Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 30-09-2005
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelDe Interimwet stad- en milieubenadering
CiteertitelTO, 2005, nr. 3, p. 74
SamenvattingVijf jaar lang kon op basis van de Experimentenwet Stad en Milieu in bepaalde aangewezen stedelijke gebieden door de gemeenteraad worden geŽxperimenteerd met het afwijken van milieukwaliteitsnormen. Doel was een integrale afweging van milieu- en ruimtelijke-ordeningsbelangen op gemeentelijk niveau mogelijk te maken en zo oplossingen te bieden voor problemen die zich voordeden bij de uitvoering van het compacte-stadbeleid.
Auteur(s)M.N. Boeve
Pagina74-82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBroeikasgasemissiehandel in de Wet milieubeheer: een introductie op dit groene instrument
CiteertitelTO, 2005, nr. 3, p. 83
SamenvattingReeds sinds de jaren zestig van de vorige eeuw heeft de wetenschappelijke literatuur aandacht voor het concept van verhandelbare vervuilingsrechten als instrument voor de beheersing en reductie van milieuverontreiniging. Inmiddels bestaan - wereldwijd bezien - reeds verschillende toepassingen van dit instrument. In de Verenigde Staten is met name in de jaren tachtig onder invloed van discussies over 'regulatory relief' en vervolgens 'regulatory reform' gewerkt aan alternatieve vormen van regulering.
Auteur(s)M. Peeters
Pagina83-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWandelrecht
CiteertitelTO, 2005, nr. 3, p. 92
SamenvattingDe wandelaar en zijn liefhebberij, het wandelen, staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Elke zichzelf respecterende krant besteedt minimaal eens per week enkele kolommen aan het fenomeen en lokale, regionale en nationale wandelpaden breiden zich als een olievlek uit over de landkaart. Alleen al de Stichting Wandelplatform-LAW beheert (in de vorm van circa 35 lange-afstandswandelingen) circa 6000 kilometer aan wandelpad.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Pagina92-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelJurisprudentie milieueffectrapportage
CiteertitelTO, 2005, nr. 3, p. 98
SamenvattingDe thans in hoofdstuk 7 Wet milieubeheer (hierna: Wm) en het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (hierna: het Besluit m.e.r.) beschreven m.e.r.-regeling bestaat al zo'n twee decennia. Op grond daarvan zou wellicht kunnen worden verwacht dat de ins en outs van die regeling inmiddels in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS of Afdeling) zijn uitgekristalliseerd. Niets is echter minder waar.
Auteur(s)M.A.A. Soppe
Pagina98-105
Artikel aanvragenVia Praktizijn