Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 28-02-2006
Aflevering 2
RubriekOpinie
TitelMediation, werkelijke belangen en rechtspraak
CiteertitelM en R 2006/2, nr.
SamenvattingOp grond van de gunstige ervaringen met het project Mediation naast rechtspraak (2000 - april 2005) heeft de overheid besloten de zogenaamde doorverwijzingsvoorziening naar mediation structureel bij alle rechtbanken en hoven in te voeren.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Pagina69-69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGenetisch gemodificeerde organismen op de Europese Gemeenschapsmarkt en in het Nederlandse milieu. Een overzicht van het juridische kader voor de doelbewuste introductie van GGO's
CiteertitelM en R 2006/2, nr.
SamenvattingBiotechnologie houdt de gemoederen op mondiale schaal verhit. In het bijzonder de 'groene' vorm biotechnologie, en dan met name de genetische modificatie van planten en dieren met implicaties voor het milieu, heeft in de afgelopen decennia veel weerstand ondervonden.
Auteur(s)T.F.M. Etty
Pagina70-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFrankenstein's tuintje. De juridische praktijk met betrekking tot veldproeven met genetisch gemodificeerde organismen in Nederland
CiteertitelM en R 2006/2, nr.
SamenvattingIl faut cultiver notre jardin, was in 1759 de slotsom van Voltaire's Candide nadat barre omzwervingen over de hele wereld hem weer terug naar huis hadden geleid. De grote vraag van tegenwoordig is: wat zét je in zo'n tuintje? Reserveer je deze voor oud-Hollandse gewassen (bij voorkeur op biologische wijze geteeld), of mag in die tuim met state-of-the-art technologieën geëxperimenteerd worden?
Auteur(s)B. Arentz
Pagina79-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2006/2, nr.
Pagina92-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200504133/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 16K
SamenvattingMogelijke hinder die een bestaande inrichting veroorzaakt voor de inrichting waarvoor een Wm-vergunning wordt gevraagd kan niet worden betrokken bij de beoordeling van die vergunningaanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2005, kenmerk 05.02, heeft verweerder aan de gemeente Heumen een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een brandweerkazerne aan de Kasteelsestraat 3, te Overasselt, kadastraal bekend gemeente Overasselt, sectie D, nummer 389. Dit besluit is op 6 april 2005 ter inzage gelegd.
Pagina95-95
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7564
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200501164/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 17K
SamenvattingHabitatrichtlijn kan niet aan vergunningaanvrager worden tegengeworpen nu geen particulier daarom heeft verzocht. Vergunning kan in dit geval dan ook niet op grond van die richtlijn worden geweigerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2004 heeft verweerder de door appellant gevraagde revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een varkens- en rundveehouderij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie [], nummers [], geweigerd. Dit besluit is op 30 december 2004 ter inzage gelegd.
Pagina95-95
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200502862/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 18K
SamenvattingBermgras is afvalstof.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2005 heeft verweerder aan de stichting "Stichting LOP-Lith" een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor een termijn van vijf jaar voor het oprichten en in werking hebben van een co-vergistingsinstallatie, gelegen op het perceel Parallelstraat, ongenummerd, te Oijen, kadastraal bekend gemeente Oijen, sectie D, nummer 1060 (gedeeltelijk). Dit besluit is op 21 februari 2005 ter inzage gelegd.
Pagina95-95
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200501022/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 19K
SamenvattingGeluidbelasting van transportbewegingen naar gezoneerd industrieterrein speelt geen rol bij vaststelling geluidgrenswaarden in milieuvergunning.
Samenvatting (Bron)j besluit van 14 december 2004, kenmerk 3423/03, heeft verweerder een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend aan [vergunninghouder] voor een op-, overslag- en transportbedrijf met een opslaggebouw voor milieugevaarlijke stoffen in emballage, gevestigd op verschillende bedrijfslocaties op het industrieterrein 't Goor en het aangrenzend Euregionaal bedrijventerrein gelegen in 's-Heerenberg, kadastraal bekend gemeente Montferland, sectie [], nummers [], en Sectie [], nummers []. Dit besluit is op 22 december 2004 ter inzage gelegd.
Pagina95-95
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 14-12-2005, 200410115/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 20K
SamenvattingOok voor een afvalstoffeninrichting kan een revisievergunning worden verleend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2004 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een termijn van 10 jaar verleend voor een inrichting voor de verwerking van dierlijke meststoffen, in combinatie met van buiten de inrichting afkomstig afvalgips, tot verse compost en doorgroeide compost voor de champignonteelt, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 1 november 2004 ter inzage gelegd.
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7937
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200503449/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 21K
SamenvattingMet ontheffing op grond van Flora- en faunawet voor rapen van kievitseieren is onvoldoende gewaarborgd dat dit blijft binnen hetgeen op grond van de Vogelrichtlijn is toegelaten, terwijl ook niet is nagegaan of een passende beoordeling moest worden gemaakt in de zin van art. 6 lid 3, Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) aan appellante sub 3 (hierna: de BFVW) ontheffing verleend van het verbod van artikel 12 van de Flora- en faunawet ten behoeve van het zoeken en rapen van eieren van de kievit (Vanellus vanellus).
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200501043/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 22K
SamenvattingVrijstelling, zelfstandige projectprocedure, bestemmingsplan, vernietiging, goedkeuring.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 6 augustus 2002 heeft appellant aan [vergunninghoudster] vrijstelling van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1983" en bouwvergunning verleend voor de bouw van 279 woningen in het gebied "Om de Haenen" te Teteringen en het ten behoeve van dit project bouwrijp maken van dit gebied.
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200502923/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 23K
SamenvattingBelanghebbende, belang, rechtstreeks betrokken, gedoogbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Doorn (hierna: het college) een gedoogbeschikking afgegeven voor het plaatsen van twee papiercontainers op het perceel [locatie] te Doorn.
Pagina96-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 16-11-2005, 200406633/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 24K
SamenvattingInformatieverstrekking, lex specialis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2000 heeft appellant het verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sotel Investment B.V." (hierna: Sotel) om openbaarmaking van informatie over de aankoop, of de voorbereidingen daartoe, door de gemeente Bergen op Zoom (hierna: de gemeente) van diverse onroerende zaken, afgewezen.
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU6233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 05-10-2005, T-366/03 en T-235/04
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 11
SamenvattingVolgens het Gerecht van eerste aanleg EG heeft de Commissie terecht op grond van art. 95 (5) EG geweigerd dat het (wetsontwerp) Oberösterreichische Gentechnik-Verbotsgesetz 2002 van het Land Oberösterreich, inhoudende een verbod op gentechnologie, wordt ingevoerd. Het wetsontwerp vorzag in een verbod op de teelt zaaigoed en planten die uit GGO's bestaan of deze bevatten en op het fokken en het uitzetten in het milieu van transgene dieren voor de jacht of de visvangst.

(Land Oberösterreich en Republiek Oostenrijk / Commissie).
Annotator Jans
Pagina97-101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 08-09-2005, C 416/02
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 12
SamenvattingVeroordeling van het Koninkrijk Spanje wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de mer-richtlijnen in verband met de bouw van verschillende varkenshouderijen en vanwege het overschrijden van kwaliteitseisen voor de hoeveelheid nitraten in het drinkwater. Nitraatrichtlijn biedt een exclusieve beschermingsregime voor alle waterverontreiniging door meststoffen.

(Commissie / Spanje).
Annotator van Rijswick
Pagina101-107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 15-09-2005, C-281/03 en C-282/03
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 13
SamenvattingRichtlijn 76/769, inzake beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten, moet aldus worden uitgelegd dat zij een lidstaat niet toestaan andere dan de daarin geformuleerde voorwaarden vast te stellen voor het op de markt brengen.

(Cindu Chemicals BV e.a., Arch Timber Protection BV / College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 september 2005. # Cindu Chemicals BV en anderen (C-281/03) en Arch Timber Protection BV (C-282/03) tegen College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nederland. # Richtlijn 76/769/EEG - Gevaarlijke stoffen - Mogelijkheid voor lidstaten om aanvullende voorwaarden te stellen voor op markt brengen en gebruik van biocide op basis van werkzame stof waarvoor beperkingen zijn gesteld in richtlijn - Houtverduurzamingsmiddelen met koolteerdestillaten (carbolineum en creosootolie) - Houtverduurzamingsmiddelen met koper, chroom en arseen. # Gevoegde zaken C-281/03 en C-282/03.
Annotator Janssen , Vogelezang-Stoute
Pagina107-112
UitspraakECLI:EU:C:2005:549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 15-11-2005, C-320/03
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 14
SamenvattingDe verkeersbeperkende maatregelen voor vrachtauto's op de Oostenrijkse Inntalautobahn zijn in strijd met de artikelen 28 en 29 EG-Verdrag.

(Commissie / Oostenrijk).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 15 november 2005. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Oostenrijk. # Niet-nakoming - Artikelen 28 EG tot en met 30 EG - Vrij verkeer van goederen - Artikelen 1 en 3 van verordening (EEG) nr. 881/92 - Artikelen 1 en 6 van verordening (EEG) nr. 3118/93 - Vervoer - Sectoraal rijverbod voor vrachtauto's van meer dan 7,5 ton die bepaalde goederen vervoeren - Luchtkwaliteit - Bescherming van gezondheid en milieu - Evenredigheidsbeginsel. # Zaak C-320/03.
Annotator Jans
Pagina112-116
UitspraakECLI:EU:C:2005:684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad, 21-10-2005, C04/142HR
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 15
SamenvattingOf en in hoeverre een door de overheid verstrekte vergunning invloed heeft op de beoordeling van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van degene die overeenkomstig de hem verstrekte vergunning handelt, doch daarbij schade of hinder toebrengt aan derden, hangt af van de aard van de vergunning en het belang dat wordt nagestreefd met de regeling waarop de vergunning berust, zulks in verband met de omstandigheden van het geval (HR 10 maart 1972, NJ 1972, 278).
Samenvatting (Bron)Burengeschil over hinder van een met bouwvergunning geplaatste uitbouw achter woonhuis door onthouding van licht en uitzicht, bevel tot gedeeltelijke afbraak uitbouw en terugplaatsing gemeenschappelijke muur; onrechtmatige hinder, maatstaf, in hoeverre staat de omstandigheid dat de uitbouw is geschied in overeenstemming met een bouwvergunning die formele rechtskracht heeft verkregen, in de weg aan het oordeel dat de vermindering van lichtinval en uitzicht als onrechtmatige hinder moet worden aangemerkt?, wettelijke regeling van het bestemmingsplan strekt niet tot voorkoming van onrechtmatige hinder, onderzoek rechter van bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan die naar maatschappelijke opvattingen zijn toegestaan, motiveringseisen.
AnnotatorJ.H. Meijer
Pagina116-119
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AT8823
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-06-2005, 200504621/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 16
SamenvattingVerzoekster vraagt een bestuurlijk rechtsoordeel dat haar saneringsplan wordt aangemerkt als een maatregel die redelijkerwijs van haar kan worden gevergd op basis van de zorgplicht (art. 13 Wbb). B & W oordelen dat het plan niet voldoet, eisen een aangepast plan en stellen een saneringstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 14 februari 2005 heeft verzoekster verweerder verzocht een besluit te nemen inhoudende een bestuurlijk rechtsoordeel dat het door haar ingediende saneringsplan van 6 september 1999, aangevuld met een rapport van oktober 2001, inzake het perceel [locatie] te [plaats], wordt aangemerkt als een maatregel die redelijkerwijs van haar kan worden gevergd, als bedoeld in artikel 13 van de Wet bodembescherming, teneinde de bodem van het perceel te saneren.
Annotator van den Broek
Pagina120-121
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7961
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-06-2005, 200409087/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 17
SamenvattingHet waterschap verleent een keurontheffing voor het dempen van een deel van een sloot. De ontheffing is mogelijk omdat er geen waterstaatkundige bezwaren zijn. Volgens het gangbare beleid dient een beperking van het waterbergend vermogen gecompenseerd te worden tenzij dit niet gewenst is. In dat geval is compensatie door middel van een financiële vergoeding mogelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2001 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap De Waterlanden (thans: het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hierna: het college) [houthandel] ontheffing verleend voor het maken, hebben en onderhouden van een oeverbescherming langs het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nr. [], plaatselijk bekend ten oosten van [locatie] te [plaats].
Annotator van Rijswick
Pagina121-123
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT7998
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-10-2005, 200405079/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 18
SamenvattingDe Afdeling acht het niet in strijd met het recht dat het bevoegd gezag de Circulaire voor zijn vergoedingenbeleid als maatstaf hanteert.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2003, kenmerk EMT/2003/4828, heeft verweerder krachtens artikel 15.20 van de Wet milieubeheer aan [appellant B] schadevergoeding toegekend ten bedrage van ten hoogste 376.492,00.
Annotator Hoitink
Pagina124-129
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU3809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200501164/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 19
SamenvattingBeroep (van de aanvrager) tegen een direct op de Habitatrichtlijn gebaseerde weigering een milieuvergunning te verlenen voor een varkens- en rundveehouderijhouderij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2004 heeft verweerder de door appellant gevraagde revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een varkens- en rundveehouderij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie [], nummers [], geweigerd. Dit besluit is op 30 december 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Jans
Pagina129-131
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-12-2005, 200501919/1
CiteertitelM en R 2006/2, nr. 20
SamenvattingEen vergunning uit 2005 voor veldproeven met GGO-appelbomen wordt zonder succes bestreden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2005 heeft verweerder, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aan Plant Research International te Wageningen vergunning verleend krachtens artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: het Besluit GGO) voor proeven in het veld met genetisch gemodificeerde appelbomen in de gemeenten Wageningen, Ede of Overbetuwe. Het besluit is op 31 januari 2005 ter inzage gelegd.
Annotator Etty
Pagina131-135
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2006/2, nr.
Pagina88-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn