Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 24-09-2005
Aflevering 7236
TitelHet Actieplan Staatssteun van Commissaris Kroes
CiteertitelGst. 2005, 137
Samenvatting"Less and better targeted aid' luidt het motto van de Europese Commisssie voor het staatssteunbeleid voor de komende jaren. Op 7 juni 2005 presenteerde de Commissaris voor Concurrentie, mevrouw Kroes, het Actieplan Staatssteun waarin de voornemens tot een fundamentele hervorming van het staatssteunbeleid worden uiteengezet.
Auteur(s)R.J.M. van den Tweel
Pagina501-507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200308305/1
CiteertitelGst. 2005, 138
SamenvattingBij bestuursorganen berusten in de zin van de WOB. Gespreksverslagen onderzoek nieuwjaarsbrand Volendam.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2002 heeft de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Staatssecretaris) aan appellant medegedeeld dat zijn verzoek om openbaarmaking van de ten behoeve van het deelrapport "Het derde klaphek voorbij?" door prof. dr. A.B. Ringeling en zijn medewerkers (hierna: de onderzoekers) opgestelde gespreksverslagen (hierna: de gespreksverslagen) naar de Erasmus Universiteit te Rotterdam is doorgezonden aangezien alle op het deelrapport betrekking hebbende stukken daar berusten.
AnnotatorR. Kooper
Pagina507-510
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-12-2004, 03/1306 NABW
CiteertitelGst. 2005, 139
SamenvattingBijstand, verblijf in inrichting. Kosten betaald door Diaconie, niet voor rekening van belanghebbende. Voorliggende voorziening. (Barneveld).
Samenvatting (Bron)Afwijzingsbesluit berust op ondeugdelijke motivering. De kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt gevraagd werden betaald door de diaconie en kwamen niet voor rekening van betrokkene. Bijzondere bijstand reeds om die reden terecht afgewezen.
AnnotatorH. van Deutekom
Pagina510-513
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AS1876
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200407498/1
CiteertitelGst. 2005, 140
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Vergunningstelsel. Reclame. Welstand, voorkomen van wanordelijkheden 10 EVRM. (Emmen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van appellante om een vergunning voor het plaatsen van driehoeksborden op verscheidene plaatsen in Emmen.
AnnotatorD.E. Bunschoten
Pagina513-516
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200406606/1
CiteertitelGst. 2005, 141
SamenvattingZendmast. Bouwvergunning. Vrijstelling 19 WRO. Buiten toepassing laten, art. 94 GW. (Sint-Michielsgestel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel (hierna: het college) geweigerd om aan [partij] een bouwvergunning te verlenen voor een zendmast op het perceel [locatie] te [plaats], sectie [] (hierna: het perceel).
AnnotatorD.E. Bunschoten
Pagina517-519
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-01-2005, 200401581/1
CiteertitelGst. 2005, 142
SamenvattingSluiting inrichting i.v.m. hardrugs. Geen punitieve sanctie. Bevoegdheid tot handhavend optreden door de enkele aanwezigheid van de coca´ne. Opstellen van beleidsregels niet noodzakelijk. Geen strijd met gelijkheidsbeginsel. (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2003 heeft de burgemeester van Amsterdam (hierna: de burgemeester) met toepassing van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de onmiddellijke sluiting bevolen van de voor het publiek toegankelijke inrichting aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina519-522
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AR8730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200403869/1
CiteertitelGst. 2005, 143
SamenvattingBestemmingsplan centrumgebied. Geen bodemverontreiniging die uitvoerbaarheid plan twijfelachtig maakt. Uitwerkingsregel inhoudende dat woonbestemming niet mag worden uitgewerkt dan nadat d.m.v. bodemonderzoek geschiktheid voor woningbouw is aangetoond, strijdig met art. 11 lid 1 WRO. Uitwerkingsplicht moet onvoorwaardelijk zijn geformuleerd en mag niet afhankelijk zijn van onzekere gebeurtenissen. (Kerkrade).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 september 2003 heeft de gemeenteraad van Kerkrade, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 augustus 2003, het bestemmingsplan "Hoofdstraat-Mucherveldstraat" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina522-528
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 25-04-2005, AWB 05/543 HUISV + 05/1124 HUISV
CiteertitelGst. 2005, 144
SamenvattingKlachtencommissie. Bestuursorgaan. Besluit. Urgentieverklaring huurwoning. Privaatrechtelijke overeenkomst. (Ouder-Amstel).

(X. / Geschillencommissie Woonruimteverdeling Amstel-Meerlanden).
AnnotatorJ.C. Binnerts
Pagina528-529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 07-07-2005, AWB 05,134 Huisv
CiteertitelGst. 2005, 145
SamenvattingKlachtencommissie. Bestuursorgaan. Besluit. Beslisbevoegdheid urgentieverklaring huurwoning. Privaatrechtelijke overeenkomst. (Aalsmeer e.a.).
AnnotatorJ.C. Binnerts
Pagina529-531
Artikel aanvragenVia Praktizijn