Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 08-09-2005
Aflevering 7
TitelToekomstig ruimtelijk recht!
CiteertitelM en R 2005/7, nr.
SamenvattingAl weer enkele jaren en twee kabinetten geleden werd een voorontwerp voor een 'fundamentele herziening' van de WRO het land ingestuurd. Het wettelijk stelsel voor de ruimtelijke ordening moest op een nieuwe leest geschoeid worden. Velen waren van mening dat de WRO, mede door het vele sleutelen daaraan sinds de inwerkingtreding in 1965 door de wetgever en rechter, niet meer voldeed aan de eisen van een goede besluitvorming over inrichting en beheer van de ruimte.
Auteur(s)Chr. Backes
Pagina401-401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe hoofdpunten van de Wet ruimtelijke ordening
CiteertitelM en R 2005/7, nr.
SamenvattingAls opstap voor de overige bijdragen in dit nummer geeft dit artikel een schets van de inhoud en achtergrond van het wetsvoorstel 'Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening' (Wet ruimtelijke ordening). Als dat wetsvoorstel kracht van wet verkrijgt zal het de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening in zijn geheel vervangen. De onderstaande bijdrage schetst de kernelementen van de nieuwe Wro. Aan het slot wordt ook een beeld gegeven van enkele met de Wro samenhangende wetsvoorstellen.
Auteur(s)A.A.C.J. Janssen
Pagina402-408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRol van de provincie fundamenteel gewijzigd in de nieuwe Wro
CiteertitelM en R 2005/7, nr.
SamenvattingIn het wetsvoorstel voor een nieuwe Wro wordt vooral de rol van de provincie ingrijpend veranderd. Waar de provincie nu via de goedkeuringsbevoegdheid onderhandelingen over ruimtelijke ingrepen kan afdwingen, wordt straks een pro-actieve opstelling gevraagd. Vooraf moet dan door algemene regels de gemeentelijke ruimtelijke ordening worden aangestuurd. Hoe mooi die gedachte ook is, gevreesd moet worden dat de provincies de nieuwe verordeningsbevoegdheid zullen gebruiken om vooral veel te verbieden om daarna met ontheffingen projecten toch toe te staan. Door zo'n handelwijze kan de huidige onderhandelingscultuur worden voortgezet. Maar tegelijkertijd maakt die handelwijze de ruimtelijke ordening vooral een bovenlokale aangelegenheid en dat is juist niet de bedoeling van de wetgever.
Auteur(s)Th. Peters
Pagina409-414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMilieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan onder de nieuwe Wro
CiteertitelM en R 2005/7, nr.
SamenvattingHet voorstel voor een nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) beoogt onder meer de relatie tussen de beleidsterreinen milieu en ruimtelijke ordening te versterken. In dat kader zouden de mogelijkheden van normstelling in het bestemmingsplan, in het bijzonder de mogelijkheden tot het opnemen van milieukwaliteitsnormen, moeten worden verruimd. In deze bijdrage komt aan de orde wat onder de nieuwe Wro de mogelijkheden van gemeenten zijn om zelfstandig milieukwaliteitsnormen in het bestemmingsplan op te nemen.
Auteur(s)M.N. Boeve , N.S.J. Koeman
Pagina415-419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerwateren de watersysteembelangen in de nieuwe Wro?
CiteertitelM en R 2005/7, nr.
SamenvattingSinds 1 november 2003 is de watertoets wettelijk in het Bro'85 verankerd. Met deze toets wordt beoogd de watersysteembelangen te laten doorwerken in de ruimtelijke ordening, zodat - vanuit het oogpunt van het watersysteem - onverantwoorde ruimtelijke keuzes kunnen worden voorkomen en eventuele kansen voor het watersysteem kunnen worden benut. In het wetsvoorstel 'Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening' (Wro) wordt een aantal grondige wijzigingen voorgesteld ten opzichte van de huidige WRO, die van invloed (kunnen) zijn op de mate waarin en de wijze waarop watersysteembelangen in de ruimtelijke ordening doorwerken. In dit artikel wordt ingegaan op deze wijzigingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de doorwerking van watersysteembelangen in de ruimtelijke ordening.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
Pagina420-427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2005/7, nr.
Pagina428-431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200405050/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 71K
SamenvattingBeleidsregel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2002 heeft het bestuur van het Faunafonds (hierna: het Faunafonds) het verzoek van appellant om een tegemoetkoming in de door kraaien aangerichte schade aan maïs op de bij hem in gebruik zijnde percelen te Noordbroek afgewezen.
Pagina437-437
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2817
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200502546/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 72K
SamenvattingHandhaving, bestuursdwang, legalisatie, begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2005, kenmerk MB/05.030215/B, heeft verweerder beslist bestuursdwang als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen ter zake van het in strijd met artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer in werking zijn van de varkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina437-437
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200408054/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 73
SamenvattingMilieueffectrapportage, aanwijzing, planologische kernbeslissing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2001, no. DGL/L01.421860 heeft verweerder sub 1, met toepassing van artikel 27 van de Luchtvaartwet gelezen in samenhang met artikel 24 van de Luchtvaartwet, het besluit van 23 april 1991, no. RLD/VI/L91.004141, zoals gewijzigd bij besluit van 9 december 1999, no. DGRLD/VI/L99.350220, waarbij het luchtvaartterrein Lelystad is aangewezen, gewijzigd (hierna: het A-besluit). Bij besluit van gelijke datum, kenmerk M426, heeft verweerder sub 2, in overeenstemming met verweerder sub 1, toepassing gegeven aan artikel 26 van de Luchtvaartwet in samenhang met artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het luchtvaartterrein Lelystad (hierna: het RO-besluit).
Pagina437-437
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-05-2005, 200404537/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 74K
SamenvattingWinruimteverdeling, beleidsovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 21 april 2004, no. 991642, een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet verleend aan [appellante] voor het ontgronden van diverse percelen in de locatie "Uitbreiding Beers-Oost-Noord, die liggen tussen de Steegstraat en de Rijksweg A73, noordelijk van Ewinkel, gemeente Cuijk, gezamenlijk groot ongeveer 33,5 hectare.
Pagina438-438
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5369
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-05-2005, 200502469/2
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 75K
SamenvattingKwantitatieve uitvoerbeperking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2005, kenmerk 2003/22834, heeft verweerder aan verzoekster ingevolge de Ontgrondingenwet een vergunning onder voorschriften verleend voor het ontgronden van het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [], met het oog op het winnen van onder meer Maasklei ten behoeve van de grofkeramische industrie.
Pagina438-438
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200402586/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 76K
SamenvattingCumulatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2003 heeft de gemeenteraad van Moerdijk, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2003, het bestemmingsplan "Kop Roode Vaart" vastgesteld.
Pagina438-438
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200409871/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 77K
SamenvattingKans op bodemverontreiniging bij een calamiteit is onvoldoende reden om een bodemonderzoek voor te schrijven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2004, kenmerk MV 3951, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellant een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een rundvee- en vleesstierenhouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 27 oktober 2004 ter inzage gelegd. Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 30 november 2004, bij de Raad van State ingekomen op 6 december 2004, beroep ingesteld.
Pagina438-438
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200405178/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 78K
SamenvattingOndergrondse tanks zijn duurzaam verenigd met de grond, en daarom in eigendom bij de eigenaar van de grond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2003, kenmerk CPS/, heeft verweerder aan appellante met betrekking tot drie ondergrondse tanks op het perceel [locatie] te Hulst een last onder dwangsom opgelegd als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De dwangsom is vastgesteld op 3.500,00 per ondergrondse tank per week met een maximum van 30.000,00 per ondergrondse tank, zolang deze niet is verwijderd conform artikel 18 van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (hierna: het Besluit).
Pagina438-439
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6980
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200410199/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 79K
SamenvattingBeoordelingsvrijheid bij invulling begrip 'belangrijke schade'.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2004 heeft appellant (hierna: het college) aan [vergunninghouders] tijdelijk ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 9 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) voor het doden van Canadese ganzen op de op een bijbehorende kaart aangegeven eigen gronden gelegen in de gemeente Westerkoggenland.
Pagina439-439
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6956
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200407525/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 80K
SamenvattingGeen verminderde beweidingsmogelijkheden door aanwijzing gebied als beschermd natuurmonument; geen grond voor schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2004, kenmerk TRCJZ/2004/2069, heeft verweerder het verzoek van appellante om schadevergoeding op grond van artikel 18, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet afgewezen.
Pagina439-439
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200404155/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 81K
SamenvattingRichtlijnconforme uitleg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellant een vergunning gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor het veranderen van een rund- en pluimveehouderij, gelegen op het perceel [locatie] te Sint-Oedenrode, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 8 april 2004 ter inzage gelegd.
Pagina439-439
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200500106/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 82K
SamenvattingGrondwal in casu een vergunningplichtige inrichting en geen werk in de zin van het Bsb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2003, kenmerk 2003-25690, heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd wegens overtreding van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer en artikel 13 van de Wet bodembescherming. De dwangsom is vastgesteld op 166.000 per maand dat de opslag van verontreinigde grond op de locatie Kagerweg te Beverwijk niet is beëindigd, met een maximum van 996.000.
Pagina439-439
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200408768/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 83K
SamenvattingAanvraag om ontgrondingsvergunning terecht buiten behandeling gelaten wegens onuitvoerbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 oktober 2003 heeft verweerder de aanvraag van appellante om vergunning tot het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente De Wijk, sectie K, nummers zoals aangegeven op bijlage 3 behorende bij de aanvraag, buiten behandeling gelaten.
Pagina439-440
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7992
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200308312/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 84K
SamenvattingRichtlijnconforme uitleg; vergunning in strijd met IPPC-richtlijn omdat niets is bepaald omtrent de wijze waarop emissies worden gemeten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2003, kenmerk 2002/13207, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan Nuon Power Buggenum B.V. een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor het opwekken van elektriciteit door middel van het vergassen van kolen en afvalstoffen (biomassa) op het perceel Roermondseweg 55 te Buggenum. De vergunning is - voorzover deze betrekking heeft op de be- en verwerking van afvalstoffen - verleend voor een periode van tien jaar. Het besluit is op 20 november 2003 ter inzage gelegd.
Pagina440-440
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 14-04-2005, C-6/03
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 66
SamenvattingStrengere nationale wetgeving m.b.t. het storten van afvalstoffen geoorloofd.

(Deponiezweckverband Eiterköpfe / Land Rheinland-Pfalz).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 april 2005. # Deponiezweckverband Eiterkopfe tegen Land Rheinland-Pfalz. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgericht Koblenz - Duitsland. # Milieu - Storten van afvalstoffen - Richtlijn 1999/31 - Nationale regeling die strengere normen bevat - Verenigbaarheid. # Zaak C-6/03.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina440-443
UitspraakECLI:EU:C:2005:222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 14-04-2005, C-441/03
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 67
SamenvattingVeroordeling Nederland niet-implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn.

(Commissie / Nederland).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 april 2005. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk der Nederlanden. # Niet-nakoming - Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG - Instandhouding van in het wild levende vogels - Instandhouding van natuurlijke habitats - Niet-uitvoering binnen gestelde termijnen. # Zaak C-441/03.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina443-446
UitspraakECLI:EU:C:2005:233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 12-04-2005, 02455/04 E
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 68
SamenvattingUitleg begrip bestrijdingsmiddel.
Samenvatting (Bron)Opzettelijk voorhanden hebben van bestrijdingsmiddelen. 1. Voorzover het middel zich erop beroept dat Picoplast geen biocide is, faalt het, reeds omdat het eraan voorbij ziet dat eerst bij wetswijziging van 20-06-02 (Stb. 461) na het tenlastegelegde tijdstip in art. 1.1.f Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Bmw) de term biocide is opgenomen als omschrijving van een bestrijdingsmiddel. 2. Picoplast is een bestrijdingsmiddel ex Bmw zoals die luidde t.t.v. de tenlastegelegde gedraging, en was niet toegelaten ex art. 2 Bmw. De aangevoerde omstandigheid dat hetzelfde effect ook met allerhande daarvoor in aanmerking komende middelen kan worden bewerkstelligd kan daaraan niet afdoen. 3. HR verwerpt klacht onder verwijzing naar conclusie AG dat het verbod ex art. 5 Vogelwet 1936 om vogels te vangen, in gebouwen niet van toepassing is.
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina446-450
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS6019
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 13-04-2004, 2003/251
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 69
SamenvattingBodemverontreiniging en vordering uit ongerechtvaardigde verrijking; verjaring.

(Staat / Schotsman).
AnnotatorJ.H. Meijer
Pagina450-453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200301235/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 70
SamenvattingMosselzaadvisserij Waddenzee, toetsing aan Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 april 2002 heeft verweerder aan de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur U.A. (hierna: de Producentenorganisatie) op grond van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet voor het voorjaar van 2002 vergunning verleend voor het opvissen van mosselzaad, halfwas- en maatse mosselen in het sublitoraal van de Westelijke Waddenzee.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina453-456
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200408985/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 71
SamenvattingVersoepeling geluidsvoorschriften middels nadere eis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2004 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TPG Post B.V." (hierna: TPG Post) voor het postoverslagbedrijf gelegen aan de Raadhuisstraat 300 te Best nadere eisen gesteld op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (hierna: het Besluit). Dit besluit is op 28 september 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. ten Veen
Pagina456-458
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT1967
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200404738/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 72
SamenvattingSaneringsplan: milieuactivist niet-ontvankelijk, IBC goedkoper en milieuvriendelijker dan volledige verwijdering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2003, kenmerk 2003/55635, heeft verweerder onder meer vastgesteld dat ter plaatse van het voormalige grindgat 'In de Roes', gelegen in Ohé en Laak, gemeente Maasbracht, sprake is van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming en de sanering daarvan als urgent aangemerkt. Verder heeft verweerder ingestemd met een saneringsplan.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina458-461
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200409184/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 73
SamenvattingWegbestemmen van een bedrijf ten behoeve van waterberging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2004 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer het bestemmingsplan "Van Leeuwenhoeklaan" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina461-463
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-05-2005, 200405722/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 74
SamenvattingBestemmingsplanregeling voor waterberging; planschade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van Schermer, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2003, het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 2003" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina463-466
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200501068/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 75
SamenvattingBestuursdwang in verband met te vroeg aangeboden huisvuil. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Op 9 november 2004 heeft verweerder met toepassing van artikel 5:24, vijfde en zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van appellante bestuursdwang toegepast als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht ter zake van het, in strijd met artikel 20, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2004 door appellante ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de [locatie 1], ter hoogte van nummer [], te Utrecht. De bestuursdwang heeft bestaan in het verwijderen van de afvalstoffen. Bij besluit van 11 november 2004, kenmerk B04004932, is deze beslissing tot toepassing van bestuursdwang op schrift gesteld. Tevens heeft verweerder kenbaar gemaakt dat de kosten voor het verwijderen, zijnde een bedrag van 50,00, op grond van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht voor rekening van appellante komen.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina466-468
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200501053/1
CiteertitelM en R 2005/7, nr. 76
SamenvattingVereiste spoed bij het verkeerd aanbieden van huisvuil.
Samenvatting (Bron)Op 6 september 2004 heeft verweerder met toepassing van artikel 5:24, vijfde en zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van appellant bestuursdwang toegepast als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht ter zake van het, in strijd met artikel 20, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2004 door appellant ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de Emmalaan, ter hoogte van nummer 11, te Utrecht. De bestuursdwang heeft bestaan in het verwijderen van de afvalstoffen. Op 5 oktober 2004 is deze beslissing tot toepassing van bestuursdwang op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder kenbaar gemaakt dat de kosten voor het verwijderen, zijnde een bedrag van 50,00, op grond van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht voor rekening van appellant komen.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina468-471
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8444
Artikel aanvragenVia Praktizijn