Justitiële Verkenningen

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Justitiële Verkenningen
Datum 20-02-2006
Aflevering 1
RubriekVoorwoord
TitelVoorwoord
CiteertitelJV, 2006, 1, 5
SamenvattingDe discussie over de paradoxale kanten van het Nederlandse softdrugsbeleid is in het afgelopen jaar weer opgelaaid. Aanleiding was de oproep van een aantal burgemeesters in Limburg om niet langer alleen de verkoop van softdrugs in coffeeshops te gedogen, maar ook de levering van de voorraad aan 'de achterdeur'. Hun verlangen om een einde te maken aan het huidige tweeslachtige beleid vond weerklank in de Tweede Kamer. Daar bleek een meerderheid voorstander te zijn van kleinschalige experimenten met legale aanvoer van softdrugs, vooralsnog een wens die niet is ingewilligd.
Auteur(s)M.P.C. Scheepmaker
Pagina5-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoe stevig zijn de fundamenten van het cannabisbeleid?
CiteertitelJV, 2006, 1, 10
SamenvattingHet cannabisbeleid is al geruime tijd geen rustig bezit. Regelmatig is het gedogen van de verkoop van cannabis in coffeeshops onderwerp van fel politiek debat. Recent heeft de burgemeester van Maastricht Leers plannen gemaakt voor de vestiging van een coffeeshopboulevard buiten de stad. Maar zijn voorstel is gedecideerd door zijn partijgenoot minister van Justitie Donner afgewezen. Alle argumenten pro en contra het gedogen of legaliseren van cannabis zijn inmiddels al meermalen in de debatten gewisseld. [...] De vraag is hoe stevig de belangrijkste fundamenten van het dertig jaar oude cannabisbeleid nog zijn.
Auteur(s)H.G. van de Bunt
Pagina10-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoe werkt het Nederlandse drugsbeleid? Een evaluatieve verkenning van een decennium drugsbeleid
CiteertitelJV, 2006, 1, 24
SamenvattingHet Nederlandse drugsbeleid staat niet op zichzelf. Nederland heeft zich namelijk gebonden aan internationale verdragen inzake drugs. Doel van die verdragen is primair drugsbestrijding. Het uitgangspunt is dat druggebruik niet geaccepteerd wordt en dat drugs uitgebannen moet worden. Nederland moet zich binnen deze verdragen bewegen en dus aan drugsbestrijding doen. En dat doet het ook, zij het vanuit een geheel eigen optiek en met geheel eigen prioriteiten. Nederland heeft gekozen voor een pragmatische en rationele aanpak en zoekt naar 'beheersing' van de situatie rond drugs.
Auteur(s)M.M.J. van Ooyen-Houben
Pagina24-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCoffeeshops en criminaliteit
CiteertitelJV, 2006, 1, 46
SamenvattingDe relatie tussen coffeeshops en criminaliteit is een van de onderwerpen in de discussie over het Nederlandse softdrugsbeleid. De verkoop van softdrugs is in beginsel nog altijd een strafbaar feit en wordt onder voorwaarden (AHOJ-G criteria) gedoogd. De 'achterdeur' van de coffeeshop valt echter niet onder het gedoogbeleid en er is weinig bekend over de wijze waarop coffeeshophouders de inkoop hebben georganiseerd. De vraag is gerechtigd of de achterdeurproblematiek de coffeeshopsector gevoelig maakt voor contacten met / infiltratie van criminele organisaties c.q. de (georganiseerde) criminaliteit.
Auteur(s)B. Bieleman , J. Snippe
Pagina46-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe normalisering van cannabisgebruik
CiteertitelJV, 2006, 1, 61
SamenvattingGeen enkele drug is zo succesvol als cannabis. Een halve eeuw geleden had nog bijna niemand in Nederland ervaring met hasjiesj of marihuana, eind jaren zestig waren er volgens Geerlings (1975) naar schatting 10.000-15.000 gebruikers en tegenwoordig kent ons land ruim twee miljoen mensen die wel eens een joint hebben gerookt. Dat komt neer op ongeveer één op de vijf volwassenen.
Dit artikel geeft eerst een overzicht van hoe het cannabisgebruik zich in Nederland ontwikkeld heeft. Daarna wordt een beeld geschetst van de huidige gebruikers en van probleemgebruikers. Vervolgens wordt kort ingegaan op de rol van jeugdcultuur en beleid. Ten slotte wordt geconcludeerd dat, ondanks het feit dat de meerderheid van de bevolking zelf geen ervaring heeft met softdrugs, het gebruik ervan is genormaliseerd.
Auteur(s)D.J. Korf
Pagina61-71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoe schadelijk zijn softdrugs?
CiteertitelJV, 2006, 1, 72
SamenvattingIn de discussie over de manier waarop de maatschappij het best kan omgaan met drugs en druggebruikers speelt de mogelijke schade die drugs aan de gebruikers kunnen toebrengen vrijwel altijd een belangrijke rol. Over de risico's van alcohol en tabak bestaat ondertussen een grote mate van overeenstemming. Ten aanzien van softdrugs is dat veel minder het geval. Voorstanders van legalisering zijn vaak van mening dat het gebruik van softdrugs geen enkel risico met zich meebrengt, terwijl tegenstanders van legalisering vaak juist van mening zijn dat softdrugs helemaal niet zacht en helemaal niet onschadelijk zijn. [...]
Auteur(s)W. van den Brink
Pagina72-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelExtase. Drugs en het schadebeginsel
CiteertitelJV, 2006, 1, 89
SamenvattingDe rechtbank van het Duitse Lübeck oordeelde in 1991 dat de mens een fundamenteel 'recht op roes' toekomt. Dit grondrecht zou voortvloeien uit het algemene recht om je persoonlijkheid vrij te ontplooien, dat is verankerd in de Duitse Grondwet. Voor deze extatische invulling van het grondwettelijke recht op zelfbepaling zocht de rechtbank steun bij de culturele antropologie: die wijst uit dat roesmiddelen evenzeer in een wezenlijke menselijke behoefte voorzien als eten en drinken. Het recht op roes impliceert op zijn beurt een recht op vrije keuze van genotmiddelen.
Auteur(s)C.W. Maris van Sandelingenambacht
Pagina89-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDrugs. Van oorlog naar regulering
CiteertitelJV, 2006, 1, 111
SamenvattingEnkele jaren geleden voerde ik een tv-debat over ons drugsbeleid met de toenmalige CDA-fractievoorzitter Jaap De Hoop Scheffer. Toen ik betoogde dat wij het drugsverbod moeten en kunnen vervangen door regulering riep hij uit: 'Maar zou dan de hele wereld die vasthoudt aan de prohibitie ongelijk hebben en alleen ons landje gelijk?' Ik antwoordde dat dit eerder was vertoond: in onze Gouden Eeuw was ons land het enige ter wereld waarin vrijheid van drukpers en van godsdienst bestond. Hij had daarop geen weerwoord. [...]
Auteur(s)R. Dufour
Pagina111-122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPeace on drugs?
CiteertitelJV, 2006, 1, 123
SamenvattingIn de pleidooien die worden gehouden voor de opheffing van het drugsverbod in Nederland wisselen principiële en praktische bezwaren elkaar in hoog tempo af. Overtuigen deze argumenten werkelijk?
Auteur(s)M.T. Croes
Pagina123-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDrugs in de Lage Landen. De Belgische kant van het verhaal
CiteertitelJV, 2006, 1, 135
SamenvattingOorspronkelijk luidde de titel van deze bijdrage 'Druggebruik in de grensstreek'. Wie enigszins vertrouwd is met het chronisch gebrek aan betrouwbaar epidemiologisch materiaal (EMCDDA, 2003; 2004; 2005) in België weet dat het onhaalbaar is om wetenschappelijk onderbouwde uitspraken te doen over dit onderwerp. Men kan zich trouwens afvragen wat de relevantie is van deze thematiek. Zowel de aanbod- als de vraagzijde van het drugsfenomeen hebben in West-Europa de afgelopen decennia alsmaar een toenemende mobiliteit gekend.
Auteur(s)B. de Ruyver
Pagina135-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCoffeeshops, gedoogbeleid en Europa
CiteertitelJV, 2006, 1, 146
SamenvattingDe invloed van Europa op ons nationale drugsbeleid wordt almaar groter. Recentelijk is een nieuwe EU-drugsstrategie uitgekomen voor de jaren 2005-2012 waarin het kader, de doelstellingen en de prioriteiten worden geschetst voor twee opeenvolgende actieplannen van vier jaar die de Commissie zal opstellen. Het eerste actieplan voor de jaren 2005-2008 is reeds verschenen. Daarnaast is er recentelijk een kaderbesluit verschenen waarin de lidstaten worden verplicht om hun drugswetgeving te harmoniseren en heeft de Raad van ministers van Volksgezondheid een aanbeveling gedaan over de aanpak van drugsverslaving.
Auteur(s)T. Blom
Pagina146-156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekrecensie
TitelT. Boekhout van Solinge, Dealing with drugs in Europe; an investigation of European drug control experiences: France, the Netherlands and Sweden
CiteertitelJV, 2006, 1, 157
Auteur(s)I. Haen-Marshall
Pagina157-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternetsites
TitelInternetsites
CiteertitelJV, 2006, 1, 167
Pagina167-170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSummaries
TitelSummaries
CiteertitelJV, 2006, 1, 171
Pagina171-175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJournaal
TitelJournaal
CiteertitelJV, 2006, 1, 176
Pagina176-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe WODC-rapporten
TitelDe WODC-rapporten
CiteertitelJV, 2006, 1, 184
Pagina184-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn