Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 11-02-2006
Aflevering 7245
TitelHet recht van onderzoek van de gemeenteraad
CiteertitelGst. 2006, 20
SamenvattingBij de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 kreeg de raad ter versterking van zijn controlerende functie het recht van onderzoek, vergelijkbaar met de parlementaire enquête. Het is een zwaar middel. Voor getuigen en deskundigen geldt een verschijningsplicht. Getuigen worden onder ede in het openbaar gehoord. Inmiddels zijn in acht gemeenten enquêtes gehouden. In deze bijdrage wordt ingegaan op het recht van onderzoek en op verschillende vragen en knelpunten die voortkomen uit de wijze waarop dit recht in de Gemeentewet is geregeld.
Auteur(s)D.E. Bunschoten
Pagina65-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe gemeentelijke enquête: bezint eer ge begint? Ervaringen met het onderzoeksrecht bij een Almeers project
CiteertitelGst. 2006, 21
SamenvattingIn 2002 besluit de gemeenteraad van Almere tot het houden van een enquête om inzicht te krijgen in het project Omniworld. In de navolgende bijdrage wordt verslag gedaan van de Almeerse ervaringen aan de hand van de praktische en juridische vraagpunten die zich bij het organiseren en het uitvoeren van het onderzoek voordeden. De meer theoretische aspecten van het onderzoeksrecht op gemeentelijk niveau kwamen al aan de orde in het hiervoor geplaatste artikel 'Het recht van onderzoek van de gemeenteraad'.
Auteur(s)K. IJssels , J.D. Pruim
Pagina74-80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-09-2005, 200410462/1
CiteertitelGst. 2006, 22
SamenvattingHerhaalde aanvraag. Intrekking eerdere aanvraag en beroep tegen aanhoudingsbesluit. Toetsingskader bestuursrechter. (Hof van Twente).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente (hierna: het college) met toepassing van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) de aanvraag van appellante van 19 april 2004 om vergunning voor het kappen van alle houtopstanden op het perceel aan de Langenhorsterweg 6 te Ambt Delden, kadastraal bekend gemeente Hof van Twente, sectie I, nummer 1595, aangehouden onder verwijzing naar de besluiten van 30 maart 2004 en 21 oktober 2003.
AnnotatorJ. de Vries
Pagina80-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU2630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-11-2005, 200501056/1
CiteertitelGst. 2006, 23
SamenvattingMilieuvergunning, milieu-effectrapportage, opknippen. (Noordoostpolder).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2004 heeft verweerder de aanvraag van appellant om een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een pluimveehouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats] buiten behandeling gelaten.
AnnotatorP.P.A. Bodden , T.E.P.A. Lam
Pagina83-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200503545/1
CiteertitelGst. 2006, 24
SamenvattingVerkeersbesluit. Belanghebbende. Gevolgen voor akoestische situatie in 30 km/u-weg. Gevolgen voor luchtkwaliteit? Verkeerstellingen. (Dordrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juli 2002, bekendgemaakt op 7 augustus 2002, heeft het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht (hierna: het college) besloten tot een aantal verkeersmaatregelen in het centrum van Dordrecht.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina86-91
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7945
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200501665/1
CiteertitelGst. 2006, 25
SamenvattingMilieuvergunning voor afvalverwerkingsinrichting. Gedeeltelijke weigering wegens onvoldoende informatie? Onduidelijke vergunningsvoorschriften. Waardevermindering en financiële schade bij calamiteiten geen milieubelang. Toetsing aan Verdrag van Kyoto. (Amersfoort).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 december 2004 heeft verweerder aan appellante sub 1 een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor onder meer het verwerken van verschillende soorten afvalstoffen en de aanleg en exploitatie van een baggerberging op het adres [locatie] te [plaats] en is vergunning geweigerd voor onder meer het droog zeven van asbesthoudende grond. Dit besluit is op 13 januari 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina91-96
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200502188/1
CiteertitelGst. 2006, 26
SamenvattingLozingsvergunning voor marinekazerne voor periode van 3 jaar. Ontoereikende aanvraag. Tekortkomingen in vergunningsaanvraag kunnen niet worden ondervangen door vergunningtermijn te beperken of aanvrager te verplichten om ná het besluit alsnog gegevens te verstrekken. (Staat).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2005, kenmerk AMU/0203, heeft verweerder aan de staatssecretaris van Defensie (hierna: vergunninghouder) voor de duur van drie jaar een vergunning verleend als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater vanuit marinekazerne "Erfprins" te Den Helder. Het besluit is op 3 februari 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina96-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-10-2005, 200501784/1
CiteertitelGst. 2006, 27
SamenvattingGeheimhoudingsregeling Gemeentewet heeft voorrang boven de WOB. (Emmen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) een verzoek van appellant om verstrekking van documenten met financiële stukken, waaronder kwartaalrapportages, van de Betaald Voetbal Organisatie Emmen gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorR. Kooper
Pagina97-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU5001
Artikel aanvragenVia Praktizijn