Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 03-12-2005
Aflevering 7241
TitelHet wetsvoorstel Wro na de vierde nota van wijziging. Naar optimalisering van het wetsvoorstel of 'van kwaad tot erger'?
CiteertitelGst. 2005, 182
SamenvattingIn aflevering 7203 van dit tijdschrift verscheen een ingezonden bijdrage van mijn hand naar aanleiding van het voornemen van de Minister van VROM om het wetsvoorstel Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wro) aan te vullen met een zogeheten projectbesluitbevoegdheid. Deze bevoegdheid is bij tweede nota van wijziging aan het wetsvoorstel toegevoegd en naderhand in vele publicaties besproken. De introductie van de projectbesluitbevoegdheid vroeg naar mijn idee om commentaar, aangezien die bevoegdheid raakt aan een aantal principiële keuzes en uitgangspunten die aan het oorspronkelijke wetsvoorstel ten grondslag lagen. [...]
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina657-664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200500264/1
CiteertitelGst. 2005, 183
SamenvattingExploitatievergunning prostitutiebedrijf. Verschil in sluitingstijden tussen prostitutiebedrijven en horecabedrijven is redelijk en is niet in strijd met verbod op willekeur. Openingstijden prostitutiebedrijf. (Hilversum).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2003 heeft appellant (hierna: de burgemeester) aan [wederpartij] op grond van artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum (hierna: de APV) een vergunning verleend voor de exploitatie van een seksinrichting in het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina664-666
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200407247/1
CiteertitelGst. 2005, 184
SamenvattingBeperking kennisneming exploitatieonderzoek in bestemmingsplanprocedure. Weigering toestemming voor eigen risico. (Hendrik-Ido-Ambacht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2004 heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Antoniapolder" vastgesteld.
AnnotatorR. Kooper
Pagina666-669
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-03-2005, 02/4690 NABW
CiteertitelGst. 2005, 185
SamenvattingCategoriale bijzondere bijstand. Gemeenteraad geen verordenende bevoegdheid. Bepalingen in Verordening geen algemeen verbindende voorschriften maar uitdrukking collegebeleid. Geen strijd met art. 1 Grondwet. (Ooststellingwerf).
Samenvatting (Bron)Afwijzing tegemoetkoming in de kosten van deelname aan sociaal-culturele activiteiten en een tegemoetkoming in de kosten van vervanging van duurzame gebruiksgoederen. Rechtskarakter verordening.
AnnotatorH. van Deutekom
Pagina669-673
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT3068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-06-2004, 200306864/1
CiteertitelGst. 2005, 186
SamenvattingAfwijzing handhavingsverzoek t.a.v. poeliersactiviteiten. (On)splitsbare wilsverklaring? Bestemmingsomschrijving deels onverbindend. Kwalitatieve omschrijving. Nader afwegingsmoment buiten de instrumenten van art. 11 en 15 WRO om. (Putten).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Putten (hierna: het college) het verzoek geweigerd om handhavend op te treden tegen de activiteiten van [partij] op het perceel [locatie] te Putten (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina673-674
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP3360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200403700/1
CiteertitelGst. 2005, 187
SamenvattingVrijstelling ex art. 19 lid 3 WRO t.b.v. Aldi-supermarkt. Lidl Nederland daarbij géén belanghebbende ex art. 1:2 Awb, nu deze pas ná die vrijstelling eigen aanvraag heeft ingediend. (Tholen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 1998 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) geweigerd vrijstelling te verlenen aan Aldi Vastgoed B.V. (hierna: Aldi Vastgoed) ten behoeve van de vestiging van een gecombineerde Aldi-supermarkt/Boerenbondwinkel op het perceel Sportlaan 12 te Sint-Maartensdijk (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina674-677
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3873
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200404709/1
CiteertitelGst. 2005, 188
SamenvattingBestemmingsplan dat voorziet in bouw 400 woningen. Gebiedsbescherming (habitattoets). Soortenbescherming. Archeologietoets. (Leeuwarden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2001 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 mei 2001, vastgesteld het bestemmingsplan "Tusken Moark en Ie".
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina677-683
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe onbekende Gemeentewet - Op-recht bekeken
CiteertitelGst. 2005, 189
SamenvattingOnlangs is bij nota van wijziging het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening aangevuld met een art. 7.7a, bepalende dat gedeputeerde staten aan burgemeester en wethouders kunnen verzoeken tegen een overtreding handhavend op te treden, 'indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken'. Hiermee wordt beoogd zeker te stellen dat GS als belanghebbende ex art. 1:2 Awb worden erkend in een bezwaar- en beroepsprocedure tegen een afwijzing van een handhavingsverzoek en aldus het 'gat van Weerselo' te dichten.
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Pagina684-684
Artikel aanvragenVia Praktizijn