StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 13-06-2005
Aflevering 2
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200402554/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVerweerder heeft ten onrechte nagelaten onderzoek te doen naar de gevolgen van de ammoniakemissie- depositie voor het op 1650 meter afstand gelegen natuurgebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2004, kenmerk WM 02/17, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een nertsenhouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers [], Dit besluit is op 20 februari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina14-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200401847/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingGeluidsbelasting van vliegbewegingen moet in dit geval via Wet milieubeheer worden geregeld; minst belastende vliegroutes zijn ten onrechte niet onderzocht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2003 (lees: 2004) heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een zweefvliegveld "Aeroclub Nistelrode" op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 23 januari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina15-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-02-2005, 200409578/2
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVoor toepassen van gevaarlijke afvalstoffen in een geluidswal is een vergunning krachtens de Wm vereist. Zie annotatie onder nummer 05-41.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 oktober 2004, kenmerk 562781, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor onder meer het ontgraven van stortmateriaal en het met dit materiaal aanleggen en afwerken van een geluidwal in het Drachtstervaartgebied te Drachten. Dit besluit is op 19 oktober 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6174
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-02-2005, 200500197/2
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingAparte rechtspersonen die behoren tot dezelfde groep van bedrijven die centraal worden aangestuurd, kunnen ťťn inrichting in de zin van de Wet milieubeheer vormen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2004, kenmerk 03.004883, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor het drukken van transferpapier in rotatiezeefdruk gelegen aan de [locatie], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 2 december 2004 ter inzage gelegd.
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200308170/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingIn milieuvergunning kunnen verplichtingen worden opgenomen over het stimuleren van bepaalde vervoersvormen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2003, kenmerk M 33-2001, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 1 een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor de productie van vee- en diervoeders op het perceel [locatie 1] te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie [], nummers [] (alle gedeeltelijk). Dit besluit is op 24 oktober 2003 ter inzage gelegd.
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200401481/1 en 200401481/2
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingEigendom perceel brengt niet zonder meer mee dat eigenares rechtsopvolger is van de vergunning; niet aangevraagde en vergunde activiteit is geen kwestie van handhaving indien deze activiteit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2003, kenmerk MW01.13151, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Rhenoy Autodemontage B.V." (hierna: Rhenoy B.V.) een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor onder meer de opslag en demontage van autowrakken op de percelen Dorpsstraat 2 en 10 te Rhenoy. Dit besluit is op 9 januari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina23-25
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200405894/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingDe oprichting van grondwallen met afvalstoffen is geen (zelfstandige) inrichting nu het gaat om eenmalige toepassing van afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2003, kenmerk 2003/57672, heeft verweerder zich onbevoegd verklaard ten aanzien van een verzoek van appellant om toepassing van bestuursdwang ten aanzien van het opslaan van afvalstoffen op het terrein van manege De Leistert, gelegen aan de Leistertweg 2 te Roggel. Daarbij heeft verweerder het verzoek met toepassing van artikel 2:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht doorgezonden naar appellant.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina21-23
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5518
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200402711/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingHabitatrichtlijn is van toepassing op besluit tot instemming saneringsplan bodemverontreiniging; optreden van significante effecten op nabijgelegen speciale beschermingszone is niet uit te sluiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2002 heeft verweerder naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming door appellanten sub 2 onder een aantal aanvullende voorwaarden ingestemd met een saneringsplan ten aanzien van een ernstig geval van bodemverontreiniging waarvan de sanering urgent is op de locatie Oude Waalsdorperweg (ongenummerd), Kleiduivenschietterrein Waalsdorpervlakte te Den Haag, kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie V, nummers 662, 1641, 1644, 5023, 5027 en 7000 (alle gedeeltelijk)..
AnnotatorP.A. Boers
Pagina25-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200404717/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingIPPC-bezwaar kan niet eerst ter zitting worden aangevoerd; brijvoer is beoogd product en (mede) om die reden geen afvalsof.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 april 2004, kenmerk BWM 03-5930, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een fokvarkensbedrijf aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 28 april 2004 ter inzage gelegd.
Pagina28-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200500864/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingMelding van uitbreiding werktijden kan in beginsel worden toegestaan.
AnnotatorM. Jongma
Pagina30-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-03-2005, 200402102/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingAanhoudingsplicht vergunningaanvraag nu sprake is van een zoneringsituatie als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder; wetsuitleg artikel 13.7 Wet milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2004, kenmerk MW03.15547, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer voor een periode van tien jaar aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fibroned B.V." een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een pluimveemestverbrandingsinstallatie annex energiecentrale op het bedrijventerrein De Ecofactorij te Apeldoorn. Dit besluit is op 26 februari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina33-35
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200407882/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingOndanks dat appellante de verontreinigde grond niet zelf op de bodem heeft gebracht, is zij aan te merken als overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2003, kenmerk AZ/HG/DA-dekom, heeft verweerder aan appellante lasten onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd ter zake van het op of in de bodem brengen van afvalstoffen op tien locaties in strijd met artikel 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 2, derde lid, onder a, van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen en artikel 1, eerste lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Deze locaties zijn op basis van de hoeveelheid op de bodem gebrachte afvalstoffen ondergebracht in drie sublocaties. De dwangsommen zijn vastgesteld op 2.000,00 voor sublocatie A, 6.000,00 voor sublocatie B en 16.000,00 voor sublocatie C telkens per week dat de overtredingen op de locaties, die zijn ondergebracht in een sublocatie, niet ongedaan zijn gemaakt, met een maximum waarboven geen dwangsommen meer worden verbeurd van respectievelijk 32.000,00, 72.000,00 en 128.000,00.
Pagina35-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT1966
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200401926/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingIn een Wm-vergunning kunnen voorschriften ter bescherming van de gemeentelijke riolering worden gesteld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van januari 2004, kenmerk EMT/2003/5644, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een motorblokkensloperij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 23 januari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200501676/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVergunningen zijn terecht ingetrokken; gelet op o.a. de onvoldoende coŲperatieve houding van verzoekster in het verleden was verweerder tevens bevoegd om preventieve handhavingsbesluiten te nemen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2005 heeft verweerder krachtens artikel 18.12 van de Wet milieubeheer de bij besluit van 21 mei 1992 krachtens de Hinderwet aan verzoekster verleende revisievergunning en de bij besluit van 13 december 1994 krachtens de Wet milieubeheer aan verzoekster verleende veranderingsvergunning voor haar inrichting voor de verwerking van slachtafval op het perceel [locatie] te [plaats] ingetrokken per 4 april 2005. Verweerder heeft verzoekster bij dit besluit meegedeeld dat hij heeft besloten bestuursdwang toe te passen indien verzoekster op of na 4 april 2005 slachtafvalverwerkingsactiviteiten uitvoert en een last onder dwangsom opgelegd indien verzoekster na 4 april 2005 slachtafval in ontvangst neemt. In het besluit is verzoekster een termijn gegund tot 15 maart 2005 om aan te tonen dat zij de overtreding van een aantal aan de genoemde vergunningen verbonden voorschriften heeft beŽindigd.
Pagina40-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200407661/1 en 200408521/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingMet (expliciet) gedogen dient het bevoegd gezag nog terughoudender te zijn dan met het weigeren om te handhaven; i.c. geen reden om te gedogen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2004, kenmerk BMV U2004/3575, heeft verweerder besloten tot 1 januari 2006 te gedogen dat het door [partij] (hierna: de V.O.F.) geŽxploiteerde tankstation aan de [locatie] te [plaats] niet voldoet aan drie voorschriften van het Besluit tankstations milieubeheer (hierna: het Besluit).
Pagina37-40
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2801
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200403380/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingOntheffing op grond van de Flora- en faunawet heeft betrekking op de soortenbescherming en de Habitatrichtlijn ziet op gebiedsbescherming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2004, FF/75C/2003/257, heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het tijdvak van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2012 aan Prorail Nieuwbouw Projectencentrum (hierna: Prorail) ontheffing verleend als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet van de verbodsbepalingen in de artikelen 8, 9, 10, 11 en 13 van die wet, voorzover dit betreft het vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats verwijderen van Aardaker, Akkerklokje, Brede orchis, Dotterbloem, Gevlekte orchis, Grote Kaardenbol, Grote keverorchis, Moeraswespenorchis, Rietorchis, Steenbreekvaren, Tongvaren, Veldsalie, Vleeskleurige orchis en Zwanebloem en het doden of verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen, opzettelijk verontrusten, het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- en vaste rust- of verblijfplaatsen, het vervoeren en onder zich hebben van Aardmuis, Bunzing, Dwergspitsmuis, Egel, Gewone bosspitsmuis, Haas, Hermelijn, Konijn, Ondergrondse woelmuis, Ree, Rosse woelmuis, Tweekleurige bosspitsmuis, Veldmuis, Wezel, Woelrat, Bruine Kikker, Gewone pad, Groene kikker, Heikikker, Kleine watersalamander, Meerkikker, Ringslang, Rugstreeppad, Bittervoorn, Grote Modderkruiper, Kleine Modderkruiper en Rivierdonderpad. Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, is het tracť van de aan te leggen Hanzelijn, gelegen in de gemeenten Zwolle, Hattem, Kampen, Dronten en Lelystad.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-01-2005, 200400393/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingBurgemeester mag in mandaat niet beslissen op bezwaarschrift tegen besluit van het college van burgemeester en wethouders.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2003, kenmerk 03/122217, heeft verweerder een verzoek van appellant van 28 oktober 2002 om ten aanzien van het Graaf Huyn College bestuurlijke handhavingsmiddelen toe te passen, afgewezen.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AR8743
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200402756/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingMaatschappelijk belang bij doortrekken weg niet zodanig dat het belang bij de bescherming van het natuurmonument daarvoor moet wijken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2000, kenmerk DNW/00241, heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de aanvraag van appellant sub 3 om een vergunning op grond van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet voor de aanleg van de aansluiting van de IJmuiderslag op de noord-zuidverbinding naar de Kennemerboulevard en de herinrichting van de IJmuiderslag (aanleg keerlus en uitbreiding parkeerplaatsen) in het natuurgebied Duinen van Velsen afgewezen.
Pagina43-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200403463/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingKampeerterrein kan niet als geluidgevoelige bestemming worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2004, kenmerk MV 03/13, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windmolen op het perceel nabij [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 16 maart 2004 ter inzage gelegd.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-01-2005, 200410173/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingIn dwangsombesluit kan ook een maximaal te verbeuren bedrag per maand worden opgenomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2004, kenmerk DGWM/2004/2273, heeft verweerder aan verzoekster een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsom is vastgesteld op 1.000,00 per geconstateerde overtreding van de in voorschrift 5.2 van de Wet milieubeheer vergunning voor het rangeeremplacement Kijfhoek aan de Develsingel 11 te Zwijndrecht opgenomen geluidvoorschriften. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 30.000,00.
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200308700/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingAmbtshalve toets naar bevoegdheid; door van toepassing zijn van de Destructiewet is niet verweerder maar het college van GS bevoegd om te beschikken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2003, kenmerk Wmb/2002-43, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [aanvrager] een vergunning verleend voor het veranderen van een inrichting voor het cremeren en begraven van dieren op het perceel [locatie], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [].
Pagina44-44
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200403109/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVergunning niet uitgevoerd als Groen Labelstal; verweerder heeft ten onrechte geweigerd om handhavend op te treden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2003 heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek van appellanten van 16 juli 2003 om krachtens de Wet milieubeheer handhavingsmaatregelen te treffen ten aanzien van het agrarisch bedrijf van [vergunninghouder] gelegen aan de [locaties] te Aalten.
Pagina44-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200400465/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVoetbalwedstrijden behoren tot de representatieve bedrijfssituatie zodat de ontheffingsregeling voor geluidsgrenswaarden daarop niet van toepassing is. Voorts is niet aangetoond dat aan de normen van het Besluit luchtkwaliteit voor stikstofdioxide en fijn stof kan worden voldaan. Gemeente is mede verantwoordelijk voor aanpak zwevende deeltjes.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2003, kenmerk SB2003-18520, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan Stadion Ontwikkeling B.V. een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een voetbalstadion met daaraan gerelateerde ruimten, op een aantal ongenummerde percelen aan de Donau, de Wolga, de Schelde, de Maas, de Tiber, de Polderweg en de Spoorlaan, kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie BC, nummers 3440, 3556, 3557, 3558, sectie BD, nummer 4621, sectie BE, nummer 3036 en sectie BG, nummers 460, 477 tot en met 481, 2780, 2843, 3031, 3167, 3355, 3356 en 3371. Dit besluit is op 18 december 2003 ter inzage gelegd.
Pagina45-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3890
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200403302/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingIn dit geval geen reden om onderzoek te laten doen naar de integriteit van vergunningaanvrager.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2004, kenmerk MW02.45081, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan ATop Recycling een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van afvalstoffen aan de Aalsvoort ong., kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie AB, nummer 334. Dit besluit is op 11 maart 2004 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS4717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200305972/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingOndanks dat vergunningstermijn inmiddels is verstreken, blijft procesbelang voor appellanten aanwezig. Arrest Hof van Justitie EG niet in strijd met Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 oktober 2002, gewijzigd bij besluit van 14 november 2002, heeft verweerder aan de CoŲperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Kokkelvisserij U.A. (hierna: de Producentenorganisatie) onder voorwaarden vergunning verleend als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet voor het mechanisch vissen van kokkels in de Waddenzee.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200403391/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingZeer ruime ontheffing voor vangen en doden van vossen ter voorkoming van schade aan weidevogels niet deugdelijk gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2003 heeft appellant, met toepassing van artikel 67 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw), als categorie personen die, ter voorkoming van schade aan flora en fauna, de stand van de vos mogen beperken aangewezen alle jachthouders, op de gronden waarvan zij jachthouder zijn.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200409482/2
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVerlening goedkeuring aan een akoestisch rapport dat is opgesteld op grond van een vergunningvoorschrift is een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit.
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-02-2005, 200410394/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingBij niet naleven voorwaarden gedoogbeschikking ontvalt grond aan gedoogbeschikking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2004, kenmerk 2004-41601, heeft verweerder besloten het in werking hebben van een inrichting voor het composteren van groenafval, gelegen op het adres [locatie] te [plaats], zonder een daartoe verleende milieuvergunning onder voorwaarden te gedogen tot uiterlijk 1 mei 2005 of zoveel eerder als het besluit op de aanvraag om een oprichtingsvergunning van 18 juni 2004 in werking treedt.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-02-2005, 200410588/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingBezwaar tegen voornemen tot uitvoer van afvalstoffen kan ook betrekking hebben op beoogde wijze van nuttige toepassing in het land van bestemming; bij beoordeling effecten van voorgenomen nuttige toepassing mogen de criteria van het land van verzending worden gehanteerd, ook al zijn die strenger dan de criteria in het land van bestemming, mits beoordeling stoelt op relevant wetenschappelijk onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 december 2004, kenmerk NL 112232, heeft verweerder bezwaar gemaakt tegen het voornemen van [verzoeker sub 1] om 70.000.000 kg teerhoudend asfaltgranulaat op grond van de Verordening 259/93/EEG van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en vanuit de Europese Gemeenschap (hierna: de Verordening) uit te voeren naar Duitsland.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200405169/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingBij het bepalen van de capaciteit is de opslagcapaciteit en niet de feitelijke omvang van de opslag van belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2002, kenmerk 2002-36653, heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd wegens overtreding van artikel 8.1, eerste lid, onder a en c, van de Wet milieubeheer op een perceel aan de [locatie] te [plaats]. De dwangsom is vastgesteld op 5.000,00 per week dat geconstateerd wordt dat niet wordt voldaan aan de last om de overtreding van genoemd artikel te beŽindigen door de inrichting volledig te ontruimen van alle afvalstoffen en materialen en beŽindigd te houden. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 50.000,00.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200407536/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVerspreidingsgebied kennisgeving afhankelijk van aard inrichting en de te verwachten milieubelasting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juli 2004, kenmerk 56201, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van de verkoop van huishoudelijke artikelen en voor de opslag gedurende drie weken per jaar van 5000 kg consumentenvuurwerk en de verkoop daarvan op het perceel gelegen aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie [], nummers [] en []. Dit besluit is op 28 juli 2004 ter inzage gelegd.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200500568/2
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingDwangsom met begunstigingstermijn van ruim een jaar moet eerder als gedoogbesluit dan als handhavingsmaatregel worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 mei 2004, kenmerk 6036, heeft verweerder een verzoek van verzoekers om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de inrichting van Frico Cheese Varsseveld (hierna: Frico), gelegen op het perceel Boterstraat 5 te Varsseveld, gedeeltelijk afgewezen.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200404960/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVergunning kan niet worden geweigerd op grond dat aanvrager geen drijver van de inrichting is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juni 2004 heeft verweerder geweigerd aan appellanten krachtens de Wet milieubeheer een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet te verlenen voor een verblijfsaccommodatie annex paardenhouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Veere, sectie [], nummers []. Dit besluit is op 18 juni 2004 ter inzage gelegd.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200405771/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVaststelling hogere grenswaarden per geluidsbron; geen verslechtering gecumuleerde geluidsbelasting ten opzichte van bestaande situatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2002, 2002WEM000591i, heeft verweerder op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder, bezien in samenhang met artikel 2 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, voor dertien woningen hogere grenswaarden voor de geluidbelasting vanwege de Stroomweg de Tol en de Noordelijke Stadsas te Utrecht vastgesteld.
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200403342/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingHet mechanisch winnen van pieren in de Waddenzee is een plan of project in de zin van artikel 6, derde lid van de Habitatrichtlijn; uitleg voorzorgbeginsel in PKB-Waddenzee strookt niet met de uitleg die het Hof van Justitie EG daaraan heeft gegeven.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 24 februari 2003 heeft verweerder aan[vergunninghouders] onder voorwaarden vergunning verleend op grond van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet voor het mechanisch winnen van pieren in het staatsnatuurmonument Waddenzee.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200404254/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingGroentewinkel aan te merken als stankgevoelig object. Geen sprake van bestaande rechten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 april 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting ten behoeve van het uitoefenen van een dierenartspraktijk met paardenkliniek en het houden van 20 fokpaarden op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Druten, sectie [], nummers []. Dit besluit is op 14 april 2004 ter inzage gelegd.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-03-2005, 200410557/1 en 200410564/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVoor wat betreft beoordelingskader IPPC-richtlijn is ten onrechte alleen rekening gehouden met de ammoniakemissie vanwege de inrichting.
Samenvatting (Bron)200410557/1
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200406755/1, 200406965/1, 200408144/1, 200406913/1 en 200406883/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVerweerder was niet bevoegd om kwetsbare gebieden aan te wijzen die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); de EHS kan ook bestaan uit ecologische verbindingszones.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2004, kenmerk LNL/2004/176, heeft verweerder krachtens artikel 2, tweede lid, van de Wet ammoniak en veehouderij (hierna: de Wet) beweerdelijk vastgesteld welke gebieden in de provincie Overijssel deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (hierna: de EHS) in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Wet.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-03-2005, 200500930/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingDoor melding ontstaat een andere inrichting dan vergund; voorts ontbreken gegevens in melding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2004, kenmerk 1054260, heeft verweerder de door Cehave N.V. ingediende melding, als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer, van de verandering van de werkzaamheden binnen haar inrichting aan de Graaf van Solmsweg 48 te 's-Hertogenbosch, geaccepteerd.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2771
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200407747/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVergunning ten onrechte geweigerd op grond van toekomstige ontwikkelingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2004, kenmerk 30/2004, heeft verweerder geweigerd krachtens de Wet milieubeheer aan appellant een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor een veehouderij op het perceel [locatie], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 6 augustus 2004 ter inzage gelegd.
Pagina51-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT1981
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200408985/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVerweerder heeft in redelijkheid kunnen besluiten tot het bij nadere eis stellen van hogere geluidsgrenswaarden dan de standaardnorm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2004 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TPG Post B.V." (hierna: TPG Post) voor het postoverslagbedrijf gelegen aan de Raadhuisstraat 300 te Best nadere eisen gesteld op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (hierna: het Besluit). Dit besluit is op 28 september 2004 ter inzage gelegd.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT1967
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200407951/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingEen redelijke wetstoepassing brengt mee dat een woonkeet dan wel een woonwagen die in gebruik is als dienst- of bedrijfswoning geen kwetsbaar object is in de zin van het Vuurwerkbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 augustus 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk gelegen aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 19 augustus 2004 ter inzage gelegd.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200308242/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingHet plan biedt de eigenaren en gebruikers onvoldoende duidelijkheid of voor een bepaald bouwvoornemen een bouwvergunning kan worden verleend en of een bepaald voorgenomen gebruik in overeenstemming met het plan kan worden geacht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem het uitwerkingsplan "Raaks" vastgesteld.
Pagina53-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200403473/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingDe kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerp-uitwerkingsplan in een weekblad is in strijd met hetgeen in het moederplan omtrent de publicatie van de terinzagelegging is bepaald. Het onderzoek inzake de geluidbelasting op de gevels van de omringende woningen vanwege het geluid van spelende kinderen op de buitenspeelplaats van een kinderdagverblijf berust op een onjuiste aanname. Niet is gegarandeerd dat het kinderdagverblijf alleen zal worden gebouwd als ook de benodigde geluidswerende maatregelen zullen worden getroffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2003 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Westerpark het uitwerkingsplan Uitwerking 15 van het bestemmingsplan Staatsliedenbuurt (KDV Van Beuningenplein 103) vastgesteld.
Pagina55-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200403673/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingNu ook ten tijde van de beslissing op bezwaar de Nota Ruimte nog niet was vastgesteld, heeft de Minister van VROM het bouwplan voor een binnenmanege en een dierenartsenpraktijk, ten behoeve van de realisering waarvan gedeputeerde staten een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 lid 1 van de WRO hebben verleend, terecht getoetst aan de PKB Vinex en de PKB Vinac. De minister heeft zich op goede gronden op het standpunt gesteld dat de te realiseren gebouwen een substantiŽle bouwkundige ingreep van niet-agrarische aard in het buitengebied vormen die zich niet verdraagt met de gele koers in de PKB Vinex. Het besluit van gedeputeerde staten is in kennelijke strijd met het nationaal ruimtelijk beleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2002 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister) het besluit van het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg (hierna: gedeputeerde staten) van 2 juli 2002 tot verlening van een verklaring van geen bezwaar voor het oprichten van een manege en een dierenartsenpraktijk ten behoeve van WIFRAMA BV en ruiterclub "De Maasruiters op het perceel Keizersbaan, ongenummerd, te Kessel (hierna: het perceel), wegens kennelijke strijd met het nationaal ruimtelijk beleid vervangen door een weigering van de verklaring van geen bezwaar.
AnnotatorJ. Robbe
Pagina57-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200403729/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingTegen het zonder de vereiste bouwvergunning geplaatste hekwerk behoefde in dit geval niet te worden opgetreden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2002 heeft appellant (hierna: het college) naar aanleiding van het verzoek daartoe van [verzoeker] geweigerd handhavend op te treden tegen het door [partij] zonder bouwvergunning geplaatste hekwerk op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina61-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200406063/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingToepassing van de in de planvoorschriften opgenomen vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van de vestiging of uitoefening van een bedrijf vermeld in categorie 4 van de Categorale Bedrijfsindeling, of een daaraan gelijk te stellen bedrijf, mits het bedrijf binnen en buiten het plangebied geen onevenredige milieubelasting oplevert, kan tot gevolg hebben dat de aard van het bedrijventerrein verandert. Omdat geen sprake is van een ondergeschikte verandering van het plan, is het desbetreffende voorschrift in strijd met artikel 15 van de WRO.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2003 heeft de gemeenteraad van Someren, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2003, het bestemmingsplan Lage Akkerweg, derde fase vastgesteld.
Pagina61-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200306353/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingHet streekplan Noord-Brabant 2002 staat uitbreiding van een omvang van 1,5 ha zonder voorbehoud toe, en niet pas als de noodzaak wordt aangetoond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 1999 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 1999, het bestemmingsplan Buitengebied 1998 vastgesteld.
Pagina63-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200307350/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingEen concrete beleidsbeslissing in een PKB, waarvan de bestemmingsplanwetgever op grond van de wet niet mag afwijken, dient op dezelfde wijze te worden gemotiveerd als een bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in haar vergadering van 25 april 2002 ingestemd met het kabinetsstandpunt inzake de planologische kernbeslissing-plus "Project Mainportontwikkeling Rotterdam". De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft het kabinetsstandpunt niet binnen vier weken behandeld, zodat zij geacht wordt daarmee te hebben ingestemd.
Pagina63-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3915
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200405504/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingToepassing van de in de planvoorschriften opgenomen vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van het autotelefoonnet met de daarbij behorende voorzieningen heeft tot gevolg dat een bestemming kan worden gewijzigd en mist daarom verbindende kracht wegens strijd met artikel 15 van de WRO.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 september 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Voorst (hierna: het college) aan Dutchtone B.V., rechtsvoorganger van Orange Nederland B.V., vrijstelling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) en bouwvergunning verleend voor een antenne-installatie aan de Vermeersweg te Twello, kadastraal bekend gemeente Wilp, sectie A, nr. 2694 (hierna: het perceel).
Pagina65-66
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS4706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200400323/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingTen tijde van het bestreden besluit kon niet anders worden geconcludeerd dan dat de per 1 januari 2005 geldende jaargemiddelde en 24 uurgemiddelde grenswaarden voor zwevende deeltjes, alsmede de per 1 januari 2010 geldende jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofdioxide, op enkele plaatsen binnen het plangebied zullen worden overschreden. Nu op De Ruijterkade sprake is van een saneringssituatie dient inzichtelijk te zijn of zich een verbetering van de luchtkwaliteit voordoet die in voldoende mate bijdraagt aan de verwezenlijking van beleid dat erop is gericht de in het Besluit gestelde grenswaarden te bereiken en dient zo nodig te zijn bezien of het gelet op de verwezenlijking van dat beleid noodzakelijk is aanvullende maatregelen te treffen waarmee een verdergaande reductie van de emissie door het verkeer wordt bereikt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2003 heeft de gemeenteraad van Amsterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2003, het bestemmingsplan "Stationseiland" vastgesteld.
Pagina66-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200401688/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingHet voorliggende bestemmingsplan is het eerste ruimtelijke plan als bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage 1994 dat voorziet in de bouw van 6500 woningen in het gehele gebied De Zuidlanden. Het wettelijk verplichte onderzoek naar de milieugevolgen van de ontwikkeling van de Zuidlanden als geheel dient plaats te vinden bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan, ook al voorziet dit plan slechts in de ontwikkeling van de eerste fase van De Zuidlanden (maximaal 1856 woningen). Milieueffecten dienen te worden onderzocht op een niveau dat past bij de plaats in de keten van besluitvorming waaraan de m.e.r.-plicht is gekoppeld. Nu de plicht tot het maken van een milieueffectrapportage is gekoppeld aan een bestemmingsplan, zullen het detailniveau en de mate van uitgebreidheid van de milieueffectrapportage bij dat niveau moeten aansluiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2003 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2003, het bestemmingsplan "Leeuwarden-Zuid, fase A" vastgesteld.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina69-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200406606/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingVoor het verlenen van een bouwvergunning voor een zendmast behoeft geen vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19 van de WRO te worden gevolgd, mits is voldaan aan de voorwaarde dat de zendmast noodzakelijk is voor de uitoefening van de door artikel 10 van het EVRM gewaarborgde rechten en zich geen situatie voordoet die, gelet op het tweede lid van artikel 10 van het EVRM, beperking van die rechten rechtvaardigt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel (hierna: het college) geweigerd om aan [partij] een bouwvergunning te verlenen voor een zendmast op het perceel [locatie] te [plaats], sectie [] (hierna: het perceel).
Pagina74-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200405603/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingHet brengen van bestaand legaal gebruik onder een persoonsgebonden overgangsrecht moet in het algemeen worden beschouwd als een te ingrijpende inbreuk op de bestaande rechten en belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2001 heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2001, het bestemmingsplan Waterstrook Ringvaart Haarlemmermeerpolder vastgesteld.
Pagina75-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200406752/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingIn zijn bedenkingen heeft appellant het plan in zijn geheel bestreden. De delen van het beroep waarin appellant volgens de gemeenteraad en verweerder niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, kunnen als nadere argumenten daarvoor worden beschouwd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2000 heeft de gemeenteraad van Vianen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 april 2000, het bestemmingsplan Gaasperwaard vastgesteld.
AnnotatorM. Erkens
Pagina76-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200404709/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingHet niet nakomen door verweerder van de verplichting om tijdig een nieuw besluit te nemen omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan leidt niet tot een goedkeuring van rechtswege na het verstrijken van de termijn. Van een onthouding van goedkeuring van rechtswege is evenmin sprake. Appellante had beroep kunnen instellen tegen het niet tijdig nemen van een nieuw besluit omtrent goedkeuring.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2001 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 mei 2001, vastgesteld het bestemmingsplan "Tusken Moark en Ie".
Pagina77-78
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200405615/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingNiet alle mogelijke vormen van gebruik die op grond van de planvoorschriften zijn toegestaan, zijn, gelet op de nabijgelegen woonbebouwing, zonder meer aanvaardbaar. Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is niettemin voldoende gewaarborgd gezien de toezeggingen van de zijde van het gemeentebestuur ter zitting en het feit dat niet aannemelijk is dat het toegestane gebruik zonder meer zal leiden tot ernstige verkeers- en parkeerhinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van Utrecht, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2003, het bestemmingsplan "Tuindorp" vastgesteld.
Pagina78-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-03-2005, 200402053/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingOnder bepaalde omstandigheden is het aanvaardbaar dat vertrouwelijke gegevens, die van belang zijn in het kader van de vraag of het bestemmingsplan financieel uitvoerbaar is, niet tezamen met het ontwerpplan ter inzage worden gelegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2003 heeft de gemeenteraad van Oegstgeest, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2003, het bestemmingsplan "Rijnfront" vastgesteld.
Pagina79-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-03-2005, 200402204/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingDe in de planvoorschriften opgenomen omschrijving van het begrip caravan bevat geen bepaling over het al dan niet bouwvergunningplichtig zijn van een caravan. Aan de gemeenteraad komt in beginsel de bevoegdheid toe in een bestemmingsplan een definitie van het begrip caravan op te nemen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2003 heeft de gemeenteraad van Lochem, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2003, het bestemmingsplan "Recreatieterreinen" vastgesteld.
Pagina80-81
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-03-2005, 200406771/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingBij de beoordeling van de vraag of voldoende is aangetoond dat geen voormalige agrarische bouwblokken beschikbaar zijn, is van belang de mate waarin en de wijze waarop appellanten onderzoek hebben verricht naar het bestaan van deze bouwblokken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2004, heeft het college van burgemeester en wethouders van Aalburg het wijzigingsplan "Rivelstaat 2003" vastgesteld.
Pagina81-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200404056/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingHet feit dat ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar op grond van artikel 6a van de WRO een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage was gelegd, is niet voldoende om de in artikel 51, eerste lid, van de Woningwet neergelegde aanhoudingsplicht te doorbreken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "ING Vastgoed Ontwikkeling B.V." en "Pathť Theatres B.V." (hierna: vergunninghouders) vrijstelling als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een gebouwencomplex bestaande uit winkels, een multiplexbioscoop en amusementsruimten (hierna: het project) ter plaatse van de te slopen panden Spui 47-49, Gedempte Gracht 40-450 (even nummers), Voldersgracht 8-10 en Grote Marktstraat 59-71 te Den Haag (hierna: het perceel).
AnnotatorM. Erkens
Pagina83-85
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200402061/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingNu vaststaat dat de in het oude plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid niet is verwezenlijkt, komt daaraan noch in de vergelijking van het nieuwe plan met het oude plan, noch bij de beantwoording van de vraag of de planologische verslechtering voor appellant voorzienbaar was, betekenis toe. Finale beslechting van het geschil.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 oktober 1998 heeft de raad van de gemeente Zaanstad (hierna: de raad) aan appellant schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) toegekend van 67.000,00 ( 30.403,27), te vermeerderen met de wettelijke rente over genoemd bedrag vanaf 8 januari 1997 tot de dag van betaling.
AnnotatorM. Haak , H. Oranje
Pagina86-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200404021/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingIndien een op grond van de verleende vrijstelling ex artikel 19 van de WRO gegeven bouwmogelijkheden min of meer op ťťn lijn zijn te stellen met die welke op grond van de wijzigingsbevoegdheid hadden kunnen worden gerealiseerd en de conclusie gerechtvaardigd is dat de planologische verslechtering in beide gevallen ongeveer dezelfde is, komt voor wat de voorzienbaarheid betreft betekenis toe aan de niet verwezenlijkte wijzigingsbevoegdheid in het oude planologische regime.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2002 heeft de raad van de gemeente Echt het verzoek van appellante om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorM. Haak , H. Oranje
Pagina87-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200406444/1
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingHet oordeel van de rechtbank, dat appellant in dit geval rekening diende te houden met de mogelijkheid dat in de omgeving van zijn woning een nieuw agrarisch bouwperceel kon worden aangewezen, is juist. De rechtbank heeft hiertoe terecht de in het geding zijnde wijzigingsbevoegdheid voldoende bepaalbaar geacht, nu deze bevoegdheid beperkt was tot de bestemming 'Agrarische doeleinden, klasse C, (agrarisch productiegebied)'.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2002 heeft de raad van de gemeente Epe (hierna: de raad) het verzoek van appellant om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO), overeenkomstig het aanvullend advies van 1 maart 2002 van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (hierna: de SAOZ), afgewezen.
AnnotatorM. Haak , H. Oranje
Pagina89-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAfvalstof-Grondstof
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingSinds de arresten van het Hof van Justitie EG (het Hof) van 15 juni 2000 en de reactie daarop in de literatuur is een nieuwe reeks uitspraken verschenen van het Hof en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) die meer duidelijkheid verschaft over het thema afvalstof-grondstof. Het lijkt daarom weer eens tijd voor een beschouwing van de ontwikkelingen in de jurisprudentie, waarbij de aandacht vooral gericht is op de criteria die bij dit onderwerp een rol spelen.
Auteur(s)Y. Flietsta , T. van der Meulen
Pagina10-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn