SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 20-05-2005
Aflevering 5
TitelVan WOR naar WMW
CiteertitelSMA 2005, 207
SamenvattingBij de Tweede Kamer is inmiddels ruim een half jaar aanhangig een wetsvoorstel dat ertoe strekt de Wet op de ondernemingsraden - WOR - door de Wet medezeggenschap werknemers - WMW - te vervangen. Dat wetsvoorstel is de vrucht van zo'n twee jaar discussie, die begonnen is met een op 7 februari 2003 aan de Tweede Kamer aangeboden kabinetsstandpunt inzake de evaluatie van de WOR.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina207-208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWOR of WMW: er is nog het nodige (over) te doen
CiteertitelSMA 2005, 209
SamenvattingMet het op 5 oktober 2004 aan de Tweede Kamer aangeboden voorstel tot wet houdende bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (WMW) wordt de regelgeving betreffende ondernemingsraden in een nieuwe jas gestoken. Het ligt in de bedoeling dat de WMW de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vervangt en wel per 1 januari 2006 (zie 29818, nr. 6 op p. 16). Het wetsontwerp heeft inmiddels van diverse kanten (uitvoerig) commentaar gekregen. Dat commentaar betrof zowel de vorm, de nieuwe jas met een andere naam, als de inhoud, waarbij de inhoudelijke wijzigingen veelal als minder ingrijpend zijn geduid. Ik zal in deze bijdrage niet alle voorgestelde wijzigingen de revue laten passeren, maar mij concentreren op enige specifieke onderwerpen die om uiteenlopende redenen aandacht behoeven.
Auteur(s)L.G. Verburg
Pagina209-218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMedezeggenschapsstructuur en primaat van de politiek. Twee onderwerpen uit de WMW nader belicht
CiteertitelSMA 2005, 219
SamenvattingIn dit themanummer van SMA worden door verscheidene auteurs verschillende onderwerpen van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers belicht. In dit artikel zal ik twee onderwerpen onder de loep nemen die los van elkaar staan, te weten: de wijzigingen die worden voorgesteld om de medezeggenschapsstructuur anders vorm te geven of de bevoegdheidsverdeling tussen medezeggenschapsorganen te wijzigen en de bijzondere bepaling die geldt voor de medezeggenschap bij de overheid ter bescherming van het primaat van de politiek.
Auteur(s)L.C.J. Sprengers
Pagina219-231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan hetzelfde laken een pak. Maar past het? Het advies- en beroepsrecht en het instemmingsrecht ingevolge de Wet op de ondernemingsraden en het voorstel voor de Wet medezeggenschap werknemers
CiteertitelSMA 2005, 232
SamenvattingTussen art. 25, 26 en 27 Wet op de ondernemingsraden enerzijds en art. 6:18, 6:19, 6:25, 6:26, 6:27, en 9:7 van het voorstel van Wet medezeggenschap werknemers zit weinig of geen licht: noch in het advies- en beroepsrecht bij een aantal belangrijke bedrijfseconomische besluiten noch in het instemmingsrecht bij een aantal categorieŽn besluiten op sociaal terrein wordt een inhoudelijke wijzigingen voorzien. Sinds het in werking treden van de zogeheten 'derde wet', op 1 september 1979, zijn er in de wettelijke regeling daarvan geen principiŽle wijzigingen aangebracht. Wel zijn de categorieŽn besluiten waarop het advies- en beroepsrecht resp. het instemmingsrecht betrekking heeft, in de afgelopen 25 jaar iets uitgebreid. De in deze bijdrage behandelende vraag is of de wetgever terecht heeft besloten deze kern van het Nederlandse medezeggenschapsrecht inhoudelijk ongewijzigd te laten.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina232-238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Nederlandse medezeggenschap in een Europees perspectief
CiteertitelSMA 2005, 239
SamenvattingIn de Nederlandse juridische tijdschriften wordt volop geschreven over WOR, WMW en - in mindere mate - de structuurregeling en de Europese vennootschap. Slechts zelden wordt de blik over de grens gericht. Hoezeer een nauwgezette analyse van de WMW ook nodig moge zijn, het is goed om de Nederlandse medezeggenschap af en toe in een internationaal perspectief te plaatsen.
In deze bijdrage ga ik achtereenvolgens in op de nationale medezeggenschapsstelsels in de verschillende EU-landen, de implementatie van de Richtlijn informatie en consultatie, ontwikkelingen rond Europese ondernemingsraden en de Europese vennootschap en ten slotte kort op het voorstel voor een richtlijn inzake grensoverschrijdende fusies.
Auteur(s)R.H. van het Kaar
Pagina239-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 25-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 246
SamenvattingConcurrentiebeding.

(X / Alphamo).
Pagina246-246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-03-2005, C03/289 HR
CiteertitelSMA 2005, 246
SamenvattingDetachering in buitenland. Bedrijfsongeval. Smartengeld. Aansprakelijkheid werkgever.

(ABN AMRO / X).
Samenvatting (Bron)11 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C03/289HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: ABN AMRO BANK N.V., gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, incidenteel eiser, advocaten: mrs. E. van Staden ten Brink en A.H. Vermeulen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina246-246
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 14-07-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 248
SamenvattingOnderwijs. Ongewenste intimiteiten. Smartengeld.
Pagina248-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Assen, 01-12-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 248
SamenvattingSollicitatie. Gelijke behandeling. Schadeloosstelling. Smartengeld.
Pagina248-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 29-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 249
SamenvattingUitzendarbeid. Loon. CAO. Bewijs. Gelijke behandeling.
Pagina249-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-02-2005, C03/248HR
CiteertitelSMA 2005, 249
SamenvattingOvergang onderneming. Schorsing.

(Memedovic / Asito).
Samenvatting (Bron)11 februari 2005 Eerste Kamer Nr. C03/248HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster in cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n ASITO ROTTERDAM RIJNMOND B.V., voorheen genaamd Asito Rotterdam-Centrum B.V., gevestigd te Rotterdam, VERWEERSTER in cassatie, incidenteel eiseres tot cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina249-250
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR4466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 250
SamenvattingPensioen. Bepaalde tijd. Bewijs.

(Avebe / Veerman).
Pagina250-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-09-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 250
SamenvattingDirecteur. Dienstwoning.

Pagina250-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 02-02-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 251
SamenvattingUitzendbureau. Bepaalde tijd. Matiging loonvordering.
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 23-07-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 251
SamenvattingCAO. Bepaalde tijd.
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 27-07-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingZiekte. Passende arbeid. Ontslag op staande voet. Voorlopige voorziening.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 25-01-2005, 04/433 KG
CiteertitelSMA 2005, 252
SamenvattingPensioen.
Samenvatting (Bron)In dit geding staat de vraag centraal of het pensioenfonds het recht heeft - tijdelijk - een korting toe te passen op de indexering als bedoeld in artikel 10 van het pensioenreglement van de over de jaren 2004 tot en met 2008 aan gewezen deelnemers te betalen pensioenen en hun aanspraken. De voorzieningenrechter heeft het pensioenfonds verboden voor het jaar 2004 tot deze korting over te gaan. Naar het voorlopig oordeel van het hof, heeft het pensioenfonds het recht - tijdelijk - over de in dit kort geding in hoger beroep nog aan de orde zijnde periode een korting toe te passen op de indexering van de over de jaren 2004 tot en met 2008 aan gewezen deelnemers te betalen pensioenen en aanspraken.
Pagina252-253
UitspraakECLI:NL:GHARN:2005:AS3987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 28-05-2004, 02/1094 KA
CiteertitelSMA 2005, 253
SamenvattingBedrijfsongeval. Gezagsverhouding.
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn