Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 27-12-2005
Aflevering 10
RubriekCriminologie
TitelStel dat Mohammed B. Pim Fortuyn had vermoord
CiteertitelDD 2005, 76
SamenvattingWat zou er zijn gebeurd als Pim Fortuyn niet door Volkert van der G. maar door Mohammed B. om het leven was gebracht. Het is een gedachte die zich onweerstaanbaar opdringt telkens wanneer wordt gememoreerd hoe groot de opluchting was toen de moordenaar van Pim geen allochtone maar autochtone Nederlander bleek te zijn. Op zichzelf is er geen reden waarom Pim Fortuyn niet door een radicale moslim vermoord had kunnen worden.
Auteur(s)W.J.M. de Haan
Pagina1079-1088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSanctionering van overschrijding van de redelijke termijn en vormverzuimen bij vrijheidsbenemende maatregelen. Een regeling verzuimd?
CiteertitelDD 2005, 77
SamenvattingIn het artikel geven de auteurs aan dat er een lacune is in het sanctiearsenaal dat de rechter ten dienste staat om te reageren op overschrijdingen van de redelijke termijn en vormverzuimen als bedoeld in art. 359a Sv voorzover er een strafrechtelijke vrijheidsbenemende maatregel is opgelegd. Hierdoor blijft in veel gevallen een adequate reactie op de termijnoverschrijding en/of het vormverzuim achterwege. De lacune behoort te worden opgevuld nu deze in zijn algemeenheid leidt tot een ongerechtvaardigde ongelijkheid, maakt dat een schending van gerechtvaardigde belangen ten onrechte niet wordt gecompenseerd het rechtstatelijk belang van sanctionering miskent en op gespannen voet staat met de Europese vereisten.
Auteur(s)T. de Bont , G.P. Hamer
Pagina1089-1111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet huisarrest als nieuw beoogde hoofdstraf
CiteertitelDD 2005, 78
SamenvattingOnlangs is een wetsvoorstel aangekondigd om de hoofdstraf van huisarrest in te voeren. Met elektronisch huisarrest is al eerder op verschillende manieren geëxperimenteerd. Hiervan zijn evaluaties gemaakt. De vraag die in de eerste plaats van belang is betreft het karakter van de nieuwe hoofdstraf: is dit vrijheidsbenemend of vrijheidsbeperkend? Het eerst valt op goede gronden te bepleiten en rechtvaardigt de oplegging ervan door de onafhankelijke rechter. Ook moeten de belangrijkste contouren ervan in de wet worden vastgelegd. De gedachte van een kale hoofdstraf zonder reclasseringsbegeleiding en zonder arbeid, zoals door de Minister van Justitie wordt voorgesteld, verdient daarbij geen steun.
Auteur(s)C. Kelk
Pagina1112-1129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSamenspanning in de Wet terroristische misdrijven
CiteertitelDD 2005, 79
SamenvattingDe vrijspraak van Samir A., de veroordeling van Mohammed B. en de vervolging van vermeende leden van de zogenaamde Hofstadgroep lieten dit jaar zien dat de strafrechtelijke bestrijding van terrorisme nog steeds onverminderd actueel is. Sinds de inwerkingtreding van de Wet terroristische misdrijven (WTM) zou het Nederlandse materiële strafrecht voldoende toegerust moeten zijn op het bestraffen, maar vooral voorkomen van terroristische aanslagen.
Auteur(s)J. Lintz
Pagina1130-1148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMededelingen
CiteertitelDD 2005, 80
Pagina1149-1149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJeugdrecht en jeugdbescherming
CiteertitelDD 2005, 81
SamenvattingJuridisch-organisatorisch aspect.
Auteur(s)P. Vlaardingerbroek
Pagina1150-1155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPolitie
TitelPolitie
CiteertitelDD 2005, 82
SamenvattingParlement en wetgeving.
Auteur(s)T. Blom
Pagina1156-1160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFinancieel-economisch strafrecht
CiteertitelDD 2005, 83
Auteur(s)D.R. Doorenbos
Pagina1160-1167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFiscaal strafrecht
CiteertitelDD 2005, 84
SamenvattingIn deze aflevering zal een overzicht worden gegeven van enige relevante fiscaal strafrechtelijke vonnissen en arresten. Het betreft beslissingen inzake het (afgeleid) verschoningsrecht, het unavia-beginsel en inzake de zogenoemde KB-Lux affaire. Te beginnen de laatste categorie.
Auteur(s)W.E.C.A. Valkenburg
Pagina1168-1173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtspraak EHRM
CiteertitelDD 2005, 85
SamenvattingArtikel 3 en 8 EVRM en detentieomstandigheden - Vervolg artikel 3 EVRM en detentie-omstandigheden - Artikel 6 EVRM.
Auteur(s)S. Berkhout , A. den Hartog
Pagina1173-1179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOverlevering
CiteertitelDD 2005, 86
SamenvattingIn dit artikel zullen we de ontwikkeling schetsen van de rechtspraak met betrekking tot overlevering en de verschillende ontwikkelingen van commentaar voorzien. We kiezen daarbij een positiefrechtelijke invalshoek. We gaan in dit artikel uit van het kaderbesluit inzake het Europees Aanhoudingsbevel, van de Overleveringswet (Olw) en de achtergronden van die regelingen. Met het Europees Aanhoudingsbevel (EAB) werd beoogd de uitleveringsprocedure tussen lidstaten van de EU te vereenvoudigen en te versnellen. De toetsing zou een beperkter reikwijdte krijgen en er zouden minder weigeringsgronden bestaan.
Auteur(s)T. Kraniotis , P.A.M. Verrest
Pagina1180-1210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 29-07-2005, 13.497.221-2005
CiteertitelDD 2005, 86.1
SamenvattingSpanje.
Samenvatting (Bron)Een Spaans overleveringsverzoek waarbij niet voldaan is aan de vereisten van artikel 2 OLW. Onduidelijkheid mbt tijd en plaats van de feiten en ontbrekende wetsartikelen. Tevens onduidelijke WOTS-garantie.
Pagina1180-1180
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AU0326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 01-03-2005, 13/097298-04
CiteertitelDD 2005, 86.2
SamenvattingSpanje.
Samenvatting (Bron)overlevering niet toegestaan: EAB bevat het lijstfeit witwassen van opbrengsten van misdrijven. RB: Uit Spaanse wettekst (en de omschrijving van de feiten) kan rb niet tot een lijstfeit komen. Als niet-lijstfeit kan het feit niet naar Nederlands recht worden gekwalificeerd.
Pagina1181-1181
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AS8842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 24-12-2004, 13/097235-2004
CiteertitelDD 2005, 86.3
SamenvattingSpanje.
Samenvatting (Bron)Overlevingswet, Europees aanhoudingsbevel (EAB) uit Spanje, art. 2 en 7 van de OLW. Tussenuitspraak, nadere informatie nodig m.b.t. de aard van de verdenking en met welk strafmaximum bedoeld feit minimaal wordt bedreigd.
Pagina1181-1181
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2004:AR8321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 13-05-2005, 13.497106-2005
CiteertitelDD 2005, 86.4
SamenvattingFrankrijk.
Samenvatting (Bron)Overlevering naar Frankrijk geweigerd. Ook na aanvulling voldoet het EAB niet aan de vereisten van art. 2 OLW.
Pagina1181-1182
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AT5808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 12-08-2005, 13.497238-2005 RK 05/2171
CiteertitelDD 2005, 86.5
SamenvattingVerenigd Koninkrijk.
Samenvatting (Bron)Het beroep van een gemeenschapsonderdaan op de in artikel 6, vijfde lid, OLW bedoelde garantie faalt, nu Nederland geen rechtsmacht toekomt met betrekking tot het feit waarvan de opgeëiste persoon wordt verdacht.
Pagina1182-1183
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AU1138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 13-09-2005, 13.497226-2005
CiteertitelDD 2005, 86.6
SamenvattingBelgië.
Samenvatting (Bron)Overlevering aan België. Verweer ten aanzien van ontvankelijkheid Openbaar Ministerie verworpen, rechtbank ziet geen aanleiding de geldigheid van het kaderbesluit in twijfel te trekken. Opgeëiste persoon heeft Belgische nationaliteit, maar heeft in Nederland gewoond en een bedrijf gehad in Nederland, zoon woont in Nederland. Nederland heeft rechtsmacht. Ontbreken van terugkeergarantie als bedoeld in artikel 6 OLW betekent in onderhavig geval geen discriminatie als bedoeld in artikel 12 EG-Verdrag.
Pagina1183-1183
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AU2813
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 01-04-2005, 13.097278-2004
CiteertitelDD 2005, 86.7
SamenvattingOostenrijk.
Samenvatting (Bron)Overlevering aan Oostenrijk geweigerd. Artikel 13 OLW. Belangenafweging door O.M. te algemeen geformuleerd. Gevolg: rechtbank kan de redelijkheid van de vordering niet naar behoren beoordelen.
Pagina1183-1184
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AT3380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 20-05-2005, 13.497.137-2005
CiteertitelDD 2005, 86.8
SamenvattingZweden.
Samenvatting (Bron)Overlevering naar Zweden van een Nederlander, ogv art 13 OLW is overlevering geweigerd.
Pagina1184-1185
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AT6265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 02-07-2004, 13/097056-04
CiteertitelDD 2005, 86.9
SamenvattingBelgië.
Samenvatting (Bron)Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Internationale rechtshulpkamer, België, criminele organisatie, handel in verdovende middelen.
Pagina1185-1185
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2004:AQ6070
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 01-07-2005, 13.497.088 -2005
CiteertitelDD 2005, 86.10
SamenvattingSpanje.

Samenvatting (Bron)Overlevering geweigerd op grond van artikel 11 OLW.
Pagina1185-1186
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AT8580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 19-08-2005, 13.497236-2005
CiteertitelDD 2005, 86.11
SamenvattingFrankrijk.
Samenvatting (Bron)Overlevering aan Frankrijk geweigerd nu een mogelijk kansrijk ne-bis-in-idem-verweer niet door de overleveringsrechtbank getoetst kan worden, omdat daarop betrekking hebbende Britse processtukken inmiddels reeds vernietigd zijn. Stukken daarom ongenoegzaam. Dit gebrek is niet te verwijten aan de verzoekende autoriteit. Verwachting dat dit verweer ook in Frankrijk (na overlevering) niet kan worden getoetst. Flagrante schending van art. 6 EVRM dreigt. Artikel 11 OLW.
Pagina1186-1187
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AU1314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 17-05-2005, 13.497.165-2005
CiteertitelDD 2005, 86.12
Samenvatting (Bron)Overlevering naar Frankrijk toegestaan, verweren art 11, 12 en 13.
Pagina1187-1187
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2005:AT5635
Artikel aanvragenVia Praktizijn