Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 16-11-2005
Aflevering 4
TitelCWI Congres 'Ontslagrecht 2006: kans of bedreiging?' Een soepele ontslagpraktijk in een preventief ontslagstelsel
SamenvattingEen soepele ontslagpraktijk in een blijvend preventief ontslagstelsel, dat kŠn. Ik zal vertellen wat ik vind van de maatregelen die het kabinet eind april met betrekking tot het ontslagrecht op stapel heeft gezet. Die maatregelen hebben geen betrekking op de ontslagvergoedingenproblematiek en de inrichting van het ontslagrechtstelsel zelf. Daarover beraadt het kabinet zich opnieuw in 2006, na de ontvangst van het SER-advies over het middellangetermijnbeleid.
Auteur(s)J. Bloemarts
Pagina5-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKlein Woordenboek van de WerkloosheidsWet of: Wijzigingen Werkloosheidswet
SamenvattingMet het digitale tijdperk is ook de WW, en zijn ook de Wijzigingen in de WW (WWW) in een stroomversnelling gekomen. Na de invoering van de stelselherziening bestonden de aanpassingen van de WW er de eerste jaren uit dat de jareneis werd aangescherpt (van 3 uit 5 naar 4 uit 5) en dat, na een mislukte poging in 1994 om een fictieve opzegtermijn in te voeren, die fictieve opzegtermijn per 1999 alsnog van kracht is geworden.
Auteur(s)G.C. Boot
Pagina13-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtspraak kennelijk onredelijk ontslag (2004-2005)
SamenvattingIn deze bijdrage zal ik alle gepubliceerde uitspraken op het gebied van kennelijk onredelijk ontslag ex artikel 7:681 BW analyseren die gewezen zijn in de periode van 1 januari 2004 tot 1 september 2005. Nadien verschenen rechtspraak is niet meer verwerkt.
Auteur(s)B. Vaandrager
Pagina29-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelToetsingscriteria ten aanzien van de ontslagvergoeding ex art. 7:685 en 7:681 BW
SamenvattingEr zijn meerdere wegen die kunnen leiden tot een beŽindiging van de arbeidsovereenkomst. Twee daarvan zijn veel gebruikt, te weten de ontbinding via de Kantonrechter en de opzegging van de arbeidsovereenkomst met toestemming van de CWI. Bij de kantonrechter kan direct door de werknemer om een billijke vergoeding worden verzocht in het geval de ontbinding onafwendbaar is, doch niet te wijten valt aan de werknemer.
Auteur(s)S.M.J. Koolwijk
Pagina41-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTrends in de ontbindingspraktijk ex 7:685 BW (2004-2005)
SamenvattingDe ontslagpraktijk kan worden beschouwd als de polsslag van de maatschappij, in die zin dat het aantal jaarlijkse ontslagen het economische klimaat tot uitdrukking brengt. De afgelopen twee jaren stond de ontslagpraktijk in Nederland vanwege het economische laagtij hoofdzakelijk in het teken van het bedrijfseconomisch ontslag.
Auteur(s)A.M. Helstone , A.A. Post
Pagina47-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan anciŽnniteit naar afspiegeling. Een historisch en actuele ontwikkelingen van het afspiegelingsbeginsel.
SamenvattingHet anciŽnniteitsbeginsel is lang een betrekkelijk onomstreden criterium geweest voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een enkelvoudig of meervoudig ontslag om bedrijfseconomische redenen. Als gevolg van de motie Verburg is het laatste jaar door belanghebbenden een uitvoerig debat gevoerd over de voor- en nadelen van het anciŽnniteits- respectievelijk het afspiegelingsbeginsel.
Auteur(s)R. Kamminga
Pagina61-73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet BBA en Ontslagbesluit met de VUT?
SamenvattingOp vijf oktober heeft het welbekende Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) haar zestigjarige verjaardag gevierd. Een dame op leeftijd dus. Zo vlak voor de introductie van de levensloopregeling ontstaat de vraag of dit besluit nog toekomstbestendig is. Deze toekomstbestendigheid wordt de afgelopen jaren veelvuldig gebruikt bij wetgevingstrajecten, zoals bij de in te voeren WIA en de voorstellen om tot een nieuwe Werkloosheidswet te komen.
Auteur(s)S.F.H. Jellinghaus
Pagina75-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOntslag van de arbeidsongeschikt werknemer. Welke zwakke partij wordt beschermd?
SamenvattingIn dit artikel staat ontslag in samenhang met ziekte centraal. Ingegaan wordt op de wettelijke regels omtrent ontslag tijdens ziekte, onder welke omstandigheden de wet een uitzondering kent op het ontslagverbod (proeftijd, ontslag op staande voet, ontslag wegens bedrijfssluiting), de invloed van de oorzaak van de ziekte op de uitkomst van een eventuele ontbindingsprocedure of kennelijk onredelijk ontslagprocedure en de invloed van de Wet verbetering poortwachter (WVP) op het ontslagverbod.
Auteur(s)S.B. Bijkerk-Verbruggen
Pagina83-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBeŽindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
SamenvattingEen arbeidsovereenkomst eindigt in de praktijk vaak met wederzijds goedvinden, al dan niet gevormaliseerd in de vorm van een schriftelijke beŽindigingsovereenkomst. In veel gevallen spreken partijen af dat nadien nog een ontbindingsprocedure ex artikel 7:685 BW of opzeggingsprocedure ex artikel 6 BBA wordt gevolgd in verband met het 'veilig stellen' van de WW-aanspraken van de werknemer.
Auteur(s)J.W.M. Pothof , W.A. Zondag
Pagina95-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMKB-visie op het ontslagstelsel
SamenvattingDoordachte aanpassing van het Nederlandse ontslagstelsel is gewenst. Maar de vraag is of dit een aanpassing moet zijn binnen het bestaande stelsel of een wijziging van het stelsel. Het Nederlandse Ontslagstelsel is dit jaar opnieuw een hot item, in relatief korte tijd na het uitbrengen van het advies van de Commissie Rood eind 2000 en het antwoord daarop in juli 2003 van de Stichting van de Arbeid.
Auteur(s)S. van Dijk
Pagina111-116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOntslagrecht in 2006: kans of bedreiging? Verslag van CWI-congres 7 oktober 2005
SamenvattingDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. A.J. de Geus heeft naar aanleiding van de Motie Verburg een voorstel geschreven ter heroverweging van het anciŽnniteitsbeginsel. Zo wil hij het anciŽnniteitsbeginsel afschaffen en een inhoudelijk gewijzigd afspiegelingsbeginsel daarvoor in de plaats stellen.
Auteur(s)S. van de Burgt
Pagina117-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Vrijstellingsregeling 48-urige werkweek zeevisserij of wel bakzeil halen(!)
SamenvattingIn december 2004 is door middel van een wijziging van het op de Arbeidstijdenwet gebaseerde Arbeidstijdenbelsuit vervoer in de zeevisserijsector de gemiddeld 48-urige werkweek ingevoerd. Deze normering vindt zijn oorsprong in de EG-richtlijn betreffende enige aspecten van de organsiatie van de arbeidstijd.
Auteur(s)S.F.H. Jellinghaus , J. van Leengrond , D.R.V. Roek
Pagina121-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn