Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 25-01-2006
Aflevering 1
RubriekOpinie
TitelLege bureaustoelen
CiteertitelM en R 2006/1, nr.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen werker in het vooronder! Interview met Hans Bierman ter gelegenheid van zijn vertrek bij VROM
CiteertitelM en R 2006/1, nr.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina2-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoe ecologisch is de natuurbeschermingswetgeving? Een systematische confrontatie van twee denkwerelden
CiteertitelM en R 2006/1, nr.
SamenvattingEcologie en wetgeving ontmoeten elkaar in de praktijk van de natuurbescherming in juridische procedures waarin behoefte is aan ecologische informatie. Verschillende benaderingswijzen en begrippenkaders veroorzaken diverse problemen. Bovendien is de wetgeving ecologisch gezien te weinig doelmatig. Dit artikel analyseert deze verschillen en doelmatigheid: waar is de wetgeving te vergaand, en waar is de wetgeving te beperkt? Het doel van deze analyse is het geven van oplossingsrichtlijnen die wetgeving doelmatiger maakt voor natuurbescherming en ecologisch onderzoek relevanter voor bestuurlijke afwegingen.
Auteur(s)T.E.P.A. Lam , H.J.R. Lenders , R.S.E.W. Leuven , R.J.W. de Nooij , S. Pieters
Pagina8-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgesproken
TitelKroniek jurisprudentie veehouderijen tussen 1 oktober 2004 en 31 mei 2005
CiteertitelM en R 2006/1, nr.
SamenvattingIn dit artikel staat de ontwikkelingen van de jurisprudentie over vee en andere dieren tussen 1 oktober 2004 en 1 juni 2005.
Auteur(s)D. van der Meijden
Pagina16-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2006/1, nr.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina23-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2006/1, nr.
Pagina26-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2006/1, nr.
Pagina28-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof Leeuwarden, 09-06-2005, 24-000517-04
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 1K
SamenvattingBesluit gebruik meststoffen art. 5.
Samenvatting (Bron)Uit de stukken en uit het verhandelde ter terechtzitting is aannemelijk geworden dat het mengsel water en mest dat verdachte over het grasland verspreidde niet had kunnen worden verpompt door de apparatuur die beschikbaar is voor het emissiearm uitrijden, zodat sprake was van vaste mest in de zin van artikel 1, eerste lid, onder l van het Besluit gebruik meststoffen. Het hof is derhalve van oordeel, dat sprake is van de in artikel 5, derde lid, van het Besluit gebruik meststoffen omschreven bijzondere schulduitsluitingsgrond.
Pagina30-30
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AT7190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof Arnhem, 11-07-2005, 21-007277-04
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 2K
SamenvattingBesluit gebruik meststoffen art. 5.
Samenvatting (Bron)FIR-methode. Beroep op ontbreken materiele wederrechtelijkheid verworpen. Weliswaar heeft de [vereniging], waarvan verdachte lid is, zich ingespannen om een ontheffing dan wel vrijstelling op grond van de Wet bodembescherming voor haar leden, waaronder verdachte, te verkrijgen doch deze is tot op heden niet aan de verdachte toegekend. Desondanks is verdachte doorgegaan met een wettelijk niet toegelaten wijze van uitrijden van mest, na toepassing van de FIR-methode. Dat door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2004 aan enkele andere zogenoemde FIR-boeren een tijdelijke ontheffing is verleend, teneinde de milieueffecten van de FIR- methode wetenschappelijk te onderzoeken, doet aan het voorgaande niet af. Het lopende onderzoek mag voor andere FIR-boeren, waaronder verdachte, géén vrijbrief zijn om in strijd met de wet te handelen. Niet aannemelijk is geworden dat, gerekend naar objectieve maatstaven, het uitrijden van mest na toepassing van de FIR-methode een zodanig resultaat oplevert dat daarmee een groter of tenminste eenzelfde belang wordt gediend dan het overtreden voorschrift beoogt te beschermen.
Pagina30-30
UitspraakECLI:NL:GHARN:2005:AT9292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200407085/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 3K
SamenvattingNadere eis i.v.m. zondagsrust.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2004 heeft verweerder krachtens artikel 5 van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (Stb. 278 van 15 juni 2000, hierna te noemen: het Besluit), nadere eisen gesteld betreffende het in werking zijn van de inrichting voor de op- en overslag en verwerking van bloemisterijprodukten van [appellante sub 2], gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 16 juli 2004 ter inzage gelegd.
Pagina30-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHoge Raad, 30-08-2005, 00145/05 E
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 4K
SamenvattingMeststoffenwet art. 14 (oud) en art. 55; Wet economische delicten art. 1a onder 1.
Samenvatting (Bron)Verbeterde lezing door HR van kennelijke vergissing wetgever. Art. 1a.1° WED moet wat betreft de periode van 1-1-98 tot 17-2-99 worden gelezen met verbetering van de misslag dat deze bepaling toen verwees naar art. 14 Meststoffenwet in plaats van naar art. 55 Meststoffenwet.
Pagina30-31
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT7546
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof Leeuwarden, 01-09-2005, 24-001664-03
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 5K
SamenvattingWet milieubeheer art. 8.44; Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer art. 1.5.
Samenvatting (Bron)Redelijke wetsuitleg brengt met zich mee dat niet elke vorm van overlast als hinder in de zin van het besluit kan worden aangemerkt. Toetsing aan het besluit vereist controleerbaarheid van de hinder, waarin besloten ligt dat een zekere mate van objectieve waarneembaarheid en meetbaarheid aan die hinder ten grondslag moet liggen. In de onderhavige zaak is van een dergelijke vorm van hinder geen sprake, nu uit de stukken slechts blijkt van subjectief waarneembare hinder.
Pagina31-31
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AU2307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-09-2005, 200502220/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 6K
SamenvattingZonder onderzoek aansluiten bij vergunning elders niet mogelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2005, kenmerk 2004/10121, heeft verweerder aan appellant sub 1 een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer, deels verleend en deels geweigerd voor het oprichten en in werking hebben van een duivenhouderij op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina31-31
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHoge Raad, 13-09-2005, 02961/04
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 7K
SamenvattingBoswet art. 2 lid 3.
Samenvatting (Bron)De term “vellen” in de Boswet. Het hof heeft de verklaring van verdachte kennelijk en niet onbegrijpelijk aldus opgevat dat deze inhield dat door het opruimen van de door ijzel beschadigde bomen ook bomen zijn omgevallen die niet beschadigd waren. Aldus heeft het hof het opruimen kunnen aanmerken als een handeling die de dood of ernstige beschadiging van de overige houtopstand ten gevolge heeft gehad. Rooien is onder vellen in de zin van de Boswet begrepen.
Pagina31-31
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT7303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 28-09-2005, 200502140/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 8K
SamenvattingBestuursorgaan, besluit, beleidsregel, goedkeuring, rechtsgevolg, voorbereidingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2004 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) conform artikel 30, eerste lid, van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) het door de Stichting Faunabeheereenheid Utrecht (hierna: de Faunabeheereenheid) opgestelde Faunabeheerplan Utrecht (hierna: het plan) voor een termijn van twee jaar goedgekeurd.
Pagina31-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3369
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200409796/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 9K
SamenvattingAanvullende beoordeling van het werken met ggo's in het kader van de Wm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2004, kenmerk 1032877, heeft verweerder, voorzover hier van belang, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Akzo Nobel Pharma B.V." (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het produceren en verkopen van werkzame bestanddelen voor geneesmiddelen en het ontwikkelen en fabriceren van receptplichtige geneesmiddelen gelegen aan de Wethouder van Eschstraat 1 te Oss, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie E14, nummers 4631 en 5392, sectie F1, nummers 1300, 1308 en 1310, sectie F3, nummers 822, 824, 826, 993, 1236, 1237, 1358, 1360, 1381 en 1382, sectie F5, nummers 193, 194, 195, 196, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 362, 363 en 364 en sectie F7, nummers 909, 1119 en 1156. Dit besluit is op 25 oktober 2004 ter inzage gelegd.
Pagina32-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4994
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 01-11-2005, 200508028/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 10K
SamenvattingToetsing van verlening van ontheffing stortverbod beperkt zich tot doelmatig beheer van afvalstoffen.

(Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven / GS van Zuid-Holland).
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 02-11-2005, 200502935/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 11K
SamenvattingSignificante gevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een biologisch dynamische geitenhouderij met kaasmakerij en landbouwbedrijf gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Heeze-Leende, sectie […], nummers […]. Dit besluit is op 24 februari 2005 ter inzage gelegd.
Pagina32-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU5380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 09-11-2005, 200503557/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 12K
SamenvattingZeer laat gedaan verzoek om verlenging van een milieuvergunning is op goede gronden afgewezen.

(Edelchemie Panheel B.V. / GS van Limburg).
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 09-11-2005, 200408718/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 13K
SamenvattingBetreffende afstandseis strekt zich niet uit buiten de inrichting.

(Actiecomité Zandberg Ontploft / B en W van Breda).
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 11-11-2005, 200409207/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 14K
SamenvattingGemeentelijke nota geluidruimte voldoet niet aan zorgvuldigheids- en motiveringseis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2004 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wiringher Beton B.V." (hierna: vergunninghoudster) een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting, zijnde een betonmortelcentrale, gelegen op het bedrijventerrein Robbenplaat te Wieringerwerf, kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie G, nummer 1196D. Dit besluit is op 4 oktober 2004 ter inzage gelegd.
Pagina33-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 30-11-2005, 200501512/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 15K
SamenvattingStortactiviteiten en puinbreker zijn niet één installatie in de zin van de IPPC-richtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 december 2004 heeft verweerder aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor de van een puinbreekinstallatie voorziene regionale stortplaats Crayestein-West, gelegen op het perceel Baanhoekweg 40 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie R, nummers 3003 en 6236 (beide gedeeltelijk). Dit besluit is op 17 januari 2005 ter inzage gelegd.
Pagina33-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 15-07-2004, C-443/02
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 1
SamenvattingBiocidenrichtlijn; toelating blokjes rodecederhout.

(Procura della Repubblica / N. Schreiber).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 juli 2004. # Nicolas Schreiber. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale di Pordenone - Italie. # Artikel 28 EG - Richtlijn 98/8/EG - Op markt brengen van biociden - Nationale maatregel waarbij toelating wordt vereist voor op markt brengen van blokjes rodecederhout met natuurlijke mottenwerende eigenschappen. # Zaak C-443/02.
Annotator van Herwijnen , E.M. Vogelezang-Stoute
Pagina33-36
UitspraakECLI:EU:C:2004:453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 26-04-2005, C-494/01
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 2
SamenvattingVeroordeling Ierland; niet-nakoming afvalstoffenrichtlijn met algemeen en bestendig karakter.

(Commissie van de Europese Gemeenschappen / Ierland).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 26 april 2005. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Ierland. # Niet-nakoming - Milieu - Beheer van afvalstoffen - Richtlijn 75/442/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn 91/156/EG - Artikelen 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 en 14. # Zaak C-494/01.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina37-42
UitspraakECLI:EU:C:2005:250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 08-09-2005, C-121/03
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 3
SamenvattingVerhouding tussen verschillende EG-milieurichtlijnen, in het bijzonder de waterrichtlijnen; resultaatsverplichtingen.

(Commissie / Spanje).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 8 september 2005. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje. # Niet-nakoming - Richtlijnen 75/442/EEG en 91/156/EEG - Begrip afvalstoffen - Richtlijnen 85/337/EEG en 97/11/EG - Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten - Richtlijn 80/68/EEG - Bescherming van grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen -Richtlijn 80/778/EEG - Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. # Zaak C-121/03.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina42-53
UitspraakECLI:EU:C:2005:512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 27-10-2005, 00/58
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 4
SamenvattingNitraatrichtlijn en relativiteitsvereiste.
Samenvatting (Bron)Eurpoees recht. Implementatie Nitraatrichtlijn. Onrechtmatig handelen Staat. Geschonden regeling strekt er niet toe rechten aan Waterpakt c.s. toe te kennen. Bij schending Nitraatrichtlijn geen vergoedingsplicht van de Staat voor de gestelde schade, ook niet op grond van art. 6:162 BW.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina53-55
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2005:AU5626
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 25-05-2005, 04-933
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 5
SamenvattingParticulier ruimt asbest op na brand; gemeente ongerechtvaardigd verrijkt.

(Achmea Schadeverzekeringen N.V. / de gemeente Leidschendam-Voorburg).
AnnotatorJ.H. Meijer
Pagina55-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200403033/1, 200406304/1, 200406471/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 6
SamenvattingBelanghebbendebegrip bij vaststelling natuurgebiedsplannen.
Samenvatting (Bron)Op 2 juli 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) 11 natuurgebiedsplannen voor een aantal daarbij genoemde gebieden vastgesteld, alsmede het beheers- en landschapsgebiedsplan Noord-Brabant. Met de vaststelling heeft het college tevens de Ecologische Hoofdstructuur op perceelsniveau begrensd.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina59-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200503505/1 en 200401075/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 7
SamenvattingGeen rechtsgevolgen motivering dictum; correctiebevel en hersaneringsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2003, kenmerk 2003/32638 heeft verweerder op grond van artikel 44 van de Wet bodem bescherming burgemeester en wethouders van Brunssum bevolen de sanering van het geval van bodemverontreiniging met betrekking tot de gebieden Woonvlek I en het parkgebied-woongebied te Brunssum binnen een jaar in overeenstemming te brengen met het goedgekeurde saneringsplan voor deze locatie.
Pagina60-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 20-07-2005, 200503504/1 en 200401073/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 8
SamenvattingHersaneringsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2003, kenmerk 2003/19283 heeft verweerder op grond van artikel 39 van de Wet bodembescherming instemming onthouden aan het door de gemeente Brunssum ingediende "Hersaneringsplan Woonvlek I Parkplan Emma gemeente Brunssum".
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina61-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT9665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-11-2005, 200502469/1
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 9
SamenvattingVergunningvoorschrift met toestemmingsvereiste voor uitvoer rivierklei in strijd met EG-Verdrag.

(X / GS van de provincie Limburg).
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina63-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam, 13-10-2005, 05/4247
CiteertitelM en R 2006/1, nr. 10
SamenvattingSchorsing last onder dwangsom m.b.t. overschrijding netwerkpunten Rotterdam Airport.
Samenvatting (Bron)Rotterdam Airport heeft verzocht om een voorlopige voorziening tegen een besluit van het Ministerie van V&W. Inzet van het geschil was de last onder dwangsom die het Ministerie Rotterdam Airport heeft opgelegd vanwege het overtreden van geluidsnormen. De last houdt in dat Rotterdam Airport maatregelen moet treffen om de vastgestelde geluidsnormen niet verder te overschrijden tot 1 november (afloop termijn). De dwangsom houdt in dat bij iedere verdere overschrijding van de norm, per overschrijding (0,1 Ke per netwerkpunt) een dwangsom van € 13.000 wordt opgelegd met een maximum van € 520.000. Consequentie van de last onder dwangsom is dat elke vliegbeweging vanaf 1 september op Rotterdam Airport tot overschrijding leidt en dat slechts algehele sluiting van Rotterdam Airport kan voldoen aan de vereisten van het Ministerie van V&W. Algehele sluiting van Rotterdam Airport is echter niet de bedoeling van het Ministerie. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het opleggen van een last onder dwangsom niet het geëigende middel is om een einde te maken aan de overtredingen. Daarom wijst de voorzieningenrechter de voorlopige voorziening toe.
Pagina64-66
UitspraakECLI:NL:RBROT:2005:AU4276
Artikel aanvragenVia Praktizijn