Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 12-09-2005
Aflevering 16
TitelDe nieuwe 'beginselplichtformule' voor handhaving: oude wijn in een nieuwe fles?
CiteertitelJBa 2005/237
SamenvattingIn de jurisprudentie over bestuursrechtelijke handhaving genoot het bevoegde gezag lange tijd de (beleids)vrijheid die hem door de rechter werd geboden. Een kentering was de introductie door de Afdeling bestuursrechtspraak eind jaren negentig van de zogenaamde beginselplicht tot handhaving. In de zomer van 2004 heeft de Afdeling gekozen voor een nieuwe formulering, waarin het evenredigheidsbeginsel als grond wordt genoemd om van handhaving af te zien. Is er iets veranderd? Is er in de recente jurisprudentie een nieuwe lijn te bespeuren? Na een korte beschrijving van de historie, worden deze vragen aan de hand van een jurisprudentieonderzoek beantwoord.
Auteur(s)A.R. Neerhof , M.J.H.M. Verhoeven
Pagina242-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200500158/1
CiteertitelJBa 2005/238
SamenvattingBelanghebbende. Afgeleid belang. Standplaatsvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Stein (hierna: het college) het op 28 juli 2003 ingediende verzoek van [appellante sub 1] om de standplaatsvergunning die op naam stond van haar op 28 juni 2003 overleden [vader] op haar naam over te schrijven, afgewezen.
Pagina246-246
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200410326/1 en 19 andere zaaknummers
CiteertitelJBa 2005/239
SamenvattingBelanghebbende. Rechtspersoon. Collectief belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 13 juni 2003 heeft de Kamer voor de Binnenvisserij (hierna: de Kamer) het door [wederpartij] (hierna: de v.o.f.) ingediende verzoek tot verlenging van de op 31 december 2003 aflopende huurovereenkomst met betrekking tot het volledig visrecht op de in die besluiten nader aangeduide percelen water, gelegen in de Zuid- en Noordplas van de Noordeinden Geerpolder, kadastraal bekend gemeente Ter Aar, toegewezen.
Pagina246-247
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1093
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200500951/1
CiteertitelJBa 2005/240
SamenvattingBelanghebbende. Collectief belang. Statuten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen (hierna: appellant) besloten aan de vereniging "de Markies" een vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) te verlenen voor het houden van feesten en evenementen in het pand op het perceel, plaatselijk bekend Winselingseweg 41 te Nijmegen (hierna: het perceel).
Pagina247-248
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200410188/1
CiteertitelJBa 2005/241
SamenvattingBeleidsregels. Bijzondere omstandigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout (hierna: het college) geweigerd appellant toestemming te verlenen om met zijn voertuigen gedurende de openingstijden van de markt op de Heuvel te blijven staan.
Pagina248-248
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-08-2005, 200410633/1
CiteertitelJBa 2005/242
SamenvattingBestuursdwang. Legalisatie. Concreet zicht.

(X / GS van Noord-Brabant.)
Pagina248-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200409932/1
CiteertitelJBa 2005/243
SamenvattingDwangsom. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg (hierna: het college) appellanten onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het recreatieverblijf op [locatie a] te [plaats] (hierna: het perceel) voor permanente bewoning te beŽindigen en de vergroting bij dit recreatieverblijf te verwijderen.
Pagina249-249
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-08-2005, 200407528/1
CiteertitelJBa 2005/244
SamenvattingOntvankelijkheid. Verzending. Ontvangst. Verschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit 25 november 2003 heeft de gemeenteraad van Breukelen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2003, het bestemmingsplan "Noord" vastgesteld.
Pagina249-250
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200501517/1
CiteertitelJBa 2005/245
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Pro forma. Gronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Groningen (hierna: het college) aan K.A.V. Autoverhuur (hierna te noemen: K.A.V.-verhuur) vergunning verleend, onder voorwaarden, om van de uitrit(ten), aangelegd voor het perceel Skagerrak 6 ter plaatse, gebruik te maken ten behoeve van het in- en uitrijden naar en van dat perceel.
Pagina250-250
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200500680/1
CiteertitelJBa 2005/246
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Rechtsmiddelenclausule.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 8 april 2002 is namens de Directeur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (hierna: het COKZ) aan appellante medegedeeld dat een afleveringsverbod wordt opgelegd voor alle door haar na 25 november 2001 geproduceerde boerenkaas in verband met de constatering van salmonella in op 14 maart 2002 door appellante geproduceerde boerenkaas.
Pagina250-250
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200502796/1
CiteertitelJBa 2005/247
SamenvattingSchending vormvoorschriften. Bedenkingen. Terinzagelegging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2005, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windturbine op het perceel nabij [locatie] te Zaandam, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 24 februari 2005 ter inzage gelegd.
Pagina250-251
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 01-08-2005, 04/594 NABW
CiteertitelJBa 2005/248
SamenvattingBezwaar. Bezwarencommissie.
Samenvatting (Bron)Advisering door niet voltallige adviescommissie. Uitgebracht advies door de Commissie voor bezwaar- en beroepschirften voldoet niet aan het vereiste van artikel 7:13, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb.
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU0694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200408906/1
CiteertitelJBa 2005/249
SamenvattingPartij. Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2003 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister) het verzoek van [verzoeker] om de huurprijs van de woning aan de [locatie] te verhogen, afgewezen.
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1090
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-08-2005, 200501932/1
CiteertitelJBa 2005/250
SamenvattingGriffierecht. Matiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2003 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) de door appellant gevraagde ontheffing voor het hebben van een 11,00 m lang en 3,00 m breed tegelpad aan de noordelijke zijde van het perceel, kadastraal bekend als gemeente [plaats], sectie [], nummers [], geweigerd.
Pagina251-252
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-08-2005, 200504106/1
CiteertitelJBa 2005/251
SamenvattingHerziening.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 4 augustus 2004, in zaak no. 200307396/1, heeft de Afdeling het beroep van verzoeker gericht tegen het besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister) van 30 september 2003 waarbij ongegrond is verklaard het bezwaar van verzoeker tegen de afwijzing van een verzoek om een energiepremie, gegrond verklaard, de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd, en bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit geheel in stand blijven. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina252-252
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina254-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn