StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 20-12-2005
Aflevering 4
TitelHet begrip inrichting en zeggenschap
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingHet begrip inrichting is het aangrijpingspunt van de regulering van hoofdstuk 8 Wet milieubeheer (Wm) en een kernbegrip van de wet. Niettemin bestaat er - zo blijkt althans uit de grote hoeveelheid jurisprudentie in dat verband - in een aantal gevallen nog steeds onduidelijkheid over wat precies onder een inrichting moet worden verstaan. Evenmin is altijd duidelijk wanneer meerdere activiteiten of bedrijven ťťn inrichting vormen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de reikwijdte van het begrip inrichting en in het bijzonder op het in de jurisprudentie ontwikkelde 'zeggenschapscriterium'. [...]
Auteur(s)V. van 't Lam
Pagina10-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-07-2005, 200406882/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe bestuurder van een failliet verklaarde onderneming kan niet (meer) als overtreder worden aangemerkt. (GS Overijssel).
Samenvatting (Bron)j onderscheiden, gelijkluidende, besluiten van 23 maart 2004, kenmerk BA/2004/723, heeft verweerder met toepassing van artikel 122 van de Provinciewet, in samenhang met artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), beslist bestuursdwang toe te passen terzake van overtreding van voorschrift 4.1 en voorschrift 8.1 van de vergunningen verleend aan de inrichting van appellante sub 2b, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], onder vermelding dat de bestuursdwang zal plaatsvinden op kosten van appellanten.
Pagina15-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-07-2005, 200409447/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingGeen verplichting tot het nemen van een nieuw ontwerpbesluit, ook al strekt het ontwerpbesluit tot weigering en het besluit tot verlening van de vergunning. (Valkenswaard).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2004, kenmerk 06-2004-II, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouders] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het houden, trainen en fokken van en in beperkte mate handelen in paarden op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Borkel, sectie [], nummers [], [] (gedeeltelijk) en [] (gedeeltelijk). Dit besluit is op 14 oktober 2004 ter inzage gelegd.
Pagina16-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200408111/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDoor bestaande vergunning is gebruik assimilatiebelichting niet zonder meer toegestaan; gelet op het voorzorgbeginsel had verweerder de toepassing van assimilatiebelichting niet mogen vergunnen. (Minister LNV).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2003, kenmerk 03/2537/hz/ae, heeft verweerder een vergunning onder voorwaarden als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend aan de vennootschap onder firma "Agro Care" (verder te noemen: Agro Care) voor het gebruik van assimilatiebelichting binnen de glastuinbouwlocatie in de Eerste Bathpolder te Rilland op een afstand groter dan 500 meter vanuit de Oosterschelde.
Pagina19-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200408713/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingMelding ten onrechte geaccepteerd nu (o.a.) ten gevolge van de veranderingen een andere inrichting ontstaat dan waarvoor vergunning is verleend. (Meerssen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2004 heeft verweerder krachtens artikel 8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer een melding geaccepteerd van [vergunninghoudster] voor een verandering van haar inrichting voor een agrarisch bedrijf op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina25-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-07-2005, 200504832/2
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingIn dit geval kan een ander soort vergunning worden verleend dan die is aangevraagd. (GS Zeeland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2005, kenmerk 0503500/92/39, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het sorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval, het op- en overslaan van GFT- en groenafval, het op- en overslaan van asbesthoudende materialen en het stallen van voertuigen en containers, gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 28 april 2005 ter inzage gelegd.
Pagina26-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200501917/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingGelet op verbruik kon een energiebesparingsonderzoek worden voorgeschreven. (Helmond).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2005, kenmerk M 162-2004, heeft verweerder krachtens artikel 8.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer, ambtshalve voorschriften verbonden aan de bij besluit van 22 januari 1991 aan appellante verleende oprichtingsvergunning voor de inrichting voor constructie en systeembouw, gelegen aan de Duizeldonksestraat 28 te Helmond.
Pagina27-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0098
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200408865/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingStellen van financiŽle zekerheid in kader Kernenergiewet niet mogelijk. (Staatssecretaris VROM en Minister EZ).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2004, kenmerk SAS/2004084087, hebben verweerders krachtens artikel 15, aanhef en onder b, van de Kernenergiewet aan appellante sub 2 vergunning verleend voor het veranderen van een kernenergiecentrale op het adres Zeedijk 32 te Borsele. Tevens hebben zij bij dit besluit toepassing gegeven aan de artikelen 19, 31 en 34 van de Kernenergiewet. Het besluit is op 29 september 2004 ter inzage gelegd.
Pagina28-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-08-2005, 200505054/2
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingOndanks dat de wettelijke geldende geluidsgrenswaarden in acht zijn genomen, dient de stand der techniek (alara) te worden toegepast. (Ridderkerk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2005 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Holland Special Pumps B.V." (hierna te noemen: HSP) een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een inrichting voor het ontwerpen, assembleren, onderhouden, repareren, testen en verhandelen van pompsets, op het perceel De Schans 3 te Ridderkerk. Dit besluit is op 29 april 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina29-31
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0738
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200406867/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingNu geen sprake is van beoogd product en het restproduct een bewerking nodig heeft om te kunnen worden hergebruikt, is sprake van een afvalstof. (GS Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2004, kenmerk BA/2004/301, heeft verweerder aan de afzonderlijke appellanten ieder drie lasten onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsommen zijn vastgesteld op: a. † † 1.500,00 per keer dat geconstateerd wordt dat binnen de inrichting polyethyleentereftalaat (hierna: PET) wordt bewerkt en/of plastyn wordt geproduceerd, met een maximum van 15.000,00 en met dien verstande dat de constatering op een dag maar eenmaal gedaan kan worden; b. † † 1.500,00 per week dat geconstateerd wordt dat de binnen de inrichting aanwezige voorraad PET en plastyn niet is afgevoerd, met een maximum van 15.000,00; c. † † 1.500,00 per week dat geconstateerd wordt dat het buitenterrein niet is opgeruimd, met een maximum van 15.000,00.
Pagina31-34
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-08-2005, 200506476/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingGedoogverklaring is geen duurzaam beletsel om handhavend op te treden. (Nunspeet).
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-08-2005, 200500849/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe milieuvergunning is bepalend voor de reikwijdte van de zorgplicht. Bij de toepassing van bestuursdwang is uitgegaan van een onjuiste rechtsgrondslag. (GS Gelderland).
AnnotatorM. Jongma
Pagina35-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200503495/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingMede door het bestaan van zeggenschap is in dit geval sprake van ťťn inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. (Mill en Sint Hubert).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een varkens-, schapen- en geitenhouderij gelegen op het perceel [locatie 1] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Mill, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 10 maart 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina39-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200407989/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingTuinen geen kwetsbare objecten in de zin van het Vuurwerkbesluit. Geen sprake van strijd met het Verdrag inzake de rechten van het kind. (Enschede).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 september 2004, kenmerk Wm 1294, heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een inrichting ten behoeve van onderhoud, reparatie en verkoop van fietsen, opslag en verkoop sportkleding, schaatsen en sportvoeding alsmede opslag en verkoop van maximaal 10.000 kg consumentenvuurwerk aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie [], nummers [] en []. Dit besluit is op 15 september 2004 ter inzage gelegd.
Pagina41-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200502481/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe IPPC-richtlijn is niet van toepassing nu geen sprake is van een wijziging van de installatie. Vergunningstermijnen kunnen met toepassing van procedure ex artikel 8.24 Wm worden verlengd, mits doelmatigheidsgronden zich hier niet tegen verzetten. (GS Limburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2005, kenmerk 2004/56399, heeft verweerder op verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moxba-Metrex B.V." (hierna: vergunninghoudster) de geldigheidsduur van de aan haar bij besluiten van 25 april 2000 en 20 november 2001 verleende vergunningen als bedoeld in de artikelen 8.4, eerste lid, en 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer verlengd tot 1 december 2006. Dit besluit is op 24 februari 2005 ter inzage gelegd.
Pagina42-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-07-2005, 200407549/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe ontheffing van geluidgrenswaarden geldt voor incidentele situaties en dient aan beperkingen te worden gebonden. (Purmerend).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2004, kenmerk MV01-023, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een manege gelegen aan de [locatie] te Purmerend, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie [], nummers []. Dit besluit is op 7 september 2004 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200407037/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingCollege van burgemeester en wethouders geen belanghebbende bij besluit tot vaststelling hogere geluidsgrenswaarden. (GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2003, kenmerk DGWM/2003/14798A, heeft verweerder op het op 29 juli 2003 bij hem ingekomen verzoek van NS Railinfrabeheer B.V. hogere waarden voor de geluidbelasting vanwege een spoorweg als bedoeld in artikel 83, tweede en vijfde lid, en artikel 106d, tweede lid, van de Wet geluidhinder vastgesteld voor bestaande woningen aan de Krimweg 2, 4, 6 en 12 te Oostvoorne.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200408474/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe kosten van juridische bijstand - voorzover het de fase voorafgaand aan de bezwaarfase betreft - kunnen worden vergoed op grond van artikel 15.20 Wet milieubeheer. (GS Utrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2004, kenmerk 2004WEM001387i, heeft verweerder krachtens artikel 15.20, eerste lid, van de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Skylight Vuurwerk Evenementen en Special Effects B.V." schadevergoeding toegekend ten bedrage van 10.564,00.
Pagina46-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200407458/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingGeurnormen voor baggerspeciedepot toereikend om stankhinder afdoende te beperken. Geen sprake van inbreuk op persoonlijke levenssfeer. (GS Groningen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2004, kenmerk 2004-18.336/28, MV, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan het waterschap Noorderzijlvest een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een tijdelijke baggerbewerkingsinrichting ten zuiden van Middelstum en ten oosten van het Boterdiep liggend in de gemeente Loppersum, kadastraal bekend gemeente Loppersum, sectie H, nummers 50 (ged.), 278 (ged.), 284, 285, 286 en 287 en sectie A, nummer 50 (ged.). Dit besluit is op 2 augustus 2004 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9663
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200410395/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe vaststelling of de geluidsvoorschriften al dan niet worden overtreden, dient te zijn gebaseerd op representatieve geluidsmetingen. (Eindhoven).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2002, kenmerk EHV.02-3634/RV/AvB, heeft verweerder het verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen ten aanzien van het jongerencentrum "Pitstop" op het perceel Grand Combin 2 te Eindhoven afgewezen. Bij besluit van 18 december 2003, verzonden op 23 december 2003, kenmerk JZ&IV 03M000076, heeft verweerder het hiertegen gemaakte bezwaar deels gegrond en deels ongegrond verklaard.
Pagina 47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200406130/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingHet afwijken van de geluidsnormen is slechts mogelijk na het bepalen van het referentieniveau van het omgevingsgeluid. (Haelen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juni 2004, kenmerk 2002/4, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 1 een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor het vervaardigen, bewerken, op- en overslaan van keramische bak-, sier- en bestratingsstenen, gelegen op het perceel Dorpsstraat 60 te Buggenum, kadastraal bekend gemeente Haelen, sectie B, nummers 1042 en 1043 alsmede sectie C, nummer 1246. Dit besluit is op 18 juni 2004 ter inzage gelegd.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200408443/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingAfdeling voorziet zelf in de zaak door drempelwaarde voor opslag afvalstoffen te verlagen tot 49m3 waardoor verweerder bevoegd gezag blijft. (Pijnacker-Nootdorp).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 augustus 2004 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een hoveniersbedrijf op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 2 september 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorT. van der Meulen
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200409361/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingVoor aantasten voortplantingspoel rugstreeppad is ontheffing Flora- en faunawet vereist. (Minister LNV).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; hierna: de Minister) aan stadsdeel Westerpark van de gemeente Amsterdam een ontheffing als bedoeld in artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet verleend. In de begeleidende brief van dezelfde datum is overwogen dat een ontheffing voor de rugstreeppad niet noodzakelijk is.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0392
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200410286/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingOndanks de niet aangetekende verzending heeft verweerder voldoende aannemelijk gemaakt dat de verzending van het besluit heeft plaatsgevonden. (Staatssecretaris VROM).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2004, kenmerk NL 111204, heeft verweerder niet ingestemd met de uitvoer van 8.000.000 kg zwavelzuur naar Duitsland op grond van de Verordening 259/93/EEG van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (hierna: de Verordening).
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-08-2005, 200502105/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingVoor stelling dat vergunning is vervallen, is geen begin van bewijs geleverd. (Dongen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2005 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een rundvee- en varkenshouderij gelegen op het perceel [locatie 1] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 28 januari 2005 ter inzage gelegd.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200406846/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingEmissie van fijn stof behoeft in dit geval geen nader onderzoek; geen plicht voor vergunninghoudster om toestemmingsbesluit te publiceren. (GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2004, kenmerk DGWM/2004/8920, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het veranderen van een inrichting voor onder meer de op- en overslag van asbesthoudend (of anderszins gecontamineerd) bouw- en sloopafval (hierna: bsa), huishoudelijk afval, straat- en veegvuil en verontreinigde grond op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [], sectie [], nummers [] (gedeeltelijk). Dit besluit is op 5 juli 2004 ter inzage gelegd.
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200407293/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingGeen voorzieningen voorschrijven waarbij de medewerking van derden is vereist. (Rijssen-Holten).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2004, kenmerk WM 04-12, heeft verweerder een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend aan [vergunninghoudster]. voor het veranderen van onder meer een herstelinrichting voor motorvoertuigen, een tankstation voor motorbrandstoffen inclusief LPG, een inpandige wasstraat en een buitenwasplaats voor motorvoertuigen, gelegen aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 23 juli 2004 ter inzage gelegd.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0771
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200407698/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingCumulatie van stank in dit geval geen reden tot weigering van de vergunning. (GS Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2004, kenmerk MPM627/MW02.2383, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 1 een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor het op- en overslaan van mengvoedergrondstoffen, het produceren van diervoeders, het opslaan en opzakken van diervoeders en kunstmest, het verkopen van kunstmest en agrarische artikelen alsmede het repareren van agrarische machines, gelegen op de percelen Rijnhaven 10a, 10b, 12 en 14 alsmede Grebbedijk 37 en 39 te Wageningen, kadastraal bekend gemeente Wageningen, sectie G, respectievelijk nummers 1445, 1455, 1525, 1527, 1528, 1759, 1761, 1764, 1904 en 1906 alsmede nummers 1753, 1754, 1765, 1766. Dit besluit is op 5 augustus 2004 ter inzage gelegd.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0773
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200500695/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingIn dit geval geen sprake van een bestaande maar van een nieuwe installatie in de zin van de IPPC-richtlijn. (GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2004, kenmerk 1052721, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, voor het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van varkens en het opslaan van meer dan 50 m≥ van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Dit besluit is op 27 december 2004 ter inzage gelegd.
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-08-2005, 200501507/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingVanwege de reŽle kans op herhaling is procesbelang bij de beoordeling van het gedoogbesluit aanwezig. (Nunspeet).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2004, kenmerk 3128, heeft verweerder besloten het in gebruik hebben van de bovengrondse hagelbanen in de inrichting ten behoeve van een schietwedstrijd op 11 september 2004 tussen 9.00 en 19.00 uur te gedogen.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-08-2005, 200501877/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingMilieugevolgen evenement dienen aan het in werking zijn van de inrichting te worden toegerekend. (Heerhugowaard).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2005, kenmerk Wm 04027, heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Waerdse Tempel OG B.V." een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een restaurant annex muziekcafť en dancing met zaalverhuur, gelegen op het perceel Strand van Luna 1 te Heerhugowaard, kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard, sectie O, nummer 2591. Dit besluit is op 2 februari 2005 ter inzage gelegd.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-08-2005, 200407361/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingHet laten liggen van puin is een overtreding van artikel 10.1 Wet milieubeheer. (Twenterand).
Pagina51-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200406602/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingBij het vaststellen van de hogere grenswaarden is ten onrechte nagelaten om de cumulatie van de verschillende geluidszones bij de beoordeling te betrekken. (GS Noord-Holland).
Samenvatting (Bron)Op 22 november 2003 is bij besluit van rechtswege ingestemd met het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer (hierna: het college), als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder, om hogere waarden vast te stellen voor veertien woningen in buitenstedelijk gebied vanwege het wegverkeerslawaai.
Pagina51-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200407970/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingIn dit geval is sprake van een bijzondere omstandigheid die vereist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt. (GS Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juli 2004, kenmerk MPM713/MW00.40366, heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een kartingbaan, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Gorssel, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 26 augustus 2004 ter inzage gelegd.
AnnotatorT. van der Meulen
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200410246/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingVoormalige bedrijfswoning kan niet meer tot de sfeer van de inrichting worden gerekend en krijgt daarom bescherming tegen geluidshinder. (Veldhoven).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2004 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een aannemings-, transport- en grondverzetbedrijf gelegen aan [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 11 november 2004 ter inzage gelegd.
Pagina53-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-09-2005, 200407783/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingBedrijfsnoodplan dient de effecten van incidenten te beschrijven. (GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2004, kenmerk 1010830, heeft verweerder aan appellante sub 2 een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een inrichting, zijnde het spoorwegemplacement Roosendaal, gelegen aan het Stationsplein 1 te Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie A, nummer 4075, sectie B, nummers 1835, 1847, 2123, 2126, 2127, 2128, 5924, 5990, 6158, 6277, 6278 en sectie K, nummer 5375. Dit besluit is op 9 augustus 2004 ter inzage gelegd.
Pagina53-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-09-2005, 200506205/2
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingGeen oprichtingssituatie in de zin van het Besluit milieueffectrapportage, ook al was de eerder verleende vergunning ten tijde van het bestreden besluit reeds komen te vervallen. (GS Limburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2005, kenmerk 2004/38194, heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer verleend voor een afvalverwerkingsbedrijf, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers [] gedeeltelijk. Dit besluit is op 9 juni 2005 ter inzage gelegd.
Pagina53-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200409313/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingTen gevolge van de intrekking van de vergunning is verplaatsingsschade ontstaan die voor vergoeding in aanmerking komt. (Eindhoven).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2004 heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek van appellante om toekenning van schadevergoeding.
Pagina54-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2969
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-09-2005, 200504166/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingBevoegdheid tot nemen besluit is ambtshalve te beoordelen aspect. (Nijkerk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 april 2005, kenmerk 31-2004, heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boni Markt B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een supermarkt met afvalinzamelstation op het perceel Wheemplein 31-39 te Nijkerk. Dit besluit is op 6 april 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina54-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200406994/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingOok maatschappelijke ontwikkelingen kunnen aanleiding vormen om de geluidsgrenswaarden te verhogen. (Hillegom).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2002, kenmerk Gwk/mil/cc/12297, heeft verweerder een nadere eis als bedoeld in het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer (hierna: het Besluit) gesteld met betrekking tot een door appellante gedreven inrichting op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina56-56
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200405300/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe gemeenteraad heeft niet onjuist gehandeld door de geluidszone van het buiten het plangebied gelegen motorcrossterrein in het voorliggende plan vast te leggen.

(De Wolden / bestemmingsplan 'Buitengebied De Wolden').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van De Wolden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2003, het bestemmingsplan "Buitengebied De Wolden" vastgesteld.
Pagina57-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7988
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200407090/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe vrijstellingsbepaling, die vergroting van onder het overgangsrecht gebrachte bouwwerken mogelijk maakt, heeft een algemeen karakter. Daarom past het niet een uitzondering te maken voor een specifiek geval.
Het ontbreken van de zinsnede 'waarin zich als regel een groot aantal personen bevindt' in enkele planvoorschriften, levert geen strijd op met het rijksbeleid omtrent de opslag van munitie. Het letterlijk opnemen van deze zinsnede in de planvoorschriften zou bovendien in strijd zijn met de rechtszekerheid.

(Leeuwarden / bestemmingsplan 'Buitengebied Leeuwarden').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2003 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2003, het bestemmingsplan "Buitengebied Leeuwarden" vastgesteld.
AnnotatorJ. Robbe
Pagina58-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200408993/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingOf aan het onzorgvuldig handelen van het gemeentebestuur gevolgen moeten worden verbonden, kan niet los van de inhoudelijke bezwaren van appellante worden bezien.

(Ridderkerk / bestemmingsplan 'Ridderkerk-Oost').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2004 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 januari 2004, het bestemmingsplan "Ridderkerk-Oost" vastgesteld.
Pagina63-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-07-2005, 200408781/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe stelling van verweerder dat de cultuur-historische waarden van Coevorden thans slechts beperkt uit de verf komen door een matige inrichting van de openbare ruimte, geeft geen antwoord op de vraag waaruit deze waarden bestaan en waarom deze juist door een verkleining van de Markt beter tot hun recht zouden komen. [...]

(Coevorden / bestemmingsplan 'Coevorden centrum, Markt en omgeving').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2004 heeft de gemeenteraad van Coevorden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2004, het bestemmingsplan "Coevorden centrum, Markt en omgeving" vastgesteld.
AnnotatorJ. Voerman
Pagina64-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-07-2005, 200409290/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingVerweerder heeft ten onrechte zijn belangenafweging in de plaats gesteld van de belangenafweging die door de gemeenteraad is gemaakt.

(Lisse / bestemmingsplan 'Centrum 1986, herziening begraafplaats').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2004 heeft de gemeenteraad van Lisse, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 januari 2004, het bestemmingsplan "Centrum 1986, herziening begraafplaats" vastgesteld.
Pagina69-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-07-2005, 200500165/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingEen bevoegd gedane intrekking van een beroep kan na afloop van de beroepstermijn niet meer ongedaan worden gemaakt, tenzij sprake is van dwang, dwaling en bedrog.

(Wierden / vrijstelling en bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wierden (hierna: het college) met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) vrijstelling en bouwvergunning verleend aan [vergunninghoudster] voor het bouwen van 25 recreatiewoningen aan de [locatie] te [plaats] op het perceel kadastraal bekend gemeente [plaats] sectie [], perceelnummers [].
Pagina71-72
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8761
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200409595/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingHet wijzigingsplan is in strijd met het bij de wijziging in acht te nemen voorschrift waarin vestiging van agrarische bedrijven waarvoor een nieuw bouwvlak moet worden opgenomen, wordt uitgesloten op gronden die zijn gelegen binnen de op de waardenkaart aangegeven differentiatie 'draaiakkercomplex'. De omstandigheid dat het desbetreffende perceel feitelijk geen draaiakkercomplex betreft, neemt de strijd met dit voorschrift niet weg.

(Neerijnen / wijzigingsplan 'Buitengebied Neerijnen 2002, agrarisch bouwperceel aan de Zwaluwstraat (ongenummerd)').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen het wijzigingsplan "Buitengebied Neerijnen 2002, agrarisch bouwperceel aan de Zwaluwstraat (ongenummerd)" vastgesteld.
Pagina72-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200407071/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingGelet op hun sterke invloed op de lokale milieukwaliteit moeten parkeergarages bij de uitvoering dan wel wijziging of uitbreiding van een stadsproject worden meegeteld bij de berekening van de omvang van de bedrijfsvloeroppervlakte.

(Den Haag / bestemmingsplan 'Wijnhavenkwartier').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2003 heeft de gemeenteraad van Den Haag, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2003, het bestemmingsplan "Wijnhavenkwartier" vastgesteld.
AnnotatorP. de Weijer
Pagina73-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200405274/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingVoor een uitzondering op het uitgangspunt dat na een langdurige onderbreking van het gebruik geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de beschermende werking van het overgangsrecht, kan slechts aanleiding bestaan indien degene die zich op het overgangsrecht beroept, aan de hand van concrete en objectieve gegevens aannemelijk maakt dat de onderbreking verband houdt met zodanig bijzondere omstandigheden dat ondanks de lange duur van die onderbreking moet worden uitgegaan van blijvend voortgezet gebruik.

(Enkhuizen / handhaving).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen (hierna: het college) afgewezen het verzoek van onder anderen appellanten om handhavend op te treden tegen het door [partij], afgemeerd houden van de [kotter] op een perceel water tegenover de [locatie] te Enkhuizen (hierna: het perceel).
Pagina75-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0092
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200410444/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingHet argument, dat eerst elf dagen voor zitting naar voren is gebracht, dat het bestemmingsplan niet inzichtelijk maakt of wordt voldaan aan het Besluit Luchtkwaliteit, is niet op enige wijze nader onderbouwd of uitgewerkt. Dit brengt mee dat de Afdeling in beginsel aan een dergelijk argument voorbijgaat. Van verweerder had in dit geval echter mogen worden verwacht dat hij de in het geding zijnde plandelen met de bestemming 'Bedrijventerrein', die groenstroken omvatten, niet zou goedkeuren zonder te motiveren waarom de herbestemming van groen tot bedrijventerrein aanvaardbaar is.

(Lelystad / bestemmingsplan 'Noordersluis 2003').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Lelystad, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2004, het bestemmingsplan "Noordersluis 2003" vastgesteld.
Pagina76-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0088
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200407247/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe Afdeling acht het verzoek van de gemeenteraad tot beperking van de kennisneming van de exploitatieopzet als bedoeld in artikel 8:29 van de Awb gerechtvaardigd. Door haar weigering de Afdeling toestemming te geven van de overgelegde stukken beperkt kennis te nemen, heeft appellante de Afdeling in zoverre de mogelijkheid ontnomen de rechtmatigheid van het bestreden besluit te toetsen. In beginsel zijn de gevolgen van een dergelijke weigering voor risico van appellante.

(Hendrik-Ido-Ambacht / bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Antoniapolder').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2004 heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Antoniapolder" vastgesteld.
Pagina77-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200405297/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingOp grond van de overgangsbepalingen van de Wet uov blijft het recht zoals dat vůůr 1 juli 2005 gold, op dit geding van toepassing. Uit de planvoorschriften volgt niet dat waterhuishoudkundige belangen dienen te worden betrokken bij de vraag of voor een bouwinitiatief op de grondstrook met de (dubbel)bestemming 'Beschermingszone a en b (watergang)' een bouwvergunning kan worden verkregen. De enkele verwijzing in de planvoorschriften naar de Keur van het betrokken waterschap is slechts informatief van aard en niet van betekenis in het kader van de ruimtelijke belangenafweging die de WRO vereist bij de keuze van de bestemming van deze grondstrook.

(Meerssen / bestemmingsplan 'Meerssen, Rothem en Weert').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van Meerssen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2003, het bestemmingsplan "Meerssen, Rothem en Weert" vastgesteld.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina79-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200409285/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe omstandigheid dat wordt voldaan aan de normen van het Besluit opslag-en transportbedrijven milieubeheer en op een weg een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt, brengt niet zonder meer met zich dat de geluidssituatie uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is. De in het plan voorziene mogelijkheid tot het bouwen van oeververbindingen brengt met zich dat de scheiding tussen het landelijke en stedelijke gebied diffuus wordt en een onwenselijke relatie ontstaat tussen deze gebieden. [...]

(Ouderkerk / bestemmingsplan 'Geer en Zijde').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2004 heeft de gemeenteraad van Ouderkerk, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 februari 2004, het bestemmingsplan "Geer en Zijde" vastgesteld.
Pagina83-85
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0749
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200409932/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe afdeling acht handhavend optreden voor wat betreft de permanente bewoning van het recreatieverblijf van appellanten zodanig onevenredig in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat het college van burgemeester en wethouders daarvan had behoren af te zien. Dit geldt niet voor de last tot verwijdering van de vergroting van het recreatieverblijf, die zonder bouwvergunning is gerealiseerd. (Hardenberg / handhaving).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg (hierna: het college) appellanten onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het recreatieverblijf op [locatie a] te [plaats] (hierna: het perceel) voor permanente bewoning te beŽindigen en de vergroting bij dit recreatieverblijf te verwijderen.
Pagina85-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200407537/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingEen geslaagd beroep op de overgangsbepaling ten aanzien van bouwen kan niet afdoen aan de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders op te treden tegen een bouwwerk dat zonder de daartoe benodigde vergunning is opgericht. (Margraten / handhaving).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2003 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) het verzoek van [wederpartij] om handhavend op treden tegen het door appellant sub 2 zonder bouwvergunning tot vakantieappartement verbouwde woonhuis met stallen op het perceel [locatie 1], tegen de zonder bouwvergunning opgerichte stal op het perceel [locatie 2], alsmede tegen op percelen met nummers [], aangeduid als buitengebied, zonder bouwvergunning gebouwde stallen, niet-ontvankelijk verklaard.
Pagina86-87
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1089
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200409859/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe voorzieningenrechter heeft terecht geoordeeld dat het college van burgemeester en wethouders ten onrechte heeft nagelaten te motiveren waarom het geen gebruik heeft gemaakt van de hem in de planvoorschriften toegekende bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen.
(Oosterhout / bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een lichte bouwvergunning verleend voor de bouw van een garage-berging op het perceel kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie [], nr. [], plaatselijk bekend [locatie] te Oosterhout.
Pagina87-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-08-2005, 200406819/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe gemeenteraad heeft met het voorliggende plan niet op een onjuiste wijze uitvoering gegeven aan het contourenbeleid uit het streekplan.

(Zandvoort / Bestemmingsplan 'Kostverlorenstraat e.o.').
Pagina88-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-08-2005, 200409186/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingMet het voldoen aan de geluidnormen uit het Besluit akkerbouw milieubeheer staat niet zonder meer vast dat van een goede ruimtelijke ordening kan worden gesproken.
( Middelharnis / wijzigingsplan 'Zesde wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelharnis het wijzigingsplan "Zesde wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied" (verder: het wijzigingsplan) vastgesteld.
Pagina89-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200502447/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe planregeling die ertoe strekt parkeren op gronden met een tuin- of een woonbestemming onder voorwaarden uit te zonderen van het verbod die gronden in strijd met de bestemming te gebruiken, is niet in strijd met artikel 1 van het eerste protocol bij het EVRM en artikel 8 van het EVRM.
(Maasbracht / bestemmingsplan 'PartiŽle thematische herziening verboden gebruik parkeren').

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Maasbracht, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2004, het bestemmingsplan "PartiŽle thematische herziening verboden gebruik parkeren" vastgesteld.
Pagina91-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2623
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200403992/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe rechtbank heeft het beroep ten onrechte gedeeltelijk niet ontvankelijk verklaard in verband met strijd met artikel 6:6 van de Awb.
(Meppel / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 oktober 2001 heeft de raad van de gemeente Meppel (hierna: de raad) aan appellant op zijn verzoek een planschadevergoeding toegekend van 28.649,41 ( 63.135,00).
Pagina93-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 13-07-2005, 200407532/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDat uitbreiding van het bedrijventerrein Oostendorp, zoals wordt voorgestaan in de in 1981 door de raad vastgestelde 'Beleidsnota Ruimtelijke Ordening', niet strookte met het toen vigerende streekplan 'Veluwe', betekent niet dat appellant met een zodanige uitbreiding geen rekening behoefte te houden toen hij zijn perceel in 1982 kocht.
(Elburg / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2002 heeft de raad van de gemeente Elburg (hierna: de raad) een verzoek van appellant om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina94-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200409514/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe rechtbank heeft terecht overwogen dat niet is uitgesloten dat de bouwmogelijkheden van de bestemming 'Agrarische bebouwing' onder het oude planologische regime als gevolg van beperkende milieuvoorschriften voor een aantal vormen van bebouwing zouden worden beperkt, maar dat de benutting van de bouwmogelijkheden voor andere soorten van agrarische bedrijfsactiviteiten daardoor niet dermate onwaarschijnlijk is dat daar in de planvergelijking geen rekening mee mocht worden gehouden.
(Bunnik / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2002 heeft de raad van de gemeente Bunnik (hierna: de raad) de verzoeken van appellanten om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) afgewezen.
Pagina95-96
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200406769/1
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingDe kans dat de maximale mogelijkheden van het oude planologische regime niet daadwerkelijk worden benut, dient uitsluitend bij de uit te voeren planologische vergelijking te worden betrokken.
(Middelburg / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 februari 2002 heeft de raad van de gemeente Middelburg (hierna: de gemeenteraad) aan appellant een schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) toegekend van 6.806,70 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 augustus 2000 tot de dag van uitbetaling.
Pagina96-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDoorlopend register
CiteertitelStAB 2005, 4
Pagina99-121
Artikel aanvragenVia Praktizijn