Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht
Datum 01-10-2005
Aflevering 5
TitelSamenhang in het Europees milieurecht? -De realtie tussen de Richtlijn milieuaansprakelijkheid, de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water
CiteertitelTMA, 2005, 167
SamenvattingHet aantal EG-milieurichtlijnen is in de laatste drie decennia gestaag gegroeid. Doorgaans werd daarbij reactief te werk gegaan. Naar aanleiding van een concreet probleem, vaak een milieuschandaal of een reeks schandalen, werd het noodzakelijk gevonden om op Europees niveau een regeling uit te vaardigen. Van een samenhangende aanpak was en is doorgaans geen sprake. Wel zijn op verschillende deelterreinen van het milieurecht kaderrichtlijnen vastgesteld en 'dochterrichtlijnen' die daarbij aansluiten.
Auteur(s)Ch.W. Backes
Pagina167-170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe rol en betekenis van 'exploitant-aansprakelijkheid'
CiteertitelTMA, 2005, 171
SamenvattingOp 21 april 2004 hebben het Europees Parlement en de Raad van Ministers Richtlijn 2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade aangenomen (MAR). Een overzicht van de totstandkomingsgeschiedenis van de MAR is te vinden op de website van de Europese Commissie. In andere bijdragen aan dit over twee afleveringen verspreide themanummer worden algemene beschouwingen gewijd aan de Richtlijn en wordt aandacht besteed aan vragen van omzetting in Nederlands recht
Auteur(s)G. Betlem
Pagina171-176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe rol van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) volgens de Richtlijn milieuaansprakelijkheid
CiteertitelTMA, 2005, 177
Samenvatting'Personen die van de milieuschade ongunstige gevolgen ondervinden of dreigen te ondervinden, moeten het recht hebben de bevoegde instantie om maatregelen te verzoeken. Milieubescherming is evenwel geen scherp afgebakend belang en individuele personen zullen niet altijd hun handelingen daarop afstemmen of verkeren niet altijd in de mogelijkheid dat te doen. Niet-gouvernementele organsiaties die zich inzetten voor milieubescherming moeten derhalve ook de mogelijkheid worden gegeven om op een juiste manier tot een doeltreffende implementatie van deze richtlijn bij te dragen'.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Pagina177-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLiability for environmental damages caused by genetically modified organisms under the EU Environmental Liability Directive
CiteertitelTMA, 2005, 184
SamenvattingIn the legislative debates regarding the proposed Environmental Liability Directive (ELD), much attention was paid tot potential damage caused by genetically modified organisms (GMO's). In Europe, this is a sensitive topic surrounded by strong emotions and beliefs. Unfortunately, the debates have not consistently been informed by facts and misperceptions continue to govern. Empirical research has not revealed that GMO's have caused any environmental or health damage, which has been confirmed by international organizations and government agencies around the world, including the European Commission.
Auteur(s)L. Bergkamp
Pagina184-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Schutznorm in het gemeenschapsrecht: over de rol van rechten van particulieren bij rechtstreekse werking en aansprakelijkheid
CiteertitelTMA, 2005, 189
SamenvattingNiet alleen de lidstaten zijn rechtssubjecten in het gemeenschapsrecht, maar ook particulieren ontlenen rechtstreeks aanspraken aan het EG-recht, zo oordeelde het HvJ EG reeds in een vroeg stadium. Dat particulieren rechten ontlenen aan het gemeenschapsrecht maakt nog niet duidelijk onder welke omstandigheden een particulier een beroep toekomt op een bepaling van EG-recht. Een belangrijke vraag in dit verband is in hoeverre het nodig is dat de ingeroepen norm de betreffende particulier bescherming beoogt te verlenen.
Auteur(s)R. Meijer
Pagina189-194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-12-2004, C03/211HR
CiteertitelTMA, 2005, 195
SamenvattingMesothioloom. Aansprakelijkheid derde.
Samenvatting (Bron)17 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/211HR RM/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: HERTEL B.V., gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. R.S. Meijer, t e g e n 1. [Verweerder 1], wonende te [woonplaats], 2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], ten dezen handelend zowel voor zichzelf als in hun hoedanigheid van erfgenamen van [betrokkene 1], VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. M.J. Schenck. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina195-199
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-04-2005, C04/004HR
CiteertitelTMA, 2005, 199
SamenvattingRijden onder invloed. Toepassing Omkeringsregel.
Samenvatting (Bron)8 april 2005 Eerste Kamer Nr. C04/004HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, t e g e n 1. [Verweerder 1], wonende te [woonplaats], 2. de vennootschap naar Zwitsers recht AKTIENGESELLSCHAFT WINTERTHUR SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT, handelende onder de naam WINTERTHUR SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ, gevestigd te Amsterdam, VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. G.C. Makkink. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina199-200
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR8876
Artikel aanvragenVia Praktizijn