Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 04-11-2005
Aflevering 10
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200407235/1
CiteertitelJM, 2005, 97
SamenvattingMelding - Pijnacker. Veranderen inrichting. Besluit. Rechtsbescherming. Assimilatiebelichting. Glastuinbouw.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend voor het veranderen van een glastuinbouwbedrijf op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 22 juli 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Borstlap , Zigenhorn
Pagina756-758
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 05-04-2005, 02582/04
CiteertitelJM, 2005, 100
SamenvattingVoortgezet 'vermeend' onrechtmatig optreden. Bewijsuitsluiting. Opsporingsbevoegdheid. Cassatie. Jagen. Bijzonder opsporingsambtenaar. BeŽdigen bijzonder opsporingsambt.
Samenvatting (Bron)OM-cassatie tegen vrijspraak. Jagers werden gecontroleerd door boa's (A en B) zonder opsporingsbevoegdheid (want nog niet beŽdigd) en vervolgens door bevoegde opsporingsambtenaren. HR: Bewijsuitsluiting kan als in art. 359a Sv voorzien rechtsgevolg uitsluitend aan de orde komen indien het bewijsmateriaal door het verzuim is verkregen en voorts door de onrechtmatige bewijsgaring een (belangrijk) strafvorderlijk voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden. Zulks moet worden beoordeeld in het licht van de wettelijke beoordelingsfactoren van art. 359a.2 Sv en van de omstandigheden van het geval (HR NJ 2004, 376). Het oordeel van het hof dat zich hier een dergelijk geval voordoet is ontoereikend gemotiveerd, reeds omdat zonder nadere motivering niet begrijpelijk is waarom het "overige, opvolgende" bewijsmateriaal als resultaat van het optreden van de ambtenaren A en B en als onrechtmatig verkregen zou moeten worden aangemerkt.
Annotator Koopmans
Pagina765-772
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS7572
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200407293/1
CiteertitelJM, 2005, 98
SamenvattingMedewerking derden - Holten. Voorzieningen. Voorschriften.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2004, kenmerk WM 04-12, heeft verweerder een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend aan [vergunninghoudster]. voor het veranderen van onder meer een herstelinrichting voor motorvoertuigen, een tankstation voor motorbrandstoffen inclusief LPG, een inpandige wasstraat en een buitenwasplaats voor motorvoertuigen, gelegen aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 23 juli 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Zigenhorn
Pagina758-763
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0771
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-07-2005, 200505531/1, 200505536/1, 200505538/1, 200505540/1
CiteertitelJM, 2005, 99
SamenvattingTermijnoverschrijding - Oosterschelde. Schorsende werking. Bezwaartermijn. Bezwaarschrift.
Samenvatting (Bron)Bij vier afzonderlijke besluiten van 21 april 2005, kenmerken †DRZZ 05-3013/GV/DvR tot en met DRZZ 05-3016/GV/DvR heeft verweerder aan verzoeksters op grond van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet vergunningen onder voorwaarden verleend voor het uitzaaien en weer opvissen van mosselen uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland in het staats- en/of beschermd natuurmonument "Oosterschelde-buitendijks". De vergunningen zijn geldig tot en met 31 december 2005.
Annotator van der Meijden
Pagina764-765
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-10-2005, 200502510/5
CiteertitelJM, 2005, 101
SamenvattingBedrijvenpark Linderveld - Deventer. Aanleg industrieterrein. Gelijktijdige kennisgeving. Inspraak. Alternatieve locaties. Inhoudseisen MER. Rechtstreeks werkende bepalingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Deventer, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2004, het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Linderveld" vastgesteld.
Annotator Pieters
Pagina772-776
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4553
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200408656/1
CiteertitelJM, 2005, 102
SamenvattingVleesvarkensproductiebedrijf - Marum. Varkenshouderij. Milieueffectrapportage. M.e.r.-beoordelingsplicht. Dierplaatsen. Capaciteit inrichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan d[vergunninghoudster] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een vleesvarkensproductiebedrijf gelegen aan de [locatie 1], te [plaats], kadastraal bekend gemeente Marum, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 17 september 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Pieters
Pagina776-786
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200501095/1
CiteertitelJM, 2005, 103
SamenvattingWoningbouwproject De Zuidlanden - Leeuwarden. Woningbouw. Detailleringsniveau MER. Gefaseerde ontwikkeling. Eťn m.e.r.-moment. Milieueffectrapportage.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2004 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2004, het bestemmingsplan "De Zuidlanden, plandeel Techum" vastgesteld.
Annotator de Vries
Pagina786-792
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2995
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Dordrecht, 19-09-2005, Awb 05/729
CiteertitelJM, 2005, 104
SamenvattingBouwvergunning - Hendrik Ido Ambacht. Fijn stof. Luchtverontreiniging luchtkwaliteit. Bouwvergunning. Saldering. Grenswaarde.
Samenvatting (Bron)Vrijstelling en bouwvergunning voor bouwmarkt annex tuincentrum. Uit artikel 7, derde lid, van het Besluit luchtkwaliteit 2005 vloeit voort dat ook bij een zeer beperkte verslechtering van de luchtkwaliteit het bestuursorgaan gehouden is aan te tonen dat de luchtkwaliteit per saldo verbetert. Verweerder heeft ten onrechte volstaan met de stelling dat de overschrijding aanvaardbaar moet worden geacht. Toewijzing verzoek om voorlopige voorziening.
Annotator de Vries
Pagina792-796
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2005:AU3069
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 13-09-2005, C-176/03
CiteertitelJM, 2005, 105
SamenvattingBeroep tot nietigverklaring. Milieubescherming. Strafrecht. Bevoegdheid Gemeenschap. Eerste Pijler. Derde Pijler. Rechtsgrondslag.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 13 september 2005. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Raad van de Europese Unie. # Beroep tot nietigverklaring - Artikelen 29 EU, 31, sub e, EU, 34 EU en 47 EU - Kaderbesluit 2003/80/JBZ - Milieubescherming - Strafrechtelijke sancties -Bevoegdheid van Gemeenschap - Rechtsgrondslag - Artikel 175 EG. # Zaak C-176/03.
Annotator Douma
Pagina796-804
UitspraakECLI:EU:C:2005:542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200408111/1
CiteertitelJM, 2005, 106
SamenvattingAssimilatie - Oosterschelde. Assimilatiebelichting. Significante gevolgen. Speciale beschermingszone. Voorzorgbeginsel. Natuurbescherming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2003, kenmerk 03/2537/hz/ae, heeft verweerder een vergunning onder voorwaarden als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend aan de vennootschap onder firma "Agro Care" (verder te noemen: Agro Care) voor het gebruik van assimilatiebelichting binnen de glastuinbouwlocatie in de Eerste Bathpolder te Rilland op een afstand groter dan 500 meter vanuit de Oosterschelde.
Annotator van der Meijden
Pagina805-810
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200407855/1
CiteertitelJM, 2005, 107
SamenvattingWindmolenpark - Wester-Koggenland. Vogelbescherming. Bestemmingsplan. Natuurbescherming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2000 heeft de gemeenteraad van Wester-Koggenland, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2000, vastgesteld het bestemmingsplan "Windmolenparken Wester-Koggenland 1999".
Annotator van der Meijden
Pagina811-815
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-04-2005, 01281/04 E
CiteertitelJM, 2005, 108
SamenvattingGevaarlijke stoffen. Vervoer gevaarlijke stoffen. Vervoeren. Cassatie. Parkeren.
Samenvatting (Bron)Art. 11 Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). 1. 's Hofs oordeel dat verdachte door als degene die met het voertuig langs de weg gevaarlijke stoffen vervoert, zo een voertuig te parkeren binnen de als zodanig aangeduide bebouwde kom van de gemeente, die bebouwde kom niet heeft vermeden in de zin van art. 11 Wvgs en dat zulks oplevert overtreding van een voorschrift gesteld bij die bepaling, is juist. 2. Art. 11.2 Wvgs bepaalt dat de verplichting de bebouwde kom te vermijden onder meer niet van toepassing is als er redelijkerwijs geen route buiten de bebouwde kom beschikbaar is. Het hof heeft die bepaling aldus uitgelegd dat zij alleen geldt voor de route "naar de bestemming toe", d.w.z. voor de route die leidt naar de plaats waar moet worden geladen of gelost. De tekst van die bepaling noch de wetsgeschiedenis dwingt echter tot die opvatting, welke onder omstandigheden tot gevolg kan hebben dat van een bij uitstek geschikte en veilige parkeervoorziening geen gebruik kan worden gemaakt. Aangenomen moet dan ook worden dat meerbedoelde bepaling ook van toepassing is op de route naar een binnen de bebouwde kom gelegen parkeervoorziening die gelet op de terzake geldende bepalingen voor het parkeren van vervoermiddelen geladen met gevaarlijke stoffen mag worden gebezigd.
Annotator Koopmans
Pagina816-824
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS5457
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200407393/1
CiteertitelJM, 2005, 109
SamenvattingOntgrondingen - Heerlen. Werkplan. Natuurwaarden. Vergunningvoorschriften. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2004 heeft verweerder goedkeuring verleend aan een wijziging van het werkplan 2003-2004 voor de ontgronding en inrichting van de groeve Sigrano te Heerlen.
Annotator de Vries
Pagina825-837
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 20-06-2005, 43338-04
CiteertitelJM, 2005, 110
SamenvattingUitvoer verboden gewasbeschermingsmiddelen. Ten laste leggen. Bewijslast. Bestrijdingsmiddelen. Strafbaarheid.
Samenvatting (Bron)Door het onderzoek ter terechtzitting is naar het oordeel van de economische politierechter wettig en overtuigend bewezen dat verdachte op tijdstippen in de periode 23 mei 2003 tot en met 14 juli 2003 in Nederland telkens opzettelijk een bestrijdingsmiddel, te weten Zetanil, waarvan niet bleek, dat dat bestrijdingsmiddel ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 was toegelaten heeft afgeleverd.[...] Beoordeeld dient te worden of de uitzonderingsbepaling van artikel 2, derde lid van de Bestrijdingsmiddelenwet op verdachte van toepassing is. In dat kader dient de vraag beantwoord te worden of de bestrijdingsmiddelen kennelijk bestemd waren voor uitvoer of doorvoer. De economische politierechter is van oordeel dat hetgeen hiervoor bewezen verklaard is, geen strafbaar feit oplevert omdat het afgeleverde bestrijdingsmiddel kennelijk bestemd was voor de uitvoer. De economische politierechter verklaart het bewezene niet strafbaar en ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging.
Annotator van Herwijnen
Pagina837-840
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2005:AT8653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-08-2005, AWB 04/37
CiteertitelJM, 2005, 111
SamenvattingVernietigen besluiten. Drinkwatercriterium. Toelaten bestrijdingsmiddelen.
Samenvatting (Bron)Bestrijdingsmiddelenwet Verlenging
Annotator van Herwijnen
Pagina840-849
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU1365
Artikel aanvragenVia Praktizijn