Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 21-06-2005
Aflevering 12
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200408605/1
CiteertitelJBa 2005/184
SamenvattingBelanghebbende. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2004, heeft het college van burgemeester en wethouders van Bladel het wijzigingsplan "Buitengebied 1998, wijziging Heieind 1 te Hoogeloon" vastgesteld.
Pagina182-182
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb: de voorbereiding van een primair besluit
CiteertitelJBa 2005/183
SamenvattingNaar verwachting treedt in de zomer van 2005 de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb in werking. Deze wet voorziet in een nieuwe afdeling 3.4 Awb met daarin opgenomen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (verder u.o.v.). De u.o.v. vervangt de twee in de huidige afdelingen 3.4 en 3.5 Awb neergelegde openbare voorbereidingsprocedures. De invoering van de u.o.v. moest wachten op de aanpassing van een groot aantal wetten aan de nieuwe voorbereidingsprocedure. Hiertoe strekt de Aanpassingswet u.o.v. die thans ter beoordeling voorligt bij de Eerste Kamer en op hetzelfde tijdstip als de Wet u.o.v. Awb in werking zal treden. In deze bijdrage worden doel, achtergrond en enkele van de meest in het oog springende aspecten van de u.o.v. besproken. Dit beperkt zich tot de fase van voorbereiding van een primair besluit.
Auteur(s)S.M.H.J. Timmermans-Hendrix
Pagina178-181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200501068/1
CiteertitelJBa 2005/186
SamenvattingSchriftelijk. Bestuursdwang. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Op 9 november 2004 heeft verweerder met toepassing van artikel 5:24, vijfde en zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van appellante bestuursdwang toegepast als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht ter zake van het, in strijd met artikel 20, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2004 door appellante ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de [locatie 1], ter hoogte van nummer [], te Utrecht. De bestuursdwang heeft bestaan in het verwijderen van de afvalstoffen. Bij besluit van 11 november 2004, kenmerk B04004932, is deze beslissing tot toepassing van bestuursdwang op schrift gesteld. Tevens heeft verweerder kenbaar gemaakt dat de kosten voor het verwijderen, zijnde een bedrag van 50,00, op grond van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht voor rekening van appellante komen.
Pagina183-183
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200409655/1
CiteertitelJBa 2005/185
SamenvattingBekendmaking. Ontwerp-besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 oktober 2004, kenmerk 6-2004, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting ten behoeve van de handel in en bewerking van houtproducten en het aanmeren, opslaan en onderhouden van boten met een lengte tot 25 meter, gelegen aan de [locatie 1], [locatie 2], [locatie 3], [locatie 4], [locatie 5] en [locatie 6] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Uitgeest, secties [], nummers [] en sectie [], nummers [] (gedeeltelijk). Dit besluit is vanaf een onbekende datum tot 25 november 2004 ter inzage gelegd.
Pagina182-183
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200405178/1
CiteertitelJBa 2005/187
SamenvattingDwangsom. Overtreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2003, kenmerk CPS/, heeft verweerder aan appellante met betrekking tot drie ondergrondse tanks op het perceel [locatie] te Hulst een last onder dwangsom opgelegd als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De dwangsom is vastgesteld op 3.500,00 per ondergrondse tank per week met een maximum van 30.000,00 per ondergrondse tank, zolang deze niet is verwijderd conform artikel 18 van het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (hierna: het Besluit).
Pagina183-184
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6980
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 20040155/1/1
CiteertitelJBa 2005/188
SamenvattingNiet-ontvankelijk. Bedenkingen.
Pagina184-184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200408523/1
CiteertitelJBa 2005/189
SamenvattingBezwaar. Bezwaartermijn, prematuur bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 november 2003 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de Staatssecretaris) aan appellante een bestuurlijke boete opgelegd krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een arbeidsongeval op een bouwlocatie te Schiphol.
Pagina184-185
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200410112/1
CiteertitelJBa 2005/190
SamenvattingKosten behandeling bezwaar. Onrechtmatigheid besluit. Proceskosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2004, kenmerk 04/1141, heeft verweerder aan appellanten een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd wegens lozingen van perssappen in strijd met artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna te noemen: Wvo).
Pagina185-185
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200406889/1
CiteertitelJBa 2005/191
SamenvattingBezwaar. Toetsing in bezwaar. Ex-nunc.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eersel (hierna: het college) geweigerd bouwvergunning te verlenen voor het geheel vernieuwen en uitbreiden van een recreatiewoning op het perceel kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [].
Pagina185-186
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-06-2005, 200410595/1
CiteertitelJBa 2005/192
SamenvattingKennelijk ongegrond. Hoorplicht.
Samenvatting (Bron)Op 4 februari 2004 heeft verweerder met toepassing van artikel 5:24, vijfde en zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van appellante bestuursdwang toegepast als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht ter zake van het, in strijd met artikel 21 van de Afvalstoffenverordening 1999 van de gemeente Leiden (hierna: de Verordening), door appellante ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op andere momenten dan de door verweerder aangewezen dagen en tijden. De bestuursdwang heeft bestaan uit het opruimen van de huishoudelijke afvalstoffen. Bij besluit van 16 februari 2004, kenmerk 2004/55027, is deze beslissing tot toepassing van bestuursdwang op schrift gesteld. Tevens heeft verweerder kenbaar gemaakt dat de kosten voor het opruimen, zijnde een bedrag van 97,00, op grond van artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht voor rekening van appellante komen.
Pagina186-186
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zutphen, 06-06-2005, 04/741 AW
CiteertitelJBa 2005/193
SamenvattingHoren. Hoorplicht. Tegelijk horen. Afzonderlijk horen.
Samenvatting (Bron)Artikel 7:6 Awb van overeenkomstige toepassing indien de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de indiener van het bezwaarschrift door de adviescommissie niet in elkaars aanwezigheid worden gehoord.
Pagina186-187
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2005:AT7138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-06-2005, 200405528/1
CiteertitelJBa 2005/194
SamenvattingProceskosten. Proceskostenveroordeling. Verletkosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2002 heeft het Hoofd Unit Specialistische en Juridische Behandeling namens de Directeur-Generaal van de Volkshuisvesting, voor de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het besluit van 3 september 1996, waarbij de huursubsidie voor appellant over het tijdvak van 1 juli 1996 tot 1 juli 1997 was vastgesteld op 2.220,00 ( 1.007,39), ingetrokken en die huursubsidie opnieuw vastgesteld op 4.200,00 ( 1.905,88).
Pagina187-187
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT6947
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina187-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina188-189
Artikel aanvragenVia Praktizijn