Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 19-11-2005
Aflevering 7240
TitelExterne veiligheid: over- of onderbelicht? De risico's van externe veiligheid in de gemeentelijke praktijk
CiteertitelGst. 2005, 172
SamenvattingSinds de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 is de aandacht voor externe veiligheid groot. In de literatuur gaat het met name om (de signalering van) nieuwe wet- en regelgeving. Het Vuurwerkbesluit en het Besluit externe veiligheid inrichtingen lopen hierbij voorop. Een kritische blik leert dat de aandacht voor externe veiligheid echter niet in alle opzichten terecht is en op bepaalde onderdelen ten onrechte (nagenoeg) ontbreekt. Hierbij wordt, in het kader van dit artikel, gedacht aan de problemen in de gemeentelijke praktijk op het gebied van externe veiligheid. In dit artikel wordt stilgestaan bij een aantal van deze (toekomstige) problemen.
Auteur(s)E. Broeren
Pagina625-633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-07-2005, 200505008/2
CiteertitelGst. 2005, 173
SamenvattingOpslag propaangas in gasflessen. Hanteren van Handboek milieuvergunningen niet in strijd met het recht. Vraag of PGS 15 (versie oktober 2004) de meest recente algemeen aanvaardbare milieutechnische inzichten bevat, leent zich niet voor beantwoording in kader van voorlopige voorziening (Hengelo).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2005, kenmerk 79393, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [aanvrager] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een ballonvaartbedrijf en een keuringsbedrijf van gas en heteluchtballonnen, gelegen aan de [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie [], nummers [] (ged.).
Pagina634-635
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200500345/1
CiteertitelGst. 2005, 174
SamenvattingVoldoen aan eisen Vuurwerkbesluit staat niet in de weg aan weigeren vrijstelling ex art. 17 lid 1 WRO om redenen van externe veiligheid. (Geldrop-Mierlo).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo (hierna: het college) besloten een door appellant aangevraagde bouwvergunning te weigeren.
Pagina635-636
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-08-2005, 200500844/1
CiteertitelGst. 2005, 175
SamenvattingBestuursdwangaanzeggingen tot het, na een explosie, i.v.m. veiligheidsrisico's buiten werking houden van een inrichting resp. niet meer opslaan en bewerken van organische rest- of bijproducten. Geen strijd met milieuvergunning en derhalve ook geen strijd met zorgplicht ex art. 1.1a Wm. Vergunning als concretisering zorgplicht ex art. 13 Wet bodembescherming. (Gelderland).

(Uitspraak in het geding tussen X en het college van GS van Gelderland).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina636-639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-07-2005, 200504621/1
CiteertitelGst. 2005, 176
SamenvattingReactie B&W op brief waarbij is gevraagd om bestuurlijk rechtsoordeel of voorgenomen bodemsanering conform daarbij overgelegd saneringsplan voldoet aan art. 13 Wet bodembescherming. In casu besluit ex. 1:3 Awb. (Echt-Susteren).

(Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (art. 8:81 van de Awb) in het geding tussen X en het college van B&W van Echt-Susteren).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina639-642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200410372/1
CiteertitelGst. 2005, 177
SamenvattingBesluit. Beëindiging registratie als woningzoekende. Privaatrechtelijke rechtshandeling (Almere).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 25 juni 2003 heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woningnet Basisdiensten B.V." (hierna: Woningnet) appellant naar aanleiding van zijn verzoek om onveranderde voortzetting van zijn inschrijving als woningzoekende medegedeeld dat de inschrijving van appellant van 4 augustus 2000 is komen te vervallen, omdat appellant een woning heeft geaccepteerd.
Pagina642-646
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200410561/1
CiteertitelGst. 2005, 178
SamenvattingIdentiteit van personen die beroep hebben ingesteld onvoldoende kenbaar; vereniging behartigt geen bovenindividueel belang. (Nijmegen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen (hierna: het college) een bouwvergunning en een vergunning als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de gemeentelijke Monumentenverordening (hierna: monumentenvergunning) verleend voor het pand aan de Louiseweg 12 te Nijmegen (hierna: het pand).
AnnotatorF.R. Vermeer
Pagina646-648
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-10-2005, 200507534/2
CiteertitelGst. 2005, 179
SamenvattingOprichtingsvergunning ex art. 8.1 Wet milieubeheer voor ADO-stadion. ondanks reeds bestaande overschrijding grenswaarde voor zwevende deeltjes, geen strijd met Besluit luchtkwaliteit 2005. Niet onaannemelijk dat het verkeer niet leidt tot verdere toename concentratie zwevende deeltjes. (Den Haag).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2005, kenmerk SB2005-6973, heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stadion Ontwikkeling B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een voetbalstadion gelegen op een perceel aan de Donau te Den Haag, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie BC, nummer 3557. Dit besluit is op 28 juli 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina648-651
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200403350/1
CiteertitelGst. 2005, 180
SamenvattingGarageboxen en spuitcabine samen één inrichting door technische, functionele en organisatorische bindingen; drijver van de inrichting is overtreder aan wie de last onder dwangsom wordt opgelegd. (Overschie).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 november 2003, kenmerk U.12847/MR/cl, heeft verweerder aan appellant lasten onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd wegens overtreding van artikel 10.37, eerste lid, van de Wet milieubeheer en van voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer (hierna: het Besluit).
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina651-653
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp-recht bekeken. Onafhankelijkheid in soorten
CiteertitelGst. 2005, 181
SamenvattingOver enkele maanden - aan het einde van het jaar 2005 - moeten de Nederlandse gemeenten een rekenkamer of een rekenkamercommissie hebben ingesteld. In veel gemeenten wordt nog stevig geworsteld met de vormgeving van deze wettelijke verplichting.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Pagina656-656
Artikel aanvragenVia Praktizijn