Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 05-11-2005
Aflevering 7239
TitelIngezonden bijdrage
CiteertitelGst. 2005, 165
SamenvattingReactie op het naschrift van W.P. Adriaanse bij Rb. Zutphen 30 december 2004 (Winterswijk), Gst. 2005, 125.
Auteur(s)H.J.P. Wilts
Pagina605-606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe wet algemene bepalingen omgevingsrecht (nader) beschouwd
CiteertitelGst. 2005, 164
SamenvattingEerder dit jaar is het voorontwerp voor een nieuwe wet gepubliceerd, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) genaamd. De Wabo introduceert een omgevingsvergunning, waarin diverse toestemmingsbesluiten die nodig zijn om een fysiek project te realiseren zullen opgaan. In dit artikel worden de hoofdlijnen van de Wabo uiteengezet en van commentaar voorzien.
Auteur(s)R.J. van Dam , H.J.A.M. van Geest , S. Hillegers , T.E.P.A. Lam
Pagina597-605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-08-2005, 2005011929/1
CiteertitelGst. 2005, 166
SamenvattingHerhaalde aanvraag. Kleiner bouwwerk, andere locatie. (Reeuwijk).

(X / het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland).
AnnotatorJ. de Vries
Pagina606-610
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-08-2005, 200501507/1
CiteertitelGst. 2005, 167
SamenvattingProcesbelang; reële kans op herhaling; gedoogbeschikking. (Nunspeet).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2004, kenmerk 3128, heeft verweerder besloten het in gebruik hebben van de bovengrondse hagelbanen in de inrichting ten behoeve van een schietwedstrijd op 11 september 2004 tussen 9.00 en 19.00 uur te gedogen.
AnnotatorL.M. Koenraad
Pagina611-613
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200410602/1
CiteertitelGst. 2005, 168
SamenvattingBouwen zonder bouwvergunning. Concreet zicht op legalisatie? Betekenis eerdere rechterlijke uitspraak. (Zundert).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2003 heeft appellant geweigerd handhavend op te treden door na herroeping van de aan [vergunninghouder] verleende bouwvergunning voor verbouwing van het bijgebouw van de [hoeve], gelegen aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het bijgebouw), niet over te gaan tot het nemen van een be[hoeve] luit inhoudende dat het bijgebouw weer in de oude staat dient te worden hersteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina613-616
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-06-2004, 200306611/1
CiteertitelGst. 2005, 169
SamenvattingVrijstelling, bouwplan, uitwerkingsregeling. Zelfstandige vrijstellingsprocedure i.p.v. opstelling uitwerkingsplan. (Schermer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2002 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan appellante sub 3 (hierna: vergunninghoudster) met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling en (een aanleg- en) bouwvergunning verleend voor de bouw van 137 woningen en de inrichting van de openbare buitenruimte op de bouwlocatie Stompetoren-Oost, kadastraal bekend gemeente Schermer, sectie M, 658 te Stompetoren (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina616-618
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP4640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200501145/1
CiteertitelGst. 2005, 170
SamenvattingSchriftelijk rechtsoordeel, voorgenomen gebruiksactiviteit; besluit. (Nijmegen).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 2 december 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen (hierna: het college), in antwoord op het verzoek van appellant om een schriftelijke bevestiging dat het gebruik van het pand [locatie] te [plaats] voor het exploiteren van een supermarkt in overeenstemming is met het overgangrecht van het bestemmingsplan, aan appellant medegedeeld dat bedoelde exploitatie niet onder het overgangsrecht valt.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina618-620
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200407037/1
CiteertitelGst. 2005, 171
SamenvattingVaststelling hogere waarden geluidsbelasting. Belanghebbende. Gemeentebestuur. Aan bestuursorgaan toevertrouwd belang. (Westvoorne).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2003, kenmerk DGWM/2003/14798A, heeft verweerder op het op 29 juli 2003 bij hem ingekomen verzoek van NS Railinfrabeheer B.V. hogere waarden voor de geluidbelasting vanwege een spoorweg als bedoeld in artikel 83, tweede en vijfde lid, en artikel 106d, tweede lid, van de Wet geluidhinder vastgesteld voor bestaande woningen aan de Krimweg 2, 4, 6 en 12 te Oostvoorne.
AnnotatorR.J.N. Schlössels
Pagina620-623
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9239
Artikel aanvragenVia Praktizijn