Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 28-10-2005
Aflevering 38
RubriekVooraf
TitelApologieverbod: beschermen is geen afschermen
CiteertitelNJB 2005, afl. 38, p. 1979
SamenvattingEen jaar is verstreken sinds de moord op cineast Van Gogh. Gevoelens van verontwaardiging en bedreiging hebben de verkilling van onze samenleving in snel tempo opgevoerd. Het publieke debat is verkrampt. Uitlatingen die shockeren, kwetsen of verwarring zaaien kregen een andere lading, waarbij tolerantie en ruimdenkendheid verworvenheden uit een ver verleden lijken.
Auteur(s)J.E.J. Prins
Pagina1979-1979
LinkVolledige tekst artikel (uvt.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBurgerlijke Rechtsvordering in de West
CiteertitelNJB 2005, afl. 38, p. 1980
SamenvattingIn 2000 verscheen een voorontwerp voor een nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Met enige vertraging - in zekere zin een blessing in disguise, omdat nog vele wijzigingen konden worden aangebracht na de recente Nederlandse herziening - is het herziene wetboek op 1 augustus 2005 in werking getreden. Mr J. de Boer geeft een overzicht.
Auteur(s)J. de Boer
Pagina1980-1984
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe comparitie na aanbrengen in hoger beroep
CiteertitelNJB 2005, afl. 38, p. 1985
SamenvattingBij wijze van experiment beveelt het Hof Arnhem sinds maart 2004 in een beperkt aantal civiele zaken direct na het aanbrengen van de zaak, nog vóór het nemen van de eerste conclusie in hoger beroep, een comparitie van partijen, die in dit stadium misschien rijp zijn voor een regeling. Mrs W.L. Valk en C.G. ter Veer bespreken de eerste bemoedigende resultaten van de proef.
Auteur(s)W.L. Valk , C.G. ter Veer
Pagina1985-1987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet relatieve karakter van de absolute uitzonderingsgrond Eenheid van de Kroon
CiteertitelNJB 2005, afl. 38, p. 1988
SamenvattingOpenbaarheid van overheidsarchieven leidt soms tot verhitte discussies tussen raadplegers en beheerders ervan, zeker als het gaat om de absolute uitzonderingsgrond Eenheid van de Kroon. H.F. Veenendaal gaat aan de hand van een fictieve casus na of en zo ja wanneer informatie mag worden verstrekt over de inhoud van gesprekken tussen de koning en ministers.
Auteur(s)H.F. Veenendaal
Pagina1988-1990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekO & M
TitelDat de hand van Justitie niet uitschiet
CiteertitelNJB 2005, afl. 38, p. 1991
Auteur(s)H. Snijders-Borst
Pagina1991-1992
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelEffectenlease valt onder verboden koppelverkoop
CiteertitelNJB 2005, afl. 38, p. 1992
SamenvattingReactie op het artikel van prof. N. Huls in NJB 2005/27, p. 1386.
Auteur(s)J. Barth
Pagina1992-1992
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelDe WCK-problematiek in de onderhandelingen
CiteertitelNJB 2005, afl. 38, p. 1993
Auteur(s)B.F.M. Knüppe , J.H. Lemstra
Pagina1993-1993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelNaschrift
CiteertitelNJB 2005, afl. 38, p. 1993
SamenvattingNaschrift bij de reactie van mr. Barth en de brief van mrs Lemstra en Knüppe.
Auteur(s)N. Huls
Pagina1993-1993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 30-06-2005, 5379/02
CiteertitelNJB 2005, 547
SamenvattingArt. 5 EVRM. 'Overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure'. Gerechtshof Arnhem stelt bij verlenging van de tbs-maatregel geen afzonderlijk proces-verbaal op conform art. 25 Wetboek van Strafvordering. Schending.

(Nakach / Nederland).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 5-1;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient;Costs and expenses award - Convention proceedings
Pagina1994-1994
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0630JUD000537902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 05-07-2005, 46410/99
CiteertitelNJB 2005, 548
SamenvattingArt. 8 EVRM. Inbreuk op het recht op familieleven door ongewenstverklaring. Geen schending.

(Üner / Nederland).
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 8
Pagina1994-1995
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0705JUD004641099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 08-09-2005, C-512/03
CiteertitelNJB 2005, 549
SamenvattingDirecte belasting, belasting over inkomen uit sparen en beleggen, belastingverdrag, belastingkortingen voorbehouden aan verzekerden voor nationale volksverzekeringen.

(J.E.J. Blankaert / Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 september 2005. # J. E. J. Blanckaert tegen Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Gerechtshof te 's-Hertogenbosch - Nederland. # Directe belasting - Belasting over inkomen uit sparen en beleggen - Belastingverdrag - Belastingkortingen voorbehouden aan verzekerden voor nationale volksverzekeringen. # Zaak C-512/03.
Pagina1995-1996
UitspraakECLI:EU:C:2005:516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-10-2005, 200405079/1
CiteertitelNJB 2005, 550
SamenvattingNa het instellen van beroep tegen het niet tijdig beslissen op bezwaar is alsnog een reëel besluit gevolgd. Indien tot op zekere hoogte aannemelijk wordt gemaakt dat door het niet tijdig nemen van het besluit daadwerkelijk schade is geleden, kan nog procesbelang bestaan bij een beoordeling van het beroep tegen het niet tijdig nemen van dat besluit. In dit geval is geen begin van bewijs geleverd dat de gestelde schade door het niet tijdig nemen van het besluit is geleden. [...]

(X c.s. / het college van gedeputeerde staten van Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2003, kenmerk EMT/2003/4828, heeft verweerder krachtens artikel 15.20 van de Wet milieubeheer aan [appellant B] schadevergoeding toegekend ten bedrage van ten hoogste 376.492,00.
Pagina1996-2000
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 07-10-2005, R04/067HR
CiteertitelNJB 2005, 551
SamenvattingGezag. Verzoek moeder om op voet art. 1:253b BW met gezag te worden belast; maatstaf; inwilliging verzoek bij combinatie met ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing; continuïteit opvoedingssituatie. [...]

(X / De Werkstichting Jeugdbescherming c.s.).
Samenvatting (Bron)voogdij; gezag over kind bij vader; wijzigingsverzoek van de moeder in combinatie met ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing; verstoring van hechtingsproces met pleegouders (art. 1:253b lid 5 BW).
Pagina2000-2001
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT6847
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 07-10-2005, C04/183HR
CiteertitelNJB 2005, 552
SamenvattingSteunmaatregel; staat onderzoek Europese Commissie op grond van art. 88 lid 2 EG steeds aan uitvoering van de daaraan onderworpen maatregel in de weg?; taak en bevoegdheid voorzieningenrechter. [...]

(De Gemeente Alkmaar / 1. Bedrijvenvereniging Huiswaard/Overstad, 2. H.J. Jong, 3. Hein Jong Projectontwikkeling BV).
Samenvatting (Bron)gemeenschapsrecht; overeenkomsten tussen gemeente en voetbalclub bij de realisatie van een nieuw voetbalstadion; onderzoek door Europese Commissie ingevolge art. 88 lid 2 EG naar een niet-aangemelde (nieuwe) steunmaatregel; bouwverbod in kort geding op grond van art. 88 lid 3 EG totdat die procedure tot een eindbeslissing heeft geleid?
Pagina2001-2002
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT6370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 07-10-2005, C04/204HR
CiteertitelNJB 2005, 553
SamenvattingVerkrijging tweedehands auto van beschikkingsonbevoegde; goede trouw verkrijger; maatstaf; onderzoek kentekenbewijs. [...]

(Autobedrijf Coppes BV / A.H. van de Kolk).
Samenvatting (Bron)doorverkoop en levering van tweedehands auto aan derde; bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid op de voet van het bepaalde in art. 3:86 BW; recht van reclame; beroep op derdenbescherming als bedoeld in art. 7:42 lid 1 BW ;
Pagina2002-2003
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU2555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 27-09-2005, 03008/03 H
CiteertitelNJB 2005, 554
SamenvattingNieuwe grond voor herziening voor het geval dat het Hof voor de mensenrechten te Straatsburg vaststelt dat door de nationale wetgeving of rechtspraak een der voorschriften van het EVRM inclusief de daarbij behorende protocollen is geschonden. In dit geval verklaarde het Hof dat het afluisteren van telefoongesprekken die een vrouw op aanwijzingen van de politie had gevoerd met de toenmalige verdachte, in strijd kwam met art. 8 EVRM (schending privacy). De Hoge Raad doet de zaak zelf af en verlaagt de straf van € 10 000 tot € 4000.
Samenvatting (Bron)Herziening na arrest EHRM waarin is vastgesteld dat art. 8 EVRM is geschonden in de procedure die tot de veroordeling van aanvrager heeft geleid. Gelet op de door het EHRM geconstateerde schending van art. 8 EVRM is herziening noodzakelijk met het oog op rechtsherstel. De aanvrage is dus in zoverre gegrond. Ingevolge art. 467.2 Sv doet de HR in een zodanig geval ofwel de zaak zelf af ofwel verwijst hij deze ex art. 461 Sv. De aanvrage strekt er in de eerste plaats toe dat de HR de OvJ alsnog niet-ontvankelijk zal verklaren in zijn strafvervolging. Die stelling kan de HR niet bijtreden nu niet-ontvankelijkverklaring van het OM in de vervolging slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komt en van zulk een geval te dezen niet kan worden gesproken. De aanvrager beroept zich tevergeefs op HR NJ 1996, 249. Nu het EHRM in zijn aan het voorbedoelde arrest voorafgaande beslissing de op schending van art. 6 EVRM betrekking hebbende klacht niet-ontvankelijk heeft verklaard na te hebben overwogen dat deze manifestly ill-founded is, kan niet gezegd worden dat een ernstige inbreuk is gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte, thans de aanvrager, aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan. In aanmerking genomen dat in de procedure die heeft geleid tot het arrest waarvan herziening is gevraagd geen sprake is geweest van een schending van art. 6 EVRM en dat de inhoud van de telefoongesprekken niet tot het bewijs is gebezigd, bestaat geen grond om met het oog op rechtsherstel de zaak te verwijzen naar een ander hof. In het licht van het belang van het geschonden voorschrift en de aard en ernst van het door het EHRM geconstateerde onherstelbare verzuim, dat is begaan in het voorbereidend onderzoek, zal de HR na gegrondverklaring van de aanvrage de zaak zelf afdoen. De HR vermindert de opgelegde geldboete van fl. 10.000,- tot 4.000,- en past de duur van de vervangende hechtenis navenant aan.
Pagina2003-2004
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS8858
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 27-09-2005, 03019/04
CiteertitelNJB 2005, 555
SamenvattingBij verdenking dat iemand als bestuurder van een auto heeft gereden na teveel 'gedronken' te hebben, kan hem bevolen worden zijn medewerking te verlenen aan een ademonderzoek. De verdachte weigerde die medewerking. Vraag was of de persoon die aangetroffen werd op de bestuurdersplaats in een langs de weg stilstaande auto met draaiende motor daarvan, ondanks ontkenning van zijn kant dat hij gereden had, als zodanig beschouwd kon worden. Met het Gerechtshof en anders dan de advocaat-generaal neemt de Hoge Raad dit aan.
Samenvatting (Bron)Onder bestuurder ex art. 163.1 en 2 WVW 1994 moet worden verstaan degene die ervan wordt verdacht als bestuurder van een voertuig te hebben gehandeld i.s.m. art. 8 WVW 1994. Het gaat dus om de vraag of er sprake is van feiten en omstandigheden op grond waarvan in redelijkheid kan worden vermoed dat de verdachte het voertuig heeft bestuurd. Het hof heeft die vraag bevestigend beantwoord en geoordeeld dat de verdenking die bij de verbalisanten ontstond toen zij verdachte op de bestuurdersplaats van zijn met draaiende motor op de openbare weg stilstaande motorvoertuig aantroffen, gerechtvaardigd was. Dat oordeel is onjuist noch onbegrijpelijk.
Pagina2004-2005
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT7588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 27-09-2005, 02850/04
CiteertitelNJB 2005, 556
SamenvattingWegens 'schuldwitwassen' werd de verdachte in hoger beroep veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk en verbeurdverklaring van € 25 000.
Voor dit vergrijp moet vaststaan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf en dat de verdachte dit redelijkerwijs moest vermoeden maar uit de bewijsmiddelen behoeft niet te kunnen worden afgeleid dat het voorwerp, in dit geval het geld, afkomstig is uit een nauwkeurig aangeduid misdrijf. [...]
Samenvatting (Bron)1. Afkomstig uit enig misdrijf ex art. 420bis en 420quater Sr. Zoals de HR heeft geoordeeld in LJN AP2124 behoeft bij art. 420bis Sr niet uit de bewijsmiddelen te kunnen worden afgeleid dat het desbetreffende voorwerp afkomstig is uit een nauwkeurig aangeduid misdrijf. Uit de bewijsmiddelen behoeft niet te kunnen worden afgeleid door wie, wanneer en waar dit misdrijf concreet is begaan. Er bestaat geen grond om t.a.v. art. 420quater Sr anders te oordelen. Wel is voor een veroordeling t.z.v. art. 420bis en 420quater Sr vereist dat vaststaat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf. Het hof heeft geoordeeld dat aan deze eis is voldaan op de grond dat het niet anders kan zijn dan dat het onderhavige geldbedrag middellijk of onmiddellijk afkomstig is uit enig misdrijf ex art. 420quater.1.b Sr. Dat oordeel is onjuist noch onbegrijpelijk. 2. Bij de klacht over verbeurdverklaring heeft verdachte geen belang, nu zij afstand heeft gedaan van het verbeurdverklaarde.
Pagina2005-2006
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT4094
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 27-09-2005, 03034/04 A
CiteertitelNJB 2005, 557
SamenvattingDe verdachte, de NV A, heeft giften gedaan aan twee ambtenaren niet met het oog op een direct verband tussen deze giften en een concrete tegenprestatie van de begiftigden maar om een relatie te doen ontstaan en/of te blijven onderhouden met die ambtenaren met als doel een voorkeursbehandeling ('een streepje voor') te krijgen bij het nemen van beslissingen over het gunnen van werken. [...]
Samenvatting (Bron)Antilliaanse zaak. s Hofs oordeel komt hierop neer dat in een geval als het onderhavige art. 183 SrNA niet alleen ziet op de situatie dat er een direct verband bestaat tussen de gift en een concrete tegenprestatie doch ook op het doen van giften aan een ambtenaar teneinde aldus een relatie met die ambtenaar te doen ontstaan en/of te onderhouden met het doel een voorkeursbehandeling te krijgen. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste uitleg van enige in de bewezenverklaarde tenlastelegging voorkomende, aan art. 183 SrNA ontleende term.
Pagina2006-2006
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT8318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 04-10-2005, 03011/04
CiteertitelNJB 2005, 558
SamenvattingIn hoger beroep werd de verdachte wegens mishandeling begaan tegen zijn kind, veroordeeld tot een geldboete van € 100 voorwaardelijk. In eerste aanleg vond art. 9a Sr toepassing.
Vader slaat kind na: kind slaat vader. De 'corrigerende tik' (het ouderlijk tuchtigingsrecht) als strafuitsluitingsgrond in dit geval niet aanvaard.
Samenvatting (Bron)Ouderlijk tuchtigingsrecht. In appèl is namens verdachte het volgende aangevoerd: de aangeefster, de dochter van verdachte, was 15 jaar, en bevond zich met een aantal jongeren in een winkelcentrum; verdachte meende dat zijn dochter mee moest komen en heeft haar naar zijn auto willen meevoeren; de jongeren waren brutaal en lachten verdachte uit; toen verdachte zijn dochter had vastgepakt om haar naar zijn auto mee te voeren, heeft zij hem een klap gegeven; daarop gaf verdachte zijn dochter een corrigerende tik. s Hofs overweging dat, ook al wordt uitgegaan van deze omstandigheden, hier niet kan worden gesproken van een handelen van verdachte dat vanuit opvoedkundig oogpunt zou kunnen worden verantwoord, zodat het verweer moet worden verworpen, is onjuist noch onbegrijpelijk, mede in aanmerking genomen de wijze waarop verdachte zijn dochter heeft geslagen (met zijn vlakke hand in het gezicht; zij voelde een stekende pijn).
Pagina2006-2006
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU1657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 23-09-2005, 38811
CiteertitelNJB 2005, 559
SamenvattingInspecteur pleegde ambtelijk verzuim door resultaten boekenonderzoek niet af te wachten bij aanslagoplegging.
Pagina2006-2006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 23-09-2005, 39968
CiteertitelNJB 2005, 560
SamenvattingMisbruik van procesrecht brengt niet mee dat steeds integrale vergoeding van proceskosten moet plaatsvinden.
Samenvatting (Bron)Procesbelang vervallen; proceskostenveroordeling, bijzondere omstandigheden.
Pagina2007-2007
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU3158
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 23-09-2005, 40105
CiteertitelNJB 2005, 561
SamenvattingOok ongehuwd samenwonenden die geen geregistreerd partner zijn, mogen buitengewone lasten samenvoegen.
Samenvatting (Bron)Artikel 46a Wet IB64, uitgaven levensonderhoud voor zoon van partner.
Pagina2007-2007
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU3163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 27-09-2005, 02/4674 + 04/3838 WAO
CiteertitelNJB 2005, 562
SamenvattingOndertekening uitspraak. De aangevallen uitspraak die - met instemming van partijen - zonder nadere zitting is gedaan, is ondertekend door een andere rechter dan diegene die de zaak in eerste instantie ter zitting heeft behandeld. De goede procesorde brengt mee dat de uitspraak van een enkelvoudige kamer wordt gedaan en ondertekend door de rechter die de behandeling ter zitting heeft geleid. [...]

(Appelant / De Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).
Samenvatting (Bron)8:77 Awb van openbare orde en techniek CBBS.
Pagina2007-2007
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU3702
Artikel aanvragenVia Praktizijn