Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 20-12-2005
Aflevering 23
Titel(Verschoonbare) termijnoverschrijding?
CiteertitelJBa 2005/329
SamenvattingDe Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent strakke termijnen voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift: 6 weken na de dag van bekendmaking van een besluit. Op grond van art. 6:11 Awb blijft ten aanzien van een afloop van de termijn ingediende bezwaar- of beroepschrift de niet-ontvankelijkheid achterwege indien redelijkerwijze niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. Uit mijn jurisprudentie-onderzoek over de laatste jaren blijkt dat de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (Afdeling) een harde doch duidelijke lijn trekt. Men moet van goede huizen komen om zelf te bewijzen dat men een bijzondere reden heeft tot een zogenaamde verschoonbare termijnoverschrijding leidt. Ik behandel enkele aspecten.
Auteur(s)J.P.A.F. Vriens
Pagina354-356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200502385/1
CiteertitelJBa 2005/330
SamenvattingBestuursorgaan. Uitoefenen openbaar gezag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 augustus 2000 is de aanvraag van appellant om een tegemoetkoming ingevolge de Uitkeringsregeling Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp (hierna: de Uitkeringsregeling) afgewezen.
Pagina357-357
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-11-2005, 200507113/1
CiteertitelJBa 2005/331
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang. Deelraad.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2005 heeft verweerder: (I) het besluit van de deelraad van de deelgemeente Prins Alexander van 8 november 2004 tot vaststelling van welstandscriteria voor Waterwijk Nesselande fase 2 wegens strijd met het algemeen belang vernietigd; (II) het gebied Waterwijk Nesselande fase 2 tot welstandsvrij gebied voor vrije kavels aangewezen; (III) bepaald dat het besluit onder I in werking treedt de dag na publicatie daarvan in het gemeenteblad en terugwerkt tot en met 8 november 2004 en (IV) bepaald dat het besluit onder II in werking treedt de dag na publicatie daarvan in het gemeenteblad.
Pagina357-357
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-12-2005, 200507907/1 en 200508315/1
CiteertitelJBa 2005/332
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks betrokken. Luchtruim.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 januari 2005 heeft de Minister aan het college verzocht om met toepassing van artikel 40 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) vrijstelling te verlenen van de bepalingen van de bestemmingsplannen "Schinveld-Oost" en "Buitengebied" teneinde in een deel van de Schinveldse bossen de volgende maatregelen te kunnen treffen: - het afzagen van bomen op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond in een strook van 6 ha langs een Nederlands-Duitse grensweg; - het afzagen van een beperkt aantal te hoge bomen in de overige 14 ha; - het vervolgens uitvoeren van een hakhoutbeheersplan om te voorkomen dat de bomen te hoog worden.
Pagina357-358
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7579
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200501506/1 en 200501511/1
CiteertitelJBa 2005/333
SamenvattingBelanghebbende. Eigenaar. Verhuurder. Bouwvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxtel (hierna: het college) een bouwvergunning eerste fase verleend aan het Sint Lucas Nederlands katholiek college voor middelbaar technisch beroepsonderwijs (hierna: vergunninghoudster) voor het intern verbouwen en uitbreiden van een schoolgebouw, op het perceel kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie K, nummer 02274, plaatselijk bekend Grote Beemd 24 te Boxtel.
Pagina358-358
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200502120/1
CiteertitelJBa 2005/334
SamenvattingBelanghebbende. Afgeleid belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam (hierna: het college) aan de Stichting Thuiszorg Rotterdam (thans: de Stichting Zorggroep STR, hierna: de Stichting) subsidie verleend voor het jaar 2003 voor een bedrag van maximaal 6.599.500,-- voor de in de bijlage omschreven producten voor 0-4-jarigen.
Pagina358-359
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200502923/1
CiteertitelJBa 2005/335
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium. Afstandscriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Doorn (hierna: het college) een gedoogbeschikking afgegeven voor het plaatsen van twee papiercontainers op het perceel [locatie] te Doorn.
Pagina359-359
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200502923/1
CiteertitelJBa 2005/336
SamenvattingBelanghebbende. Woon- en leefomgeving. Ruimtelijke uitstraling. Zicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Doorn (hierna: het college) een gedoogbeschikking afgegeven voor het plaatsen van twee papiercontainers op het perceel [locatie] te Doorn.
Pagina359-359
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-11-2005, 200508886/1
CiteertitelJBa 2005/337
SamenvattingBesluit. Aanvraag. Geen hernieuwd verzoek om handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 5 april 2005, verzonden op 17 april 2005, heeft verweerder aan verzoekster naar aanleiding van brieven van verzoekster van 21 februari 2005 en 14 maart 2005 kenbaar gemaakt dat geen bestuurlijke handhavingsmiddelen worden toegepast met betrekking tot de inrichting van [vergunninghoudster] op het adres [locatie] te [plaats].
Pagina360-360
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200501468/1
CiteertitelJBa 2005/338
SamenvattingNiet tijdig nemen besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 23 februari 2001 heeft appellant het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam (hierna: het college) verzocht om medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de woning op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Alphen-Chaam, sectie [], nummer [].
Pagina360-360
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200503615/1
CiteertitelJBa 2005/339
SamenvattingBekendmaking. Toezending. Aanwijzingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juli 2000 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (thans: appellant; hierna: de Staatssecretaris) het terrein "Kops Plateau", gelegen aan de Ubbergseveldweg te Nijmegen, (hierna: het terrein), aangewezen als beschermd archeologisch monument.
Pagina361-361
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200501708/1
CiteertitelJBa 2005/340
SamenvattingNieuwe feiten of omstandigheden. Herhaalde aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helmond (hierna: het college) geweigerd handhavend op te treden tegen de in het bedrijf van [vergunninghouder], gelegen aan de [locatie] te [plaats] uitgevoerde activiteiten.
Pagina361-361
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200501043/1
CiteertitelJBa 2005/341
SamenvattingOmvang geschil. Grief in beroepschrift. Bezwaarfase. Ambtshalve toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 6 augustus 2002 heeft appellant aan [vergunninghoudster] vrijstelling van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1983" en bouwvergunning verleend voor de bouw van 279 woningen in het gebied "Om de Haenen" te Teteringen en het ten behoeve van dit project bouwrijp maken van dit gebied.
Pagina361-362
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200501164/1
CiteertitelJBa 2005/342
SamenvattingHabitatrichtlijn. Toetsing. Rechtstreekse werking. Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Artikelen 93 en 94 Grondwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2004 heeft verweerder de door appellant gevraagde revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een varkens- en rundveehouderij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie [], nummers [], geweigerd. Dit besluit is op 30 december 2004 ter inzage gelegd.
Pagina362-362
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina362-363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina363-364
Artikel aanvragenVia Praktizijn