Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

Uitgever Reed Business Information
Tijdschrift Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum 01-10-2005
Aflevering 6
TitelDe kwestie Vathorst
SamenvattingDe in maart 2005 door de Europese Commissie aan de Staat der Nederlanden gezonden ingebrekestelling heeft de nodige commotie veroorzaakt. De kwestie is thans nog 'sub iudice' (beter gezegd: de Staat is doende haar verweerschrift op te stellen), zodat een uitgebreide analyse niet opportuun is. Desalniettemin meent de redactie enige woorden aan dit onderwerp te moten wijden.
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe homogene 'levering'?
SamenvattingAlgemeen uitgangspunt van de Europese aanbestedingsrichtlijnen 'Werken', nr. 93/37/EEG, 'Leveringen', nr. 93/36/EEG of 'Diensten', nr. 92/50/EEG, is dat een voorgenomen opdracht niet mag worden gesplitst ten einde deze aan de toepassing van voornoemde richtlijnen te onttrekken. Dit opsplitsingsverbod staat in een directe relatie tot het vraagstuk of de geraamde waarde van een overheidsopdracht de zogenaamde drempelwaarde al dan niet zal overschrijden.
Auteur(s)H.J. Derksen , A.W. van Wijngaarden
Pagina1-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVervlechting van aanbestedingsprocedure en tracÚ/m.e.r.-procedure
SamenvattingIn de voorliggende periode zal een aantal infrastructurele projecten in PPS-vorm worden aanbesteed. Bij verschillende van deze projecten zal de aanbestedingsprocedure bovendien worden vervlochten met de tracÚ/m.e.r.-procedure, waardoor het mogelijk is de inbreng van marktpartijen vroegtijdig bij afwegingen rond ruimtelijke ordening te betrekken. In dit artikel gaan de auteurs in op enkele aspecten die spelen rondom vervlechting.
Auteur(s)G.A. Jurgens , D.C. Orobio de Castro
Pagina4-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 21-07-2005, C-231/03
SamenvattingHet Coname-arrest: nogmaals transparantie.
Eind juli deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak Coname (C-231/03). In dit arrest oordeelt het Hof dat het rechtstreeks toewijzen van een concessie door een gemeente voor het beheer van de openbare dienst aan een gelieerde vennootschap indruist tegen de artikelen 43 EG en 49 EG, wanneer niet is voldaan aan de eisen van transparantie. De gemeente moet haar opdracht vˇˇraf publiceren, zodat alle Europese gegadigden hun interesse voor de opdracht kunnen tonen, aldus het Hof.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 21 juli 2005.#Consorzio Aziende Metano (Coname) tegen Comune di Cingia de' Botti.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Italie.#Artikelen 43 EG, 49 EG en 81 EG - Concessie voor beheer van openbare dienst van gasdistributie.#Zaak C-231/03.
AnnotatorJ. Berns
Pagina6-7
UitspraakECLI:EU:C:2005:487
Artikel aanvragenVia Praktizijn