Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 21-02-2006
Aflevering 2
TitelHoge Raad, 11-11-2005, C04/171HR
CiteertitelJB 2006/26
SamenvattingLegaliteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Invorderingszaak; onrechtmatige overheidsdaad, Ontvanger handelt in strijd met zijn rechtsplicht door te weigeren overeenkomstig een onherroepelijk geworden uitspraak van de belastingrechter met een belastingplichtige af te rekenen; privaatrechtelijke doorkruising van de publiekrechtelijke regels met betrekking tot de heffing van belastingen?, legaliteitsbeginsel.
Pagina140-149
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AU2554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 11-11-2005, C04/197HR
CiteertitelJB 2006/27
SamenvattingOnrechtmatige daad. Rechtspersoon. Eigen onrechtmatig handelen opdrachtgever. Adviseur, opdrachtgever.
Samenvatting (Bron)Invorderingszaak, aansprakelijkheid tegenover de Ontvanger van de vervreemder van aandelen in een kasgeldvennootschap met vervangingsreserve (art. 40 Inv. 1990), toerekening van kennis bij (fiscale) adviseurs omtrent verdere afwikkeling van de op zichzelf niet ongeoorloofde transactie en de fiscale gevolgen daarvan aan de vervreemder als opdrachtgever?, art. 3:66 lid 2 BW van overeenkomstige toepassing?, maatstaf; toerekening van onrechtmatige gedragingen van de adviseurs aan hun opdrachtgever?
Pagina149-162
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT6018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-11-2005, 200500902/1
CiteertitelJB 2006/28
SamenvattingMelding steunmaatregel. Afvalverwerking. Concessiebesluit. Concessieovereenkomst. E-mail. Belangenafweging. Milieu-informatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 1 respectievelijk 16 juli 2003 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) verzoeken van [verzoeker] en appellant om openbaarmaking van documenten gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
Pagina163-170
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200503449/1
CiteertitelJB 2006/29
SamenvattingOntheffing voor zoeken en rapen van kievitseieren. Rechtstreekse werking. Voorzorgsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) aan appellante sub 3 (hierna: de BFVW) ontheffing verleend van het verbod van artikel 12 van de Flora- en faunawet ten behoeve van het zoeken en rapen van eieren van de kievit (Vanellus vanellus).
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina170-178
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200503887/1
CiteertitelJB 2006/30
SamenvattingWijziging. Vertrouwensbeginsel. Rechtszekerheidsbeginsel. Aanvraag, grondslag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2003, gecorrigeerd bij besluit van 13 januari 2004, heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna: het dagelijks bestuur) aan appellant ontheffing verleend voor het vernieuwen van een bestaande steiger in de sloot ten zuiden van perceel [locatie] te [plaats].
Pagina179-181
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-12-2005, 200507261/3
CiteertitelJB 2006/31
SamenvattingVerzet, intrekking hoger beroep. Verzet, intrekking na openbaarmaking uitspraak. Procesbelang.
Pagina181-182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200505307/1
CiteertitelJB 2006/32
SamenvattingBesluit, rechtstreeks uit de wet. Besluit, invordering lesgeld. Besluit, afzien invordering lesgeld. Terugkomen, eerder besluit. Hardheidsclausule.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 5 april 2004 heeft de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep (hierna: de IBG) een verzoek van appellant om van invordering van het verschuldigde lesgeld af te zien, dan wel een betalingsregeling te treffen, afgewezen.
Pagina183-185
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-12-2005, 200402159/1
CiteertitelJB 2006/33
SamenvattingNadeelcompensatie. Reikwijdte égalité-beginsel. Causaal verband. Zelfstandig schadebesluit. Processuele connexiteitseis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) een verzoek van appellante om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers , R.J.N. Schlössels
Pagina185-191
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200503228/1
CiteertitelJB 2006/34
SamenvattingZitting, buiten. Zitting, toestemming voor achterwege laten. Zitting, zonder uitnodigingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit met als data 5 september 2002 en 26 augustus 2002 hebben de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; hierna: de Minister) en de Staatssecretaris van Financiën (hierna: de Staatssecretaris) de beschikkingen van 16 mei 2001 en 11 mei 2001 inhoudende de rangschikking van het Landgoed "De Langenhorst" onder de Natuurschoonwet 1928 ingetrokken met ingang van 29 augustus 2001.
Pagina192-193
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2005, 04/823 NABW
CiteertitelJB 2006/35
SamenvattingKoppelingsbeginsel. Omvang geding. Aanvullen rechtsgronden.
Samenvatting (Bron)Toepassing Kopppelingswet. Vergoeding van kosten van algemene bijstand door het Ministerie aan gemeente aan vreemdelingen aan wie vóór 1 juli 1998 toestemming was verleend de procedure hier af te wachten. Omvang van het geding. Ambtshalve aanvullen rechtsgronden.
Pagina193-199
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU6381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2005, 03/3089 WVG
CiteertitelJB 2006/36
SamenvattingHerstel verzuim. Verzending, risico niet aangetekend. Verzending, geautomatiseerd systeem.
Samenvatting (Bron)Niet aangetekende verzending. De enkele vermelding in een geautomatiseerd systeem dat een bepaalde brief is verzonden is onvoldoende om aan te nemen dat die brief daadwerkelijk ter verzending aan TPG is aangeboden. Is het herstel vormverzuim verzonden.
Pagina199-201
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU6501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-11-2005, 04/1946 ANW
CiteertitelJB 2006/37
SamenvattingHoren in bezwaar. Geen vooringenomenheid.
Samenvatting (Bron)Intrekking nabestaandeuitkering. Gezamenlijke huishouding.
AnnotatorD. Wenders
Pagina201-205
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU7018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-11-2005, 04/6715 NABW
CiteertitelJB 2006/38
SamenvattingOmvang geding, nader ingekomen stuk.
Samenvatting (Bron)Is intrekking bijstandsuitkering terecht? Muzikant met wisselende inkomsten. Studie. Niet voldaan aan inlichtingenverplichting. Procedurefout.
Pagina205-207
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU6993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-11-2005, 05/2111 CSV
CiteertitelJB 2006/39
SamenvattingHoren op verzoek.
Samenvatting (Bron)Is terecht zonder hoorzitting beslist op het bezwaar? Horen op verzoek.
Pagina207-209
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU8205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-11-2005, 04/2786 NABW
CiteertitelJB 2006/40
SamenvattingAdvies, samenvattingen.
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Besluitvorming is in feite gebaseerd op de samenvatting van de inhoud van de administratieve bescheiden.
Pagina209-211
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU7277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-11-2005, 04/6679 NABW
CiteertitelJB 2006/41
SamenvattingProceskosten, bezwaarfase. Proceskosten, op verzoek van belanghebbende. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Geen vergoeding proceskosten aan appellant, die betrokkene als rechtsbijstandverlener heeft vertegenwoordigd en bijgestaan. Verzoek kosten bezwaar van rechtsbijstandverlener. Belanghebbende. Procesbelang.
Pagina211-212
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU7241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-12-2005, 04/3195 WAO + 04/3196 WAO
CiteertitelJB 2006/42
SamenvattingUitkering, beslag. Beslagvrije voet. Europese Unie, burgerschap. Bestuursrechter, bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Beslaglegging uitkering; beslagvrije voet. Is besluit in strijd is met de artikelen 17 en 18 van het EG-Verdrag betrekking hebbende op het burgerschap van de Unie.
AnnotatorN. Verheij
Pagina212-216
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU8237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-12-2005, 05/2811 WSF
CiteertitelJB 2006/43
SamenvattingOmzettingsbesluiten geen criminal charge. GBA-adressencontrole.
Samenvatting (Bron)Is betrokkene aan te merken als uitwonende studerende? Studiefinanciering naar norm uitwonende omgezet naar norm voor thuiswonende.
AnnotatorC.L.G.F.H. Albers
Pagina217-223
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU7521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-12-2005, 03/4998 WAO
CiteertitelJB 2006/44
SamenvattingNiet-behandelen aanvraag. Aanvulling aanvraag. Bekendmaking.
Samenvatting (Bron)Heeft gedaagde zich met recht bevoegd geacht de aanvraag van betrokkene om een WAO-uitkering ingevolge artikel 4:5, eerste lid, van de Awb, niet te behandelen?
AnnotatorG.H.J.M. In de Braek
Pagina223-226
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU8228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-12-2005, 03/4487 WAO
CiteertitelJB 2006/45
SamenvattingDerde belanghebbende. Bepaling van openbare orde. Ambtshalve toetsing.
Samenvatting (Bron)WAO-schatting. Rechtbank had toepassing moeten geven aan artikel 8:26 van de Awb en de werkgever in de gelegenheid te stellen als partij aan het geding deel te nemen.
Pagina226-229
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AU8104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 11-11-2005, AWB 05/47hb
CiteertitelJB 2006/46
SamenvattingIn stand houden rechtsgevolgen, ten onrechte. Hoor en wederhoor in bezwaarprocedure.
Samenvatting (Bron)Mededingingswet
Pagina229-232
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU6574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 01-12-2005, AWB 04/750
CiteertitelJB 2006/47
SamenvattingVerstrekken gegevens bij aanvraag. Heroverweging. Zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Diergeneesmiddelenwet Registratie
AnnotatorG.H.J.M. In de Braek
Pagina232-238
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU7452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 23-11-2005, TELEC 02/1470 STRN
CiteertitelJB 2006/48
SamenvattingZorgvuldigheid.

(College van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland / college van de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) / KPN TELECOM BV (KPN)).
Pagina238-242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 09-11-2005, 2005/346
CiteertitelJB 2006/49
SamenvattingKlachtbrief. Administratief beroepschrift. Fair Play.

(B. / Dienst Wegverkeer).
AnnotatorN.J.A.P.B. Niessen
Pagina242-246
Artikel aanvragenVia Praktizijn