Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Datum 12-10-2005
Aflevering 10
TitelEditorial - Erkenning homohuwelijk op de Nederlandse Antillen en Aruba
CiteertitelFJR 2005, 89
Auteur(s)K. Boele-Woelki
Pagina221-221
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEnkele knelpunten bij de toepassing van de Verordening Brussel II-bis
CiteertitelFJR 2005, 90
SamenvattingToepassing van deze nieuwe verordening in procedures inzake ouderlijke verantwoordelijkheid is bepaald niet eenvoudig. Er moet rekening gehouden worden met een mogelijke samenloop van de verordening met verdragen die hetzelfde materiële en formele toepassingsgebied bestrijken (art. 60 en 61). In de verordening is echter geen rechtstreeks antwoord te vinden op de vraag wanneer de daarin neergelegde bevoegdheidsregels formeel toepasselijk zijn. Voorts geeft de verordening aanleiding tot allerlei praktische vragen, met name als het gaat om prorogatie van rechtsmacht (art. 12) en verwijzing van de zaak naar het gerecht van een andere lidstaat (art. 15).
Auteur(s)Th.M. de Boer
Pagina222-230
LinkVolledige tekst artikel (Universiteit van Amsterdam)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAdministratieve echtscheiding in Denemarken
CiteertitelFJR 2005, 91
SamenvattingIn de bestaande discussie in Nederland over de invoering van een administratieve echtscheiding, wordt er vaak gekeken naar de Deense administratieve echtscheiding. Gezien recente ontwikkelingen op dit terrein in Denemarken lijkt het mij relevant om deze te presenteren vanuit een Nederlands perspectief. Op basis hiervan zal dan even teruggekeken worden op de Nederlandse situatie.
Auteur(s)C.G. Jeppesen-de Boer
Pagina231-235
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInternationaal privaatrecht: een discipline in de luwte of in de branding van heftige juridisch-maatschappelijke debatten?
CiteertitelFJR 2005, 92
SamenvattingVan oudsher wordt het vakgebied van het internationaal privaatrecht bestudeerd als een vrij geïsoleerd vakgebied. Weinig aandacht wordt besteed aan de impact van IPR-regels op de beoordeling van publiekrechtelijke aanspraken gesteund op familierechtelijke verhoudingen. Bij nader toezicht blijkt nochtans hoezeer een welbepaalde omgang met IPR-regels een belemmerend effect kan hebben op de uitoefening van die aanspraken. Dit noopt tot kritische analyse. Onderkenning van deze dynamiek doet ook de behoefte groeien te toetsen in hoeverre de afdwingbaarheid van mensenrechten zoals de bescherming van gezinsleven middels een welbepaalde hantering van IPR-technieken wordt 'gefrustreerd'.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina236-244
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHarmonisatie in het huwelijkgoederenrecht. Tevens een bespreking van 'Indépendance et interdépendance patrimoniales des époux dans le régime matrimonial légal des droits français, néerlandais et suisse' door dr. Bente Braat
CiteertitelFJR 2005, 93
SamenvattingVan een 'Europees' huwelijksgoederenrecht is nog geen sprake. Vooral bij de wettelijke stelsels zijn er grote verschillen. Zij kunnen worden ingedeeld in twee grote groepen: gemeenschapsstelsels en participatiestelsels. Het proefschrift van dr. Bente Braat maakt de kloof tussen beide systemen weer wat kleiner.
Auteur(s)W. Pintens
Pagina245-248
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPech für Gretchen, oder nicht? Contractsvrijheid tussen (ex-)echtgenoten in Duitsland
CiteertitelFJR 2005, 94
SamenvattingIn Nederland wordt al lange tijd gediscussieerd over de wenselijkheid de zwakkere partner binnen een huwelijk te beschermen. Doorbraken op dit terrein zijn tot op heden echter uitgebleven. De wetgever heeft bij de behandeling van wetsvoorstel 28876 duidelijk gemaakt vooreerst niet over te zullen gaan tot regelgeving en de Hoge Raad zet evenmin heldere lijnen uit. In Duitsland echter neemt het hoogste rechtscollege dit vraagstuk voortvarend ter hand, daartoe genoodzaakt door uitspraken van het Constitutionele Hof.
Auteur(s)F. Schonewille
Pagina249-257
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 01-02-2005, 735/2004
CiteertitelFJR 2005, 96
SamenvattingWanneer wordt DNA-onderzoek in een alimentatiezaak bevolen?; omkering van het bewijsrisico; geen schending van de lichamelijke integriteit.
Pagina260-261
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 08-06-2004, 884/2003
CiteertitelFJR 2005, 97
SamenvattingOnderbewindgestelde in eerste aanleg niet gehoord; schending essentieel vereiste.
Pagina261-262
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 03-06-2004, 176989/JE RK 04-461
CiteertitelFJR 2005, 98
SamenvattingOndertoezichtstelling van een nog ongeboren vrucht.
Pagina262-262
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-03-2005, R200500282
CiteertitelFJR 2005, 99
SamenvattingGeen verplichting voor Centrale Autoriteit om de aan haar verzoek ten grondslag liggende stukken beëdigd te vertalen; onttrekking aan het gezag; daadwerkelijke uitoefening gezagsrecht; geen weigeringsgronden ex art. 13; art. 3, 8 en 13 HKOV.
Samenvatting (Bron)Nu reeds eerder is vastgesteld dat het niet doen terugkeren van [naam dochter] naar Italië is aan te merken als ongeoorloofd in de zin van art. 3 HKOV en geen van de weigeringsgronden van het Verdrag aanwezig zijn, is het hof met de rechtbank van oordeel dat het inleidend verzoek van de Centrale Autoriteit tot teruggeleiding dient te worden toegewezen. De bestreden beschikking van de rechtbank kan derhalve tot zover worden bekrachtigd.
Pagina262-264
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (kluwer.nl)
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2005:AT3979
Artikel aanvragenVia Praktizijn