Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 22-11-2005
Aflevering 21
TitelVereenvoudigde afdoening
CiteertitelJBa 2005/302
SamenvattingArt. 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) beoogt een zeker evenwicht te brengen in de rechten en plichten van de aanvrager enerzijds en het bestuursorgaan anderzijds. In de praktijk leidt toepassing van dit artikel nogal eens tot verwarring over de rechten en plichten van de aanvrager. Dat geeft voldoende aanleiding stil te staan bij een aantal vaker terugkerende thema's in dit verband.
Auteur(s)J.P. Hoegee
Pagina322-325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-11-2005, 200508028/1
CiteertitelJBa 2005/303
SamenvattingBelanghebbende. Statutaire doelstelling. Feitelijke werkzaamheden.

(X. / GS van Zuid-Holland).
Pagina326-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-11-2005, 200502048/1
CiteertitelJBa 2005/304
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlagtwedde (hierna: het college) vrijstelling verleend als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) en bouwvergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een scoutinggebouw aan de Havenstraat 2a te Ter Apel.
Pagina326-327
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU5394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-11-2005, 200503086/1
CiteertitelJBa 2005/305
SamenvattingBelanghebbende. Rechtspersoon.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 november 2003 heeft het college van Volmachten van het Wetterskip Lauwersw‚lden (thans: het Wetterskip Frysl‚n) de Legger waterkeringen Wetterskip Lauwersw‚lden (hierna: de legger) vastgesteld.
Pagina327-327
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU5408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-11-2005, 200503532/1 en 200504792/1
CiteertitelJBa 2005/306
SamenvattingPersoonlijk belang. Uitvoer afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2004, kenmerk NL 110592, heeft verweerder geen bezwaar gemaakt tegen het voornemen van [vergunninghoudster] om 100.000 kg metallisch kwikhoudende afvalstoffen uit te voeren naar Zwitserland.
Pagina327-328
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU5398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-11-2005, 200502183/1
CiteertitelJBa 2005/307
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Relevante feiten. Af te wegen belangen.

(appellant / B en W van Amersfoort).
Pagina328-328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-11-2005, 200503076/1
CiteertitelJBa 2005/308
SamenvattingDťtournement de pouvoir. Vrijstellingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 21 en 28 oktober 2003 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd aan [wederpartij] onderscheidenlijk met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling en een reguliere bouwvergunning eerste fase te verlenen voor de plaatsing van een windturbine op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina328-328
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU5868
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-11-2005, 200508367/1 en 200508367/2
CiteertitelJBa 2005/309
SamenvattingBelangenafweging. Onevenredig. Beginselplicht.

(X. / B en W van Soest).
Pagina329-329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 05-10-2005, AWB 05/921 BESLU
CiteertitelJBa 2005/310
SamenvattingTermijnoverschrijding. Bekendmaking. Woonplaats.
Samenvatting (Bron)Ingevolge artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. Deze termijn vangt ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van die wet aan op de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Volgens artikel 3:41, eerste lid, van de Awb geschiedt de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. Ingevolge artikel 6:9, eerste lid, van de Awb is een bezwaarschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Ingevolge artikel 6:11 van die wet blijft bij een na afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift niet-ontvankelijk-verklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.
Pagina329-329
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2005:AU5517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-11-2005, 200508434/1 en 200508434/2
CiteertitelJBa 2005/311
SamenvattingBekendmaking. Mededeling. Verschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deurne (hierna: het college) aan appellante bouwvergunning verleend voor het bouwen van woningen en winkels op het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie L, nr. 6497, plaatselijk bekend Kerkstraat 18-20-22.
Pagina329-330
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-11-2005, 200508824/1
CiteertitelJBa 2005/312
SamenvattingBestuursdwang. Beginselplicht. Bijzondere omstandigheden. Voorziening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 augustus 2005, kenmerk 7802, heeft verweerder beslist bestuursdwang toe te passen terzake van het tankstation [verzoekster A] wegens het niet voldoen aan de eisen van het Besluit tankstations milieubeheer (hierna: het Besluit) en overtreding van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer.
Pagina330-330
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-11-2005, 200502175/1
CiteertitelJBa 2005/313
SamenvattingDwangsom. Begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom van 1000,- per dag met een maximum van 100.000,- gelast om voor 2 augustus 2004 alle honden, met uitzondering van het aantal honden waarvan appellant bij eigen opgaaf te kennen heeft gegeven eigenaar te zijn, en alle katten alsmede de uitstalling van detailhandel te verwijderen uit het dierenhotel op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina330-331
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU5396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-11-2005, 200503541/1
CiteertitelJBa 2005/314
SamenvattingBezwaar. Heroverweging. Overtreding. Ex-nunc.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2004 heeft verweerder een verzoek van appellante sub 1 en appellante sub 2 om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot het restaurant "Van Alles Wat", gelegen op het perceel Dorpsweg 48 te Callantsoog, afgewezen.
Pagina331-331
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU5382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-10-2005, 200507880/2
CiteertitelJBa 2005/315
SamenvattingBeroep. Bedenkingen. Bevoegdheid. Ambtshalve toetsing.

(X. / GS van Noord Brabant).
Pagina331-332
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina332-333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina333-333
Artikel aanvragenVia Praktizijn