Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 20-12-2005
Aflevering 10
TitelNatuurbeschermingswetgeving af? - Opinie
CiteertitelM en R 2005/10, nr.
Auteur(s)R. Uylenburg
Pagina613-613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIn hoeverre is het probleem 'vuurwerk' onder controle? Over de effectiviteit van het Vuurwerkbesluit
CiteertitelM en R 2005/10, nr.
SamenvattingDoor de ramp in Enschede werd vuurwerk van de ene op de andere dag een milieuprobleem. Dit leidde tot nieuw beleid, nieuwe regelgeving en nieuwe voorzieningen voor toezicht en opsporing. Vijf jaar later wordt een tussenbalans opgemaakt. Er blijkt aanzienlijke vooruitgang te zijn geboekt, maar ook nog veel te doen. Vooral de risico's van illegaal vuurwerk vragen om systematische aandacht.
Auteur(s)G.A. Biezeveld
Pagina614-620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDienstenrichtlijn bewijst het milieubeleid geen dienst
CiteertitelM en R 2005/10, nr.
SamenvattingDe Europese Regelgeving komt in de ontwerpfase in Nederland zelden op tv op in de krant. Een uitzondering is echter het voorstel van de Europese Commissie voor een dienstenrichtlijn. Deze richtlijn heeft tot doel de vrijheid van vestiging van dienstverrichters in andere lidstaten te waarborgen en het vrije verkeer van diensten tussen de lidstaten te bevorderen. In dit artikel wordt de inhoud van dienstenrichtlijn geschetst en worden tevens de mogelijke gevolgen hiervan voor het milieubeleid en voor de handhaving aangegeven.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina621-627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet voorontwerp Waterwet
CiteertitelM en R 2005/10, nr.
SamenvattingDe omgevingswetgeving staat stevig in de steigers. Naast de fundamentele herziening van de Wet op ruimtelijke ordening (Wro) en het voorontwerp Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waaraan in eerder nummers van dit tijdschrift ruimschoots aandacht is besteed, is eind juli jl. ook het reeds aangekondigde voorontwerp Waterwet naar buiten gebracht. Mede gezien de onderlinge verwevenheid tussen dit drietal wetgevingsexercities vormt dit voldoende reden om kort bij de hoofdlijnen van het voorontwerp Waterwet stil te staan.
Auteur(s)H.J.M. Havekes
Pagina628-632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe uniforme openbare voorbereidings-procedure Awb en de milieuwetgeving. De stand van zaken per 1 juli 2005
CiteertitelM en R 2005/10, nr.
SamenvattingOp 1 juli 2005 is de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb in werking getreden. Deze wet integreert de twee voorheen bestaande openbare voorbereidingsprocedures uit de Algemene wet bestuursrecht (de oude afdelingen 3.4 en 3.5) in één uniforme openbare voorbereidingsprocedure, geregeld in een nieuwe afdeling 3.4. In een omvangrijke wetgevingsoperatie is de bijzondere wetgeving, waaronder een groot aantal milieuwetten, aan de nieuwe procedure toegepast.
Auteur(s)H.A. Oldenziel
Pagina633-635
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2005/10, nr.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina636-637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2005/10, nr.
Pagina641-641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-08-2005, 200501723/1
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 116K
SamenvattingOntheffing, belangenafweging, handhaving.

(Q. / College van dijkgraaf en hoogheemraden van het Waterschap Rivierenland).
Pagina647-647
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200502009/1
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 117K
SamenvattingGoede ruimtelijke ordening; overlast van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor gebruikers van een sportcomplex.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Wervershoof, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 juni 2004, het bestemmingsplan "Wervershoof-Bestemmingsplan Westrand" vastgesteld.
Pagina647-647
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200501093/1
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 118K
SamenvattingNu eerst bij vergunningverlening de drempelwaarde van bijlage 1 van de IPPC-richtlijn wordt overschreden is sprake van een nieuwe installatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 december 2004 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesvarkens- en vleeskuikenhouderij gelegen op het perceel [locatie 1] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers [...]. Dit besluit is op 23 december 2004 ter inzage gelegd.
Pagina647-647
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-10-2005, 200505074/2
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 119K
SamenvattingBij een 8.19 Wm melding hoeft de vergunning niet in werking te zijn, en zijn argumenten over een bestemmingsplan niet relevant.

(Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving / GS van Limburg).
Pagina647-648
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 09-06-2005, 55723/00
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 97
SamenvattingErnstige luchtverontreiniging door Rusland's grootste staalfabriek midden in een dichtbevolkte stad. Veiligheidszone rondom de fabriek waarbinnen niet gewoond mag worden in de praktijk niet gehandhaafd. Schending van art. 8 EVRM.

(Fadeyeva / Rusland).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 8;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - financial award;Costs and expenses partial award - domestic proceedings;Costs and expenses partial award - Convention proceedings
Annotator Kamminga
Pagina648-655
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:0609JUD005572300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 24-05-2005, 03202/04 E
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 98
SamenvattingOM ten onrechte niet-ontvankelijk; verhouding tussen art. 10.2 Wm en art 8.11 Apv; specialiteit?
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Het middel, gericht tegen s hofs oordeel dat het OM niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging t.z.v. overtreding van art. 10.2 Wmb (oud), treft doel op de gronden als vermeld in de conclusie van de AG. Conclusie AG: 1. Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het OM niet-ontvankelijk te verklaren o.g.v. zijn oordeel dat de APV voorziet in een bijzondere strafbepaling die bij uitsluiting in aanmerking genomen had moeten worden, terwijl een dergelijke specialiteitsverhouding eventueel tot ontslag van rechtsvervolging leidt. 2. Degene die afval deponeert op de weg, kan, gelet op de derogatiebepaling van art. 8:11.3 APV, slechts met succes vervolgd worden o.g.v. art. 10.2 Wmb. Het hof heeft dus niet alleen het verkeerde rechtsgevolg toegepast, maar ook ten onrechte aangenomen dat de gemeentelijke bepaling een specialis vormt ten opzichte van de bepaling in de Wmb.
Pagina655-657
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT2974
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200404709/1
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 99
SamenvattingGoedkeuring bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw grenzend aan speciale beschermingszone ingevolge de Vogelrichtlijn 'De Groote Wielen'. Rechtstreekse werking van artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn. Passende beoordeling uitgevoerd op basis van worst case scenario. Op basis van de diverse rapporten en het deskundigenbericht kan worden aangenomen dat er geen significant effect optreedt op de in het geding zijnde vogelsoorten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2001 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 mei 2001, vastgesteld het bestemmingsplan "Tusken Moark en Ie".
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina657-664
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200406389/1
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 100
SamenvattingMachtscriterium geldt niet met betrekking tot een bestuursdwangbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2004 heeft verweerder beslist bestuursdwang als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen terzake van het, in strijd met artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer, zonder vergunning houden van rundvee in een stal op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina664-665
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200500037/1
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 101
SamenvattingDe Afdeling stelt op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting vast dat appellante eigenares en exploitant is van het recreatieoord 'De Wildhorst'. Zij heeft voor dit recreatieoord de benodigde vergunningen aangevraagd en deels reeds verkregen. Voorts valt het recreatieoord blijkens de stukken onder het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, op grond waarvan appellante een melding heeft gedaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juli 2004 heeft verweerder appellante onder aanzegging van bestuursdwang gelast het recreatieoord De Wildhorst te sluiten en gesloten te houden totdat de in de lastgeving omschreven strijdigheden met het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer (hierna: het Besluit) zijn weggenomen.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina665-667
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200407935/1
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 102
SamenvattingIngevolge artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming behoeft een saneringsplan instemming van het bevoegd gezag. Hoewel in die bepaling niet de mogelijkheid van instemming met een gewijzigd saneringsplan is opgenomen, moet het er voor worden gehouden dat een verzoek om wijziging, in samenhang met het oorspronkelijke plan, evenzeer zodanige instemming behoeft.
Samenvatting (Bron)Van rechtswege is ingestemd met het verzoek van [verzoeker] van 26 mei 2003 tot wijziging van het saneringsplan van september 1998 voor het geval van bodemverontreiniging aan de Krommendijk te Almelo, waarmee bij besluit van 22 september 1998 is ingestemd.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina667-669
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200407071/1
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 103
SamenvattingGoedkeuring bestemmingsplan 'Wijnhavenkwartier' door GS van Zuid-Holland. Ten onrechte geen m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2003 heeft de gemeenteraad van Den Haag, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2003, het bestemmingsplan "Wijnhavenkwartier" vastgesteld.
AnnotatorN.H. van den Biggelaar
Pagina669-673
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-08-2005, AWB 04/37
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 104
SamenvattingDe sinds 2000 in het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen opgenomen norm voor oppervlaktewater bestemd voor drinkwater, moet worden toegepast, ook nu een uitgewerkt beoordelingsmodel ontbreekt.
Samenvatting (Bron)Bestrijdingsmiddelenwet Verlenging
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina673-677
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU1365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 04-10-2005, AWB 04/38
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 105
SamenvattingIn het verlengde van uitspraak AWB 04/37, oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) dat de kwaliteitsnorm voor oppervlaktewater bestemd voor drinkwater moet worden toegepast.
Samenvatting (Bron)Bestrijdingsmiddelenwet Verlenging
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina677-680
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU5133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200409681/1
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 106
SamenvattingRevisievergunning verleend aan veehouderij nabij speciale beschermingszone Deurnese Peel. De emissie neemt af ten opzichte van de onderliggende vergunning, zodat voor de SBZ geen negatieve gevolgen zijn te verwachten.

(Appellanten / B en W van Deurne).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2004, kenmerk 20 667, heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een varkensfokkerij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 21 oktober 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina680-683
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-10-2005, 200410271/1
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 107
SamenvattingBeroep tegen ontheffing voor vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. De Afdeling overweegt dat het op de desbetreffende locatie verbranden van (schoon) hout dient te worden aangemerkt als het ontdoen van afvalstoffen door deze buiten een inrichting te verbranden. De Afdeling overweegt dat bij het ontsteken van het desbetreffende vreugdevuur de windrichting en windkracht in belangrijke mate bepalend zijn voor de mate van ondervonden hinder bij de woningen van appellanten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2004, kenmerk RUI/AJZ/am/1562, heeft verweerder op grond van artikel 10.63, tweede lid, van de Wet milieubeheer en artikel 5.1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: de APV) ontheffing verleend aan de Stichting Welzijn Jeugd en Jongeren Lingewaal voor een tweetal vreugdevuren in de kernen Asperen en Heukelom tijdens de jaarwisseling van 2004-2005. Het besluit is ter inzage op 16 december 2004.
Pagina683-684
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2005/10, nr.
Pagina638-639
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelV.M.Y. van 't Lam, Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer
CiteertitelM en R 2005/10, nr.
SamenvattingOp grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is het verboden zonder daartoe verleende vergunning een inrichting op te richten, te veranderen of in werking te hebben.
Auteur(s)B.J.W. Walraven
Pagina640-640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-10-2005, 200505558/1
CiteertitelM en R 2005/10, nr. 120K
SamenvattingVerzoek om opheffing, opschorting of vermindering van een dwangsom kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat de dwangsom al is verbeurd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2005, kenmerk BA/2005/657, heeft verweerder het verzoek om met toepassing van artikel 5.34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht de bij besluit van 6 februari 2004 opgelegde lasten onder dwangsom op te heffen, de looptijd ervan op te schorten of de dwangsommen te verminderen, afgewezen.
Pagina648-648
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4170
Artikel aanvragenVia Praktizijn