Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 15-11-2005
Aflevering 9
TitelDie Unvollendete
CiteertitelM en R 2005/9
SamenvattingWerk wordt soms niet afgemaakt. Zo staat de 8e Symphonie van Franz Schubert uit de negentiende eeuw beter bekend als Die Unvollendete. De Wet milieubeheer uit de twintigste eeuw is twaalf jaar na inwerkingtreding nog steeds niet af. De titel van deze groeiwet dekt de lading nog steeds niet. Het meeste milieubeheersrecht staat nog steeds in afzonderlijke wetten: [...]
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina541-541
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWegwijzer Wabo. Samenvatting Voorontwerp wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2005/9
SamenvattingOp 3 mei 2005 is het Voorontwerp wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gepubliceerd. Als het aan minister Dekker en staatssecretaris Van Geel ligt, is er met ingang van 2007 voor het realiseren van een fysiek project (bouw, aanleg, oprichten, gebruik, sloop) nog maar één vergunning nodig voor de totale activiteit. Deze omgevingsvergunning vervangt onder meer de bouwvergunning, de milieuvergunning, de natuurvergunning en de meeste provinciale en gemeentelijke toestemmingen, [...] Hierna volgt een korte samenvatting van de belangrijkste bepalingen van het voorontwerp en wordt verwezen naar de andere bijdragen in dit themanummer Wabo.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina542-545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBedrijfsleven en milieubeweging steunen Wabo
CiteertitelM en R 2005/9
SamenvattingOp 3 mei heeft het ministerie van VROM het Voorontwerp wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht gepubliceerd. Bedrijfsleven en milieubeweging zijn verzocht om daarop te reageren. In een brief van 23 juni 2005 heeft de Vereniging VNO-NCW laten weten in te stemmen met voorontwerp en op onderdelen verbeteringen bepleit. De Stichting Natuur en Milieu heeft in een brief van 6 juli 2005 positief gereageerd op het voorontwerp. Ook Joost Rutteman van de Zuid-Hollandse Milieufederatie is positief, maar zet vanuit zijn achtergrond vraagtekens bij de uitwerking.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek , J. Rutteman
Pagina546-549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNatuur in de omgevingsvergunning
CiteertitelM en R 2005/9
SamenvattingDat natuur onderdeel uitmaakt van het milieu of, letterlijk vertaald, de omgeving, is voor gewone mensen een open deur. Juristen weten echter dat hoewel natuur formeel wel onderdeel uitmaakt van het milieubegrip van de Wet milieubeheer (Wm), wet- en regelgeving en uitvoeringsorganisatie op het terrein van natuurbeleid toch erg afwijken van die op het terrein van het milieubeleid. Uit onderzoek blijkt ook dat de Wm nauwelijks een rol speelt bij de bescherming van de natuur; zelfs van de voor deze wet bepleite vangnetfunctie komt niet veel terecht. De belangrijkste natuurbeschermingswetten zijn de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) en de Flora- en faunawet (Ffw).
Auteur(s)J.M. Verschuuren
Pagina550-553
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe omgevingsvergunning vanuit de (provinciale) milieupraktijk bezien
CiteertitelM en R 2005/9
SamenvattingHet voorontwerp van een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna ten noemen: het voorontwerp) bevat naast enkele andere onderwerpen als hoofdmoot de regeling van de omgevingsvergunning. Voor de praktijk van de (milieu)vergunningverlening heeft dit grote consequenties, zowel op het gebied van de samenhang van beslissingen als op het gebied van de organisatie van de vergunningverlening. In deze bijdrage ga ik kort in op de uitgangspunten, maak een aantal opmerkingen uit de provinciale praktijk en sluit af met enkele conclusies. [...]
Auteur(s)J. Kramer
Pagina554-556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMilieurechtsbescherming onder de Wabo
CiteertitelM en R 2005/9
SamenvattingDe omgevingsvergunning komt er aan. Een eerste voorstel van het wetsvoorstel ligt ter consultatie voor. In afwachting van de 'echte' Omgevingswet, heet de wet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De uitgangspunten zijn lovenswaardig. Eindelijk één aanvraag, één loket, één vergunning en één rechtsbeschermingsprocedure. Dat met het voorliggende voorstel het einddoel nog niet is bereikt is evident. Uiteindelijk komt er - zo is de bedoeling - één volledige integrale vergunning gebaseerd op één wet. Dat is nu nog een brug te ver. Procedurele en inhoudelijke afstemming onder handhaving van de verschillende wetten is nu het maximaal haalbare. In deze bijdrage staat de rechtsbescherming onder de Wabo centraal.
Auteur(s)A. ten Veen
Pagina557-560
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen dwangbewind?
CiteertitelM en R 2005/9
SamenvattingDe navolgende reactie op het wetsvoorstel 'algemene bepalingen omgevingsrecht' gaat over de handhaving van het omgevingsrecht, en meer in het bijzonder over de organisatie ervan. Uit de toelichting van het wetsvoorstel blijkt dat de wetgever de organisatie van de handhaving wil koppelen aan die van de milieuwetgeving. Wat wordt voorgesteld is ook vrijwel een kopie van het recent gewijzigde hoofdstuk handhaving van de Wet milieubeheer. Kennelijk acht de wetgever die organisatie sterk genoeg om ook de handhaving van het omgevingsrecht te kunnen dragen.
Auteur(s)A. de Lange
Pagina561-563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWater of de lozingsvergunning geloosd?
CiteertitelM en R 2005/9
SamenvattingIn mijn bijdrage aan dit themanummer staat de verhouding tussen de omgevingsvergunning en de lozingsvergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) centraal. Weliswaar zijn er nog andere 'watervergunningen' (op grond van de Wet op de waterhuishouding en de waterschapskeuren bijv.), maar daar geldt in essentie hetzelfde voor. Ik kan over deze verhouding redelijk vrijuit schrijven, want in het voorontwerp Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden op dit bekende thema nog geen knopen doorgehakt.
Auteur(s)H.J.M. Havekes
Pagina564-566
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWabo en Wro: een nieuw elan?!
CiteertitelM en R 2005/9
SamenvattingIn het hierna volgende zal ik enige bespiegelingen wijden aan de gevolgen van het Voorontwerp wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) voor de ruimtelijke ordening.
Auteur(s)H.H. Luigies
Pagina567-568
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet voorontwerp Wabo: reacties graag!
CiteertitelM en R 2005/9
SamenvattingDe redactie heeft besloten dit themanummer over het voorontwerp algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) grotendeels zelf te schrijven. Op verzoek van de redactie wil ik graag enkele kanttekeningen maken bij een aantal bijdragen. Aangezien ik vanuit het ministerie van VROM nauw bij dit voorontwerp betrokken ben, zal ik mij beperken tot het aangeven van de overwegingen die tot bepaalde keuzes in het voorontwerp hebben geleid. [...]
Auteur(s)M.J. Dresden
Pagina569-571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe omgevingsvergunning in Europees perspectief
CiteertitelM en R 2005/9
SamenvattingIn deze bijdrage ga ik in op de Europese aspecten van de Wabo. Mijn bedoeling is enige aandachtspunten te signaleren bij de verdere vormgeving van de omgevingsvergunning, vooral in het voorkeursmodel 4, de volledig geïntegreerde vergunning. In het wetsvoorstel is gekozen voor het nu hoogst haalbare model 3, de 'integrale vergunning met schotten'. Model 3 integreert de procedurele aspecten: één vergunning, één bevoegd gezag (één loket), één procedure. In model 4 worden ook de inhoudelijke toetsingscriteria voor toestemmingsverlening geïntegreerd.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina572-573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200407033/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 100K
SamenvattingSnelheidsvermindering als geluidreducerende bronmaatregel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2003, kenmerk DGWM/2003/14798A, heeft verweerder op het op 29 juli 2003 bij hem ingekomen verzoek van NS Railinfrabeheer B.V. hogere waarden voor de geluidbelasting vanwege een spoorweg als bedoeld in artikel 83, tweede en vijfde lid, en artikel 106d, tweede lid, van de Wet geluidhinder vastgesteld voor bestaande woningen aan de Krimweg 2, 4, 6 en 12 te Oostvoorne.
Pagina580-580
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-07-2005, 200505531/1, 200505536/1, 200505538/1, 200505540/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 101K
SamenvattingOpheffing, schorsende werking, termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij vier afzonderlijke besluiten van 21 april 2005, kenmerken  DRZZ 05-3013/GV/DvR tot en met DRZZ 05-3016/GV/DvR heeft verweerder aan verzoeksters op grond van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet vergunningen onder voorwaarden verleend voor het uitzaaien en weer opvissen van mosselen uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland in het staats- en/of beschermd natuurmonument "Oosterschelde-buitendijks". De vergunningen zijn geldig tot en met 31 december 2005.
Pagina580-580
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200410444/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 102K
SamenvattingBeoordeling gevolgen bestemmingsplan voor luchtkwaliteit door vergelijking met huidige bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Lelystad, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2004, het bestemmingsplan "Noordersluis 2003" vastgesteld.
Pagina580-580
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200500193/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 103K
SamenvattingVrijstelling, weigering, vertrouwensbeginsel, vuurwerk, externe veiligheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Naarden (hierna: het college) geweigerd vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een bunker voor de opslag van vuurwerk op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina580-581
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200405297/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 104K
SamenvattingWoningbouw nabij luchtvaartterrein en externe veiligheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van Meerssen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2003, het bestemmingsplan "Meerssen, Rothem en Weert" vastgesteld.
Pagina581-581
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200406238/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 105K
SamenvattingGeen beslistermijn in een vergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2004, kenmerk AWE/2004.6297 I, heeft verweerder krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan appellante voor de duur van 10 jaar een vergunning verleend voor het met behulp van een werk op de tweede Petroleumhaven lozen van afvalwater afkomstig van haar bedrijf aan de Propaanweg 27 te Vondelingenplaat-Rotterdam. Dit besluit is op 18 juni 2004 ter inzage gelegd.
Pagina581-581
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-08-2005, 200506476/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 106K
SamenvattingGedoogverklaring leidt niet tot een duurzaam beletsel van handhavend optreden.

(Vereniging Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst / B en W van Nunspeet).
Pagina581-581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-08-2005, 200501877/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 107K
SamenvattingToerekenen van activiteiten buiten de inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2005, kenmerk Wm 04027, heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Waerdse Tempel OG B.V." een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een restaurant annex muziekcafé en dancing met zaalverhuur, gelegen op het perceel Strand van Luna 1 te Heerhugowaard, kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard, sectie O, nummer 2591. Dit besluit is op 2 februari 2005 ter inzage gelegd.
Pagina581-581
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-08-2005, 200407361/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 108K
SamenvattingOvertreding zorgplichtbepaling door het laten liggen van puin.

(H.J.C. Boone / B en W van Twenterand).
Pagina581-581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-08-2005, 200501580/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 109K
SamenvattingGeen hogere waarde voor een terrein bij een woning.

(J.J.M. van Haasteren / GS van Zuid-Holland).
Pagina582-582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 20040968/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 110K
SamenvattingAfname emissie: geen significante gevolgen.

(J.F.M. Oomens e.a. / B en W van Deurne).
Pagina582-582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200410514/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 111K
SamenvattingVerplaatsing inrichting leidt tot oprichtingssituatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2004, kenmerk WM 04.3019, heeft verweerder aan de vereniging "Motorsportvereniging SALZ" (hierna: vergunninghoudster) een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een regionaal motorcrossterrein op het perceel Kolonel H.L. van Rooyenweg (ongenummerd) te Leusden, kadastraal bekend gemeente Leusden, sectie B, nummer 1010. Dit besluit is op 18 november 2004 ter inzage gelegd.
Pagina582-582
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200502185/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 112K
SamenvattingStankhinder; relatieve bijdrage.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2005, kenmerk wf/506, heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een melkrundvee- en scharrellegkippenhouderij op het perceel [locatie 1] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 28 januari 2005 ter inzage gelegd.
Pagina582-582
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200502160/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 113K
SamenvattingDirecte lichtinstraling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2004, kenmerk 558, heeft verweerder de aan de vereniging "Leidse Tennisvereniging De Merenwijk" (hierna: de tennisvereniging) opgelegde last onder dwangsom inzake de overtreding van voorschrift 1.5.1 van de bijlage bij het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) ingetrokken.
Pagina582-582
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200407989/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 114K
SamenvattingBescherming van tuin.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2004, kenmerk Wm 1294, heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een inrichting ten behoeve van onderhoud, reparatie en verkoop van fietsen, opslag en verkoop sportkleding, schaatsen en sportvoeding alsmede opslag en verkoop van maximaal 10.000 kg consumentenvuurwerk aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie [], nummers [] en []. Dit besluit is op 15 september 2004 ter inzage gelegd.
Pagina582-583
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200503909/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 115K
SamenvattingVergunningvoorschriften mogen niet betrekking hebben op situatie na looptijd vergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2005, kenmerk MPM866/MW03.993, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een stortplaats voor onder meer huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval en een depot voor gevaarlijke afvalstoffen, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers [] en kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 25 maart 2005 ter inzage gelegd.
Pagina583-583
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3007
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 13-09-2005, C-176/03
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 87
SamenvattingKaderbesluit 2003/80/JBZ van de Raad van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht wordt door het Hof van Justitie vernietigd wegens een verkeerde rechtsgondslag.

(Commissie van de Europese Gemeenschappen / Raad van de Europese Unie).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 13 september 2005. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Raad van de Europese Unie. # Beroep tot nietigverklaring - Artikelen 29 EU, 31, sub e, EU, 34 EU en 47 EU - Kaderbesluit 2003/80/JBZ - Milieubescherming - Strafrechtelijke sancties -Bevoegdheid van Gemeenschap - Rechtsgrondslag - Artikel 175 EG. # Zaak C-176/03.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina583-587
UitspraakECLI:EU:C:2005:542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 24-05-2005, 02557/04 E
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 88
SamenvattingFunctioneel daderschap: het zijn van eigenaar van een schip is onvoldoende om als functionele dader te worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)De enkele omstandigheid dat verdachte eigenares was van het in de bewezenverklaring vermelde schip is niet voldoende om verdachte als (functionele) dader aan te merken. De bewezenverklaring is onvoldoende met redenen omkleed. Daaraan doet niet af hetgeen het hof onder het hoofd strafbaarheid van de verdachte heeft overwogen, reeds omdat ook daar omtrent de relatie van verdachte tot het schip feitelijk niet meer is vastgesteld dan dat zij eigenares daarvan is en bijv. niets omtrent haar rechtsverhouding tot de schipper en de bemanning daarvan alsmede omtrent de vraag i.h.k. van wiens bedrijfsvoering en t.b.v. wie de exploitatie van het schip plaatsvond.
AnnotatorL.E.M. Hendriks
Pagina587-590
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT2918
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200403311/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 89
SamenvattingTracébesluit Hanzelijn, Aanvulling Hattem-Zwolle.
Samenvatting (Bron)De Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet in maart 2004 vastgesteld het Tracébesluit Hanzelijn Aanvulling Hattem-Zwolle (hierna: het tracébesluit Aanvulling Hattem-Zwolle).
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina590-595
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8378
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-12-2004, 200403380/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 90
SamenvattingOntheffing op grond van de Flora-en faunawet in verband met de aanleg van de Hanzelijn verleend voor 41 soorten planten en dieren en geweigerd voor 3 soorten vleermuizen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2004, FF/75C/2003/257, heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het tijdvak van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2012 aan Prorail Nieuwbouw Projectencentrum (hierna: Prorail) ontheffing verleend als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet van de verbodsbepalingen in de artikelen 8, 9, 10, 11 en 13 van die wet, voorzover dit betreft het vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats verwijderen van Aardaker, Akkerklokje, Brede orchis, Dotterbloem, Gevlekte orchis, Grote Kaardenbol, Grote keverorchis, Moeraswespenorchis, Rietorchis, Steenbreekvaren, Tongvaren, Veldsalie, Vleeskleurige orchis en Zwanebloem en het doden of verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen, opzettelijk verontrusten, het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- en vaste rust- of verblijfplaatsen, het vervoeren en onder zich hebben van Aardmuis, Bunzing, Dwergspitsmuis, Egel, Gewone bosspitsmuis, Haas, Hermelijn, Konijn, Ondergrondse woelmuis, Ree, Rosse woelmuis, Tweekleurige bosspitsmuis, Veldmuis, Wezel, Woelrat, Bruine Kikker, Gewone pad, Groene kikker, Heikikker, Kleine watersalamander, Meerkikker, Ringslang, Rugstreeppad, Bittervoorn, Grote Modderkruiper, Kleine Modderkruiper en Rivierdonderpad. Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, is het tracé van de aan te leggen Hanzelijn, gelegen in de gemeenten Zwolle, Hattem, Kampen, Dronten en Lelystad.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina595-599
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR8370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200405125/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 91
SamenvattingRechtmatige daad; onrechtmatige daad; rechtsmachtverdeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2001 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei (hierna: het bestuur) aan appellant op grond van de Verordening bestuurscompensatie waterschap Peel en Maasvallei (hierna: de Verordening) een vergoeding toegekend van 4.650,00 ( 2.110,08) te vermeerderen met de wettelijke rente.
AnnotatorK.J. de Graaf
Pagina599-601
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200410048/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 92
SamenvattingVerlenging geldigheidsduur ontgrondingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 10 november 2004, nummer RE2002.61506, de vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet (hierna: de wet) die bij besluit van 20 oktober 1998 aan Recreatiegemeenschap Veluwe is verleend, gewijzigd.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina601-602
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-04-2005, 200407084/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 93
SamenvattingNadere eis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2003, kenmerk VH2003/311 N, heeft verweerder aan [partij] een nadere eis als bedoeld in artikel 5 van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer gesteld met betrekking tot zijn inrichting op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorA. ten Veen
Pagina603-605
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200409871/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 94
SamenvattingBodemverontreiniging kan ondanks verwaarloosbaar risico in geval van calamiteiten niet worden uitgesloten; op zichzelf onvoldoende reden voor nulsituatie- en eindbodemonderzoekvoorschriften in Wm-vergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2004, kenmerk MV 3951, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellant een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een rundvee- en vleesstierenhouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 27 oktober 2004 ter inzage gelegd. Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 30 november 2004, bij de Raad van State ingekomen op 6 december 2004, beroep ingesteld.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina606-608
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200408526/1 en 200408677/1
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 95
SamenvattingBelanghebbende bij bodemsaneringsplan; GS mag eigen saneringsplan beoordelen; keus voor IBC-variant boven veel duurdere herstelvariant.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2004, kenmerk Bo/A11/2004002852, heeft verweerder vastgesteld dat ter zake van het perceel [locatie] te [plaats] sprake is van een ernstig geval van verontreiniging en dat sanering daarvan urgent is en heeft hij ingestemd met het saneringsplan.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina608-610
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-10-2005, 200507534/2
CiteertitelM en R 2005/9, nr. 96
SamenvattingBesluit luchtkwaliteit 2005 staat niet aan voetbalstadion in de weg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2005, kenmerk SB2005-6973, heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stadion Ontwikkeling B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een voetbalstadion gelegen op een perceel aan de Donau te Den Haag, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie BC, nummer 3557. Dit besluit is op 28 juli 2005 ter inzage gelegd.
Pagina610-612
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4960
Artikel aanvragenVia Praktizijn