Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 28-10-2005
Aflevering 14
TitelHoge Raad, 09-09-2005, C04/131HR
CiteertitelJB 2005/275
SamenvattingFormele rechtskracht. Voorbereidingshandelingen. Onrechtmatige inlichtingen?
Samenvatting (Bron)9 september 2005 Eerste Kamer Nr. C04/131HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. J.A.M.A. Sluysmans, t e g e n DE GEMEENTE VALKENSWAARD, gevestigd te Valkenswaard, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. M.W. Scheltema. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorR.J.N. Schlössels
Pagina1332-1353
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT7774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200501659/1
CiteertitelJB 2005/276
SamenvattingInschrijving Gemeentelijke Basisadministratie, betekenis daartoe gebruikte documenten. Gevolgen rechtskarakter legalisatie en verificatie buitenlandse akten (betekenis uitspraak van de Afdeling van 8 september 2004 in zaak nr. 200303055/1 (www.raadvanstate.nl en «JB» 2004/354). Bewijsnood.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2003 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd de gegevens inzake het tussen [wederpartij] en [partner] in Nigeria gesloten huwelijk in de gemeentelijke basisadministratie op te nemen.
AnnotatorG.R. de Groot
Pagina1353-1358
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9680
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200408676/1
CiteertitelJB 2005/278
SamenvattingBoete, reclame. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2002 heeft appellant (hierna: het commissariaat) - voorzover hier van belang - aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SBS Broadcasting B.V." (hierna: SBS) wegens overtreding van artikel 52j, eerste lid, van het Mediabesluit een boete opgelegd van 9.000,00.
Pagina1361-1364
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200410186/1
CiteertitelJB 2005/277
SamenvattingGetuige, horen. Beleidsregel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rijnwaarden (hierna: het college) geweigerd om een vrijstelling als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO), in samenhang met artikel 20, eerste lid, aanhef en onder e, van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (hierna: Bro), te verlenen ten behoeve van detailhandel, opslag en verkoop van vuurwerk vanuit de woning aan [locatie] te [plaats].
Pagina1358-1361
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200409361/1
CiteertitelJB 2005/279
SamenvattingKortsluiting, ten onrechte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; hierna: de Minister) aan stadsdeel Westerpark van de gemeente Amsterdam een ontheffing als bedoeld in artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet verleend. In de begeleidende brief van dezelfde datum is overwogen dat een ontheffing voor de rugstreeppad niet noodzakelijk is.
AnnotatorA.J. Bok
Pagina1364-1370
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200408800/1
CiteertitelJB 2005/280
SamenvattingArt. 4:6 Awb niet van toepassing in situatie dat recht wordt gewijzigd. In dat kader moet ook wijziging van beleid aangemerkt worden als wijziging van het recht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 november 2001 heeft de burgemeester van Rotterdam (hierna: de burgemeester) aan [appellante] en [mede vergunninghouder] een ontheffing verleend van het sluitingsuur zoals vastgesteld in artikel 2.3.9, eerste en tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (hierna: APV) tot 06.00 uur (23-uursontheffing) voor de [horeca-inrichting] aan de [locatie] te Rotterdam, alsmede de voor die inrichting gevraagde 24-uursontheffing geweigerd.
AnnotatorR. Ortlep
Pagina1370-1373
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200407537/1
CiteertitelJB 2005/281
SamenvattingBelanghebbende, alsnog partij. Vernietiging uitspraak, geen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2003 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) het verzoek van [wederpartij] om handhavend op treden tegen het door appellant sub 2 zonder bouwvergunning tot vakantieappartement verbouwde woonhuis met stallen op het perceel [locatie 1], tegen de zonder bouwvergunning opgerichte stal op het perceel [locatie 2], alsmede tegen op percelen met nummers [], aangeduid als buitengebied, zonder bouwvergunning gebouwde stallen, niet-ontvankelijk verklaard.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1374-1376
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1089
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200408906/1
CiteertitelJB 2005/282
SamenvattingBelanghebbende, alsnog partij. Vernietiging uitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2003 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister) het verzoek van [verzoeker] om de huurprijs van de woning aan de [locatie] te verhogen, afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina1376-1379
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1090
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200410204/1
CiteertitelJB 2005/283
SamenvattingProceskosten, bezwaarfase. Proceskosten, ten onrechte geen beslissing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2004 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) appellanten sub 2 onder aanzegging van bestuursdwang gelast voor het verstrijken van de onderscheiden begunstigingstermijnen de volgende overtredingen te beëindigen:- het innemen van ligplaats met het [schip] in de Industriehaven op het adres [locatie] te Drachten; - het innemen van ligplaats met een volgbootje, een [werkschip] en een [kajuitjacht] (hierna: de overige vaartuigen); - het gebruik maken van de kade voor opslag; - het plaatsen van twee caravans, twee containers en een schuur op de kade (hierna: de bouwwerken). Voorts heeft het college appellanten sub 2 bij dat besluit onder oplegging van een dwangsom van 1000,00 per week met een maximum van 10.000,00 gelast voor het verstrijken van de begunstigingstermijn het uitvoeren van bedrijfsmatige werkzaamheden te beëindigen. Ten slotte heeft het college bij dat besluit appellanten sub 2 preventief aangeschreven dat de aanschrijving onmiddellijk geldt indien het woonschip, de opslag, de vaartuigen en de bouwwerken worden verplaatst of de overtredingen worden herhaald.
Pagina1379-1386
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-08-2005, 200504442/2
CiteertitelJB 2005/284
SamenvattingRechter, toegang tot.

(Vereniging Stop Awacs Overlast / de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina1386-1388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-08-2005, 200504106/1
CiteertitelJB 2005/285
SamenvattingHerziening, onredelijk laat verzoek om.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 4 augustus 2004, in zaak no. 200307396/1, heeft de Afdeling het beroep van verzoeker gericht tegen het besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister) van 30 september 2003 waarbij ongegrond is verklaard het bezwaar van verzoeker tegen de afwijzing van een verzoek om een energiepremie, gegrond verklaard, de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd, en bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit geheel in stand blijven. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina1388-1389
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-08-2005, 200502226/1, 200502234/1
CiteertitelJB 2005/286
SamenvattingBeroep, gronden van. Beroep, gronden niet eerder ingebracht.

(1. Bruland International GmbH, 2. Coöperatieve Exploitatievereniging "Onze Hoeve" UA / de uitspraak in zaken nos. Awb 04/386 en 04/387 van de rechtbank Middelburg van 2 februari 2005).
Pagina1389-1391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-09-2005, 200502861/3
CiteertitelJB 2005/287
SamenvattingTermijnoverschrijding, terpostbezorging.
AnnotatorM.C.M. Hamer
Pagina1391-1393
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-09-2005, 200503486/1
CiteertitelJB 2005/288
SamenvattingAanvraag, vereisten voor. Besluit, weigering.

(De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / de uitspraak in zaak no. AWB 04/42033 van de rechtbank 's Gravenhage, nevenzittingplaats Zwolle, van 23 maart 2005).
Pagina1393-1396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200409513/1
CiteertitelJB 2005/289
SamenvattingBoete. Arbeidsongeval.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 mei 2001 heeft appellant aan [wederpartij] een bestuurlijke boete opgelegd krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een arbeidsongeval in [wederpartij's] bedrijf aan de [locatie] te [plaats], alsmede in verband met het nalaten dit ongeval onverwijld aan de Arbeidsinspectie te melden.
Pagina1396-1400
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200500275/1
CiteertitelJB 2005/290
SamenvattingSubsidie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2003 heeft het bestuur van de Stichting Fonds PGO (hierna: het Fondsbestuur) de aanvraag van appellante om subsidieverlening voor het jaar 2004 afgewezen.
AnnotatorA.J. Bok
Pagina1400-1403
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-09-2005, 200409630/2 en 31 andere nummers
CiteertitelJB 2005/291
SamenvattingEinduitspraak in bestuurlijke lus. Toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten. Convenanten als criterium voor de toewijzing broeikasgasemissierechten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2004, kenmerk KVI/2004101123, hebben verweerders broeikasgasemissierechten voor de planperiode 2005 tot en met 2007 toegewezen aan inrichtingen die vallen onder het systeem van de handel in broeikasgasemissierechten. Dit nationale toewijzingsbesluit (hierna: toewijzingsbesluit) is op 22 en 25 oktober 2004 aan belanghebbenden toegezonden; de kennisgeving is op 25 oktober 2004 gepubliceerd (Stcrt. 2004, nr. 205).
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina1403-1428
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200504372/1
CiteertitelJB 2005/292
SamenvattingBestuurlijke boete. Nulla poena-beginsel. Legaliteitsbeginsel. Gegevensverwerking. Meldingsplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2004 heeft appellant (hierna: het Cbp) het college van burgemeester en wethouders van Kampen (hierna: het college) een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van artikel 27, eerste lid, in samenhang met artikel 79, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: de Wbp).
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
Pagina1428-1434
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2998
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-07-2005, 03/405 AW
CiteertitelJB 2005/293
SamenvattingBesluit, schriftelijke afspraken. Besluit, bepalend voor afspraken. Bezwaarprocedure, kosten.
Samenvatting (Bron)Wijziging ontslaggrond. Ontslag wegens opheffing van de betrekking. Wijziging Ingangsdatum ontslag. Rechtsgevolg.
Pagina1434-1438
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT9885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 11-08-2005, 2005/237
CiteertitelJB 2005/294
SamenvattingInformatieverstrekking, actief. Informatieverstrekking, adequaat.

(X / de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep).
Pagina1438-1443
Artikel aanvragenVia Praktizijn