Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 26-10-2005
Aflevering 8
TitelJury en andere vormen van lekenrechtspraak. Over onbehagen, legitimiteit, onderbuik en cultuur
CiteertitelDD 2005, 59
SamenvattingIn zijn 'Leidse periode' publiceerde Theo de Roos een verfrissende studie over het grote onbehagen. Dit onbehagen betreft de onvrede van het grote publiek met de gang van zaken in de strafrechtspleging. Ontevredenheid over strafrecht is natuurlijk nieuw noch verrassend. Ik ken geen enkel land waarin vrijheid van meningsuiting bestaat waar de publieke opinie oordeelt dat er op voortreffelijke wijze met misdaad en straf wordt omgegaan. En het is ook goed verklaarbaar waarom het strafrechtelijk systeem niet op grote populariteit mag rekenen. De Roos legt het eigenlijk al in de ondertitel van zijn studie uit. Veel onbehagen komt voort uit emotie en onbegrip over de rol van het strafrecht.
Auteur(s)M.S. Groenhuijsen
Pagina831-841
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelUitwerking concept wederzijde erkenning in recente kaderbesluiten
CiteertitelDD 2005, 60
SamenvattingIn 1999 heeft de Europese Raad van Tampere verklaard dat wederzijdse erkenning als hoeksteen van de justitiële samenwerking moet gaan fungeren. Dit impliceert dat erkenning van rechterlijke beslissingen met een minimum aan formaliteiten dient plaats te vinden. Uiteindelijk zou het beginsel moeten leiden tot automatische tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. De ontwikkeling tot automatische erkenning zal geleidelijk plaatsvinden. Tot op heden zijn er zes kaderbesluiten gebaseerd op wederzijdse erkenning. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van het beginsel in de deze kaderbesluiten. In het bijzonder wordt ingegaan op de weigeringsgronden en het beginsel van dubbele strafbaarheid.
Auteur(s)E.M. ter Braak
Pagina842-857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe toetsingsruimte van de feitenrechter na verwijzing door de Hoge Raad in een herzieningsprocedure
CiteertitelDD 2005, 61
SamenvattingRecentelijk is in de literatuur de stelling ingenomen dat na verwijzing door de Hoge Raad van een zaak in een herzieningsprocedure wegens het bestaan van een novum, de feitenrechter naar wie de zaak is verwezen slechts zou moeten kunnen onderzoeken welke invloed dat novum heeft op de bewijsconstructie in de bestreden uitspraak. In deze bijdrage wordt betoogd dat voor een dergelijke beperkte toetsingsruimte geen goede grond bestaat. Ook nieuwe feiten en omstandigheden kunnen in volle omvang worden onderzocht en ten grondslag worden gelegd aan de uitspraak in herziening.
Auteur(s)T. Kooijmans
Pagina858-874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen apart delict voor onveilige seksuele contacten?
CiteertitelDD 2005, 62
SamenvattingIn zijn meeste recente HIV-arrest heeft de strafkamer van de Hoge Raad de vraag aan de orde gesteld of er een apart delict voor onveilige seksuele contacten moet komen. Deze vraag hangt sterk samen met de vraag of HIV-infectie wel moet worden gecriminaliseerd. In de wat oudere Nederlandse literatuur worden beiden vragen ontkennend beantwoord. Organisaties die zich sterk maken voor een effectieve bestrijding van de HIV-epidemie zijn fel tegenstander van een strafrechtelijke benadering. Ook minister Donner is geen voorstander. Aparte strafbaarstelling is in het buitenland echter niet ongewoon. In dit artikel wordt in een vergelijking met een aantal andere landen ingegaan op de noodzaak van een apart delict.
Auteur(s)C.J. van der Wilt
Pagina875-893
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale ombudsman
CiteertitelDD 2005, 64
SamenvattingBij gelegenheid van het aantreden van een nieuwe Nationale ombudsman volgt onderstaand een wat uitgebreidere terugblik. De rubriek is daardoor wat langer uitgevallen dan gebruikelijk.
Nieuwe nationale ombudsman en substituut-ombudsman. Prof. dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer (1951) zal per 1 oktober het vaandel overnemen van de huidige Nationale ombudsman, mr. Roel Fernhout. [...]
Auteur(s)Y. Buruma , P.A.M. Mevis
Pagina897-912
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCriminologie
CiteertitelDD 2005, 66
SamenvattingCriminologie en economisch strafrecht.
Strafrechtelijke regelgeving en beleid worden niet zelden beïnvloed door de uitkomsten van criminologisch onderzoek. Eerder lieten we in deze rubriek zien dat dit het geval is bij de aanpak van veelplegers en georganiseerde misdaad (DD 33/8 en DD 34/1). Met betrekking tot het (financieel-)economische strafrecht (het strafrecht dat betrekking heeft op de gedragingen van rechtspersonen en hun leidinggevenden) is dat tot nu toe echter nog nauwelijks gebeurd. Dat terwijl ook hier criminologisch onderzoek van nut zou zijn. [...]
Auteur(s)W. Huisman , J. de Keijser , F. Weerman
Pagina923-932
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet eerste bestaansjaar van de ISD-maatregel bekeken; een gretig gebruik door de rechterlijke macht of een zekere terughoudendheid?
CiteertitelDD 2005, 67
Auteur(s)S. Struijk
Pagina933-952
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 26-01-2005, 13/037923-04
CiteertitelDD 2005, 67.1
SamenvattingDe Amsterdamse Rechtbank legt aan verdachte anders dan door de officier van justitie gevorderd, niet de ISD-maatregel op, maar een gevangenisstraf.
Samenvatting (Bron)De rechtbank in Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de eerste zaken in het kader van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD-maatregel).
Pagina933-933
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AS3953
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 26-01-2005, 09.925990-04
CiteertitelDD 2005, 67.2
SamenvattingISD-maatregel maximaal twee jaar - gevangenisstraf.
Samenvatting (Bron)De rechtbank overweegt dat, nu het door verdachte plegen van strafbare feiten sterk samenhangt met zijn verslavingsproblematiek, er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal plegen indien er voor deze problematiek geen oplossing wordt gevonden. De veiligheid van goederen is daarmee in het geding. De rechtbank zal daarom aan verdachte de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD) opleggen. De rechtbank zal deze maatregel opleggen voor de maximale duur van twee jaren. De rechtbank komt tot deze beslissing, aangezien de wetgever niet de mogelijkheid heeft geboden om de maatregel, zou deze voor kortere duur worden opgelegd, indien nodig na verloop van tijd te verlengen. In de duur van de maatregel, zoals wordt opgelegd, ziet de rechtbank evenwel aanleiding om te bepalen dat na zes maanden een tussentijdse beoordeling als bedoeld in artikel 38s van het Wetboek van Strafrecht plaatsvindt. Alsdan kan worden bezien of voortzetting van de tenuitvoerlegging van de maatregel noodzakelijk is.
Pagina934-934
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2005:AS4475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zutphen, 05-04-2005, 06/460147-05
CiteertitelDD 2005, 67.3
SamenvattingISD-maatregel.
Samenvatting (Bron)Rechtbank legt ISD-maatregel (inrichting voor stelselmatige daders) op aan veelplegers.
Pagina934-934
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2005:AT3280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 14-04-2005, 10/641032-05
CiteertitelDD 2005, 67.4
SamenvattingISD-vordering afgewezen - gevangenisstraf.
Samenvatting (Bron)Afwijzing vordering maatregel ISD. Artikel 38m, lid 4 en lid 5, van het Wetboek van Strafrecht. Retourzending rapportageverzoek door Reclassering geeft een zeer onvolkomen beeld van de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zodat de maatregel ISD – dat toch geldt als ultimum remedium – niet kan worden opgelegd.
Pagina934-935
UitspraakECLI:NL:RBROT:2005:AT4465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Leeuwarden, 19-05-2005, 17/880018-05 VEV
CiteertitelDD 2005, 67.5
SamenvattingISD-maatregel niet gerechtvaardigd.
Samenvatting (Bron)Inrichting voor Stelselmatige Daders, maatregel, memorie van toelichting, RISc, onvoldoende waarborgen
Pagina935-936
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2005:AT9522
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 14-06-2005, 13/420391-05 en 13/437120-05
CiteertitelDD 2005, 67.6
SamenvattingISD-maatregel niet passend - gevangenisstraf van zes maanden.
Pagina936-936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Alkmaar, 28-06-2005, 14/810129-05
CiteertitelDD 2005, 67.7
SamenvattingISD-maatregel - instemming verdachte.
Pagina936-937
UitspraakECLI:NL:RBALK:2005:AT8607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 29-07-2005, 24-001009-05
CiteertitelDD 2005, 67.8
SamenvattingISD-maatregel - beschikking.
Samenvatting (Bron)De raadkamer van het gerechtshof te Leeuwarden heeft in een zaak van een verdachte aan wie de rechtbank te Assen de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD) had opgelegd een beschikking gegeven die betrekking heeft op de voorlopige hechtenis van de desbetreffende categorie verdachten. Het hof heeft – onder meer overwegende dat een combinatie van de genoemde maatregel met een vrijheidsstraf niet mogelijk is en dat de tijd die de verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht weliswaar van de duur van de maatregel kán worden afgetrokken, maar dat de verwachting is dat daarvan terughoudend gebruik zal worden gemaakt – geoordeeld dat de voorlopige hechtenis in de appelfase in beginsel een periode van negentig dagen niet mag overschrijden.
Pagina937-938
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AU0310
Artikel aanvragenVia Praktizijn