Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-01-2006
Aflevering 7243
TitelDe ambtenaar in spagaat. De verhouding tussen gemeenteraad en ambtenaar in het dualistisch bestuursmodel
CiteertitelGst. 2006, 1
SamenvattingAls gevolg van de dualisering van het gemeentebestuur staat de ambtelijke dienst niet langer onder gezag van de raad, maar van het college. Wel hebben de raad en elk van zijn leden op grond van art. 33 Gemeentewet recht op bijstand vanuit de ambtelijke dienst, naast de bijstand die zij vanuit de griffie ontvangen. De bijstand vanuit de 'reguliere ambtelijke dienst kan evenwel leiden tot een spagaat van de ambtenaar: hij dient immers in de eerste plaats loyaal te zijn aan het college. Het verlenen van ambtelijke bijstand kan de ambtenaar in een moeilijke positie brengen, bijvoorbeeld indien de verleende bijstand politiek gevoelige informatie betreft. In deze bijdrage wordt het probleem van ambtelijke bijstand en loyaliteit aan het college nader geanalyseerd. Tevens wordt een handreiking tot oplossing van de spagaat gedaan.
Auteur(s)J.L.W. Broeksteeg , R. Westerbeek
Pagina1-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe ombudsman en de beschikking omringende gedragingen. Over competentie en informatieplicht
CiteertitelGst. 2006, 2
SamenvattingDe invoering van het instituut gemeentelijke ombudsman roept allerlei aanloopvragen op. In een eerdere bijdrage heb ik de onafhankelijkheid belicht. In dit artikel wil ik een ander principieel punt aan de orde stellen, dat samenhangt met de beoordeling door de ombudsman van met een beschikking samenhangende gedragingen. Het heeft te maken met het in het rapport 'Toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid' aangeduide fenomeen van het omringend bestuursrecht. Een concrete vraag hierbij is: zijn burgemeester en wethouders verplicht de ombudsman de door deze gevraagde informatie te verschaffen, ook als zij van oordeel zijn, dat de ombudsman zijn competentie overschrijdt, omdat het om een geschil gaat over een beschikking dat onder de rechter is?
Auteur(s)J.B.J.M. ten Berge
Pagina9-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 30-03-2005, 200406623/1
CiteertitelGst. 2006, 3
SamenvattingPositie niet-raadsleden in raadscommissie ter zake van spaarloonregelingen die bij verordening zijn vastgesteld ten behoeve van raadsleden. (Heythuysen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juni 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heythuysen (hierna: het college) een verzoek van appellant om deelname aan de gemeentelijke spaarloonregeling afgewezen.
AnnotatorA.H.M. Dölle
Pagina12-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT2810
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200501153/1
CiteertitelGst. 2006, 4
SamenvattingWeigering vrijstelling en bouwvergunning voor gedeeltelijke verandering garage/berging. (Wijchen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wijchen (hierna: het college) geweigerd aan appellanten vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het gedeeltelijk veranderen van een garage/berging op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina15-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU4971
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-10-2005, 200502052/1
CiteertitelGst. 2006, 5
SamenvattingUitgebracht monumentenadvies is deugdelijk, hoewel het in een andere aanwijzingsprocedure is uitgebracht. Betekenis deskundig tegenadvies. (Velp).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum (hierna: het college) de boerderij van appellant aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het pand) aangewezen als beschermd gemeentelijk monument.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina16-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200409368/1
CiteertitelGst. 2006, 6
SamenvattingTwee aanvragen voor innemen van een standplaats. Splitsing van besluitvorming in dit geval niet geoorloofd. Procesbelang. (Kerkrade).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2003 heeft appellant met ingang van 1 februari 2003 de vergunning tot het innemen van een vaste standplaats op de weekmarkt Eygelshoven die was verleend aan [wederpartij] gewijzigd in die zin dat de standplaats wordt uitgebreid tot een oppervlakte van 56 vierkante meter, bij een kraamlengte van 28 meter, en dat de standplaats voortaan dient te worden ingenomen op de plek in de marktopstelling die overeenkomt met nr. 15 in het standplaatsen-opstellingsplan, zoals aangegeven op bijbehorende situatietekening.
AnnotatorL.M. Koenraad
Pagina18-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-06-2005, 200407054/1
CiteertitelGst. 2006, 7
SamenvattingMilieuvergunning, opnieuw in de zaak voorzien, terugvallen op eerdere procedure, ontwerpbesluit. (Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2002, kenmerk DGWM/2002/12570, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor het opslaan en bewerken van afvalstoffen op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorP.P.A. Bodden , T.E.P.A. Lam
Pagina21-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT8423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-07-2005, 200405274/1
CiteertitelGst. 2006, 8
SamenvattingAfwijzing handhavingsverzoek tegen afgemeerd houden kotter. Gebruiksovergangsrecht toepasselijk? Onderbreking van 21 maanden. Geen blijvend voortgezet gebruik. Beschermende werking overgangsrecht vervallen. Duur onderbreking gebruik (21 maanden) leidt tot vervallen beschermende werking overgangsrecht. (Enkhuizen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen (hierna: het college) afgewezen het verzoek van onder anderen appellanten om handhavend op te treden tegen het door [partij], afgemeerd houden van de [kotter] op een perceel water tegenover de [locatie] te Enkhuizen (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina24-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0092
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200403473/1
CiteertitelGst. 2006, 9
SamenvattingUitwerkingsplan t.b.v. kinderdagverblijf. Publicatie ontwerp-plan conform art. 3:12 Awb in weekblad niet voldoende als bestemmingsplanvoorschriften eigen (verdergaande) publicatie-eisen bevat. Stemgeluid spelende kinderen. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat in nabijgelegen woningen niet gewaarborgd. (Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2003 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Westerpark het uitwerkingsplan Uitwerking 15 van het bestemmingsplan Staatsliedenbuurt (KDV Van Beuningenplein 103) vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina26-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200409317/1
CiteertitelGst. 2006, 10
SamenvattingBouwvergunning voor opslaghal bij kwekerij. Inschakeling verstandelijk gehandicapten bij werkzaamheden. Gebruiksdoel niet strijdig met agrarische bestemming. (Losser).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Losser (hierna: het college) aan appellante bouwvergunning verleend voor een opslagruimte op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina29-31
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7416
Artikel aanvragenVia Praktizijn