AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 24-12-2005
Aflevering 47
TitelHof van Justitie EG, 20-10-2005, C-511/03
CiteertitelAB 2005/425
SamenvattingGeen verplichting lidstaat om ten behoeve van een burger beroep in te stellen bij het Hof van Justitie.

(Staat der Nederlanden / 1. Ten Kate Holding Musselkanaal BV, 2. Ten Kate Europrodukten BV, 3. Ten Kate Produktie Maatschappij BV).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 oktober 2005. # Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) tegen Ten Kate Holding Musselkanaal BV en anderen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hoge Raad der Nederlanden - Nederland. # Veterinairrechtelijke voorschriften - Bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie (gekkekoeienziekte) - Vervoedering van eiwit van niet-herkauwers aan herkauwers - Aansprakelijkheid van lidstaat voor schade die particulieren hebben geleden als gevolg van schendingen van gemeenschapsrecht die aan hem kunnen worden toegerekend - Toepasselijk recht - Verplichting tot instelling van beroep wegens nalaten tegen Commissie. # Zaak C-511/03.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina2259-2268
UitspraakECLI:EU:C:2005:625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 14-10-2005, 40155
CiteertitelAB 2005/426
SamenvattingPrematuur beroep tegen uitblijven beslissing op bezwaar. Geen grond voor niet-ontvankelijkverklaring, indien hangende het beroep alsnog een reële beslissing wordt genomen.
Samenvatting (Bron)6:20, lid 4, Awb.
AnnotatorB.W.N. de Waard
Pagina2268-2270
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU4298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200407762/1
CiteertitelAB 2005/427
SamenvattingOntbreken machtiging in administratief beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2003 heeft het bureau rechtsbijstandvoorziening van de raad voor rechtsbijstand Leeuwarden (hierna: het bureau) een verzoek om toevoeging als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand ten behoeve van appellant afgewezen.
AnnotatorB.W.N. de Waard
Pagina2270-2272
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0579
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2005, 200503285/1
CiteertitelAB 2005/428
SamenvattingHoren in bezwaar.

(appellant / de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina2272-2273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-09-2005, 200507132/1
CiteertitelAB 2005/429
SamenvattingRechtstreekse werking, vreemdelingenbewaring.

(appellanten / de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina2273-2275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200410602/1
CiteertitelAB 2005/430
SamenvattingWeigering op te treden tegen bouwen en gebruik bouwwerk in strijd met bestemmingsplan; overgangsrecht; concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2003 heeft appellant geweigerd handhavend op te treden door na herroeping van de aan [vergunninghouder] verleende bouwvergunning voor verbouwing van het bijgebouw van de [hoeve], gelegen aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het bijgebouw), niet over te gaan tot het nemen van een be[hoeve] luit inhoudende dat het bijgebouw weer in de oude staat dient te worden hersteld.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina2275-2278
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200402074/1
CiteertitelAB 2005/431
SamenvattingBouwvergunning niet van rechtswege verleend; redelijke termijn overschreden; omvang heroverweging in bezwaar niet afhankelijk van gronden in bezwaarschrift.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 januari 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) aan appellant bouwvergunning verleend voor het verbouwen/uitbreiden van een winkel op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorJ. Struiksma
Pagina2279-2282
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-10-2005, 05/2330 NABW
CiteertitelAB 2005/432
SamenvattingBezwaar tegen niet tijdig nemen besluit, onredelijk laat.

(Appellant / Het College van B&W van de gemeente Nijmegen).
Samenvatting (Bron)Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat betrokkene onredelijk laat bezwaar heeft gemaakt tegen het niet tijdig beslissen op zijn aanvraag om bijstandsuitkering? Bezwaar tegen het niet tijdig beslissen onredelijk laat ingediend.
AnnotatorH.E. Bröring
Pagina2282-2285
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU4243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2005, AWB 05/391
CiteertitelAB 2005/433
SamenvattingVoorzieningenrechter; beleidsregel (maximum)tarief dieetadvisering; (voorshands) vermindering per 1 januari 2005 tot € 46,35 per uur van tarief € 63,40 per uur; vaste jurisprudentie: financieel belang geen reden voor voorlopige voorziening; v.v. wel in beeld bij zwaarwegende bedreiging contuïniteit bedrijfsuitoefening; geen overgangsregeling: rechtszekerheid; schorsing en voorlopige voorziening € 63,40 vanaf 1 juli 2005 tot 1 januari 2006.

(L. van der Kruk, Koster, N. ten Hoor-Aukema en I. Walsmit-Flohr, leden van de maatschap Vie, alsmede de maatschap Vie / College tarieven gezondheidszorg).
Samenvatting (Bron)Wet tarieven gezondheidszorg
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina2285-2295
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT9006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Assen, 02-11-2005, 19.045022-04
CiteertitelAB 2005/434
SamenvattingEen waterschap is strafrechtelijk aansprakelijk bij overtreding van de voorschriften van een vergunning o.g.v. de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Geen uitoefening exclusieve overheidstaak en ook geen schending van het nemo tenetur-beginsel.

Samenvatting (Bron)De rechtbank is van oordeel dat het Waterschap een onvoorwaardelijke geldboete moet worden opgelegd voor het feit dat de rwzi Emmen niet met zorg is bediend, maar dat voor het overschrijden van de grenswaarden van de lozingsvergunning volstaan kan worden met een voorwaardelijke geldboete. Daarbij heeft een rol gespeeld dat (...) de gevolgen voor het milieu, voor zover bekend, beperkt en tijdelijk zijn geweest.
AnnotatorH. Peters
Pagina2295-2301
UitspraakECLI:NL:RBASS:2005:AU5334
Artikel aanvragenVia Praktizijn