Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 25-08-2005
Aflevering 7/8
TitelTer visie - WIA en privacy
CiteertitelSR 2005, 51
SamenvattingNet voor het zomerreces heeft het kabinet twee grote wetgevingsvoorstellen door de Tweede Kamer kunnen loodsen: die ten aanzien van het nieuwe zorgstelsel en 'de nieuwe WAO', de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Een gemeenschappelijk kenmerk van deze twee wetgevingsprojecten is dat de private verzekeraars meer invloed krijgen. Vraag is of de privacy van de werknemer voldoende is gewaarborgd. Bestaat er geen gevaar dat een verzekeraar bijvoorbeeld de gegevens van de zorgverzekering kan gebruiken bij uitvoering van de WIA en vice versa?
Auteur(s)P.S. Fluit
Pagina245-246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan WAO naar WIA: een verantwoorde omslag?
CiteertitelSR 2005, 52
Samenvatting[...] De vraag blijft daarom of de fundamentele omslag die het wetsvoorstel beoogt wel verantwoord is. Discutabel is bijvoorbeeld of de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen wel kunnen worden waargemaakt. Verder is de nieuwe regeling zo complex dat nog maar valt te bezien of de WIA naar behoren kan worden uitgevoerd. Onzeker is bovendien of deze regeling wel 'ILO-proof' is. Of het wetsvoorstel WIA wel aan de kwaliteitseisen voor wetgeving voldoet, is hierdoor zeer de vraag. Doel van dit artikel is om dit nader te onderzoeken door de voorgestelde regeling aan de hand van kwaliteitseisen voor wetgeving eens kritisch tegen het licht te houden.
Auteur(s)S. Klosse
Pagina247-257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelStrafbaarstelling van discriminatie wegens handicap. Artikel 429quater lid 2 Sr: een 'redelijke' strafbepaling?
CiteertitelSR 2005, 53
SamenvattingOp 1 januari 2006 treedt de Wet strafbaarstelling discriminatie wegens een handicap in werking. Met deze wet treedt onder ander art. 429quater lid 2 Sr in werking waarmee discriminatie wegens handicap in het sociaal-economisch verkeer strafbaar wordt gesteld. De inkleuring van de delictsomschrijving hangt echter af van de uitleg van een arbeidsrechtelijke bepaling, te weten art. 2 WGBH/CZ. In het onderstaande bijdrage onderzoekt de auteur of het 'lex certa'-beginsel wordt geschonden nu deze arbeidsrechtelijke bepaling nog onvoldoende geconcretiseerd is.
Auteur(s)A.R. Houweling
Pagina258-262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-06-2005, C03/310HR
CiteertitelSR 2005, 55
SamenvattingOpzegging; duidelijke, ondubbelzinnige verklaring werkgever.
Samenvatting (Bron)10 juni 2005 Eerste Kamer Nr. C03/310HR RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. S.F. Sagel, t e g e n 1. [Verweerster 1], handelende onder de naam GRILLROOM RAMSES II, gevestigd te [vestigingsplaats], 2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], 3. [Verweerder 3], wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. R.T.R.F. Carli. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorA.F. Bungener
Pagina268-272
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS8387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet ontslag van de statutair directeur volgens de '15 april'-arresten
CiteertitelSR 2005, 54
SamenvattingOp 15 april 2005 wees de Hoge Raad drie arresten over het ontslag van de statutair directeur. Twee arresten zijn praktisch identiek. Het arrest met nummer C04/044HR betreft de zaak van Eggenhuizen tegen Unidek Volumebouw BV ('Unidek') en het arrest met nummer C04/045HR betreft de zaak van zijn mededirecteur Verkerk tegen dezelfde vennootschap.
Auteur(s)M.D. Ruizeveld
Pagina263-268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 20-05-2005, R04/042HR (OK111)
CiteertitelSR 2005, 56
SamenvattingPrimaat van de politiek; publiekrechtelijke taak; personele gevolgen.
Samenvatting (Bron)20 mei 2005 Eerste Kamer Rek.nr. R04/042HR (OK 111) JMH Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: 1. DE DEPARTEMENTALE ONDERNEMINGSRAAD VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, gevestigd te 's-Gravenhage, 2. DE GROEPSONDERNEMINGSRAAD VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, gevestigd te 's-Gravenhage, 3. DE DEPARTEMENTALE ONDERNEMINGSRAAD VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT, gevestigd te 's-Gravenhage, 4. DE DEPARTEMENTALE ONDERNEMINGSRAAD VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, gevestigd te Zoetermeer, 5. DE DEPARTEMENTALE ONDERNEMINGSRAAD VAN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, gevestigd te 's-Gravenhage, 6. DE DEPARTEMENTALE ONDERNEMINGSRAAD VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIňN, gevestigd te 's-Gravenhage, 7. DE CONCERN ONDERNEMINGSRAAD VAN DE BELASTINGDIENST, gevestigd te 's-Gravenhage, VERZOEKERS tot cassatie, incidenteel verweerders, advocaat: mr. R.A.A. Duk, t e g e n DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van FinanciŽn, de Belastingdienst), gevestigd te 's-Gravenhage, VERWEERDER in cassatie, incidenteel verzoeker, advocaat: mr. J.W.H. van Wijk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina272-277
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS5953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zutphen, 07-07-2005, 05/51 WW 258
CiteertitelSR 2005, 57
SamenvattingOntslag; verwijtbare werkloosheid; bewijslast UWV.
Samenvatting (Bron)Vverweerder heeft bij primair besluit van 10 augustus 2004 de WW-uitkering ingaande 1 maart 2004 blijvend geheel geweigerd in verband met verwijtbare werkloosheid, waarbij de verstrekte voorschotten van eiseres zijn teruggevorderd.
AnnotatorA.C. Damsteegt
Pagina277-281
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2005:AT8951
Artikel aanvragenVia Praktizijn