Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 27-09-2005
Aflevering 17
TitelRechtstreeks beroep: de stand van zaken in de jurisprudentie
CiteertitelJBa 2005/252
SamenvattingOp 1 september 2004 is de Wet rechtstreeks beroep in werking getreden. De wet maakt het mogelijk dat de indiener van een bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoekt in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Als het bestuursorgaan instemt met het verzoek wordt het ingediende bezwaarschrift doorgezonden naar de rechtbank en getransformeerd tot beroepschrift. Het bestuursorgaan kan instemmen met een verzoek rechtstreeks beroep in te stellen als de zaak daarvoor geschikt is. [...]
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina258-261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Roermond, 12-09-2005, ---
CiteertitelJBa 2005/253
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang. Beleidsregel. Toekomstig evenement.
Samenvatting (Bron)Het bezwaar van eiser tegen de bij schrijven van 26 mei 2004 verleende vergunningen, ontheffingen (en andere besluiten of maatregelen) verleend aan de Stichting Staeveswaert Culinair (hierna: de Stichting), niet-ontvankelijk verklaard. Wél procesbelang bij het aanvechten van vergunningen en ontheffingen die zijn verleend voor een evenement dat al heeft plaatsgevonden; procesbelang gelegen in de aangevoerde grief waarmee de redelijkheid van het aan de besluiten ten grondslag liggende beleid wordt aangevochten.
Pagina262-263
UitspraakECLI:NL:RBROE:2005:AU2643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200410527/1
CiteertitelJBa 2005/254
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks belang. Commercieel belang. Eigendom.
Samenvatting (Bron)Bij verkeersbesluit van 19 maart 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxtel (hierna: het college), voorzover thans van belang, besloten tot: - geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer van de Burgakker te Boxtel vanaf de Rechterstraat; - geslotenverklaring voor vrachtauto's van de Burgakker ter hoogte van het pand Burgakker 12 in de richting van de Rechterstraat; - instelling van een laad- en losregeling voor vrachtauto's met een maximaal gewicht van 7,5 ton in de Burgakker, met de venstertijden voor 8.00 uur en tussen 9.00 en 11.00 uur; - het uitzonderen van het laad- en losverkeer vanuit de Burgakker van het éénrichtingsverkeer in de Kruisstraat.
Pagina263-263
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200410310/1
SamenvattingBesluit. Rechtsgevolg. Feitelijk handelen. Onderhoud weg.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 11 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel (hierna: het college) appellant naar aanleiding van zijn verzoek om ervoor te zorgen dat de Mûntsegroppe in goede staat komt te verkeren, medegedeeld dat het noordelijk deel van dit zandpad over het algemeen goed berijdbaar is en dat ten aanzien van het zuidelijk, soms slecht begaanbare, deel compenserende maatregelen zijn getroffen.
Pagina263-263
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200501079/1
CiteertitelJBa 2005/256
SamenvattingBekendmaking. Termijnoverschrijding. Gemachtigde. Verschoonbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2004, kenmerk M7-2004, heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een rundveehouderij gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 19 november 2004 ter inzage gelegd.
Pagina263-263
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200500169/1
CiteertitelJBa 2005/257
SamenvattingZorgvuldigheid. Motivering. Bouwvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Halderberge (hierna: het college), voor zover hier van belang, het verzoek van [verzoeker] om handhavend op te treden tegen de vermeende illegale bouwwerken op en het vermeende strijdige gebruik van het perceel kadastraal bekend, sectie [], nr. [], plaatselijk bekend [locatie 1] te [plaats] en het aangrenzende perceel kadastraal bekend [plaats], sectie [], nummer [] (hierna: perceel [locatie 2]), afgewezen.
Pagina264-264
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200408961/1
CiteertitelJBa 2005/258
SamenvattingAanvraag. Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure. Terinzagelegging. Wijzigen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 oktober 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een varkensfokkerij/mesterij en vleesstierenhouderij op het perceel [locatie 1] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 28 oktober 2004 ter inzage gelegd.
Pagina264-264
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200410462/1
CiteertitelJBa 2005/259
SamenvattingHerhaalde aanvraag. Aanhouding. Intrekken eerste aanvraag. Ne bis in idem.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente (hierna: het college) met toepassing van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) de aanvraag van appellante van 19 april 2004 om vergunning voor het kappen van alle houtopstanden op het perceel aan de Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden, kadastraal bekend gemeente Hof van Twente, sectie I, nummer 1595, aangehouden onder verwijzing naar de besluiten van 30 maart 2004 en 21 oktober 2003.
Pagina264-265
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200502609/1 en 200503074/1
CiteertitelJBa 2005/260
SamenvattingVolledige heroverweging. Handhaving. Nieuw besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2003, kenmerk 523692, heeft verweerder een verzoek van [verzoekers], zichzelf noemende "Werkgroep Gezond Tytsjerksteradiel" (hierna: de Werkgroep) om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de door appellante gedreven inrichting op het adres Damsingel 27 en 30 te Suameer afgewezen.
Pagina265-265
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200410164/1
CiteertitelJBa 2005/261
SamenvattingOmvang beroep. Stempeladvies.

(Appellant / B & W van Nijmegen).
Pagina265-266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina268-269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina269-269
Artikel aanvragenVia Praktizijn