Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 07-10-2005
Aflevering 9
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200203580/1
CiteertitelJM, 2005, 89
SamenvattingIntrekken voorschriften. Verbinden nieuwe voorschriften. Belang bescherming milieu.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2002, kenmerk 2002/03973/21/A.16, RMM, heeft verweerder krachtens de artikelen 8.22 en 8.23 van de Wet milieubeheer ambtshalve een aantal voorschriften, die verbonden waren aan een bij besluit van 3 december 1985 krachtens de Hinderwet verleende vergunning voor een inrichting voor de productie van glasvezel, gelegen op het perceel Rijksweg West 22 te Westerbroek, ingetrokken en aan die vergunning alsnog een aantal voorschriften verbonden. Dit besluit is op 27 mei 2002 ter inzage gelegd.
Annotator Zigenhorn
Pagina687-690
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200402583/1
CiteertitelJM, 2005, 90
SamenvattingSaneringsplan. Belanghebbende. Belang bij ingetrokken besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2001, kenmerk 2001-15728, RMA, heeft verweerder ingestemd met het door Arcadis Heidemij Advies namens de [ontwikkelingsmaatschappij] ingediende raamsaneringsplan op hoofdlijnen van juni 2001, kenmerk 110201/NA1/0Y1/000015, als bedoeld in artikel 39 van de Wet bodembescherming. Dit saneringsplan heeft betrekking op de daarin genoemde deellocaties, die gezamenlijk het plangebied van het bestemmingsplan "De Vosholen" van de gemeente Hoogezand vormen. Voorts heeft verweerder bij dit besluit bepaald dat geen tijdelijke beveiligingsmaatregelen behoeven te worden genomen voorafgaand aan de sanering.
Annotator van der Molen
Pagina690-694
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200405178/1
CiteertitelJM, 2005, 91
SamenvattingOndergrondse tank. Eigenaar. Verenigd met de grond. Duurzaam ter plaatste blijven. Dwangsom. Verwijderen ondergrondse tank.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2003, kenmerk CPS/, heeft verweerder aan appellante met betrekking tot drie ondergrondse tanks op het perceel [locatie] te Hulst een last onder dwangsom opgelegd als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De dwangsom is vastgesteld op 3.500,00 per ondergrondse tank per week met een maximum van 30.000,00 per ondergrondse tank, zolang deze niet is verwijderd conform artikel 18 van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (hierna: het Besluit).
Pagina694-697
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6980
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200402809/1
CiteertitelJM, 2005, 92
SamenvattingAanleg van een spoorlijn. Voldoende onderzoek. Geen onvoldoende informatie.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet, op 12 februari 2004 het Tracébesluit Sloelijn vastgesteld.
Annotator Pieters
Pagina697-722
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200402711/1
CiteertitelJM, 2005, 93
SamenvattingSaneringsplan. Communautaire lijst natuurgebieden. Passende beoordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2002 heeft verweerder naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming door appellanten sub 2 onder een aantal aanvullende voorwaarden ingestemd met een saneringsplan ten aanzien van een ernstig geval van bodemverontreiniging waarvan de sanering urgent is op de locatie Oude Waalsdorperweg (ongenummerd), Kleiduivenschietterrein Waalsdorpervlakte te Den Haag, kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie V, nummers 662, 1641, 1644, 5023, 5027 en 7000 (alle gedeeltelijk)..
Annotator Douma , van der Molen
Pagina723-726
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 13-07-2005, Rolnummer 0300606
CiteertitelJM, 2005, 94
SamenvattingDwangsom. Kiezelgoer. Aansprakelijkheid vernietiging. Causaal verband. Interne kosten. Kosten voorprocedure. Gederfde winst.
Samenvatting (Bron)[appellant] vordert, stellende dat de provincie jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door het dwangsombesluit van 27 april 1998 te nemen, vergoeding van de schade welke zij dientengevolge - rechtstreeks dan wel via haar zustervennootschap [zusteronderneming] (hierna: [zusteronderneming])- heeft geleden. In eerste aanleg heeft de rechtbank de vorderingen afgewezen omdat (nog) niet rechtens vast stond dat het dwangsombesluit in rechte geen stand zou houden en [appellant] de suggestie van de rechtbank om eerst de uitkomst van de (tweede) procedure bij de afdeling bestuursrechtspraak af te wachten niet heeft willen opvolgen. In appel heeft [appellant] haar schade op andere wijze begroot. De provincie erkent dat zij, ingevolge de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van 17 maart 2004 onrechtmatig heeft gehandeld, doch bestrijdt de omvang van de schadeclaim zoals die door [appellant] is ingesteld.
Annotator Bos
Pagina726-734
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AT9472
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-07-2005, 200408040/1
CiteertitelJM, 2005, 95
SamenvattingSchadevergoeding. Verzakking pand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2004 heeft verweerder het verzoek van appellant van 9 november 2000 om schadevergoeding ingevolge artikel 26 van de Ontgrondingenwet afgewezen.
Annotator de Vries
Pagina734-738
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8775
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200403730/1
CiteertitelJM, 2005, 96
SamenvattingEenvoudige aard. Inrichtingsmer.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 23 maart 2004, no. AMU/1046, een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet verleend aan [vergunninghouder]. te [plaats] voor het tot en met 31 maart 2007 winnen van 6 miljoen m³ zeezand in de vakken L12C, L12D, L12E, L17A, M9B, M9D, Q2A, Q2B, Q5C' noord, Q5C' zuid, Q5D, Q10B, Q10F, Q13C, Q16D, Q16F, S3A, S3B, S4C, S5A, S7B, S7C, S7G, S7H, S7I en S8B binnen de blokken L12, L17, M9, Q2, Q5, Q10, Q13, Q16, S3, S4, S5, S7 en S8, welke naamgeving gebruikelijk is volgens de Mijnbouwwet.
Annotator Pieters , de Vries
Pagina738-748
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5132
Artikel aanvragenVia Praktizijn