AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 17-12-2005
Aflevering 46
TitelHoge Raad, 17-12-2004, 40607
CiteertitelAB 2005/415
SamenvattingHerziening na cassatie. Hof bevoegd.
Samenvatting (Bron)Artikel 8:88 Awb. Verzoek om herziening van een uitspraak van het Hof die onherroepelijk is geworden na een cassatieprocedure.
AnnotatorM.C.D. Embregts
Pagina2221-2225
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR7765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200502609/1 en 200503074/1
CiteertitelAB 2005/416
SamenvattingBeslissing op bezwaar in twee delen; legalisatie; evenredigheid; dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2003, kenmerk 523692, heeft verweerder een verzoek van [verzoekers], zichzelf noemende "Werkgroep Gezond Tytsjerksteradiel" (hierna: de Werkgroep) om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de door appellante gedreven inrichting op het adres Damsingel 27 en 30 te Suameer afgewezen.
Annotator Ackerman , H. Brakels , P. Jellema , N. Kistemaker , F.C.M.A. Michiels
Pagina2225-2229
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-08-2005, 200407361/1
CiteertitelAB 2005/417
SamenvattingAfvalstof; zorgplicht m.b.t. afvalstoffen; overtreder; evenredigheid.

(X. / College van B&W van Twenterand).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 januari 2004, kenmerk RZ/RV 94-03, heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsom is vastgesteld op 5.000,00 per maand dat appellante niet het sloopafval heeft afgevoerd van haar perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Den Ham, sectie [], nummer []. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 25.000,00. De aan de last onder dwangsom verbonden begunstigingstermijn loopt tot 1 maart 2004.
Pagina2230-2233
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1784
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200500963/1
CiteertitelAB 2005/418
SamenvattingDubbele terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan; beslistermijn voor goedkeuring kan niet worden gestuit; noodzakelijk verband aanlegvergunningstelsel en bestemming.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2004 heeft de gemeenteraad van Boxtel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 april 2004, het bestemmingsplan "Buitengebied Boxtel 1994, herziening 2003" vastgesteld.
AnnotatorJ.H.C. Aries , B.C. Coolen , A.A.J. de Gier , G.B.F. Obers
Pagina2233-2238
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-05-2005, 200500871/1
CiteertitelAB 2005/419
SamenvattingEen bouwvergunning kan van rechtswege nietig zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2004, kenmerk BM/I/2004-001006, heeft verweerder het verzoek van onder meer appellant om het treffen van bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen ten aanzien van het agrarisch bedrijf op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen.
AnnotatorJ.J.W.G. van den Oetelaar , R. Ortlep , J.J. Vogel
Pagina2238-2240
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT5099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-08-2005, 05/3801 WWB-VV + 05/3803 WWB-VV
CiteertitelAB 2005/420
SamenvattingOp grond van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind bestaat er een recht op bijstand voor minderjarigen zonder verblijfstitel. Verdrag zet koppelingsbeginsel opzij.
Samenvatting (Bron)Koppelingsbeginsel; zeer dringende redenen; bijstandsverlening ten behoeve van minderjarige kinderen van niet-rechthebbende ouders.
AnnotatorE. van Wolde
Pagina2240-2245
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU0687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 01-08-2005, 04/594 NABW
CiteertitelAB 2005/421
SamenvattingSamenstelling art. 7:13-commissie.

Samenvatting (Bron)Advisering door niet voltallige adviescommissie. Uitgebracht advies door de Commissie voor bezwaar- en beroepschirften voldoet niet aan het vereiste van artikel 7:13, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb.
AnnotatorH.E. Bröring
Pagina2245-2247
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU0694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 01-08-2005, 04/2982 NABW
CiteertitelAB 2005/422
SamenvattingSamenstelling art. 7:13-commissie.
Samenvatting (Bron)Advisering door de voltallige commissie? De voorzitter heeft zich teruggetrokken om de schijn van vooringenomenheid te vermijden, één van de leden van commissie heeft tijdens het horen de voorzittersrol vervuld, na de hoorzitting zijn aan een derde de op de zaak betrekking hebbende stukken, het concept-verslag van de hoorzitting en het concept-advies toegezonden.
AnnotatorH.E. Bröring
Pagina2247-2249
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU0700
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2005, AWB 04/692
CiteertitelAB 2005/423
SamenvattingControle kuikenvoeder; opleggen terbeschikkingshoudingsplichten; vermoeden verontreiniging door blauwzuur; achteraf aldus niet in gevaar; appellante; verhaal schade via de burgerlijke rechter; toch procesbelang bij bestuursrechterlijke toetsing van besluiten tot het opleggen van terbeschikkinghoudingsplichten; in redelijkheid.

(Hendrix UTD BV / Productschap Diervoeder).
Samenvatting (Bron)Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie Zuiver schadebesluit
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina2249-2255
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU1282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 23-09-2005, 2005/288
CiteertitelAB 2005/424
SamenvattingAntecedentenonderzoek, inbreuk op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina2255-2258
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn