Ondernemingsrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Ondernemingsrecht
Datum 10-10-2005
Aflevering 14
TitelInterne controle: the next banana skin?
CiteertitelOndernemingsrecht 2005, 163
SamenvattingHet 'in control statement' staat in het middelpunt van de belangstelling. Van Tabaksblat moet het management in het jaarverslag verklaren dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn (best practice bepaling II.1.4). Niets bijzonders , zou je zeggen. Ook de Commissie-Peters schreef in 1997 immers in haar code voor dat gerapporteerd moest worden over - wat toen nog gewoon heette -' interne beheersing'. Onder invloed van Amerikaanse regelgeving lijkt best practice bepaling II.1.4 nu echter een geheel andere lading te hebben.
Auteur(s)E. de Jong
Pagina463-463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBezoldiging van bestuurders van naamloze vennootschappen.
CiteertitelOndernemingsrecht 2005, 164
SamenvattingDe bezoldiging van bestuurders staat in de belangstelling. Vooral bezoldigingen die als (te) hoog worden ervaren trekken de aandacht. In het Hoofdlijnenakkoord voor het kabinet ('meedoen, meer werk, minder regels') schreven de regeringspartijen CDA, VVD en D66 dat het 'onverantwoord en niet aanvaardbaar (is) dat in moeilijke economische tijden veel bestuurders van ondernemingen (...) bovenmatige inkomensontwikkelingen kennen'. En op initiatief van de Vereniging van Effectenbezitters geeft een website informatie over de bezoldiging van bestuursvoorzitters van beursgenoteerde ondernemingen.
Auteur(s)C. de Groot
Pagina464-470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInsolventierecht als een corporate governance mechanisme
CiteertitelOndernemingsrecht 2005, 165
SamenvattingRecente, en nog op de agenda staande, wijzigingen van faillissementswetgevingen van de lidstaten van de Europese Unie beogen veelal de reorganisatiemogelijkheden voor ondernemingen tijdens formele insolventieprocedures te vergroten. Als redenen voor deze wijzigingen worden vaak genoemd de lage uitkeringspercentages voor concurrente crediteuren en de belemmeringen die de bevoegdheden van zekerheidsgerechtigde crediteuren vormen voor succesvolle organisaties.
Auteur(s)S. Franken
Pagina470-478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLiquidation Preference in Private Equity
CiteertitelOndernemingsrecht 2005, 166
SamenvattingOver the last few years, financial institutions have been more risk conscious when investing new money in start-up and emerging growth companies (such as technology, IT, telecom, life- or bio-sciences companies). As a consequence, many Venture Capital funds have now accumulated large amounts of money, which are yet to be invested. At the same time, many companies that have survived the difficult last few years now require new (growth) financing.
Auteur(s)N. Christopoulos
Pagina478-483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDuplicado: het 'uitdrukkelijkheidsvereiste' en bekrachtiging van onbevoegde vertegenwoordiging
CiteertitelOndernemingsrecht 2005, 168
SamenvattingDe Hoge Raad heeft in de Duplicado-uitspraak onder meer geoordeeld 'dat bij het bestaan van een tegenstrijdig belang een uitdrukkelijk besluit van de aandeelhouders nodig is om een bijzondere vertegenwoordiger aan te wijzen en dat een impliciet besluit daartoe niet voldoende is'. Over de door de Hoge Raad gebezigde woorden 'uitdrukkelijk besluit' is onlangs enige discussie ontstaan. Hieronder ga ik kort op het uitdrukkelijkheidsvereiste in en daarna op de gevolgen ervan voor bekrachtiging van onbevoegde vertegenwoordiging op grond van een niet-uitdrukkellijke aanwijzing.
Auteur(s)R.G.J. Nowak
Pagina484-486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBescherming crediteuren beleggingsfonds: 'trust' in artikel 16a Wtb
CiteertitelOndernemingsrecht 2005, 169
SamenvattingTot de wijziging met ingang van 1 september 2005 stelde art. 5 lid 2 sub c Wtb als vergunningeis voor beleggingsfondsen dat het vermogen van het beleggingsfonds afgescheiden is van 'het vermogen van de beheerder, van de bewaarder alsmede van elke natuurlijke persoon of andere rechtspersoon'. Onduidelijk was op welke wijze naar huidig Nederlands recht aan deze eis voldaan kon worden.
Auteur(s)C.M. Grundmann-van de Krol
Pagina486-488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet SER-advies over de Evaluatie Arbowet 1998 en de reactie van staatsecretaris Van Hoof op dit advies
CiteertitelOndernemingsrecht 2005, 170
SamenvattingStaatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 oktober 2004 advies gevraagd aan de SER over de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet 1998). Op 17 juni 2005 heeft de SER het definiteive advies Evaluatie Arbowet 1998 vastgesteld. De staatssecretaris heeft vervolgens in een brief van 8 juli 2005 op hoofdlijnen gereageerd op het advies. Hieronder komen de belangrijkste punten van de adviesaanvraag aan de orde.
Auteur(s)A.F. Bungener
Pagina488-490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-06-2005, ---
CiteertitelOndernemingsrecht 2005, 171
SamenvattingOntslagbescherming geldt niet voor de werkgever.
AnnotatorF.B.J. Grapperhaus
Pagina490-492
Artikel aanvragenVia Praktizijn