JustitiŽle Verkenningen

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift JustitiŽle Verkenningen
Datum 15-09-2005
Aflevering 6
TitelGemeenten, boetes en kleine ergernissen
CiteertitelJV, 2005, 6, 10
SamenvattingEind april 2005 heeft het kabinet twee wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer die gemeenten de mogelijkheid geven boetes op te leggen voor overlast in de openbare ruimte, fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingen. Deze wetsvoorstellen waren al aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord van het kabinet. In dit artikel gaan we in op de achtergronden en mogelijke gevolgen van de invoering van bestuurlijke boetes door gemeenten.
Auteur(s)T. Havinga , J. Terpstra
Pagina10-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelReikwijdte bestuurlijke boete is te beperkt
CiteertitelJV, 2005, 6, 23
SamenvattingHet beeld dat de burger heeft van de overheid, wordt sterk ingekleurd door wat de overheid presteert op het gebied van veiligheid en handhaving van regels. Gemeenten maken er zich dan ook hard voor om de burgers een zo hoog mogelijke veiligheid te garanderen en te zorgen voor een aangename en leefbare (woon)omgeving. De ambities van veel gemeenten zijn hierbij hoog.
Auteur(s)J. van der Pal , H.M.G. Slangen
Pagina23-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe bestuurlijke boete en het verlangen naar handhaving
CiteertitelJV, 2005, 6, 30
SamenvattingHet is al lang niet meer zo dat de bestuurlijke boete wordt gezien als een mogelijkheid die in de marge van het strafrecht een nuttige aanvulling kan betekenen. Wel is dat het officiŽle dogma. Zo zei de regering nog in 1999-2000 dat 'aan de randen van de harde kern van het strafrecht ... invoering van de bestuurlijke boete onder omstandigheden een gewenste aanvulling (kan) zijn op de bestaande handhavingsmogelijkheden...'.
Auteur(s)A.C. Berghuis
Pagina30-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWet bestuurlijke boete: recht doen aan gemeentelijke autonomie
CiteertitelJV, 2005, 6, 35
SamenvattingNaar verwachting zal per 1 januari 2006 de Wet Bestuurlijke boete overlast in de publieke ruimte in werking treden. Het lokaal bestuur heeft, bij monde van de VNG, lang aangedrongen op een bestuurlijke boete voor overlast in het publieke domein. Het bestuur zag namelijk met lede ogen aan dat de politie steeds minder toekwam aan de strafrechtelijke handhaving van de APV.
Auteur(s)A.G. Mein
Pagina35-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZero tolerance in de praktijk; handhaving van de 'kleine norm' door politie of boa's?
CiteertitelJV, 2005, 6, 44
SamenvattingIn de discussie rondom de invoering van de bestuurlijke boete wordt vaak ondersteld dat de politie niet zou toekomen aan de aanpak van lichte overtredingen. De politie stelt andere prioriteiten zoals de aanpak van geweld, straatroof en inbraken. En als de politie wel werk zou maken van handhaving van de 'kleine norm', dreigt al snel een overbelasting binnen het strafrechtelijke appraraat.
Auteur(s)B.A.M. van Stokkom
Pagina44-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe bestuurlijke boete als remedie tegen handhavingstekorten
CiteertitelJV, 2005, 6, 61
SamenvattingHandhavingstekorten zijn, hoewel tot op zekere hoogte onvermijdelijk, onwenselijk: er is te weinig handhaving. Op de vraag wanneer precies sprake is van zo'n tekort aan handhaving, ga ik hieronder in. Als er ergens te weinig handhaving is, moet daaraan iets worden gedaan. Bij onvoldoende handhaving dreigt immers het gevaar dat de na te leven regel of norm niet meer serieus wordt genomen en niet of minder vaak zal worden nageleefd, waardoor een nalevingstekort ontstaat.
Auteur(s)F.C.M.A. Michiels
Pagina60-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBestuurlijke boetes: extra werk voor de rechtspraak?
CiteertitelJV, 2005, 6, 73
SamenvattingBestuurlijke boetes worden de laatste jaren op veel terreinen ingevoerd. Inmiddels (medio 2005) zijn er al rond de zestig wetten waarin de bestuurlijke boete als sanctie-instrument is opgenomen (zie de bijlage achteraan dit artikel voor een overzicht). Verwacht mag worden dat na inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de toepassing van bestuurlijke boetes nog verder zal toenemen.
Auteur(s)M.D. van Ewijk , E. Niemeijer
Pagina73-83
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelStrafbeschikking en bestuurlijke boet: wildgroei in de handhaving?
CiteertitelJV, 2005, 6, 84
SamenvattingHet straffende bestuur rukt op. Meer en meer wordt er buiten de onafhankelijke rechter om gestraft, in het bijzonder door het opleggen van boetes. In het afgelopen jaar zijn drie wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer ingediend die deze ontwikkeling in sterke mate ondersteunen.
Auteur(s)A.R. Hartmann
Pagina84-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet O.M beschikt tot straf: een strafrechtelijk novum
CiteertitelJV, 2005, 6, 97
SamenvattingOp 21 juni jl. heeft de Tweede Kamer met een grote meerderheid een wet aangenomen die een principiŽle verschuiving teweegbrengt in het behandelen van strafzaken. Het betreft de zogenaamde Wet O.M.-afdoening, die de juridische grondslag van de afdoening van strafzaken buiten de rechter om verandert.
Auteur(s)J. van Zijl
Pagina97-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGeregisserde openbaarheid: Het O.M. en de zichtbaarheid van transacties
CiteertitelJV, 2005, 6, 113
SamenvattingHet is niet altijd nodig dat er een rechter wordt ingeschakeld bij het afdoen van strafzaken. Het Nederlandse recht kent als mogelijkheden om strafzaken buiten de rechter om af te doen het sepot en de transactie. De transactie (ook wel 'schikking' genoemd) is in 1921 ingevoerd en in 1984 aanzienlijk verruimd; vanaf dat moment konden naast overtredingen ook bepaalde misdrijven worden getransigeerd.
Auteur(s)M. Malsch
Pagina113-127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPlea bargain en O.M.-afdoening als functionele equivalenten?
CiteertitelJV, 2005, 6, 129
SamenvattingDe Nederlandse strafrechtelijke wetenschappers en praktijkjuristen waren zich in de jaren 1980 in de regel wel bewust van de belangrijkste procedurele implicaties van een 'guilty plea' in de Anglo-Amerikaanse rechtssystemen, namelijk dat het feitenonderzoek in de rechterlijke procedure eenvoudigweg werd overgeslagen en dat er direct werd overgestapt op de straftoemeting ('sentencing').
Auteur(s)J.F. Nijboer
Pagina128-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorwoord
CiteertitelJV, 2005, 6, 5
SamenvattingStraffen is tegenwoordig niet meer enkel het domein van de onafhankelijke rechter. Op steeds meer terreinen zijn het bestuursorganen die boetes uitdelen wanneer overtredingen worden geconstateerd. De opmars van de zogeheten bestuurlijke boete is deels te verklaren uit de enorme toename van regelgeving op allerlei maatschappelijke terreinen. Justitie en politie kunnen de handhaving van al die regels onmogelijk alleen af.
Pagina5-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn