Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 02-12-2005
Aflevering 11
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200403697/1
Citeertitel«JM» 2005/112
SamenvattingBedenkingen. Termijnoverschrijding. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Grondslag beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2004, kenmerk nr. 25WM/03, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een legkippenhouderij alsmede een bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 24 maart 2004 ter inzage gelegd.
Annotator de Graaf
Pagina860-863
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200500395/1
Citeertitel«JM» 2005/113
SamenvattingHoger beroep door bestuursorgaan. Onbesproken beroepsgronden. In hoger beroep behandelde beroepsgronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2003 heeft appellant [wederpartijen] onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het recreatiewoonverblijf aan de [locatie], kavel [], (hierna: het perceel) als hoofdwoonverblijf te beëindigen.
Annotator de Graaf
Pagina864-867
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4589
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200410271/1
Citeertitel«JM» 2005/114
SamenvattingProcesbelang. Samenhangende besluiten. Voorschriften. Kwaliteitseisen toezichthouder. Afvalstoffen. Gevaarlijke afvalstoffen. Vreugdevuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2004, kenmerk RUI/AJZ/am/1562, heeft verweerder op grond van artikel 10.63, tweede lid, van de Wet milieubeheer en artikel 5.1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: de APV) ontheffing verleend aan de Stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Lingewaal voor een tweetal vreugdevuren in de kernen Asperen en Heukelom tijdens de jaarwisseling van 2004-2005. Het besluit is ter inzage op 16 december 2004.
Annotator de Graaf
Pagina867-871
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200408961/1
Citeertitel«JM» 2005/115
SamenvattingCumulatie stankhinder. Implementatie IPPC-richtlijn. MER-beoordelingplicht. Bijzondere omstandigheden. Landbouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 oktober 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een varkensfokkerij/mesterij en vleesstierenhouderij op het perceel [locatie 1] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 28 oktober 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Bokelaar
Pagina871-876
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200501079/1
Citeertitel«JM» 2005/116
SamenvattingHoofdzaakcriterium melkrundveehouderij. Melkrundvee. Ammoniak. Landbouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2004, kenmerk M7-2004, heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een rundveehouderij gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 19 november 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Bokelaar
Pagina876-879
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200503110/1
Citeertitel«JM» 2005/117
SamenvattingEvenementenbeleid. Cumulatie van geluid. Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken (hierna: het college) aan het Regioteam Keverclub Nederland te Eygelshoven een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Onderbanken (hierna: de APV) verleend ten behoeve van het houden van een evenement (Kevertreffen) en het gebruik van een geluidsinstallatie voor het ten gehore brengen van muziek (met een DJ) en het verstrekken van omroepberichten op het terrein nabij het punt, waarbij de Merkelbeekerbeek in de Rode beek uitmondt, kadastraal bekend gemeente Schinveld, sectie C, nummer 696.
Annotator Wiggers
Pagina879-882
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 13-04-2005, 185154
Citeertitel«JM» 2005/118
SamenvattingOngerechtvaardigde verrijking. Kostenverhaal op gemeente. Aandeel gemeente saneringskosten.
Annotator Bos
Pagina882-885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200404738/1
Citeertitel«JM» 2005/119
SamenvattingIBC-sanering. Kosteneffectiviteit. Belanghebbende. Grondwater.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2003, kenmerk 2003/55635, heeft verweerder onder meer vastgesteld dat ter plaatse van het voormalige grindgat 'In de Roes', gelegen in Ohé en Laak, gemeente Maasbracht, sprake is van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming en de sanering daarvan als urgent aangemerkt. Verder heeft verweerder ingestemd met een saneringsplan.
Annotator van der Molen
Pagina886-892
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200503504/1 en 200401073/1
Citeertitel«JM» 2005/120
SamenvattingHersaneringsplan. Saneringsdoelstellingen. Motivering. Bodemsanering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2003, kenmerk 2003/19283 heeft verweerder op grond van artikel 39 van de Wet bodembescherming instemming onthouden aan het door de gemeente Brunssum ingediende "Hersaneringsplan Woonvlek I Parkplan Emma gemeente Brunssum".
Annotator van der Molen
Pagina892-895
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200503505/1 en 200401075/1
Citeertitel«JM» 2005/121
SamenvattingConformiteitsbevel. Afwijking saneringsplan. Interventiewaarde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2003, kenmerk 2003/32638 heeft verweerder op grond van artikel 44 van de Wet bodem bescherming burgemeester en wethouders van Brunssum bevolen de sanering van het geval van bodemverontreiniging met betrekking tot de gebieden Woonvlek I en het parkgebied-woongebied te Brunssum binnen een jaar in overeenstemming te brengen met het goedgekeurde saneringsplan voor deze locatie.
Annotator van der Molen
Pagina895-898
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200408865/1
Citeertitel«JM» 2005/122
SamenvattingKerncentrale (Borsele). Vernietiging voorschriften. Financiële zekerheid. Buitengebruikstelling. Ontmanteling. Wettelijke basis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2004, kenmerk SAS/2004084087, hebben verweerders krachtens artikel 15, aanhef en onder b, van de Kernenergiewet aan appellante sub 2 vergunning verleend voor het veranderen van een kernenergiecentrale op het adres Zeedijk 32 te Borsele. Tevens hebben zij bij dit besluit toepassing gegeven aan de artikelen 19, 31 en 34 van de Kernenergiewet. Het besluit is op 29 september 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Thijssen
Pagina898-902
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 12-07-2005, C-304/02
Citeertitel«JM» 2005/123
SamenvattingNiet-nakomen controleverplichting. Controleverplichtingen lidstaten. Niet-uitvoering-228 EG. Forfaitaire som. Dwangsom.

(Commissie / Frankrijk).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 12 juli 2005. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Franse Republiek. # Niet-nakoming - Visserij - Controleverplichtingen ten laste van lidstaten - Arrest van Hof waarbij niet-nakoming is vastgesteld - Niet-uitvoering - Artikel 228 EG - Betaling van forfaitaire som - Betaling van dwangsom. # Zaak C-304/02.
Annotator Douma
Pagina902-918
UitspraakECLI:EU:C:2005:444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-10-2005, 200408338/1
Citeertitel«JM» 2005/124
SamenvattingNatuurwaarden. Agrarische functie. Ecologische verbindingszone.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft bij besluit van 19 augustus 2004, no. RE2004.7942, een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet (hierna: de wet) verleend aan het "Waterschap Rivierenland" voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nrs. [] en sectie [], nr. [].
Annotator de Vries
Pagina918-920
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 15-09-2005, C-281/01 en C-282/03
Citeertitel«JM» 2005/125
SamenvattingBevoegdheid tot hebben toelatingssysteem. Lidstaten in overgangsperiode biocidenrichtlijn. Strijd met stoffenrichtlijn 76/769/EEG.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 december 2002. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Raad van de Europese Unie. # Internationale overeenkomsten - Bevoegdheid van de Gemeenschap - Rechtsgrondslag - Artikelen 133 EG en 175, lid 1, EG - Energy Star-overeenkomst - Energie-efficientie-etiketteringsprogramma's voor kantoorapparatuur. # Zaak C-281/01.
Annotator van Herwijnen
Pagina921-927
UitspraakECLI:EU:C:2002:761
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelElders verschenen
Citeertitel«JM» 2005/
Pagina927-933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCumulatief chronologisch register
Citeertitel«JM» 2005/
Pagina933-934
Artikel aanvragenVia Praktizijn