AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 21-01-2006
Aflevering 3
TitelHoge Raad, 08-07-2005, 39482
CiteertitelAB 2006/17
SamenvattingHet in art. 6 lid 1 EVRM neergelegde recht op rechtspraak binnen redelijke termijn geldt oof voor publiekrechtelijke lichamen.
Samenvatting (Bron)Resolutie BTW-28. Aftrek gemeenschapsvoorzieningen, toerekening aan belaste omzet. Indiening stukken 13 dagen voor de zitting. Art. 6, lid 1, EVRM, geldt bescherming EVRM ook voor belastingplichtige publiekrechtelijke lichamen; redelijke termijn.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina63-66
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AO9273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-11-2005, 200505020/1
CiteertitelAB 2006/18
SamenvattingBelanghebbende, aanvraag.

(Minister voor vreemdelingenzaken en Integratie / uitspraak in zaak nr. AWB 04/46183 van de Rb. 's-Gravenhage).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina66-69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-08-2005, 200504606/1
CiteertitelAB 2006/19
SamenvattingBelanghebbende, aanvraag.

(A. / Uitspraak in de zaken nrs. AWB 05/15787 en 05/15790 van de Vzr. Rb. 's-Gravenhage van 17 mei 2005).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina69-70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-11-2005, 200409073/1
CiteertitelAB 2006/20
SamenvattingIntrekking erkenning APK-keuringsbevoegdheid; Afdeling gaat om; ook intrekking voor bepaalde tijd herstelsanctie; geen criminal charge; correcte toepassing sanctiebeleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2002 heeft de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (hierna: de RDW) de aan appellant verleende erkenning voor het uitvoeren van periodieke keuringen van voertuigen tot en met 3500 kilogram ingetrokken voor een periode van 12 weken.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina70-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU5402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200501413/1
CiteertitelAB 2006/21
SamenvattingDe Nederlandsche Bank NV is wat betreft de omwisseling van guldens voor euro's te beschouwen als een bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 1 aanhef en onder b Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 augustus 2003 heeft de naamloze vennootschap "De Nederlandsche Bank N.V." (hierna: De Nederlandsche Bank N.V.) het verzoek van appellante om Nederlandse guldens om te wisselen in euro's afgewezen.
AnnotatorH. Peters
Pagina76-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200403494/1
CiteertitelAB 2006/22
SamenvattingBestuursdwangbesluit; Keuzemogelijkheid voor te nemen maatregelen in strijd met rechtszekerheidsbeginsel; verordening buiten toepassing wegens ontbreken overgangsrecht; eerbiedigende werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2003 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) appellante onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven om binnen zes weken twee lichtbakken met het opschrift Restaurant [naam], een lichtmast met het opschrift Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant [naam] en een bord met het opschrift Restaurant [naam], inclusief de constructies ten behoeve daarvan, geplaatst op een perceel gelegen in de gemeente [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [], te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorF.R. Vermeer
Pagina83-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5522
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-11-2005, AWB 04/565
CiteertitelAB 2006/23
SamenvattingAviaire influenza (klassieke vogelpest); intrekking aanwijzing slachterij als slachthuis art. 3a Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003; niet tijdig besluit op bezwaar; alsnog besluit op bezwaar; niet deugdelijke motivering; schadevergoeding; termijn voor nieuw besluit.
Samenvatting (Bron)Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina88-97
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU6015
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 28-06-2005, BC 04/886 KRD, BD 04/887 KRD
CiteertitelAB 2006/24
SamenvattingUna via. Ne bis in idem. Evenredigheidsbeginsel. Zwijgrecht. Cautie. Overtreder. Daderschap rechtspersoon en feitelijk leidinggever. Bestuursprocesrechtelijk overgangsrecht. Ambtshalve toetsing.

(Belanghebbende / Nederlandsche Bank NV).
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina98-107
Artikel aanvragenVia Praktizijn