dat het foto's betreft van een meisje tussen 7 en 12 jaar dat (vrijwel) naakt zodanig poseert en is afgebeeld dat haar vagina resp. haar schaamhaar uitdrukkelijk in beeld is gebracht. Voorts heeft het hof geoordeeld dat de door het meisje aangenomen houding een zodanige is dat daarmee kennelijk het opwekken van een seksuele prikkeling is beoogd. Dat oordeel is in het licht van de bewijsmiddelen niet onbegrijpelijk. Het hof heeft kunnen oordelen dat beide foto's een afbeelding bevatten van een seksuele gedraging. Tegen de achtergrond van de wetsgeschiedenis geeft dat oordeel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
Pagina812-812
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS5874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 22-03-2005, 24-001084-04
CiteertitelDD 2005, 58.9
Samenvatting'Het Hof stelt voorop dat het enkele bekijken van een afbeelding van kinderpornografische aard niet als 'bezit' daarvan in de zin van art. 240b van het Wetboek van Strafrecht kan gelden, ook niet wanneer deze afbeelding doelbewust vanaf het internet op het computerscherm wordt opgeroepen. Van bezit kan eerst sprake zijn wanneer die afbeelding vervolgens ook op enigerlei wijze wordt opgeslagen. '
Samenvatting (Bron)Ten aanzien van verdachte is bewezen verklaard dat hij in de periode van 1 november 2002 tot en 7 oktober 2003 te Kollumerzwaag, meerdere malen telkens ťťn afbeelding van seksuele gedragingen, bij welke afbeelding telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, was betrokken telkens heeft verspreid en in bezit heeft gehad, hebbende verdachte toen aldaar A) de hieronder nader omschreven afbeelding(en) verzonden naar de (internet) MSN-Group
Pagina812-812
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AT6636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKnelpunten rondom de kinderpornografie
CiteertitelDD 2005,
Samenvatting1. Inleiding;
2. (On)voldoende feitelijk;
3. MateriŽle rechtsvragen in relatie tot de eigen waarneming;
4. MateriŽle rechtsvragen: de uitleg van bestanddelen;
5. Resterende thema's;
6. Afsluiting.
Auteur(s)R.S.B. Kool
Pagina812-830
Artikel aanvragenVia Praktizijn