AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 22-10-2005
Aflevering 38
TitelHof van Justitie EG, 21-04-2005, C-186/04
CiteertitelAB 2005/349
SamenvattingNiet tijdig beslissen door het bestuur leidt tot een stilzwijgend afwijzingsbesluit waartegen beroep moet kunnen worden ingesteld. Een stilzwijgend afwijzingsbesluit dat niet met redenen is omkleed, is onwettig.

(Pierre Housieaux/ Afgevaardigden van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 21 april 2005. # Pierre Housieaux tegen Delegues du conseil de la Region de Bruxelles-Capitale. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Conseil d'Etat - Belgie. # Richtlijn 90/313/EEG - Vrije toegang tot milieu-informatie - Verzoek om informatie - Motiveringsplicht bij afwijzing - Dwingende termijn - Stilzwijgen van overheidsinstantie gedurende antwoordtermijn - Stilzwijgende afwijzing - Fundamenteel recht op effectieve rechtsbescherming. # Zaak C-186/04.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina1849-1853
UitspraakECLI:EU:C:2005:248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 20-01-2005, C-245/03
CiteertitelAB 2005/350
SamenvattingNiet tijdig beslissen door het bestuur leidt niet tot automatische opneming van een geneesmiddel op een bepaalde lijst.

(Merck, Sharp & Dohme BV / Belgische Staat).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 januari 2005. # Merck, Sharp & Dohme BV tegen Belgische Staat. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Conseil d'Etat - Belgie. # Richtlijn 89/105/EEG - Geneesmiddelen voor menselijk gebruik - Aanvraag tot opneming op positieve lijst - Aard van antwoordtermijn - Dwingend karakter - Consequenties van termijnoverschrijding. # Zaak C-245/03.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina1854-1862
UitspraakECLI:EU:C:2005:41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 20-01-2005, C-295/03
CiteertitelAB 2005/351
SamenvattingEen besluit na vernietiging moet worden genomen binnen een redelijke termijn, die de door de richtlijn voorgeschreven termijn voor de besluitvorming in primo niet mag overschrijden.

(Glaxosmithkline/ Belgische Staat).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 30 juni 2005. # Alessandrini Srl en anderen tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Hogere voorziening - Bananen - Invoer uit derde landen - Verordening (EG) nr. 2362/98 - Certificaten voor invoer van bananen uit ACS-staten - Maatregelen op grond van artikel 20, sub d, van verordening (EEG) nr. 404/93 - Niet-contractuele aansprakelijkheid van Gemeenschap. # Zaak C-295/03 P.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina1862-1868
UitspraakECLI:EU:C:2005:413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200410621/1
CiteertitelAB 2005/352
SamenvattingVertrouwen, onjuiste informatie.

Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 8 september 2003 heeft appellant (hierna: de minister) verzoeken van [verzoekers] (hierna: de vreemdelingen) om hun het Nederlanderschap te verlenen afgewezen.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1868-1871
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-08-2005, 200410064/1
CiteertitelAB 2005/353
SamenvattingBeŽindiging verstrekkingen asielzoekers, peilmoment.

(Appellante/ B & W Alkmaar).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2003 heeft appellant (hierna: het college) de aan appellante (hierna: de vreemdeling) krachtens de Regeling opvang asielzoekers (hierna: de ROA) verleende verstrekkingen beŽindigd.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1871-1874
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200409587/1
CiteertitelAB 2005/354
SamenvattingNader afwegingsmoment niet toegestaan.

(Appellant/ College van B&W van Zwolle).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwolle (hierna: het college) geweigerd aan appellant bouwvergunning te verlenen voor het veranderen van een cafť op de percelen [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3], kadastraal bekend, gemeente Zwolle, sectie [], nummer [], (hierna: de percelen).
AnnotatorJ. Struiksma
Pagina1874-1877
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9671
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200408800/1
CiteertitelAB 2005/355
SamenvattingNieuw gebleken feit; wijziging beleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 november 2001 heeft de burgemeester van Rotterdam (hierna: de burgemeester) aan [appellante] en [mede vergunninghouder] een ontheffing verleend van het sluitingsuur zoals vastgesteld in artikel 2.3.9, eerste en tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (hierna: APV) tot 06.00 uur (23-uursontheffing) voor de [horeca-inrichting] aan de [locatie] te Rotterdam, alsmede de voor die inrichting gevraagde 24-uursontheffing geweigerd.
AnnotatorA.T. Marseille
Pagina1877-1880
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200407696/1
CiteertitelAB 2005/356
SamenvattingUitleg wettelijk voorschrift is een bestuurlijk rechtsoordeel dat i.c. als besluit moet worden aangemerkt. Geen andere aanvaardbare weg een voor beroep vatbaar besluit te krijgen. Vertrouwensbeginsel in verband met ambtelijke mededelingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2002 is door de havenmeester Zaanstad afwijzend beslist op het verzoek van appellant om ligplaats in te nemen in de Zaan ter hoogte van [locatie] te [plaats].
AnnotatorF.R. Vermeer
Pagina1881-1884
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200405981/1
CiteertitelAB 2005/357
SamenvattingOok wanneer een document geen onderwerp van intern beraad meer uitmaakt, blijven de persoonlijke beleidsopvattingen op grond van art. 11 lid 1 WOB beschermd.

Appellant/ de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2003 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de minister) een verzoek van appellant om openbaarmaking van de stukken die ten grondslag liggen aan het koninklijk besluit van 15 mei 1996, waarbij de kinderen van prinses Irene worden ingelijfd in de Nederlandse adel met toekenning van de titel prins of prinses en het predikaat van Koninklijke Hoogheid, geweigerd.
AnnotatorG.A.C.M. van Ballegooij
Pagina1884-1887
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-06-2005, 02/3484 WAO en 03/6348 WAO
CiteertitelAB 2005/358
SamenvattingGevolgen van uitsluiting ambtenarenregeling van coŲrdinatieverordening mogen blijven bestaan.

(Appellante/ Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).
Samenvatting (Bron)Migrant. WAO-uitkering toegekend. Uitkeringsduur. Voor de vraag welke wettelijke bepalingen van toepassing zijn op het uitkeringsrecht van betrokkene is slechts van belang met ingang van welke datum de uitkering is toegekend.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina1887-1891
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT8587
Artikel aanvragenVia Praktizijn