Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 06-12-2005
Aflevering 22
TitelGelijk of ongelijk, dat is de vraag!
CiteertitelJBa 2005/316
SamenvattingDe Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State komt het talloze malen tegen, een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Appellanten lijken echter veel sneller overeenkomsten tussen een ander geval en hun eigen zaak te zien dan de Afdeling. De keren dat de Afdeling het afgelopen jaar namelijk een beroep heeft gehonoreerd, zijn op twee handen te tellen.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina338-341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 21-11-2005, SBR 05/3289 VV
CiteertitelJBa 2005/317
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeksbelang. Procesbelang. Misbruik van procesrecht. Connexiteitsvereiste.
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter heeft de verzoeken tot schorsing van de sloopvergunning voor de in de gemeente Nieuwegein gelegen woningen op het perceel Spoorstede 1 tot en met 35, Meerminstede 1 tot en met 25, Meerminstede 2 tot en met 24, Hagestede 1 tot en met 43 en Hagestede 2 tot en met 60 afgewezen.
Pagina342-342
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2005:AU6556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-11-2005, 200504971/1
CiteertitelJBa 2005/318
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks betrokken. Relativiteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2003 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan appellante sub 2 een vergunning voor het houden van een kampeerterrein aan de Langevelderlaan 43 te Noordwijk verleend.
Pagina342-343
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-11-2005, 2005001504/1
CiteertitelJBa 2005/319
SamenvattingBesluit. Inspraakreacties. Ontwerp-stedenbouwkundigplan.

(B&W van Rucphen / Uitspraak van de rechtbank Breda van 14 januari 2005).
Pagina343-343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-11-2005, 200502804/1
CiteertitelJBa 2005/320
SamenvattingBesluit. Rechtsgevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 28 januari 2004 heeft de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (hierna: de Algemeen Directeur) het verzoek van appellant om vergoeding van door hem in verband met het afstempelen van een Spaans kentekenbewijs geleden schade afgewezen. Bij besluit van 3 juni 2004 heeft de Algemeen Directeur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Pagina343-344
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-11-2005, 200502754/1
CiteertitelJBa 2005/321
SamenvattingBestuursdwang. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2004 heeft verweerder zijn beslissing om op 19 november 2004 jegens appellante bestuursdwang toe te passen ter zake van het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang ( 59,00) voor rekening van appellante komen.
Pagina344-344
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-11-2005, 200505218/1
CiteertitelJBa 2005/322
SamenvattingBestuursdwang. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 14 juni 2004, gewijzigd bij besluiten van 21 september 2004, heeft de burgemeester van Arnhem (hierna: de burgemeester) appellanten medegedeeld dat indien zij de exploitatie van hun raamprostitutiebedrijven niet voor 24 november 2004 zullen staken, hij op hun kosten bestuursdwang zal toepassen door gedurende een periode van twaalf maanden het doorzicht van de ramen van de panden van waarachter raamprostitutie plaatsvindt onmogelijk te maken.
Pagina344-345
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-11-2005, 200501774/1
CiteertitelJBa 2005/323
SamenvattingDwangsom. Legalisering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 oktober 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck (hierna: het college) appellante onder aankondiging van bestuursdwang aangeschreven de garage op het perceel, kadastraal bekend gemeente Budel, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats], te verwijderen dan wel in overeenstemming te brengen met de bouwvergunning nummer 2276 van 2 december 2000.
Pagina345-346
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-11-2005, 200505282/1
CiteertitelJBa 2005/324
SamenvattingEisen schriftelijke uitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 augustus 2004 is namens appellant de continuering van de huursubsidie van [wederpartij] voor het subsidiejaar 2004-2005 gestaakt.
Pagina346-346
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Maastricht, 14-11-2005, AWB 05/2233 GEMWT VV FEE
CiteertitelJBa 2005/325
SamenvattingSpoedeisend belang. Financieel belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2005 heeft verweerder gelast dat de door verzoeker in Valkenburg aan de Geul geŽxploiteerde horeca-inrichting wordt gesloten tot een geldige drank- en horecavergunning en een logiesvergunning is afgegeven. Daarbij is voorts aangegeven dat, indien de inrichting op 9 november 2005 niet is gesloten, verweerder zal overgaan tot sluiting van de inrichting door middel van toepassing van bestuursdwang. Vraag of een louter financieel belang voldoende spoedeisend is om een voorlopige voorziening ex artikel 8:81 van de Awb te treffen.
Pagina346-347
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2005:AU6131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 18-11-2005, SBR 05/2565 VV
CiteertitelJBa 2005/326
SamenvattingVoorlopige voorziening. Connexiteitsvereiste.
Samenvatting (Bron)De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 31 augustus 2005 geoordeeld dat verweerders ten onrechte een tijdelijke vrijstelling en een bouwvergunning hebben verleend voor het oprichten van een acht lokalen tellend noodgebouw en de daarbij behorende infrastructuur. Hierdoor dienden verweerders wederom een besluit op bezwaar te nemen ten aanzien van de primair verleende vrijstelling en bouwvergunning. Verzoeker heeft inmiddels gevraagd om schorsing van het primaire besluit. Gelet op de uitspraak van de ABRvS en de stelling van verweerders ter zitting dat inmiddels de procedure als bedoeld in artikel 19 van de WRO is opgestart, is het primaire besluit geschorst. Het verzoek om verweerders te gelasten handhavend op te treden is niet-ontvankelijk verklaard, nu op dat verzoek nog geen besluit is genomen door verweerders, waardoor niet voldaan is aan het connexiteitsvereiste.
Pagina347-347
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2005:AU6567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-11-2005, 200502914/1
CiteertitelJBa 2005/327
SamenvattingHerziening. Onjuiste rechtsopvatting.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 23 februari 2005, in zaak no. 200406372/1, heeft de Afdeling de uitspraak van de voorzieningenrechter van rechtbank Amsterdam van 21 juni 2004, AWB 04/2262, AWB 04/2353 en AWB 04/2354 †vernietigd en het door verzoekster bij de rechtbank ingestelde beroep alsnog ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina347-348
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-11-2005, 200502034/1
CiteertitelJBa 2005/328
SamenvattingSchadevergoeding. Processueel belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2002 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum van de gemeente Amsterdam (hierna: het dagelijks bestuur) het verzoek van appellant om een aanschrijving krachtens artikel 14 van de Woningwet uit te brengen ten aanzien van het pand [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina348-348
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina350-350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVogel, Werken aan Juridische Kwaliteitszorg
CiteertitelJBa 2005/
Pagina350-350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina349-350
Artikel aanvragenVia Praktizijn