AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 08-10-2005
Aflevering 36
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200500282/1
CiteertitelAB 2005/329
SamenvattingTer motivering verwijzen naar een gedragslijn die niet in een beleidsregel is neergelegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) aan appellant met toepassing van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] te Eindhoven.
AnnotatorA. Tollenaar
Pagina1753-1754
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200408930/1
CiteertitelAB 2005/330
SamenvattingTer motivering verwijzen naar een gedragslijn die niet in een beleidsregel is neergelegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) een tweede uitwegvergunning voor het perceel [locatie] te [plaats] geweigerd.
AnnotatorA. Tollenaar
Pagina1755-1758
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-06-2004, 200307859/1
CiteertitelAB 2005/331
SamenvattingOnmiddellijke handhaving openbare orde, veiligheid en gezondheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 mei 2001 heeft appellant aan [wederpartij] medegedeeld dat het [café], gelegen aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het café), voor een periode van twee dagen zal worden verzegeld met het doel dat, naast de bewoner van het pand, geen horecabezoekers kunnen worden toegelaten. In de begeleidende brief van 4 mei 2001 is aan [wederpartij] medegedeeld dat het café op zaterdag 5 mei 2001 om ongeveer 10.00 uur zal worden verzegeld voor een periode van twee dagen en dat appellant de tenuitvoerlegging van bestuursdwang kan voorkomen door vrijwillig het café te sluiten.
AnnotatorJ.G. Brouwer
Pagina1759-1761
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP1137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200407935/1
CiteertitelAB 2005/332
SamenvattingOntstaan instemming van rechtswege met saneringsplan op grond van de Wet bodembescherming en bezwaartermijn.
Samenvatting (Bron)Van rechtswege is ingestemd met het verzoek van [verzoeker] van 26 mei 2003 tot wijziging van het saneringsplan van september 1998 voor het geval van bodemverontreiniging aan de Krommendijk te Almelo, waarmee bij besluit van 22 september 1998 is ingestemd.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Pagina1762-1765
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-05-2005, 200404617/1
CiteertitelAB 2005/333
SamenvattingGrens voor milieueffectrapportage en IPPC-richtlijn: dierplaatsen of gehouden dieren?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 april 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een agrarisch bedrijf op het perceel plaatselijk bekend [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 26 april 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina1765-1770
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 10-03-2005, ---
CiteertitelAB 2005/334
SamenvattingWeigering vergunningen voor horecagelegenheid op grond van Bibob-criterium.

(X / de Burgemeester van Leidschendam-Voorburg).
AnnotatorC.L. Knijff
Pagina1770-1775
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 21-03-2005, AWB 04/5373 BESLU
CiteertitelAB 2005/335
SamenvattingWeigering en intrekking vergunningen voor seksinrichtingen op grond van Bibob-criterium.
Samenvatting (Bron)Verweerder is op grond van de resultaten van het onderzoek door het Bureau BIBOB van oordeel dat de in het geding zijnde exploitatievergunningen moeten worden ingetrokken respectievelijk geweigerd, aangezien er een ernstige mate van gevaar bestaat dat de vergunningen mede zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.
AnnotatorC.L. Knijff
Pagina1775-1779
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2005:AT2983
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200403302/1
CiteertitelAB 2005/336
SamenvattingGeen sprake van Bibob-criterium bij handelen zonder Wm-vergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2004, kenmerk MW02.45081, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan ATop Recycling een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van afvalstoffen aan de Aalsvoort ong., kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie AB, nummer 334. Dit besluit is op 11 maart 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorC.L. Knijff
Pagina1779-1787
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS4717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200308882/1
CiteertitelAB 2005/337
SamenvattingBesluit luchtkwaliteit; bezwaren inzake luchtkwaliteit eerst in beroep aangevoerd; aanvullend onderzoek kan niet als motivering dienen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Ambt Montfort, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2003, het bestemmingsplan "Rijksweg 73-Zuid (wegvak H)" vastgesteld.
AnnotatorJ. Struiksma
Pagina1787-1792
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-06-2005, AWB 04/999
CiteertitelAB 2005/338
SamenvattingOngegrondverklaring bezwaar en beroep; alsnog gegrondverklaring bezwaar; kosten bezwaarprocedure; kosten beroep; griffierecht.
Samenvatting (Bron)Regeling dierlijke EG-premies
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina1793-1794
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT8200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 14-06-2005, AWB 05/120
CiteertitelAB 2005/339
SamenvattingGelijkwaardigheid buitenlands diploma met RA-diploma; bezwaar of administratief beroep; toelating proeve van vakbekwaamheid en verkrijging verklaring vakbekwaamheid; ten onrechte geen doorzending als administratief beroepschrift.
Samenvatting (Bron)Wet op de Registeraccountants
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina1794-1799
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT8365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 20-07-2005, 2005/197
CiteertitelAB 2005/340
SamenvattingNiet reageren op verzoek om inlichtingen; vereiste van voortvarendheid; overweging ten overvloede.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina1800-1805
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn