Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 28-01-2006
Aflevering 7244
TitelDe reikwijdte van gemeentelijke geheimhoudingsplichten
CiteertitelGst. 2006, 11
SamenvattingIn de afgelopen jaren is er de nodige jurisprudentie verschenen waarin vraagstukken rond gemeentelijke geheimhoudingsplichten een rol speelden. Het betreft zowel jurisprudentie van de strafrechter als jurisprudentie van de bestuursrechter. In dit artikel wordt een overzicht van deze jurisprudentie gegeven en worden de belangrijkste punten daaruit naar voren gehaald. Het gaat dan om de vraag of het mogelijk is bij de bestuursrechter op te komen tegen een beslissing tot het opleggen of laten voortduren van de geheimhouding, om de vraag naar de verhouding van de bepalingen in de Gemeentewet tot de Wet openbaarheid van bestuur en om de - ook voor de praktijk - belangrijke vraag of het doen van vertrouwelijke mededelingen op één lijn gesteld mag worden met het opleggen van de geheimhouding, zoals in de Gemeentewet is omschreven.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Pagina33-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-08-2003, 23-002961-01
CiteertitelGst. 2006, 12
SamenvattingSchending geheimhoudingsplicht, vertrouwelijk of geheim? Ambtsgeheim of geheim voortvloeiend uit wettelijk voorschrift. (Houten).
Samenvatting (Bron)Schending ambtsgeheim door lid van gemeenteraad. Gelet op de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de omstandigheden die zich na het begaan van dit feit hebben voorgedaan zal het hof bepalen dat geen straf of maatregel wordt opgelegd.
Pagina43-48
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2003:AI0892
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-05-2005, 01290/04
CiteertitelGst. 2006, 13
SamenvattingSchending geheimhoudingsplicht voortvloeiend uit wettelijk voorschrift. (Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)De opvatting dat de strafrechter zelfstandig dient te beoordelen of de in art. 272.1 Sr bedoelde en beweerdelijk door verdachte geschonden geheimhoudingsplicht terecht aan verdachte is opgelegd, is onjuist. De vraag of de opgegeven redenen inderdaad noopten tot het opleggen van die geheimhoudingsplicht staat ter beoordeling van Gedeputeerde Staten. De taak van de strafrechter is beperkt tot een onderzoek van de vraag of de aan verdachte opgelegde geheimhoudingsplicht formeel in overeenstemming is met de wettelijke regeling waarop deze is gebaseerd. Het voorgaande staat niet in de weg aan een beroep op strafuitsluitingsgronden, zoals die van de noodtoestand. In dat verband kan door de strafrechter worden beoordeeld of en in hoeverre de niet naleving van de geheimhoudingsplicht in het concrete geval kan worden gerechtvaardigd o.g.v. de door de verdachte gediende belangen.
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AS4610
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200501785/1
CiteertitelGst. 2006, 14
SamenvattingWettelijke geheimhoudingsplicht, openbaarheid van bestuur, belanghebbende, extern rechtsgevolg. (Emmen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2003, medegedeeld bij brief van 6 mei 2003, heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) met toepassing van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd inzake het tussentijds verslag van het tweede halfjaar 2002 van de Betaald Voetbal Organisatie Emmen (hierna: de BVO), de bevindingen van het accountantskantoor Van Dijk & Ter Mors en de reactie van de BVO hierop. Op 27 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Emmen de opgelegde geheimhoudingsverplichting bekrachtigd.
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU5002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-11-2005, 200503854/1
CiteertitelGst. 2006, 15
SamenvattingPreventief fouilleren. Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied. Belanghebbende. (Utrecht).

(Uitspraak in het geding tussen X en de burgemeester van Utrecht).
AnnotatorA.J.Th. Woltjer
Pagina51-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-09-2005, 23.645.05
CiteertitelGst. 2006, 16
SamenvattingPreventieve fouillering. Aanwijzing veiligheidsrisicogebied, proportionaliteit, motivering. Overtreding bevoegd gegeven bevel. (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Verdachte vrijgesproken van het tenlastelegde. Preventieve fouilleringsactie. De burgemeest kan gebied aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. Deze in artikel 151b lid 1 van de Gemeentewet neergelegde bevoegdheid kan slechts binnen strikte grenzen op grond van een deugdelijke motivering worden uitgeoefend. De besluiten van de burgemeester van Amsterdam voldoen in casu niet aan de gestelde eisen en zijn onbevoegd genomen en ontberen rechtskracht. Gevolg daarvan is dat reeds daarom eveneens het bevel van de officier van justitie van 18 februari 2004 rechtskracht ontbeert. Bij dat besluit had de officier van justitie te Amsterdam gelast dat in de periode van 19 februari 2004 te 15.00 uur tot en met 20 februari 2004 te 00.00 uur in het aangewezen veiligheidsrisicogebied door de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren tegenover een ieder de bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend als bedoeld in de artikelen 50, 51 en 52 van de Wet wapens en munitie.
AnnotatorA.J.Th. Woltjer
Pagina55-57
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2005:AU3200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 11-11-2005, AWB 05/350/29010
CiteertitelGst. 2006, 17
SamenvattingHeroverweging ex nunc. Verbouwing, nader onderzoek. Speelautomaten, restaurant, besloten ruimte.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina57-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200505017/1
CiteertitelGst. 2006, 18
SamenvattingVrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO t.b.v. o.a. bouwrijpmaken. Zelfstandig appellabel. In art. 49 lid 5 Wonw voorgeschreven concentratie van rechtsbescherming ziet alleen op vrijstelling t.b.v. bouwvergunningplichtige activiteiten. (Renswoude).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2003 heeft appellant sub 2 (hierna: de gemeenteraad) vrijstelling verleend ten behoeve van de realisatie van woningen en alle daarbij behorende werkzaamheden op een perceel langs de Ubbeschoterweg, genaamd De Beekweide, onder de voorwaarde dat met het bouwrijp maken zal worden gewacht tot het moment, waarop het besluit tot intrekking van de milieuvergunning voor [locatie] onherroepelijk is.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina60-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4979
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp-recht bekeken. Sanering van LPG-stations
CiteertitelGst. 2006, 19
SamenvattingHet Besluit externe veiligheid inrichtingen, afgekort: Bevi (Stb. 2004, 250) beoogt voor een reeks van gevaarlijke inrichtingen de risico's die deze inrichtingen voor de mens kunnen hebben te beperken tot 10-6. Wie de bepalingen van dit besluit en de daarbij behorende uitvoeringsregeling, de Regeling externe veiligheid inrichtingen, afgekort: Revi (Stcrt. 23 september 2004, p. 12) wil begrijpen, is wel even bezig. De regels zijn knap ingewikkeld.
Auteur(s)P. van Buuren
Pagina64-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn