SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 18-10-2005
Aflevering 10
TitelEen ideologische worsteling in de zomerreprise
CiteertitelSMA 2005, 455
SamenvattingOntslagrecht is als beroepsvoetbal: iedereen heeft er verstand van; je treft in de arena meer schreeuwers vanaf de zijlijn dan actieve beoefenaars; sterren worden overgewaardeerd en talenten ondergewaardeerd; de kranten staan er vol van; het edele spel heeft te lijden onder grove verruwing van de zeden en veel loos getetter.
Auteur(s)H.W.M.A. Staal
Pagina455-457
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe rol van het anciŽnniteitsbeginsel als selectiecriterium bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
CiteertitelSMA 2005, 458
SamenvattingHet anciŽnniteitsbeginsel speelt een belangrijke rol in het Nederlandse arbeidsrecht. Het is onder andere een factor van betekenis bij het berekenen van de (wettelijke) opzegtermijn en bij de hoogte van ontbindingsvergoeding ex art. 7:685 BW. Verder speelt het beginsel een exclusieve rol bij het selecteren van werknemers in geval van een meervoudig ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De exclusiviteit van dit beginsel als selectiecriterium staat evenwel ter discussie. Over deze discussie gaat het onderhavige artikel.
Auteur(s)W.A. Zondag
Pagina458-477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe schuivende panelen van het politiek primaat
CiteertitelSMA 2005, 478
SamenvattingNa Haagse grenscorrecties (2000) en Rijksrecherche (2002) heeft de Hoge Raad in de hierna te bespreken Shared service centrum-zaak voor de derde keer een orordeel gegeven over de uitleg van art. 46d sub b WOR. Daarin is bepaald dat het zogenaamde politiek primaat aan het adviesrecht van de overheidsondernemingsraad in de weg staat, behoudens voorzover het besluit de personele gevolgen betreft.
Auteur(s)P.A.M. Witteveen
Pagina478-482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInterne flexibiliteit: de balans opgemaakt
CiteertitelSMA 2005, 483
SamenvattingInterne flexibiliteit is een belangrijk thema geworden binnen arbeidsorganisaties. Dit artikel vormt het sluitstuk van de reeks artikelen die sinds 2003 in SMA is gepubliceerd over de praktisch-juridische en meer theoretische aspecten van deze vorm van flexibilisering. In deze bijdrage wordt de balans opgemaakt.
Auteur(s)A.G. Nagelkerke , W.G.M. Plessen , A.C.J.M. Wilthagen
Pagina483-489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 491
SamenvattingCompetentie. Concurrentiebeding. Toepasselijk recht.
Pagina491-491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-04-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 491
SamenvattingCAO. Gratificatie/tantiŤme.
Pagina491-492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-07-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 492
SamenvattingAansprakelijkheid werkgever.
Pagina492-492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 492
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

(Berghorst / Maas).
Pagina492-492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-07-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 492
SamenvattingLoon. Vakantie. Overwerk.
Pagina492-493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 21-07-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 493
SamenvattingGelijke behandeling. Pensioen. VUT.

(Vergani / Belastingadministratie).
Pagina493-493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-06-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 493
SamenvattingFaillissement. Overgang onderneming.
Pagina493-493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 11-07-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 494
SamenvattingGezagsverhouding.
Pagina494-494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 26-05-2005, ---
CiteertitelSMA 2005, 494
SamenvattingOvergang onderneming.

(Celtec / Astley e.a.).
Pagina494-494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 03-10-2003, ---
CiteertitelSMA 2005, 495
SamenvattingGezagsverhouding. Bewijs.
Pagina495-495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtspraakoverzicht sociale voorzieningen
CiteertitelSMA 2005, 496
SamenvattingIn dit rechtspraakoverzicht worden de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie op het terrein van de Algemene bijstandswet (ABW), de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) weergegeven. Het gaat vooral om uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).
Auteur(s)S. Voortman
Pagina496-502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtspraakoverzicht medezeggenschapsrecht: juli 2004-juni 2005
CiteertitelSMA 2005, 503
SamenvattingIn dit rechtspraakoverzicht wordt medezeggenschapsrechtspraak op het terrein van het advies- en instemmingsrecht van het afgelopen jaar besproken. Het jaar waar dit overzicht betrekking op heeft loopt van zomer 2004 tot de zomer 2005. In verscheidene andere uitgaven is recent eveneens een jaaroverzicht gepubliceerd over de rechtspraak op het terrein van medezeggenschapsrecht, over een periode die deels overlap heeft met dit jaaroverzicht.
Auteur(s)L.C.J. Sprengers
Pagina503-511
Artikel aanvragenVia Praktizijn