Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 06-01-2006
Aflevering 1
RubriekVooraf
TitelNieuw!
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 1
SamenvattingVernieuwing is permanent en van alle tijden. Ook het NJB is weer aan vernieuwing toe. Dat vloeide onder meer voort uit het periodieke lezersonderzoek. Lezers stellen prijs op snelle, kort en krachtig geformuleerde informatie maar er is meer. In de academische wereld zijn nieuwe eisen gesteld aan de kwalificatie 'wetenschappelijk' van artikelen die in tijdschriften verschijnen.
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelOnzekere voorzorg bedreigt rechtszekerheid
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 2
SamenvattingIn de politieke praktijk wordt het voorzorgbeginsel veelal gereduceerd tot de vuistregel 'bij twijfel niet doen'. Het voorzorgbeginsel is binnen de Europese Unie leidend bij kwesties die raken aan de veiligheid en de gezondheid van mens, dier en milieu. Het beginsel lijdt aan het dubbele misverstand dat onzekerheid te vermijden is en dat common sense de sleutel tot een oplossing biedt. Die onzalige combinatie van onzekerheid en voorzorg leidt tot een onaanvaardbare aantasting van de rechtszekerheid. Het beginsel hoort daarom niet in het recht thuis.
Auteur(s)L. Bergkamp , J.C. Hanekamp , R. Pieterman
Pagina2-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEssay
TitelVariaties op een thema: Van paspoort- naar identiteitsfraude
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 9
SamenvattingEen gokje. Over vijf jaar staat het volgende bericht op de voorpagina van diverse landelijke dagbladen: 'Lichaamskenmerken van vele miljoenen burgers op straat. Bij een 'hack' bleken beveiligingsexperts in staat zich zonder al te veel moeite toegang te kunnen verschaffen tot de landelijke databank waarin biometrische gegevens van ons gezicht en onze vingers zijn opgeslagen.'
Auteur(s)J.E.J. Prins
Pagina9-14
LinkVolledige tekst artikel (uvt.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelVermogensrechtelijke perikelen in het huwelijk onder de bezem
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 15
SamenvattingOm de haverklap worden advocaten geconfronteerd met problemen die voortvloeien uit een 'huwelijk onder de bezem': het langdurig samenwonen van twee partners die een intieme relatie hebben, zonder dat zij deze op enige manier hebben geformaliseerd door een huwelijk te sluiten, een partnerschap te laten registreren of een samenlevingsovereenkomst aan te gaan.
Auteur(s)C. Forder
Pagina15-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekO & M
TitelCruijf en het goede doel: snel scoren en toch verliezen
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 19
Samenvatting'Wijn geeft toe aan kritiek van Cruijff'. Zo openden vele dagbladen op 17 oktober 2005 hun berichtgeving waarin de verlaging van het schenkings- en successierecht voor goede doelen naar 0% werd bekendgemaakt. Het schenkingsrecht van 8% scheelde drie Cruijff Courts en dat was schandalig, aldus Cruijff in zijn column die enige dagen daarvoor in de Telegraaf was verschenen en door Cruijff nog eens uitgesproken bij de opening van zo'n trapveldje. Waar gaat het om?
Auteur(s)I. van Vijfeijken
Pagina19-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekO & M
TitelRechter, arrestatiebevel en democratie: het Bundesverfassungsgericht en de Europese Unie
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 20
SamenvattingKoopmans schreef in 1994 een artikel in dit blad met de titel 'Rechter, D-mark en democratie: het Bundesverfassungsgericht en de Europese Unie'. Na de nietigverklaring van het Duitse Bundesverfassungsgericht van de implementatiewet van het arrestatiebevel is (de titel van) een nieuwe bijdrage geboren. In deze bijdrage worden enkele opmerkingen gemaakt over de rol van het Duitse Bundesverfassungsgericht - het hoogste Duitse Constitutionele Hof- met betrekking tot EU-regelgeving die evident raakt aan de grondrechten van burgers. De achtergrond van de nietigverklaring van de implementatiewet van het arrestatiebevel wordt daarmee duidelijker.
Auteur(s)H. van Meerten
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-10-2005, 11810/03
CiteertitelNJB 2006, 7
SamenvattingDoor een verwisseling van testresultaten in een laboratorium krijgt een echtpaar een ernstig gehandicapt kind. Legitieme verwachting dat echtpaar volledig schadeloos zou worden gesteld levert 'eigendom' op. Door terugwerkende kracht van wettelijke (op grond van de 'loi Perruche') korting op schadebedrag zonder voldoende compensatie worden klagers individueel en excessief belast. Schending.

(Maurice / Frankrijk).
Samenvatting (Bron)Violation of P1-1;No separate issue under Art.14+P1-1;No separate issue under Art. 6-1;No violation of Art. 13;No violation of Art. 8;Costs and expenses partial award - Convention and domestic proceedings;Just satisfaction reserved
Pagina23-24
UitspraakECLI:CE:ECHR:2005:1006JUD001181003
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 25-10-2005, C-465/02 en C-466/02
CiteertitelNJB 2006, 8
SamenvattingLandbouw, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen - benaming 'feta' - Verordening (EG) nr. 1829/2002 - geldigheid.

(Duitsland (C-465/02) en Denemarken (C-466/02) / Commissie).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 25 oktober 2005. # Bondsrepubliek Duitsland (C-465/02) en Koninkrijk Denemarken (C-466/02) tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Landbouw - Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen - Benaming "feta" - Verordening (EG) nr. 1829/2002 - Geldigheid. # Gevoegde zaken C-465/02 en C-466/02.
Pagina24-24
UitspraakECLI:EU:C:2005:636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 27-10-2005, T-305/04
CiteertitelNJB 2006, 9
SamenvattingGemeenschapsmerk - Geurmerk Geur van rijpe aardbei - Absolute weigeringsgrond - Teken dat niet vatbaar is voor grafische voorstelling - Verordening 40/94/EG art. 7 lid 1 sub a.

(Eden SARL / Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)).
Pagina25-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200503449/1
CiteertitelNJB 2006, 10
SamenvattingDe Vogelrichtlijn staat er niet aan in de weg dat wordt afgeweken van het algemene verbod op het zoeken en rapen van kievitseieren om een cultuurhistorische traditie in stand te houden, mits voldaan is aan de in art. 9 Vogelrichtlijn gestelde voorwaarden. Het rapen op zichzelf - en niet het rapen in combinatie met het beschermen van de nesten- dient te worden onderworpen aan de beoordeling of sprake is van verstandig gebruik dat grond kan zijn voor afwijking van het verbod van art. 5 Vogelrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) aan appellante sub 3 (hierna: de BFVW) ontheffing verleend van het verbod van artikel 12 van de Flora- en faunawet ten behoeve van het zoeken en rapen van eieren van de kievit (Vanellus vanellus).
Pagina25-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200503703/1
CiteertitelNJB 2006, 11
SamenvattingDoor middel van een circulaire, als een brief van de Staatssecretaris van Justitie, kan niet worden geanticipeerd op de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving, mede in ogenschouw genomen dat het voornemen tot wijziging van de regelgeving ten tijde van de beslissing op administratief beroep nog moest worden gepubliceerd. Dat zowel advocaten als rechtzoekenden via mailings respectievelijk informatiebrochures over het nieuwe vrijstellingsbericht zijn ingelicht, kan niet tot een ander oordeel leiden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2003 heeft het Bureau Rechtsbijstandvoorziening van appellant sub 1 (hierna: het bureau) twee aan appellante verleende voorwaardelijke toevoegingen met nummers 1BG1045 en 1BS0345 ingetrokken.
Pagina26-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7594
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 02-12-2005, C04/263HR
CiteertitelNJB 2006, 12
SamenvattingExceptio pluriul litis consortium? Art. 6:101 lid 1 BW: eigen schuld: een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend; maatstaf.
Samenvatting (Bron)Geschil omtrent de ondeugdelijkheid van geleverde onkruidbestrijdingsmiddel voor de lelieteelt; aansprakelijkstelling door afnemer van leverancier en ingeschakelde spuiter; aansprakelijkheid voor hulppersonen, toerekening van fouten van leverancier aan de afnemer?, eigen schuld, vermindering vergoedingsplicht, reflexwerking?; hoger beroep in slechts een van beide zaken; exceptio plurium litis consortium, een processueel ondeelbare rechtsverhouding?, keuzevrijheid benadeelde.
Pagina28-30
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU5661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 09-12-2005, C04/249HR
CiteertitelNJB 2006, 13
SamenvattingHuur woonruimte. Contractuele medehuurders hoofdelijk aansprakelijk voor tekortkomingen in nakoming: tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt; ontbreken wetenschap bij medehuurder relevant?

(S. / Woningbouwvereniging Bergopwaarts).
Samenvatting (Bron)Ontbinding van een huurovereenkomst woonruimte wegens (bij een brand aan het licht gekomen) exploitatie van illegale bedrijfsmatige hennepkwekerij, aansprakelijkheid contractuele medehuurder voor de tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de andere huurder; hoofdelijkheid, strekking; rechtvaardigt de ernst van de tekortkoming de ontbinding (art. 6:265 BW)?.
Pagina30-32
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU3255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 15-11-2005, 03047/04 P
CiteertitelNJB 2006, 14
SamenvattingOntnemingszaak met verplichting tot betaling aan de Staat van € 162 931.
Samenvatting (Bron)Ontnemingszaak; kostenverweer. Bij de bepaling van de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel kunnen slechts de kosten die in directe relatie staan tot het delict gelden als kosten die voor aftrek in aanmerking komen. De wetgever heeft de rechter grote vrijheid gelaten of en zo ja in welke mate hij rekening wil houden met zodanige kosten. De beslissing daaromtrent behoeft in het algemeen geen motivering. Wanneer evenwel door of namens betrokkene gemotiveerd en met specificatie van de desbetreffende posten het verweer is gevoerd dat bepaalde kosten bij de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel dienen te worden afgetrokken, zal de rechter in geval van verwerping van dat verweer in zijn uitspraak tot uitdrukking behoren te brengen hetzij dat de gestelde kosten niet kunnen gelden als kosten die in directe relatie staan tot het delict, hetzij dat zij wel als zodanig kunnen gelden maar dat zij al dan niet gedeeltelijk voor rekening van de betrokkene dienen te blijven (HR NJ 2002, 124). Het hof was van oordeel dat de opgevoerde kosten voor de inrichting van de hennepkwekerijen, de aanschaf van zeecontainers en de huur/hypotheek voor de panden waarin de kwekerijen waren gevestigd niet voor aftrek in aanmerking kwamen. Wat betreft de kosten van de hypotheek en de zeecontainers is s hofs oordeel onjuist noch onbegrijpelijk. Wat betreft de inrichtingskosten en de huurkosten is s hofs oordeel ontoereikend gemotiveerd. Inrichtingskosten kunnen op zichzelf in de vorm van afschrijvingskosten voor aftrek in aanmerking komen, zodat het hof nader had moeten motiveren dat van een zodanige aftrek i.c. geen sprake kan zijn. s Hofs oordeel dat de huurkosten op meerdere andere wijzen dan voor de hennepkweek dienstig kunnen zijn geweest en het tegendeel niet aannemelijk is gemaakt behoefde nadere motivering gelet op de vaststellingen van het hof die erop duiden dat er steeds een hennepkwekerij in het gehuurde pand is gesitueerd, terwijl de gedingstukken niets inhouden waaruit kan volgen dat het pand (mede) een andere bestemming had.
Pagina32-33
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU2230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 15-11-2005, 03399/04
CiteertitelNJB 2006, 15
SamenvattingVerbeurdverklaring zondere nadere motivering van auto ( waarde € 10 000) disproportioneel nu art. 33c Sr (mogelijkheid van compensatie) niet is toegepast. Hierbij heeft de Hoge Raad gelet op (a) de familiale en financiële situatie van de verdachte (b) de ernst van het bewezen verklaarde feit (overschrijding maximum snelheid) en (c) de maximumstraf die op het bewezen verklaarde feit staat.
Samenvatting (Bron)Verbeurdverklaring auto na snelheidsovertreding onvoldoende gemotiveerd (motivering houdt in dat de auto vatbaar is voor verbeurdverklaring en dat het bewezenverklaarde daarmee is begaan). Het behoeft nadere verklaring waarom het hof, gelet op de omstandigheid dat overtreding van art. 20 RVV 1990 strafbaar is gesteld met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie, en op hetgeen is aangevoerd omtrent de waarde van de auto ( 10.000,-), de inbeslaggenomen auto heeft verbeurdverklaard zonder toepassing van art. 33c.2 Sr.
Pagina33-33
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU3470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 22-11-2005, 00883/05
CiteertitelNJB 2006, 16
SamenvattingIn de pauze van een schooldag schoot de verdachte, een jongen van toen zestien jaar, de (een) conrector van de school dood. In hoger beroep werd hij wegens moordt en verboden wapenbezit veroordeeld tot vijf jaren gevangenisstraf met bevel dat hij ter beschikking van de regering zal worden gesteld ter verpleging van overheidswege.
Samenvatting (Bron)Moord in Terra College. 1. Toepassing meerderjarigenstrafrecht. 2. Gedragsdeskundig advies. Ad 1. Het hof heeft bij de beoordeling van de vraag of het meerderjarigenstrafrecht zou moeten worden toegepast verdachtes persoonlijkheid laten meewegen door te wijzen op de door de gedragsdeskundigen vastgestelde zwakbegaafdheid, de daarmee samenhangende gestagneerde persoonlijkheidsontwikkeling en de agressieproblematiek, en in verband daarmee op de o.g.v. die persoonlijkheidsproblematiek door de deskundigen geschatte behandelingsduur. Die op de gegevens omtrent de persoonlijkheid van verdachte gebaseerde schatting is voor het hof tegen de achtergrond van de mogelijkheden die het bestaande sanctiestelsel biedt om de veroordeelde binnen het kader van een strafrechtelijke sanctie de bij die problematiek passende en noodzakelijk geachte behandeling te laten ondergaan, mede bepalend geweest om het meerderjarigenstrafrecht toe te passen. s Hofs overwegingen zijn niet onbegrijpelijk. Voorzover in cassatie wordt geklaagd dat s hofs strafmotivering onbegrijpelijk is nu de gedragsdeskundigen die over verdachte hebben gerapporteerd allen van oordeel zijn dat het strafrecht voor jeugdigen zou moeten worden toegepast, kan die klacht niet tot cassatie leiden, nu het hof niet was gebonden aan die adviezen. Ad 2. Het hof behoefde het aangevoerde (alle deskundigen stellen dat een PIJ-maatregel aangewezen is en dat toepassing van het meerderjarigenstrafrecht contra geïndiceerd is; de deskundigen is niet gevraagd zich uit te laten over de oplegging van TBS; de psychiater i.c. is een kinderpyschiater en dus niet toegerust op het geven van TBS-adviezen) niet op te vatten als verweer, daartoe strekkende dat niet beschikbaar was een schriftelijk advies ex art. 37a.3 jo. 37.2 Sr dat aan daaraan te stellen eisen voldeed, waarop het hof gemotiveerd diende te beslissen. Een stelling als hiervoor bedoeld kan niet voor het eerst in cassatie worden betrokken. Overigens verdient opmerking dat ter terechtzitting in appèl de desbetreffende deskundigen mede over de oplegging van TBS en de daaraan verbonden nadelen zijn gehoord. Voorzover het middel ertoe strekt dat een kinder- en jeugdpsychiater geen advies ex art. 37.2 Sr kan uitbrengen, miskent het dat een kinder- en jeugdpsychiater een psychiater is ex art. 90septies Sr en uit dien hoofde een dergelijk advies, dat mede betrekking kan hebben op de wenselijkheid van de oplegging van een maatregel uit het sanctierecht voor meerderjarigen, kan uitbrengen. De omstandigheid dat de TBS een maatregel uit het sanctierecht voor volwassenen is maakt dit niet anders.
Pagina33-34
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU3887
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 22-11-2005, 02776/04
CiteertitelNJB 2006, 17
SamenvattingHet aanwezigheidsrecht van de verdachte en de perikelen rond de (in dit geval geldige) betekening. In deze zaak had de verdachte bij het opmaken van de akte van hoger beroep een postbus nummer opgegeven.
Samenvatting (Bron)Aanwezigheidsrecht in appèl. Uit het niet verschijnen van verdachte ter terechtzitting in appèl kan niet onder alle omstandigheden worden geconcludeerd dat deze afstand heeft willen doen van zijn aanwezigheidsrecht, ook al is de dagvaarding rechtsgeldig betekend. Een dergelijke conclusie is niet gerechtvaardigd indien blijkens de appèlakte een ander adres (waaronder mede is begrepen een postadres of een postbus) is opgegeven dan dat waarop verdachte is ingeschreven in de GBA. In zon geval is vereist dat een afschrift van de appèldagvaarding is gezonden aan het in de appèlakte vermelde adres (HR NJ 2002, 317). I.c. heeft verdachte bij het instellen van appèl een postbusnummer in Nederland opgegeven. Op zon geval is het voorgaande van toepassing. Dat geldt temeer nu niet valt uit te sluiten dat die opgave van het postbusnummer een door verdachte getroffen maatregel is om te voorkomen dat een oproeping hem niet bereikt (HR NJ 1998, 115). Nu de stukken niets inhouden omtrent toezending van een afschrift van de tweede dagvaarding aan het door verdachte opgegeven postbusnummer, moet worden aangenomen dat s hofs oordeel dat aan het vereiste van toezending van de appèldagvaarding aan dat postbusnummer is voldaan, uitsluitend is gebaseerd op de gekopieerde handgeschreven, niet door de griffier geparafeerde aantekening op de kopie van de eerste dagvaarding. Gelet op het met het aanwezigheidsrecht gemoeide belang vormt zon aantekening onvoldoende grond om aan te nemen dat die toezending heeft plaatsgehad. Daarom had het hof dienen te onderzoeken of daadwerkelijk een afschrift aan het postbusnummer was gezonden, temeer omdat zowel in het pv van de terechtzitting als in s hofs arrest als adres van verdachte dat postbusnummer is opgenomen.
Pagina34-35
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU3945
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 22-11-2005, 03461/04
CiteertitelNJB 2006, 18
SamenvattingWegens mishandeling werd de verdachte in hoger beroep strafbaar verklaard zonder oplegging van straf of maatregel.
Samenvatting (Bron)De omstandigheid dat een onderzoek ex art. 411a Sv is verzocht of ingesteld staat er niet aan in de weg dat de zaak ter terechtzitting in hoger beroep wordt behandeld. Door de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting vervalt de bevoegdheid van de RC om (nader) onderzoek te verrichten en staat de vraag of enig (nader) onderzoek is geboden louter ter beoordeling van de zittingsrechter.
Pagina35-35
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU2248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 11-11-2005, 39455
CiteertitelNJB 2006, 19
SamenvattingMet waardedrukkende invloed publiekrechtelijke regeling moet onder omstandigheden bij bepaling WOZ-waarde rekening worden gehouden.
Samenvatting (Bron)Wet waardering onroerende zaken
Pagina35-36
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU6011
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 11-11-2005, 40246
CiteertitelNJB 2006, 20
SamenvattingMet verkoop woning behaald voordeel geheel belast als inkomsten uit overige arbeid, ook autonome waardestijging woning.
Samenvatting (Bron)Inkomsten uit andere arbeid, autonome waardestijging.
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU6017
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 18-11-2005, 39707
CiteertitelNJB 2006, 21
SamenvattingAan werknemers verstrekte reizen terecht gewaardeerd naar waarde in economische verkeer; personeelsreizenfaciliteit mist toepassing.
Samenvatting (Bron)Art. 16c Uitv.reg. LB. Personeelsreis?
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU6458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 18-11-2005, 40016
CiteertitelNJB 2006, 22
SamenvattingArbeidskostenforfait toerekenen naar rato van buitenlandse en Nederlandse arbeidsinkomsten bij berekening Nederlands premie-inkomsten.
Samenvatting (Bron)Verordening 1408/71. Art. 4, lid 3, Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 1990. Toerekening van het arbeidskostenforfait bij berekening van het premie-inkomen.
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU6452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-12-2005, 03/4487 WAO
CiteertitelNJB 2006, 23
SamenvattingDeelname belanghebbende als partij. Bepaling van openbare orde. Ambtshalve toetsing. Raad beoordeelt ambtshalve of de rechtbank art. 8:26 Awb terecht al of niet heeft toegepast. Werkgever belanghebbende bij besluit m.b.t. aanspraken van één van zijn werknemers op een uitkering ingevolge de WAO.

(Appellante / Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).
Samenvatting (Bron)WAO-schatting. Rechtbank had toepassing moeten geven aan artikel 8:26 van de Awb en de werkgever in de gelegenheid te stellen als partij aan het geding deel te nemen.
Pagina37-38
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU8104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-11-2005, 04/912 NABW + 04/913 NABW
CiteertitelNJB 2006, 24
SamenvattingIn het kader van de bijstandswetgeving worden huwelijkse relaties op één lijn gesteld met niet-huwelijkse relaties van twee personen. In dit licht bezien moeten personen die met elkaar gehuwd zijn geweest en personen die eerder voor de verlening van bijstand als gehuwd zijn aangemerkt voor de toepassing van art. 26 IVBPR als gelijke gevallen worden aangemerkt.

Samenvatting (Bron)Discriminatie ex-gehuwden. Strijd met artikel 26 IVBPR. Onweerlegbaar vermoeden van gezamenlijke huishouding.
Pagina38-39
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU7657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelBoeken
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 40
Pagina40-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 41
Pagina41-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelNieuwe wetsvoorstellen
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 50
Pagina50-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUniversitair nieuws
TitelUniversitair nieuws
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 64
Pagina64-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 66
Pagina66-66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 67
Pagina67-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelVervolgstukken
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 52
Pagina52-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelNota's, rapporten & verslagen
CiteertitelNJB 2006, afl. 1, p. 53
Pagina53-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn