Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 13-10-2005
Aflevering 8
TitelGebiedsbescherming eindelijk geboden: Herziene Natuurbeschermingswet 1998 in 2005 van kracht
CiteertitelM en R 2005/8
SamenvattingOp 1 oktober 2005 zal de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 naar verwachting in werking treden. Daarmee zal er eindelijk een Nederlands wettelijk kader bestaan voor de bescherming van ecologisch waardevolle gebieden. Dat kader zal dan, op een enkel punt na, voldoen aan de eisen van de Habitatrichtlijn. Het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren en dat de nieuwe wet onnodig gecompliceerd is. Dat zal in de praktijk echter weinig problemen opleveren.
Auteur(s)Chr. Backes , J.H.G. van den Broek
Pagina474-481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOver kleine deeltjes en grote gevaren: classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen
CiteertitelM en R 2005/8
SamenvattingDit artikel gaat over de regelingen voor de vaststelling en etikettering van de gevaren van stoffen. Deze onderwerpen vormen de fundering waarop het bouwwerk van veiligheids-, gezondheids- en milieuzorg wat betreft gevaarlijke stoffen stevig zou moeten rusten. Dat is echter, ook na de tragedie van Enschede, nog steeds niet helemaal het geval.
Auteur(s)A. den Breejen
Pagina482-489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelExterne veiligheid: Verslag van de VMR-studiemiddag op 29 juni 2005
CiteertitelM en R 2005/8, nr.
SamenvattingBij onder andere het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, ontstaan risico's voor de omgeving. Externe veiligheid betreft het beheersen van deze risico's. Omdat honderd procent veiligheid niet bestaat moeten er keuzes worden gemaakt inzake risico's die al dan niet acceptabel zijn. Omder meer met het Besluit Externe veiligheid inrichtingen (BEVI) (Stb. 2004, 250, grotendeels in werking sinds 27 oktober 2004) wordt beoogd de risico's te beperken voor omwonenden van bijvoorbeeld chemische fabrieken en lpg-stations.
Auteur(s)S.T. Ramnewash-Oemrawsingh
Pagina490-492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200402994/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 85k
SamenvattingNadere eisen windturbine; bestaande rechten (productieverlies), gedragsvoorschrift en slagschaduw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2004, kenmerk IJH, heeft verweerder krachtens het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer nadere eisen gesteld met betrekking tot een windturbine aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 5 maart 2004 ter inzage gelegd.
Pagina506-506
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200404324/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 86k
SamenvattingToetsing concentratie zwevende deeltjes aan grenswaarden uit Besluit luchtkwaliteit; onvoldoende representatief beeld van de emissies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2004, kenmerk 350158, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 2 een vergunning verleend voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag van bulkgoederen en koopmansgoederen op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 16 april 2004 ter inzage gelegd.
Pagina506-506
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200405488/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 87k
SamenvattingRechtszekerheid en gebruik begrip beheersovereenkomst in bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van Goedereede, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2003 en 23 oktober 2003, vastgesteld het bestemmingsplan "Landelijk gebied, 1e herziening".
Pagina506-507
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200406190/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 88k
SamenvattingEx tunc toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2003 heeft de gemeenteraad van Amsterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2003, vastgesteld het bestemmingsplan "Gershwin".
Pagina507-507
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-07-2005, 200406882/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 89k
SamenvattingBestuurder failliet verklaarde vennootschap kan niet (meer) gelden als overtreder.
Samenvatting (Bron)j onderscheiden, gelijkluidende, besluiten van 23 maart 2004, kenmerk BA/2004/723, heeft verweerder met toepassing van artikel 122 van de Provinciewet, in samenhang met artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), beslist bestuursdwang toe te passen terzake van overtreding van voorschrift 4.1 en voorschrift 8.1 van de vergunningen verleend aan de inrichting van appellante sub 2b, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], onder vermelding dat de bestuursdwang zal plaatsvinden op kosten van appellanten.
Pagina507-507
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200408474/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 90k
SamenvattingKosten van deskundige bijstand kunnen op grond van artikel 15.20 Wm worden vergoed.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2004, kenmerk 2004WEM001387i, heeft verweerder krachtens artikel 15.20, eerste lid, van de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Skylight Vuurwerk Evenementen en Special Effects B.V." schadevergoeding toegekend ten bedrage van 10.564,00.
Pagina507-507
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200407268/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 91k
SamenvattingStrijd met een goede procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2003 heeft de gemeenteraad van Middelburg, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2003, het bestemmingsplan "Rijksweg N57 2003, inclusief flankerende herziening bestemmingsplan Buitengebied" vastgesteld.
Pagina507-507
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200407037/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 92k
SamenvattingB en W geen belanghebbende bij besluit tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting van een spoorweg bij woningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2003, kenmerk DGWM/2003/14798A, heeft verweerder op het op 29 juli 2003 bij hem ingekomen verzoek van NS Railinfrabeheer B.V. hogere waarden voor de geluidbelasting vanwege een spoorweg als bedoeld in artikel 83, tweede en vijfde lid, en artikel 106d, tweede lid, van de Wet geluidhinder vastgesteld voor bestaande woningen aan de Krimweg 2, 4, 6 en 12 te Oostvoorne.
Pagina507-508
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200408111/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 93k
SamenvattingVergunning op grond van Nb-wet voor het gebruik van assimilatiebelichting in strijd met Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2003, kenmerk 03/2537/hz/ae, heeft verweerder een vergunning onder voorwaarden als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend aan de vennootschap onder firma "Agro Care" (verder te noemen: Agro Care) voor het gebruik van assimilatiebelichting binnen de glastuinbouwlocatie in de Eerste Bathpolder te Rilland op een afstand groter dan 500 meter vanuit de Oosterschelde.
Pagina508-508
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200409215/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 94k
SamenvattingLichthinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2004, kenmerk KO 04.2004, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de gemeente Korendijk een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een gemeentewerf op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 11 oktober 2004 ter inzage gelegd.
Pagina508-508
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9715
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200407071/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 95k
SamenvattingWijziging en uitbreiding stadsproject ten onrechte niet aan m.e.r.-beoordelingsprocedure onderworpen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2003 heeft de gemeenteraad van Den Haag, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2003, het bestemmingsplan "Wijnhavenkwartier" vastgesteld.
Pagina508-508
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200502073/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 96k
SamenvattingInkrimping geluidszone.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Lelystad, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2004, het bestemmingsplan "Geluidszone Noordersluis 2000" vastgesteld.
Pagina508-508
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0091
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200500937/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 97k
SamenvattingAfdeling bestuursrechtspraak bevoegd om over plaatsingsbesluiten afvalcontainers te oordelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2004 heeft verweerder locaties aangewezen voor containers voor de inzameling van huishoudelijk afval.
Pagina508-509
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200402809/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 98k
SamenvattingTracťbesluit Sloelijn; reikwijdte Tracťwet; alternatieven; beoordeling bezwaren geluid- en trillinghinder.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracťwet, op 12 februari 2004 het Tracťbesluit Sloelijn vastgesteld.
Pagina509-509
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200407365/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 99k
SamenvattingHet is niet mogelijk een energiebesparingsonderzoek voor te schrijven voor toekomstige wijzigingen van de inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2004, kenmerk 63587, heeft verweerder krachtens artikel 8.22, tweede lid, en artikel 8.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer verscheidene voorschriften die zijn verbonden aan de aan appellante op 25 november 1992 en 4 december 1998 verleende vergunningen voor een mengvoederproductiebedrijf gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], ingetrokken, gewijzigd en aangevuld, en nieuwe toegevoegd.
Pagina509-509
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 02-06-2004, C 282/02
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 77
SamenvattingIerland komt de op hem rustende verplichtingen inzake richtlijn 76/464 niet na nu geen programma's zijn vastgesteld en geen kwaliteitseisen zijn vastgesteld voor alle wateren en alle lozingen. Met name bepaalde lozingen vanuit de landbouw en de industrie zijn niet vergunningplichtig.

(Commissie / Ierland).
AnnotatorH. van Rijswick
Pagina509-516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-04-2005, 01281/04 E
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 78
SamenvattingVervoer gevaarlijke stoffen en het mijden van de bebouwde kom.
Samenvatting (Bron)Art. 11 Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). 1. 's Hofs oordeel dat verdachte door als degene die met het voertuig langs de weg gevaarlijke stoffen vervoert, zo een voertuig te parkeren binnen de als zodanig aangeduide bebouwde kom van de gemeente, die bebouwde kom niet heeft vermeden in de zin van art. 11 Wvgs en dat zulks oplevert overtreding van een voorschrift gesteld bij die bepaling, is juist. 2. Art. 11.2 Wvgs bepaalt dat de verplichting de bebouwde kom te vermijden onder meer niet van toepassing is als er redelijkerwijs geen route buiten de bebouwde kom beschikbaar is. Het hof heeft die bepaling aldus uitgelegd dat zij alleen geldt voor de route "naar de bestemming toe", d.w.z. voor de route die leidt naar de plaats waar moet worden geladen of gelost. De tekst van die bepaling noch de wetsgeschiedenis dwingt echter tot die opvatting, welke onder omstandigheden tot gevolg kan hebben dat van een bij uitstek geschikte en veilige parkeervoorziening geen gebruik kan worden gemaakt. Aangenomen moet dan ook worden dat meerbedoelde bepaling ook van toepassing is op de route naar een binnen de bebouwde kom gelegen parkeervoorziening die gelet op de terzake geldende bepalingen voor het parkeren van vervoermiddelen geladen met gevaarlijke stoffen mag worden gebezigd.
Pagina516-521
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS5457
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 31-03-2005, 110494/KG ZA 05-90
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 79
SamenvattingDe provincie Noord-Holland treft voorbereidingen voor de aanleg van een randweg bij Beverwijk en heeft in dat verband onder meer een ontheffing op grond van art. 75 Flora en Faunawet verkregen. Deze ontheffing heeft geen betrekking op rugstreeppadden en vleermuizen, terwijl deze soorten volgens een belangenvereniging wel in het betreffende gebied voorkomen.
Samenvatting (Bron)De provincie Noord-Holland is bezig met de voorbereidingen van de aanleg van een randweg ten westen van Beverwijk. De vereniging Westerhout Blijft vordert dat de voorzieningenrechter de provincie veroordeelt tot het aanvragen van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet voor de verstoring van rugstreeppadden en vleermuizen, dan wel tot het melden aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de aanwezigheid van genoemde diersoorten in het gebied waar de werkzaamheden aan de randweg plaats zullen gaan vinden. Dit onderdeel van de vordering is afgewezen, nu de voorzieningenrechter niet is gebleken dat de bestuursrechtelijke weg niet (meer) openstaat, dan wel niet met voldoende waarborgen zou zijn omkleed. De vordering tot het verbieden een aanvang met de werkzaamheden aan de randweg te maken is toegewezen, nu er onvoldoende zekerheid bestaat dat het door de provincie Noord-Holland gehanteerde uitgangspunt dat er geen sprake is van populaties rugstreeppadden en vleermuizen in het gebied waar de weg is beoogd, juist is.
Annotator Bastmeijer
Pagina521-524
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2005:AT2963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200305166/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 80
SamenvattingWvo-vergunningplichtige lozing door Essent Milieu BV via de riolering en de rwzi. Voldoende afstemming Wvo-Wm-vergunning ondanks het ontbreken van een advies. Een revisievergunning of gecoordineerde behandeling van Wvo-vergunningen past niet in het wettelijk systeem. De emissienormen in de vergunning hoeven geen betrekking te hebben op elke stof afzonderlijk maar kunnen worden gesteld voor de som van de emissies. Discussie over de vraag voor welke lozingen de aanvrager vergunningplichtig is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2003, kenmerk V02-093, heeft verweerder krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: Wvo) voor een periode van tien jaar aan Essent Milieu B.V. een vergunning verleend voor het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater, afkomstig van het bedrijf van vergunninghoudster aan de Roermondseweg 53 te Haelen. De lozing vindt plaats via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond in het oppervlaktewater 'de Maasnielderbeek'. Dit besluit is op 25 juni 2003 ter inzage gelegd.
AnnotatorH. van Rijswick
Pagina524-526
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-04-2005, 200402174/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 81
SamenvattingGevraagde financiŽle zekerheid onvoldoende getoetst aan criteria ex artikel 3, lid 2 van het Besluit financiŽle zekerheid milieubeheer. Grond dat geen zekerheid kan worden verlangd met het oogmerk te voorkomen dat verweerder kosten moet maken slaagt niet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2004, kenmerk 0400952/37/44, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante een vergunning verleend voor het veranderen van een inrichting voor het bewerken van afvalwater, gelegen aan de Oostkade 5 te Sluiskil, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie P, nummers 2168, 2167, 2169, 2171, 1529 en 1127. Dit besluit is op 20 februari 2004 ter inzage gelegd.
Pagina526-528
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200405766/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 82
SamenvattingGevraagde financiŽle zekerheid in overeenstemming met Besluit financiŽle zekerheid milieubeheer. Toetsingscriteria wel betrokken. Niet gebleken van vrijwillige zekerheid. Hoogte afgestemd op soort afvalstoffen en kosten. Concurrentienadeel (gelijkheidsbeginsel) niet gebleken.
Samenvatting (Bron)j besluit van 15 juni 2004, kenmerk 2003/12302, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 1 een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een periode van tien jaar voor een inrichting voor de op- en overslag en de bewerking van afvalstoffen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 1 juli 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. ten Veen
Pagina528-533
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200408865/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 83
SamenvattingBeroepschriften tegen vergunning op grond van Kernenergiewet waarmee enerzijds de toegestane verrijkingsgraad van de gebruikte splijtstof is verhoogd en anderzijds is voorgeschreven dat financiŽle zekerheid moet worden gesteld voor de kosten van het buiten gebruik stellen en de ontmanteling van de kerncentrale.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2004, kenmerk SAS/2004084087, hebben verweerders krachtens artikel 15, aanhef en onder b, van de Kernenergiewet aan appellante sub 2 vergunning verleend voor het veranderen van een kernenergiecentrale op het adres Zeedijk 32 te Borsele. Tevens hebben zij bij dit besluit toepassing gegeven aan de artikelen 19, 31 en 34 van de Kernenergiewet. Het besluit is op 29 september 2004 ter inzage gelegd.
Pagina533-535
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200400601/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 84
SamenvattingDe afdeling vernietigt een GGO-vergunning uit 2003 voor het verbouwen van genetisch gemodificeerde aardappelen omdat het bestreden besluit niet motiveert waarom het door COGEM gesignaleerde effect van expressie van het getrunceerde KGZ-eiwit en mogelijke allergene en/of toxische effecten hiervan buiten beschouwing moet blijven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2003, kenmerk DGM/SAS nr. BGGO 03/04, heeft verweerder aan de CoŲperatieve Verkoop- en Productie Vereniging van aardappelmeel en derivaten "AVEBE" b.a. (hierna: vergunninghoudster) te Veendam vergunning verleend krachtens artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: het Besluit GGO) voor proeven in het veld met genetisch gemodificeerde aardappelplanten, waarin het kgz-gen is gebracht, op percelen zoals genoemd in de aanvraag in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Eemsmond, Emmen, Pekela en Veendam. Het besluit is op 12 december 2003 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Keessen
Pagina535-537
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200402711/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 85
SamenvattingDe stelling van verweerder dat de Habitatrichtlijn geen rol kan spel bij een besluit tot instemming met een saneringsplan gaat niet op, omdat niet uitgesloten kan worden dat de uitvoering van een saneringsplan een significant effect op de natuurwaarde van een in de nabijheid gelegen gebied kan hebben.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2002 heeft verweerder naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming door appellanten sub 2 onder een aantal aanvullende voorwaarden ingestemd met een saneringsplan ten aanzien van een ernstig geval van bodemverontreiniging waarvan de sanering urgent is op de locatie Oude Waalsdorperweg (ongenummerd), Kleiduivenschietterrein Waalsdorpervlakte te Den Haag, kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie V, nummers 662, 1641, 1644, 5023, 5027 en 7000 (alle gedeeltelijk)..
AnnotatorJ. van den Broek
Pagina537-539
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200405178/1
CiteertitelM en R 2005/8, nr. 86
SamenvattingOndergrondse tanks kunnen naar aard en inrichting duurzaam met de grond zijn verenigd. De eigenaar van de grond is dan ook eigenaar van de zich daarin bevindende tanks. Uitsluitend deze eigenaar is aan te schrijven als overtreder van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2003, kenmerk CPS/, heeft verweerder aan appellante met betrekking tot drie ondergrondse tanks op het perceel [locatie] te Hulst een last onder dwangsom opgelegd als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De dwangsom is vastgesteld op 3.500,00 per ondergrondse tank per week met een maximum van 30.000,00 per ondergrondse tank, zolang deze niet is verwijderd conform artikel 18 van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (hierna: het Besluit).
AnnotatorJ. van den Broek
Pagina539-540
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6980
Artikel aanvragenVia Praktizijn