AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 29-10-2005
Aflevering 39
TitelHoge Raad, 17-06-2005, 40737
CiteertitelAB 2005/359
SamenvattingAfstempeling TPG niet doorslaggevend voor ter post bezorging.
Samenvatting (Bron)Art. 6:9 Awb; beroepschrift tijdig ter post bezorgd?
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina1893-1895
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT7649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 13-08-2004, 37836
CiteertitelAB 2005/360
SamenvattingPlanschade; legesheffing; publieke taakuitoefening.
Samenvatting (Bron)Leges voor de inbehandelingneming van een verzoek om toekenning van planschade.
AnnotatorE.W.J. de Groot
Pagina1895-1910
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AI0408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-05-2005, 200410578/2
CiteertitelAB 2005/361
SamenvattingTerugvordering van subsidiegelden op grond van commissiebeschikking inzake staatssteun. Verhouding gemeenschapsrecht en nationaal bestuursrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2001 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, hierna: de Minister) de aan verzoekster op grond van de Bijdrageregeling proefprojecten mestverwerking verleende subsidie teruggevorderd.
AnnotatorW. den Ouden
Pagina1910-1913
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200406318/1
CiteertitelAB 2005/362
SamenvattingEuropese subsidie verstrekt door Nederlands bestuursorgaan. Vaststelling op nihil en terugvordering voorschotten wegens het niet nakomen van subsidieverplichtingen gebaseerd op vaste beleidslijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 1998 heeft †het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (hierna: het college) in het kader van het Stimulus Programma Zuidoost Brabant 1997-1999 aan Simac Techniek N.V. voor het project "Clusterproject CableFleet" een eenmalige subsidie verleend van maximaal 1209.624,60.
AnnotatorW. den Ouden
Pagina1913-1917
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200409356/1
CiteertitelAB 2005/363
SamenvattingEU-burger, gezinslid, derdelander.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1917-1926
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-05-2005, 200407118/1
CiteertitelAB 2005/364
SamenvattingOnvolledige aanvraag, legalisatie geboorteakte, bewijsnood.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2002 heeft appellant (hierna: de minister) besloten een verzoek van [verzoekster] (hierna: de vreemdeling) om verlening van het Nederlanderschap niet te behandelen.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1926-1929
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200409368/1
CiteertitelAB 2005/365
SamenvattingTen onrechte gesplitst besluit. Niet aangevochten deelbesluit is niet onaantastbaar. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2003 heeft appellant met ingang van 1 februari 2003 de vergunning tot het innemen van een vaste standplaats op de weekmarkt Eygelshoven die was verleend aan [wederpartij] gewijzigd in die zin dat de standplaats wordt uitgebreid tot een oppervlakte van 56 vierkante meter, bij een kraamlengte van 28 meter, en dat de standplaats voortaan dient te worden ingenomen op de plek in de marktopstelling die overeenkomt met nr. 15 in het standplaatsen-opstellingsplan, zoals aangegeven op bijbehorende situatietekening.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina1929-1933
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 28-06-2005, 03/3264 AOW
CiteertitelAB 2005/366
SamenvattingMedehuurderschap is niet voldoende om een gezamenlijke huishouding aan te nemen.
Samenvatting (Bron)Gezamenlijke huishouding. Medehuurderschap is op zichzelf niet voldoende grond voor de vaststelling dat er sprake is van (wederzijdse) zorg in de zin van artikel 1, vierde lid, van de AOW.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina1933-1935
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT9076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-06-2005, 02/3438 + 02/3449 WAO
CiteertitelAB 2005/367
SamenvattingImmateriŽle schadevergoeding toegekend na onrechtmatig besluit.
Samenvatting (Bron)Zelfstandig schadebesluit naar aanleiding van een verzoek om vergoeding van onder meer immateriŽle schade wegens geestelijk leed als gevolg van onrechtmatige uitkeringsbesluiten waarbij door het bestuursorgaan de vermoeidheidsklachten na een intensieve maar succesvolle behandeling van kanker niet werden erkend.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina1935-1939
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT9093
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 13-07-2005, AWB 04/677
CiteertitelAB 2005/368
SamenvattingSubsidie, onvolledige aanvraag, onderzoek naar tekeningsbevoegde voor een rechtspersoon.
Samenvatting (Bron)Elektriciteitswet 1998
Pagina1939-1943
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU1279
Artikel aanvragenVia Praktizijn